Genesis 14

Studovat vnitřní smysl

       

2 iga əməgər gər əkkoz əṭṭəbəlan win əd ṣəmmos mənokalan əṃosnen Bera wa n Sədom əd Birša wa n Gamora əd Šinab wa n Adma əd Šemeber wa n Tsəboyim əd wa n Bela as itawaṇṇu tolas Tsohar.

3 Imənokalan win da əgan eɣaf iyyanda, əmməṇayan daɣ aɣlal ən Siddim wa iṃosan azalada Agarew n Əsaləɣ, əqqalan egan iyyanda.

4 Maraw elan d əššin a əgan əllan daw taɣmar ən Kədorlahomer, əffəllagan awatay wa n ṃaraw əd karad.

5 Daɣ awatay wa n ṃaraw d əkkoz Kədorlahomer d əṭṭəbəlan win dər-əs əddewnen ərzan Kəl Rəfay daɣ əɣrəm wa n Aštərot-Karnayim, Kəl Zuz daɣ wa n Ham, Kəl Em daɣ wa n asalwa ən Kiryatayim,

6 əd Kəl Xor daɣ akal-nasan, idɣaɣan ən Sehir. Əssəglan daɣ-san terazay har oṣan aɣrəm wa n El-Faran illan dagma ən taṇeray.

7 Dəffər a di əqqalan-du ewadan-du aɣrəm wa n En-Mišfat w'as itawaṇṇu əmərədda Kadeš. Ərzan akal kul wa n Kəl Amalek əntanay əd Kəl Amor win əɣsarnen daɣ Xatsətson-Tamar.

8 Təzzar əg̣madan-du mənokalan əṃosnen wa n Sədom, wa n Gamora, wan n Adma, wa n Tsəboyim əd wa n Bela as itawaṇṇu Tsohar, əgan eɣaf iyyanda əmməgaran daɣ əɣlal ən Siddim əntanay

9 d əṭṭəbəlan: Kədorlahomer wa n Elam, Tidal wa n Goyim, Amrafel wa n Šinar d Aryok wa n Ellasar, əkkoz əṭṭəbəlan fəl ṣəmmos mənokalan.

10 Aɣlal ən Siddim iḍkar eṇwan aggotnen a daɣ d-itawaɣaz madɣar ən kolta kolta. As əḍḍəggagan mənokalan wa n Sədom əd wa n Gamora əlɣasan daɣ eṇwan win, a wahaḍan iḍḍəggag s ədɣaɣan.

11 Imənokalan win ərzanen ədkalan təla ən ɣərman kul, wa n Sədom əd wa n Gamora, ədkalan tolas isudar-nasan təzzar əglan.

12 Lot agg amaḍray n Abram, iɣsaran Sədom, ewayan-tu ənta da əd təla-nnet, təzzar əglan.

13 Oṣa-ddu iyyan daɣ mərrəza Abram wa n aw Ibri imal-as-tu. Azzaman win di Abram iɣsar daɣ eškan zagrotnen ən Mamre wa n Kəl Amor, iṃosan amaḍray n Eškol, iṃosan tolas amaḍray n Aner, imadahalan n Abram.

14 As igraw Abram isalan n ətərməs ən rur-es n amaḍray-nnet isammatag-du karadat ṭəmad n aləs əd ṃaraw d əṭṭam əṃosnen win d-ənnəfrannen əhunen daɣ aɣaywan-net, təzzar iggaz ədəriz n əṭṭəbəlan sas ṭamasna har Dan.

15 Izun egan-net den, fəl a-tan-ədəlan ənta əd meddan-net. Irz-en istaq-qan har Xoba aɣrəm ihan ṭamasna ən Damas.

16 Ibaz-du daɣ-san a w'oɣan kul iqqal-du əd Lot tegazay-nnet ənta d a wa ila, əd təḍoden d aytedan.

17 As d-iqqal Abram irza-du Kədorlahomer əd madahalan-net, imənokalan win dər iddew, ig̣mad-du əmənokal ən Sədom issəlkad-as-in daɣ əɣlal ən Šafe w'as itawaṇṇu aɣlal n Əmənokal.

18 Malkitsedek əmənokal ən Šalem eway-du y Abram tagəlla d esmad. Malkitsedek iṃosan əlfəqqi ən Məššina Amatkol,

19 iga albaraka fəl Abram iṇṇ-as: «Təgrawa albaraka Abram ən Məššina Amatkol əmaxlak ən jənnawan əd ṃədlan,

20 itəwəməlet Məššina Amatkol a igan imagzaran-nak daɣ fassan-nak.» Təzzar ikf-ay Abram təzunt ta n ṃarawat n a wa dd-oɣa kul.

21 Iṇṇa əmənokal ən Sədom y Abram: «Suɣəl-i-du aytedan təṭṭfaɣ-in təkarzay.»

22 Ijjəwwab-as Abram: «Əhada s Əməli Məššina Amatkol əmaxlak ən jənnawan əd ṃədlan

23 as wər z-ədkəlaɣ daɣ-ak wala tenallay za wala əzzəmi ən ɣateman fəl ma təṇṇeɣ: «Nak a isaggargasan Abram.»

24 Wər z-ədkəlaɣ wala ar a wa ətšan meddan-in. Amaran meddan win d-i ədhalnen,əṃosnen: Aner, Eškol, əd Mamre, əntanay ədkəlanet adagar-nasan.»

  
   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 1651, 1652, 1653, 1654, 1655, 1656, 1657, ...

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 415, 416


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 1589, 1616, 1661, 1662, 1663, 1664, 1667, ...

Apocalypse Revealed 101, 289, 316

Doctrine of the Sacred Scripture 101

True Christian Religion 264, 715


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 340, 365, 376, 675, 750

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

Genesis 11:3, 27, 31, 13:8, 12, 18, 15:20, 24:3, 28:22, 36:20, 40:15, 47:7, 10, 24, 26

Exodus 17:8

Numbers 20:1, 24:16

Deuteronomy 2:10, 20, 3:11, 10:14

Judges 18:29

1 Samuel 29:3, 30:19

2 Samuel 2:5, 18:18, 28

2 Kings 5:16

1 Chronicles 29:11

2 Chronicles 20:2

Psalms 76:3, 110:4, 115:15

Jeremiah 48:1

Daniel 4:31

Jonah 1:9

Hebrews 7:1, 2, 4, 6

Revelation 10:6

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 Abram and Lot
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 Abram and Lot
Family lessons provide a worship talk and a variety of activities for children and teens..
Religion Lesson | Ages 4 - 17

 Abram and Lot
Worship Talk | Ages 7 - 14


Přeložit: