Genesis 14

Studovat vnitřní smysl

Tamajaq Portions     

← Genesis 13   Genesis 15 →

2 iga əməgər gər əkkoz əṭṭəbəlan win əd ṣəmmos mənokalan əṃosnen Bera wa n Sədom əd Birša wa n Gamora əd Šinab wa n Adma əd Šemeber wa n Tsəboyim əd wa n Bela as itawaṇṇu tolas Tsohar.

3 Imənokalan win da əgan eɣaf iyyanda, əmməṇayan daɣ aɣlal ən Siddim wa iṃosan azalada Agarew n Əsaləɣ, əqqalan egan iyyanda.

4 Maraw elan d əššin a əgan əllan daw taɣmar ən Kədorlahomer, əffəllagan awatay wa n ṃaraw əd karad.

5 Daɣ awatay wa n ṃaraw d əkkoz Kədorlahomer d əṭṭəbəlan win dər-əs əddewnen ərzan Kəl Rəfay daɣ əɣrəm wa n Aštərot-Karnayim, Kəl Zuz daɣ wa n Ham, Kəl Em daɣ wa n asalwa ən Kiryatayim,

6 əd Kəl Xor daɣ akal-nasan, idɣaɣan ən Sehir. Əssəglan daɣ-san terazay har oṣan aɣrəm wa n El-Faran illan dagma ən taṇeray.

7 Dəffər a di əqqalan-du ewadan-du aɣrəm wa n En-Mišfat w'as itawaṇṇu əmərədda Kadeš. Ərzan akal kul wa n Kəl Amalek əntanay əd Kəl Amor win əɣsarnen daɣ Xatsətson-Tamar.

8 Təzzar əg̣madan-du mənokalan əṃosnen wa n Sədom, wa n Gamora, wan n Adma, wa n Tsəboyim əd wa n Bela as itawaṇṇu Tsohar, əgan eɣaf iyyanda əmməgaran daɣ əɣlal ən Siddim əntanay

9 d əṭṭəbəlan: Kədorlahomer wa n Elam, Tidal wa n Goyim, Amrafel wa n Šinar d Aryok wa n Ellasar, əkkoz əṭṭəbəlan fəl ṣəmmos mənokalan.

10 Aɣlal ən Siddim iḍkar eṇwan aggotnen a daɣ d-itawaɣaz madɣar ən kolta kolta. As əḍḍəggagan mənokalan wa n Sədom əd wa n Gamora əlɣasan daɣ eṇwan win, a wahaḍan iḍḍəggag s ədɣaɣan.

11 Imənokalan win ərzanen ədkalan təla ən ɣərman kul, wa n Sədom əd wa n Gamora, ədkalan tolas isudar-nasan təzzar əglan.

12 Lot agg amaḍray n Abram, iɣsaran Sədom, ewayan-tu ənta da əd təla-nnet, təzzar əglan.

13 Oṣa-ddu iyyan daɣ mərrəza Abram wa n aw Ibri imal-as-tu. Azzaman win di Abram iɣsar daɣ eškan zagrotnen ən Mamre wa n Kəl Amor, iṃosan amaḍray n Eškol, iṃosan tolas amaḍray n Aner, imadahalan n Abram.

14 As igraw Abram isalan n ətərməs ən rur-es n amaḍray-nnet isammatag-du karadat ṭəmad n aləs əd ṃaraw d əṭṭam əṃosnen win d-ənnəfrannen əhunen daɣ aɣaywan-net, təzzar iggaz ədəriz n əṭṭəbəlan sas ṭamasna har Dan.

15 Izun egan-net den, fəl a-tan-ədəlan ənta əd meddan-net. Irz-en istaq-qan har Xoba aɣrəm ihan ṭamasna ən Damas.

16 Ibaz-du daɣ-san a w'oɣan kul iqqal-du əd Lot tegazay-nnet ənta d a wa ila, əd təḍoden d aytedan.

17 As d-iqqal Abram irza-du Kədorlahomer əd madahalan-net, imənokalan win dər iddew, ig̣mad-du əmənokal ən Sədom issəlkad-as-in daɣ əɣlal ən Šafe w'as itawaṇṇu aɣlal n Əmənokal.

18 Malkitsedek əmənokal ən Šalem eway-du y Abram tagəlla d esmad. Malkitsedek iṃosan əlfəqqi ən Məššina Amatkol,

19 iga albaraka fəl Abram iṇṇ-as: «Təgrawa albaraka Abram ən Məššina Amatkol əmaxlak ən jənnawan əd ṃədlan,

20 itəwəməlet Məššina Amatkol a igan imagzaran-nak daɣ fassan-nak.» Təzzar ikf-ay Abram təzunt ta n ṃarawat n a wa dd-oɣa kul.

21 Iṇṇa əmənokal ən Sədom y Abram: «Suɣəl-i-du aytedan təṭṭfaɣ-in təkarzay.»

22 Ijjəwwab-as Abram: «Əhada s Əməli Məššina Amatkol əmaxlak ən jənnawan əd ṃədlan

23 as wər z-ədkəlaɣ daɣ-ak wala tenallay za wala əzzəmi ən ɣateman fəl ma təṇṇeɣ: «Nak a isaggargasan Abram.»

24 Wər z-ədkəlaɣ wala ar a wa ətšan meddan-in. Amaran meddan win d-i ədhalnen,əṃosnen: Aner, Eškol, əd Mamre, əntanay ədkəlanet adagar-nasan.»

← Genesis 13   Genesis 15 →
   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 1651, 1652, 1653, 1654, 1655, 1656, 1657, ...

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 415, 416


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 1589, 1616, 1661, 1662, 1663, 1664, 1667, ...

Apocalypse Revealed 101, 289, 316

Sacred Scripture 101

True Christian Religion 264, 715


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 340, 365, 376, 675, 750

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

Genesis 11:3, 27, 31, 13:8, 12, 18, 15:20, 24:3, 28:22, 36:20, 40:15, 47:7, 10, 24, 26

Exodus 17:8

Numbers 20:1, 24:16

Deuteronomy 2:10, 20, 3:11, 10:14

Judges 18:29

1 Samuel 29:3, 30:19

2 Samuel 2:5, 18:18, 28

2 Kings 5:16

1 Chronicles 29:11

2 Chronicles 20:2

Psalms 76:3, 110:4, 115:15

Jeremiah 48:1

Daniel 4:31

Jonah 1:9

Hebrews 7:1, 2, 4, 6

Revelation 10:6

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 Abram and Lot
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 Abram and Lot
Family lessons provide a worship talk and a variety of activities for children and teens..
Religion Lesson | Ages 4 - 17

 Abram and Lot
Worship Talk | Ages 7 - 14


Přeložit: