Genesis 18

Studie

         |

2 As idkal Ibrahim aṣawad-net ogga karad meddan əbdadan dat-əs. Ozal-in dat ahaket-net har dər-san iṃṃənay, issəjad har aṃadal.

3 Aṃaran iṇṇa: «Əməli-nin kud əgrawa ɣur-ək arraxmat ad wər takəya daɣ igəg n əkli-nnak.

4 Ammawayanet-awan-du arat n aṃan as təššoradam iḍaran-nawan. Dəffər a di taṣṣanfim daw ašəkk a.

5 A-kawan-akfa arat ən ṭattay a-kawan-du-təssuɣəl šiɣurad-nawan, aṃaran takəyam daɣ tarrayt-nawan. S ig'a di wər z-iqqəl as du-təllamam dagma n ahan-in bannan.» Əjjəwwaban-as magaran: «Agu a w'as təṇṇe!»

6 Iqqal Ibrahim ahaket-net irrorad, iṇṇa i Sarata: «Tarmad, ədkəl-du iyyat n əɣlal n agel-nam w'ofan taga šigəlwen.

7 Dəffər a wen ozal Ibrahim s aharay-nnet isaṇṇafran d abarkaw wa ləmmidan iddəren, ikf-ay y amaššaɣal-net, issətrab amaknaw-net.

8 Aṃaran idkal-du ṭawna d əx d abarkaw wa iŋŋan, issəṇs-en dat-san. Igla ibdad ɣur-san daw ašək, əṭattan.

9 Təzzar əṇṇan-as: «Ma təga Sarata ta n tənṭut-nak?» Ijjəwwab-asan: «Təlla da, təha aṃṃas n ahaket.»

10 Iṇṇa iyyan daɣ-san: «Illikan as a-kay-d-əqqəla aḍan a da azanen, ad-tilu tənṭut-nak Sarata barar.» Sarata təṣṣisam daɣ aṃṃas n ahaket-net illan dəffər Ibrahim.

11 Ibrahim əd Sarata əglan daɣ elan, amaran Sarata təsiɣaraggat.

12 Ad-təḍazzu daɣ ṃan-net. Təgannu: «Əmərədda ad waššera ad-ileɣ əṇṇiyat n ənəməṇsa? Aləs-in deɣ waššar.»

13 Iṇṇa Əməli y Ibrahim: «Mas təḍazzu Sarata, təgannu:" Immikkan as ad əgrəwa barar, nak igan tušaray a da?"

14 Illa-ttu a iṃosan muxal fəl Əməli? Daɣ tamert a dak-əssəbdada a-kay-d-aṣa, aṃaran daɣ tamert di Sarata təla barar.»

15 Təga Sarata bahu as təṇṇa: «Wər əḍze», ənta tərəmmeq a təga. Mišan iṇṇ-as Əməli: «Awalla təḍzə!»

16 Əggazan meddan tarrayt, əgan anamod ən Sədom har oggan aɣrəm-net, intak-kan Ibrahim.

17 «Awak, iṇṇa Əməli, ad-əɣbəra y Ibrahim a wa z-aga?

18 Illikan as Ibrahim ad-iqqəl əmaraw ən tamattay təknat igət, təkna aṣṣahat, amaran a sər-əs əgrəwnat təmattiwen kul n əddənet albaraka,

19 fəlas əsinafranaq-qu fəl ad-amər əzzurriya-nnet s iḍuf ən tarrayen-nin s əṇṇiyat togdat toɣad fəl a-das-assanda a wa das ərkawala.

20 Iṇṇa Əməli y Ibrahim: «Šiɣəttas ən Sədom əd Gamora šilabasnen, ibakkadan-nasan izawwarnen,

21 a-tan-awəda aššaggara a wa sər-san itawaṇṇan. Kud əgan aššar wədi, ad-əṣṣəna.»

22 Əššin daɣ magaran əg̣madan edag di, əgan anamod ən Sədom, s iga a di Əməli illa ɣur Ibrahim.

23 Ihoz-t-id Ibrahim, iṇṇa: «Əməli, awak ad-təhləka aytedan win n alɣadilan əd win tan wər nəṃos?

24 Mijas əllanat-tu ṣəmmosat təṃərwen n alɣadil daɣ əɣrəm a-tan-təhləka? Wər za-təṣṣurəfa y əɣrəm fəl udəm ən ṣəmmosat təṃərwen as immikkan as t-əhanat?

25 Kala kala wər imməkkan ad-tagaɣ a di, ad-tanɣa aytedan əɣdalnen təssərtəyaq-qan əd win aššarnen, əšəššili ən win əɣdalnen əd win aššarnen! Iguk-kay əṃedran di! Əmašraɣ n əddənet ad-ammazal s əššəriɣa di?»

26 Iṇṇa Əməli: «As əgrawa daɣ Sədom ṣəmmosat təṃərwen n alɣadil, ad-əṣṣurəfa y əɣrəm kul fəl udəm-nasan.»

27 Iṇṇa Ibrahim tolas: «Əhala awal s Əməli, ənta nak wər əṃosa ar əg̣odrar d ezəd.

28 Kud iqqəddar as aba ṣəmmos daɣ ṣəmmosat təṃərwen n alɣadil ad-təhləka aɣrəm kul fəl ṣəmmos aytedan di?» «Wər tu-z-əhləka, ijjəwwab Əməli, as daɣ-as əgrawa əkkozat təṃərwen n alɣadil əd ṣəmmos.»

29 Iḍgaz Ibrahim tolas iṇṇa: «Mijas tu wər iha ar əkkozat təṃərwen n alɣadil!» «Wər z-əhləka aɣrəm fəl udəm n əkkozat təṃərwen.»

30 Iṇṇa Ibrahim tolas: «Əməli-nin ardu s a kay wər iggez alham, ad-ak-ammagrada tolas! Mijas tu wər iha ar karadat təṃərwen.» «As daɣ-as əgrawa karadat təṃərwen, ijjawwab Əməli, wər tu-z-aga.»

31 Igla Ibrahim iṣṣəstan: «Əhala awal s Əməli. Mijas wər t-iha ar ṣanatat təṃərwen!» «Fəl udəm ən ṣanatat təṃərwen di wər tu-z-əhləka.»

32 Iṇṇa Ibrahim tolas: «Are daɣ Əməli a tu wər iggez alham as əge awal-in wa ilkaman! Mijas tu wər iha ar ṃaraw.» Amaran ijjəwwab Məššina: «Fəl udəm ən ṃaraw alɣadilan wər z-əhləka aɣrəm di.»

33 As təɣrad əljəmat fəl a wa, igl'Əməli, aṃaran Ibrahim iqqal aɣaywan-net.

  
Scroll to see more.