Genesis 17

Studie

          |

2 Ad-akna arkawal ən tassaqq-in dər-ək, akfaq-qay əzzurriya iknan igət.»

3 Issəjad Abram daɣ aṃadal, ilas Məššina iššewal:

4 «Ənta da arkawal ən tassaqq-in dər-ək: ad təqqəlaɣ əmaraw ən təmattiwen əknanen igət,

5 wər za-tələsa ətəwəɣra s Abram, eṣəm-nak ad-iqqəl Ibrahim fəlas əmaraw ən təmattiwen əknanen igət a kay z-aga.

6 A-kay-əkanna əsəssirəw, təqqəla šimattiwen a daɣ z-agin mənokalan.

7 Ad-ak-əṭṭəfaɣ arkawal iɣlalan ən tassaqq-in, əṭṭəfaq-qu y əzzurriya-nnak ihayawan əs hayawan dəffər-ək fəl ad-əqqəla Məššina-nnak kay d əzzurriya-nnak.

8 A-kay-akfa kay d əzzurriya-nnak akal wa daɣ tənnəftaɣa, akal kul wa n Kanan. Akal wa ad-iggəz təla n əzzurriya-nnak har faw, əqqəla Məššina-nnet.

9 Iṇṇa Məššina y Ibrahim: «Əmərədda, kay d əzzurriya-nnak ihayawan əs hayawan ad-təṭṭəfam arkawal ən tassaqq-in dər-wan.

10 Ənta da təməwit as za-təṭṭəfa arkawal ən tassaqq-in dər-wan, kay d əzzurriya-nnak: I daɣ-wan iṃosan yay ad-ammaṇkad.

11 Iṃos əməṇkəd en asannal n arkawal ən tassaqq-in dər-wan.

12 As daɣ-wan iga barar wa n yay əṭṭam aḍan əd təhut təsəmməṇkədam-tu gər za daɣ azzaman win wala win dəffər-san. Ad-təsamaṇkadam tolas bararan n eklan gər za win əhunen daɣ ṇan nawan wala win du-təzzənzam.

13 Daɣ a di əššil eklan-nak kul ad-ammaṇkadan win əhunen daɣ ṇan nawan əd win d-ənzanen. Ad-iggəz asannal n arkawal iɣlalan ən tassaqq-in elam-nawan.

14 Yay wa wər nəmməṇkad ad-izəmməzzəy d aytedan-net fəlas arkawal ən tassaqq-in a iɣtas.

15 Iṇṇa Məššina y Ibrahim: «Tanṭut-nak wər tat təllisa teɣaray əs Saray eṣəm-net ad-iqqəl Sarata.

16 A fall-as aga albaraka aṃaran akfaq-qay dər-əs barar. A fall-as aga albaraka təqqəl təmarawt ən təmattiwen šiyyaḍ n əddənet, əg̣mədan-tanat-du mənokalan.

17 Issəjad Ibrahim daɣ aṃadal, ad iḍazzu. Iṇṇa daɣ ṃan-net: «Mas du-z-arəw i igan ṭemeday n awatay? Aṃaran Sarata təgat ṭazayat təṃərwen n awatay ma zza-tassahu?»

18 Təzzar iṇṇa Ibrahim i Məššina: «Igd-i ad iddar Ismaɣil, təṣṣana daɣ-as.»

19 Məššina iṇṇa: «Kala kala, tanṭut-nak Sarata ad-təgrəw barar as za-tagaɣ eṣəm Isxaq. A das əṭṭəfaɣ arkawal iɣlalan ənta d əzzurriya-nnet.

20 Mišan ad-əqbəla maṇsay-nak y Ismaɣil: a fall-as aga albaraka, əsəssirəwaq-qu, agaq-qu a wər nəla əket. Ad-arəw ṃaraw mənokalan d əššin, agaq-qu əmaraw ən tamattay təknat igət.

21 Mišan ad-əṭṭəfa arkawal y Isxaq a za-təgrəwa əd Sarata azzaman a da azanen.»

22 As iɣrad Məššina awal y Ibrahim, ig̣mad-as ənəfilal.

23 Ibrahim idkal Ismaɣil d eklan-net kul win ɣur-əs əhunen əd win d-izzənza, xasil yayyan n ahan-net kul, isammaṇkad-tan əzəl wen da, əmmək wa as t-omar Məššina. Ibrahim iga ṭazayat təṃərwen n awatay əd ṭaza, Ismaɣil barar-net iga ṃaraw elan əd karad as əmməṇkadan. Əmməṇkadan əzəl wen da əntanay əd yayyan kul n ahan n Ibrahim, eklan-net win ɣur-əs əhunen əd win d-izzənza daɣ təsədag.

  
Scroll to see more.