Genesis 14

Study

       

2 iga əməgər gər əkkoz əṭṭəbəlan win əd ṣəmmos mənokalan əṃosnen Bera wa n Sədom əd Birša wa n Gamora əd Šinab wa n Adma əd Šemeber wa n Tsəboyim əd wa n Bela as itawaṇṇu tolas Tsohar.

3 Imənokalan win da əgan eɣaf iyyanda, əmməṇayan daɣ aɣlal ən Siddim wa iṃosan azalada Agarew n Əsaləɣ, əqqalan egan iyyanda.

4 Maraw elan d əššin a əgan əllan daw taɣmar ən Kədorlahomer, əffəllagan awatay wa n ṃaraw əd karad.

5 Daɣ awatay wa n ṃaraw d əkkoz Kədorlahomer d əṭṭəbəlan win dər-əs əddewnen ərzan Kəl Rəfay daɣ əɣrəm wa n Aštərot-Karnayim, Kəl Zuz daɣ wa n Ham, Kəl Em daɣ wa n asalwa ən Kiryatayim,

6 əd Kəl Xor daɣ akal-nasan, idɣaɣan ən Sehir. Əssəglan daɣ-san terazay har oṣan aɣrəm wa n El-Faran illan dagma ən taṇeray.

7 Dəffər a di əqqalan-du ewadan-du aɣrəm wa n En-Mišfat w'as itawaṇṇu əmərədda Kadeš. Ərzan akal kul wa n Kəl Amalek əntanay əd Kəl Amor win əɣsarnen daɣ Xatsətson-Tamar.

8 Təzzar əg̣madan-du mənokalan əṃosnen wa n Sədom, wa n Gamora, wan n Adma, wa n Tsəboyim əd wa n Bela as itawaṇṇu Tsohar, əgan eɣaf iyyanda əmməgaran daɣ əɣlal ən Siddim əntanay

9 d əṭṭəbəlan: Kədorlahomer wa n Elam, Tidal wa n Goyim, Amrafel wa n Šinar d Aryok wa n Ellasar, əkkoz əṭṭəbəlan fəl ṣəmmos mənokalan.

10 Aɣlal ən Siddim iḍkar eṇwan aggotnen a daɣ d-itawaɣaz madɣar ən kolta kolta. As əḍḍəggagan mənokalan wa n Sədom əd wa n Gamora əlɣasan daɣ eṇwan win, a wahaḍan iḍḍəggag s ədɣaɣan.

11 Imənokalan win ərzanen ədkalan təla ən ɣərman kul, wa n Sədom əd wa n Gamora, ədkalan tolas isudar-nasan təzzar əglan.

12 Lot agg amaḍray n Abram, iɣsaran Sədom, ewayan-tu ənta da əd təla-nnet, təzzar əglan.

13 Oṣa-ddu iyyan daɣ mərrəza Abram wa n aw Ibri imal-as-tu. Azzaman win di Abram iɣsar daɣ eškan zagrotnen ən Mamre wa n Kəl Amor, iṃosan amaḍray n Eškol, iṃosan tolas amaḍray n Aner, imadahalan n Abram.

14 As igraw Abram isalan n ətərməs ən rur-es n amaḍray-nnet isammatag-du karadat ṭəmad n aləs əd ṃaraw d əṭṭam əṃosnen win d-ənnəfrannen əhunen daɣ aɣaywan-net, təzzar iggaz ədəriz n əṭṭəbəlan sas ṭamasna har Dan.

15 Izun egan-net den, fəl a-tan-ədəlan ənta əd meddan-net. Irz-en istaq-qan har Xoba aɣrəm ihan ṭamasna ən Damas.

16 Ibaz-du daɣ-san a w'oɣan kul iqqal-du əd Lot tegazay-nnet ənta d a wa ila, əd təḍoden d aytedan.

17 As d-iqqal Abram irza-du Kədorlahomer əd madahalan-net, imənokalan win dər iddew, ig̣mad-du əmənokal ən Sədom issəlkad-as-in daɣ əɣlal ən Šafe w'as itawaṇṇu aɣlal n Əmənokal.

18 Malkitsedek əmənokal ən Šalem eway-du y Abram tagəlla d esmad. Malkitsedek iṃosan əlfəqqi ən Məššina Amatkol,

19 iga albaraka fəl Abram iṇṇ-as: «Təgrawa albaraka Abram ən Məššina Amatkol əmaxlak ən jənnawan əd ṃədlan,

20 itəwəməlet Məššina Amatkol a igan imagzaran-nak daɣ fassan-nak.» Təzzar ikf-ay Abram təzunt ta n ṃarawat n a wa dd-oɣa kul.

21 Iṇṇa əmənokal ən Sədom y Abram: «Suɣəl-i-du aytedan təṭṭfaɣ-in təkarzay.»

22 Ijjəwwab-as Abram: «Əhada s Əməli Məššina Amatkol əmaxlak ən jənnawan əd ṃədlan

23 as wər z-ədkəlaɣ daɣ-ak wala tenallay za wala əzzəmi ən ɣateman fəl ma təṇṇeɣ: «Nak a isaggargasan Abram.»

24 Wər z-ədkəlaɣ wala ar a wa ətšan meddan-in. Amaran meddan win d-i ədhalnen,əṃosnen: Aner, Eškol, əd Mamre, əntanay ədkəlanet adagar-nasan.»

  

Exploring the Meaning of Genesis 14      

Napsal(a) Emanuel Swedenborg

Here are some excerpts from Swedenborg's "Arcana Coelestia" that help explain the inner meaning of this chapter:

AC 1651. This chapter treats of the Lord’s temptation combats, which are represented and signified by the wars here described.

AC 1652. The goods and truths in the external man, but which only appeared as goods and truths, were the things from which the Lord fought in His childhood against evils and falsities. The apparent goods and truths are signified by the kings named in (verse 1); but the evils and falsities against which He fought are signified by the kings named in (verse 2); and these were unclean (verse 3).

AC 1653. These evils and falsities against which He fought did not show themselves earlier than in childhood; and then they burst forth, which is signified by their previously serving Chedorlaomer (verse 4).

AC 1654. The Lord then warred against and conquered the persuasions of falsity of all kinds, which are the Rephaim, the Zuzim, the Emim, and the Horites (verses 5, 6); next, the falsities and evils themselves, which are the Amalekite and the Amorite (verse 7) afterwards the other falsities and evils, which are the kings named in (verses 8 to 11).

AC 1655. Apparent truths and goods, which are not in themselves truths and goods, took possession of the external man (verse 12); and the rational man which is "Abram the Hebrew," perceiving this, laid claim to it and liberated it (verses 13 to 16).

AC 1656. After these combats, evil and falsity submitted themselves (verse 17).

AC 1657. The Lord‘s internal man in the interior man, or the Divine in the rational, is Melchizedek, from whom came the benediction after the combats (verses 18 to 20). The tithes are the remains, or the states of good and truth from the combats (verse 20).

AC 1658. The evil and infernal spirits, being overcome, begged for life, and did not care for other things; but nothing was taken from them by the Lord, because He had no strength from their evils and falsities; but they were given into the power (potestas) of good spirits and angels (verses 21-24).