Genesis 15

Study

       

1 Ijjəwwab Abram, iṇṇ-as: «Əməli Məššina ma d-i za-takfa? Nak wərge barar a əle əngəm ikkusət-i.» Iṇṇa tolas: «Wər di təkfeɣ əzzurriya, əmərədda iyyan daɣ eklan n aɣaywan-in, Eliyezer wa n Damas, ənta a di z-ikkusen.»

4 Ijjəwwab-as Məššina: «Kala wərge ənta a zz-iqqəlan amakkasu-nnak mišan wa dd-ig̣madan tadist-nak ənta a tu-z-iqqəlan.»

5 Ikkas-t-idu dat-ahan, iṇṇ-as: «Əṣwəd daɣ jənnawan əṣṣən təfraga əšiḍən n eṭran. Əntanay z'a dər z-agdu əzzurriya-nnak.»

6 Izzəgzan Abram y Əməli, iqbal Məššina tišit ta ig' alɣadil fəl əzəgzan wa sər-əs iga.

7 Iṇṇa Əməli y Abram: «Nak Əməli wa kay du-ikkasan daɣ əɣrəm n Ur wa n Kəl Kasday fəl a-kay-akfa akal a tileq-q.»

8 Ijjəwwab Abram iṇṇa: «Əməli Məššina məni a wa as z-əṣṣənaɣ as ad-iggəz təla-nin?»

9 Ijjəwwab-as: «Awəy-du taɣit ən karad elan, taɣat ən karad elan, akar ən karad elan, tadabert n əṣuf d adaber ənḍərran n əɣrəm.»

10 Təzzər eway-as-tan-du, a- tan- izamazzay daɣ aṃṃas əs təzzəgrət-nasan isinəməṣwid igannatan-nasan mišan ig̣ədad wər tan ifres. əg̣g̣aran nollaman šiməɣsa-nasan isattaq-qan Abram.

12 As tuḍa ṭəfuk iṭṭərmas Abram s iket an eṭəs, təggaz-tu ṭasa tagget əgrawnat-tu šiyyay zawwarnen.

13 Iṇṇ-as Əməli: «Əṣṣən as əzzurriya-nnak ad-annaftaɣ daɣ akal iyyan, iggəz təla ad itawaṣaknu ark-aṇay har əkkozat ṭəmad n awatay.

14 Mišan nak ad-əšrəɣa temattay ta tan təgat eklan əg̣mədan-du akal wa,ədbalan təgərgist tagget.

15 Kay a kay iba daɣ alxer a din-tətəwəmizəla dəffər tušaray daɣ təssidaya.

16 Kundaba ɣur hayawan-nak win n əkkoz ad du-z-iqqəl əzzurriya-nnak da fəlas den da ad za-tawəd tallabast n arak- mazalan ən Kəl Amor, təzzar təwəddəban.

17 As tuḍa ṭəfuk əknanat šiyyay igi, təzzar okaynat təṃakaten d abalagleg ən tamsay ig̣ammad-tan əhu, ətallaman gər dəgran win əzunnen ən ṣan.

18 Əzəl wen da ad iga Əməli arkawal ən tassaq-net d Abram iṇṇ-as: «Əkfeɣ akal a y əzzurriya-nnak ad-d-obazan ɣur agarew wa n Maṣar har wa zəwwaran igan eṣəm Fərat.

19 Akal wa iṃos in Kəl Keyn, Kəl Kəniz, əd Kəl Kadəmon,

20 əd Kəl Xet əd Kəl Fəriz əd Kəl Rəfay

21 əd Kəl Amor əd Kəl Kanan, əd Kəl Girgaš əd Kəl Yabus.


Exploring the Meaning of Genesis 15      

Napsal(a) Emanuel Swedenborg

Here are some excerpts from Swedenborg's "Arcana Coelestia" that help explain the inner meaning of this chapter:

AC 1778. Here in the internal sense are continued the things concerning the Lord after He had endured in childhood the most severe combats of temptations, which were directed against the love which He cherished toward the whole human race, and in particular toward the church; and therefore being anxious concerning their future state a promise was made Him but it was shown at the same time what the state of the church would become toward its end when it would begin to expire; but that still a new church should revive, which would take the place of the former, and the heavenly kingdom would be immensely increased.

AC 1779. The Lord‘s consolation after the combats of temptations described (verse 1).

AC 1780. The Lord’s complaint respecting the church, that it was in externals only (verses 2, 3). A promise concerning an internal church (verse 4). Concerning its multiplication (verse 5). That the Lord is righteousness (verse 6). And unto Him alone belongs the kingdom in the heavens and on earth (verse 7).

AC 1781. And as He desired to be assured that the human race would be saved (verse 8), it was shown Him how the case is with the church, in general, specifically, and in particular (verses 9 to 17).

AC 1782. The "heifer," "she-goat," and "ram," are the representatives of the celestial things of the church; the "turtledove" and the "young pigeon" are the representatives of its spiritual things (verse 9). The church was on one side, and the Lord on the other (verse 10). The Lord would dissipate evils and falsities (verse 11). But the falsities would still infest it (verses 12, 13). From these there should be deliverance (verse 14). Thus the Lord received consolation (verse 15). But that evils would take possession (verse 16). And at last nothing hut falsities and cupidities would reign (verse 17). Then would come the Lord‘s kingdom, and a new church, the extension of which is described (verse 18). The falsities and evils to be expelled from it are the nations named (verses 19 to 21).


Přeložit: