Genesis 16

Studie

         |

2 Təṇṇa Saray y Abram: «Azzama Əməli igdal-i ad-arəwa wədi aglu nəməṇsu əd təklitt-in mijas a sər-əs əgrəwa barar.» Ird'Abram əstaṇat ən Saray.

3 Tədkal Saray taklit-net Hajara ta n wəllət Maṣar, təkf-et y Abram aləs-net, ig-et daɣ ahan, dəffər as iga ṃaraw elan iɣsar daɣ akal wa n Kanan.

4 Inamaṇsa dər-əs təga tadist. As təṣṣan as təga tadist abas təssəfrar ṃass-as.

5 Təzzar təṇṇa Saray y Abram: «Kay a fəl z-iqqəl iba ən tidət wa di itawaggan! Nak iṃan-in as əgeɣ taklitt-in gər fassan-nak, əmərədda ad təga tadist aṃaran abas di-təssəfrar. Išrəɣetana Əməli nak dər-ək!»

6 Ijjəwwab Abram i Saray iṇṇ-as: «Taklit-nam ifassan-nam a gər təlla, ag-as a w'as təṇṇeɣ olaɣ.» Təzzar təg-as Saray tarnəṭṭuft, təḍḍəggag Hajara təgguk-kat.

7 Oṣ-et du Angalos n Əməli, təlla dagm'ən šaṭ n aṃan iyyat daɣ taṇeray, ta təhat tarrayt n əɣrəm ən Šur.

8 Iṇṇ-as: «Hajara taklit ən Saray mənis du-təhe? mənis tədaga?» Təjjəwwab təṇṇ-as: «Əḍəggəg a əgeɣ fəl Saray, ṃass-i.»

9 Iṇṇ-as Angalos n Əməli: «Əqqəl maṣṣ-am tassaṇsaɣ-as.»

10 Iṇṇ-as tolas: «Ad-əsəffələyləya əzzurriya-nnam wəllen haras wər z-itəwəfrəg ətəwəšiḍən-net fəl igət.»

11 Ilas Angalos n Əməli iṇṇ-as: «Kam da təgat tadist da, ad-təgrəwa barar tagaɣ-as eṣəm Ismaɣil fəlas Əməli a islan i təkurayt-nam.

12 Aṃaran barar-nam ad-iqqəl šilat n ajad n əṣuf. Ad-itamagar d aytedan kul, ətamagaran dər-əs, iwər aganna daɣ məḍrayan-net kul.»

13 Təɣra Əməli a das iššewalan s eṣəm n Atta-El-Roy (almaɣna-nnet: təṃosa Məššina wa di ihaṇṇayan), fəlas təṇṇa: «Awak wərge da da ad-ənaya wa di ihaṇṇayan?»

14 A di da a fəl itawagga y aṇu wa eṣəm Ber-Laxay-Roy (almaɣna-net aṇu ən wa iddaran wa d-i- ihaṇṇayan), aṇu illan gər Kadeš əd Bered.

15 Teraw Hajara barar n Abram, ig-as eṣəm Ismaɣil.

16 Abram iga əṭṭamat təṃərwen n awatay əd ṣədis as igraw əd Hajara Ismaɣil.

Scroll to see more.