Genesis 16

Studovat vnitřní smysl

       

2 Təṇṇa Saray y Abram: «Azzama Əməli igdal-i ad-arəwa wədi aglu nəməṇsu əd təklitt-in mijas a sər-əs əgrəwa barar.» Ird'Abram əstaṇat ən Saray.

3 Tədkal Saray taklit-net Hajara ta n wəllət Maṣar, təkf-et y Abram aləs-net, ig-et daɣ ahan, dəffər as iga ṃaraw elan iɣsar daɣ akal wa n Kanan.

4 Inamaṇsa dər-əs təga tadist. As təṣṣan as təga tadist abas təssəfrar ṃass-as.

5 Təzzar təṇṇa Saray y Abram: «Kay a fəl z-iqqəl iba ən tidət wa di itawaggan! Nak iṃan-in as əgeɣ taklitt-in gər fassan-nak, əmərədda ad təga tadist aṃaran abas di-təssəfrar. Išrəɣetana Əməli nak dər-ək!»

6 Ijjəwwab Abram i Saray iṇṇ-as: «Taklit-nam ifassan-nam a gər təlla, ag-as a w'as təṇṇeɣ olaɣ.» Təzzar təg-as Saray tarnəṭṭuft, təḍḍəggag Hajara təgguk-kat.

7 Oṣ-et du Angalos n Əməli, təlla dagm'ən šaṭ n aṃan iyyat daɣ taṇeray, ta təhat tarrayt n əɣrəm ən Šur.

8 Iṇṇ-as: «Hajara taklit ən Saray mənis du-təhe? mənis tədaga?» Təjjəwwab təṇṇ-as: «Əḍəggəg a əgeɣ fəl Saray, ṃass-i.»

9 Iṇṇ-as Angalos n Əməli: «Əqqəl maṣṣ-am tassaṇsaɣ-as.»

10 Iṇṇ-as tolas: «Ad-əsəffələyləya əzzurriya-nnam wəllen haras wər z-itəwəfrəg ətəwəšiḍən-net fəl igət.»

11 Ilas Angalos n Əməli iṇṇ-as: «Kam da təgat tadist da, ad-təgrəwa barar tagaɣ-as eṣəm Ismaɣil fəlas Əməli a islan i təkurayt-nam.

12 Aṃaran barar-nam ad-iqqəl šilat n ajad n əṣuf. Ad-itamagar d aytedan kul, ətamagaran dər-əs, iwər aganna daɣ məḍrayan-net kul.»

13 Təɣra Əməli a das iššewalan s eṣəm n Atta-El-Roy (almaɣna-nnet: təṃosa Məššina wa di ihaṇṇayan), fəlas təṇṇa: «Awak wərge da da ad-ənaya wa di ihaṇṇayan?»

14 A di da a fəl itawagga y aṇu wa eṣəm Ber-Laxay-Roy (almaɣna-net aṇu ən wa iddaran wa d-i- ihaṇṇayan), aṇu illan gər Kadeš əd Bered.

15 Teraw Hajara barar n Abram, ig-as eṣəm Ismaɣil.

16 Abram iga əṭṭamat təṃərwen n awatay əd ṣədis as igraw əd Hajara Ismaɣil.

   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 1890, 1891, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, ...

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 417


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 340, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, ...

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

Genesis 11:30, 17:19, 20, 20:1, 21:5, 9, 13, 17, 21, 24:62, 25:11, 12, 18, 30:3, 4, 9, 31:53, 32:31

Judges 11:27, 19:17

1 Samuel 15:7, 24:13, 16

1 Kings 19:9

2 Kings 5:25

1 Chronicles 1:28

Job 39:5

Matthew 1:21

Luke 13

Galatians 4:22, 23

1 Peter 2:18

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 Abraham and Ishmael
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 Abraham and Lot
Activity | Ages 7 - 14

 Questions Asked by God
Article | Ages over 15

 Questions from the Lord
Worship Talk | Ages 7 - 14

 The Bodies of Spirits
The Old and New testaments give examples of people seeing angels in human form. These stories confirm that after resurrection a person will have a spiritual body like the natural body--but more perfect.
Sunday School Lesson | Ages 11 - 17


Přeložit: