Genesis 15

Studie

         |

1 Ijjəwwab Abram, iṇṇ-as: «Əməli Məššina ma d-i za-takfa? Nak wərge barar a əle əngəm ikkusət-i.» Iṇṇa tolas: «Wər di təkfeɣ əzzurriya, əmərədda iyyan daɣ eklan n aɣaywan-in, Eliyezer wa n Damas, ənta a di z-ikkusen.»

4 Ijjəwwab-as Məššina: «Kala wərge ənta a zz-iqqəlan amakkasu-nnak mišan wa dd-ig̣madan tadist-nak ənta a tu-z-iqqəlan.»

5 Ikkas-t-idu dat-ahan, iṇṇ-as: «Əṣwəd daɣ jənnawan əṣṣən təfraga əšiḍən n eṭran. Əntanay z'a dər z-agdu əzzurriya-nnak.»

6 Izzəgzan Abram y Əməli, iqbal Məššina tišit ta ig' alɣadil fəl əzəgzan wa sər-əs iga.

7 Iṇṇa Əməli y Abram: «Nak Əməli wa kay du-ikkasan daɣ əɣrəm n Ur wa n Kəl Kasday fəl a-kay-akfa akal a tileq-q.»

8 Ijjəwwab Abram iṇṇa: «Əməli Məššina məni a wa as z-əṣṣənaɣ as ad-iggəz təla-nin?»

9 Ijjəwwab-as: «Awəy-du taɣit ən karad elan, taɣat ən karad elan, akar ən karad elan, tadabert n əṣuf d adaber ənḍərran n əɣrəm.»

10 Təzzər eway-as-tan-du, a- tan- izamazzay daɣ aṃṃas əs təzzəgrət-nasan isinəməṣwid igannatan-nasan mišan ig̣ədad wər tan ifres. əg̣g̣aran nollaman šiməɣsa-nasan isattaq-qan Abram.

12 As tuḍa ṭəfuk iṭṭərmas Abram s iket an eṭəs, təggaz-tu ṭasa tagget əgrawnat-tu šiyyay zawwarnen.

13 Iṇṇ-as Əməli: «Əṣṣən as əzzurriya-nnak ad-annaftaɣ daɣ akal iyyan, iggəz təla ad itawaṣaknu ark-aṇay har əkkozat ṭəmad n awatay.

14 Mišan nak ad-əšrəɣa temattay ta tan təgat eklan əg̣mədan-du akal wa,ədbalan təgərgist tagget.

15 Kay a kay iba daɣ alxer a din-tətəwəmizəla dəffər tušaray daɣ təssidaya.

16 Kundaba ɣur hayawan-nak win n əkkoz ad du-z-iqqəl əzzurriya-nnak da fəlas den da ad za-tawəd tallabast n arak- mazalan ən Kəl Amor, təzzar təwəddəban.

17 As tuḍa ṭəfuk əknanat šiyyay igi, təzzar okaynat təṃakaten d abalagleg ən tamsay ig̣ammad-tan əhu, ətallaman gər dəgran win əzunnen ən ṣan.

18 Əzəl wen da ad iga Əməli arkawal ən tassaq-net d Abram iṇṇ-as: «Əkfeɣ akal a y əzzurriya-nnak ad-d-obazan ɣur agarew wa n Maṣar har wa zəwwaran igan eṣəm Fərat.

19 Akal wa iṃos in Kəl Keyn, Kəl Kəniz, əd Kəl Kadəmon,

20 əd Kəl Xet əd Kəl Fəriz əd Kəl Rəfay

21 əd Kəl Amor əd Kəl Kanan, əd Kəl Girgaš əd Kəl Yabus.

Scroll to see more.