Genesis 18

Studovat vnitřní smysl

← Genesis 17   Genesis 19 →     

2 As idkal Ibrahim aṣawad-net ogga karad meddan əbdadan dat-əs. Ozal-in dat ahaket-net har dər-san iṃṃənay, issəjad har aṃadal.

3 Aṃaran iṇṇa: «Əməli-nin kud əgrawa ɣur-ək arraxmat ad wər takəya daɣ igəg n əkli-nnak.

4 Ammawayanet-awan-du arat n aṃan as təššoradam iḍaran-nawan. Dəffər a di taṣṣanfim daw ašəkk a.

5 A-kawan-akfa arat ən ṭattay a-kawan-du-təssuɣəl šiɣurad-nawan, aṃaran takəyam daɣ tarrayt-nawan. S ig'a di wər z-iqqəl as du-təllamam dagma n ahan-in bannan.» Əjjəwwaban-as magaran: «Agu a w'as təṇṇe!»

6 Iqqal Ibrahim ahaket-net irrorad, iṇṇa i Sarata: «Tarmad, ədkəl-du iyyat n əɣlal n agel-nam w'ofan taga šigəlwen.

7 Dəffər a wen ozal Ibrahim s aharay-nnet isaṇṇafran d abarkaw wa ləmmidan iddəren, ikf-ay y amaššaɣal-net, issətrab amaknaw-net.

8 Aṃaran idkal-du ṭawna d əx d abarkaw wa iŋŋan, issəṇs-en dat-san. Igla ibdad ɣur-san daw ašək, əṭattan.

9 Təzzar əṇṇan-as: «Ma təga Sarata ta n tənṭut-nak?» Ijjəwwab-asan: «Təlla da, təha aṃṃas n ahaket.»

10 Iṇṇa iyyan daɣ-san: «Illikan as a-kay-d-əqqəla aḍan a da azanen, ad-tilu tənṭut-nak Sarata barar.» Sarata təṣṣisam daɣ aṃṃas n ahaket-net illan dəffər Ibrahim.

11 Ibrahim əd Sarata əglan daɣ elan, amaran Sarata təsiɣaraggat.

12 Ad-təḍazzu daɣ ṃan-net. Təgannu: «Əmərədda ad waššera ad-ileɣ əṇṇiyat n ənəməṇsa? Aləs-in deɣ waššar.»

13 Iṇṇa Əməli y Ibrahim: «Mas təḍazzu Sarata, təgannu:" Immikkan as ad əgrəwa barar, nak igan tušaray a da?"

14 Illa-ttu a iṃosan muxal fəl Əməli? Daɣ tamert a dak-əssəbdada a-kay-d-aṣa, aṃaran daɣ tamert di Sarata təla barar.»

15 Təga Sarata bahu as təṇṇa: «Wər əḍze», ənta tərəmmeq a təga. Mišan iṇṇ-as Əməli: «Awalla təḍzə!»

16 Əggazan meddan tarrayt, əgan anamod ən Sədom har oggan aɣrəm-net, intak-kan Ibrahim.

17 «Awak, iṇṇa Əməli, ad-əɣbəra y Ibrahim a wa z-aga?

18 Illikan as Ibrahim ad-iqqəl əmaraw ən tamattay təknat igət, təkna aṣṣahat, amaran a sər-əs əgrəwnat təmattiwen kul n əddənet albaraka,

19 fəlas əsinafranaq-qu fəl ad-amər əzzurriya-nnet s iḍuf ən tarrayen-nin s əṇṇiyat togdat toɣad fəl a-das-assanda a wa das ərkawala.

20 Iṇṇa Əməli y Ibrahim: «Šiɣəttas ən Sədom əd Gamora šilabasnen, ibakkadan-nasan izawwarnen,

21 a-tan-awəda aššaggara a wa sər-san itawaṇṇan. Kud əgan aššar wədi, ad-əṣṣəna.»

22 Əššin daɣ magaran əg̣madan edag di, əgan anamod ən Sədom, s iga a di Əməli illa ɣur Ibrahim.

23 Ihoz-t-id Ibrahim, iṇṇa: «Əməli, awak ad-təhləka aytedan win n alɣadilan əd win tan wər nəṃos?

24 Mijas əllanat-tu ṣəmmosat təṃərwen n alɣadil daɣ əɣrəm a-tan-təhləka? Wər za-təṣṣurəfa y əɣrəm fəl udəm ən ṣəmmosat təṃərwen as immikkan as t-əhanat?

25 Kala kala wər imməkkan ad-tagaɣ a di, ad-tanɣa aytedan əɣdalnen təssərtəyaq-qan əd win aššarnen, əšəššili ən win əɣdalnen əd win aššarnen! Iguk-kay əṃedran di! Əmašraɣ n əddənet ad-ammazal s əššəriɣa di?»

26 Iṇṇa Əməli: «As əgrawa daɣ Sədom ṣəmmosat təṃərwen n alɣadil, ad-əṣṣurəfa y əɣrəm kul fəl udəm-nasan.»

27 Iṇṇa Ibrahim tolas: «Əhala awal s Əməli, ənta nak wər əṃosa ar əg̣odrar d ezəd.

28 Kud iqqəddar as aba ṣəmmos daɣ ṣəmmosat təṃərwen n alɣadil ad-təhləka aɣrəm kul fəl ṣəmmos aytedan di?» «Wər tu-z-əhləka, ijjəwwab Əməli, as daɣ-as əgrawa əkkozat təṃərwen n alɣadil əd ṣəmmos.»

29 Iḍgaz Ibrahim tolas iṇṇa: «Mijas tu wər iha ar əkkozat təṃərwen n alɣadil!» «Wər z-əhləka aɣrəm fəl udəm n əkkozat təṃərwen.»

30 Iṇṇa Ibrahim tolas: «Əməli-nin ardu s a kay wər iggez alham, ad-ak-ammagrada tolas! Mijas tu wər iha ar karadat təṃərwen.» «As daɣ-as əgrawa karadat təṃərwen, ijjawwab Əməli, wər tu-z-aga.»

31 Igla Ibrahim iṣṣəstan: «Əhala awal s Əməli. Mijas wər t-iha ar ṣanatat təṃərwen!» «Fəl udəm ən ṣanatat təṃərwen di wər tu-z-əhləka.»

32 Iṇṇa Ibrahim tolas: «Are daɣ Əməli a tu wər iggez alham as əge awal-in wa ilkaman! Mijas tu wər iha ar ṃaraw.» Amaran ijjəwwab Məššina: «Fəl udəm ən ṃaraw alɣadilan wər z-əhləka aɣrəm di.»

33 As təɣrad əljəmat fəl a wa, igl'Əməli, aṃaran Ibrahim iqqal aɣaywan-net.

← Genesis 17   Genesis 19 →
   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 468, 1420, 2072, 2318, 6132, 6846, 9315

Apocalypse Revealed 658

True Christian Religion 755


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 340, 397, 1153

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 49

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

Genesis 6:12, 11:5, 12:3, 13:13, 17:16, 17, 19, 22, 24, 19:1, 3, 13, 27, 21:2, 6, 24:1, 32, 36, 32:1, 33:3, 35:2, 42:6, 43:24, 44:18

Exodus 32:11

Numbers 16:22

Deuteronomy 4:9, 10

Joshua 5:13, 13:1

Judges 6:18, 19, 20, 39, 13:3, 19:5, 21

1 Samuel 28:24

2 Samuel 24:17

2 Kings 4:16, 27

1 Chronicles 16:33

2 Chronicles 14:3, 19:7

Job 34:10, 12

Psalms 7:12, 25:14, 44:22, 50:6, 75:3, 78:5, 119:60

Isaiah 3:9, 65:8

Jeremiah 5:1, 32:17

Amos 3:7

Jonah 1:2

Zechariah 8:6

Matthew 11:23, 13:29, 19:26

Romans 3:5, 4:13, 9:9

1 Corinthians 11:3

Galatians 3:8

1 Timothy 4

Hebrews 6:10, 11:11, 12:23, 13:1, 2

James 5:16

1 Peter 3:6

Jude 1:7

Revelation 18:5

Videa od Swedenborg Foundation

Zde uvedená videa jsou poskytnuta se svolením našich přátel ze Swedenborg Foundation. Více se o nich dozvíte zde: swedenborg.com.


Was God Really Angry With Sodom and Gomorrah?

As Jesus said on the road to Emmaus, the Old Testament is teaching us about Jesus's inner life. What can we learn from the story of Sodom and Gomorrah?

Genesis 18:16-26 >> 03:36
Genesis 18:32-33 >> 06:39

The Meaning of Sodom and Gomorrah

Focus on the internal meaning of the Sodom and Gomorrah story

Genesis 18:16-26 >> 13:28
Genesis 18:32-33 >> 16:33
Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 Abraham and Lot
Activity | Ages 7 - 14

 Abraham and Sarah's Family
The Lord promises Abraham many descendants.
Story | Ages 2 - 8

 Abraham and the Angels
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 Abraham and the Angels, Birth of Isaac
Lesson outline provides teaching ideas with questions for discussion, projects, and activities.
Sunday School Lesson | Ages 7 - 10

 Isaac’s Birth Foretold
A lesson for younger children with discussion ideas and a project.
Sunday School Lesson | Ages 4 - 6

 The Appearing of the Angels to Abraham
Worship Talk | Ages 7 - 14


Přeložit: