Genesis 13

Studie

          |

1 A di da fəl ig̣mad Abram Maṣar, innəmad teṇeray ən Negab, ənta əd tənṭut-net d a wa ila kul, iddew dər-əs Lot.

2 Abram ikna təgərgist daɣ hərwan d əzrəf d urəɣ.

3 Iṇkar Abram ad itagalat gər Negab d əɣrəm ən Bet-El, har oṣa edag wa daɣ izzəbbat əs tizarat, gər Bet-El d Ay,

4 edag wa daɣ ikras edagg ən təkutay dat a wen. Iɣbad Əməli.

5 Lot a dər-əs iddewan ənta da ila eharay wa ənḍərran əd wa zəwwaran iṃos aɣaywan aggen.

6 A wa əgan hərwan-nasan daɣ igət abas tan-eway akal, wər əfregan aharog.

7 Təggaz-tu tamazaq šin n amel gər maḍanan n Abram əd win Lot. As itagg'a wen Kəl Kanan əd Kəl Fəriz əntanay da əɣsaran daɣ akal wen.

8 Iṇṇ'Abram i Lot: «Ma tu təmal tamazaq gar-i dər-ək wala gər maḍanan-in əd win-nak fəlas iməḍrayan a nəṃos.

9 Akal ket-net illa dat-ək. Mazzay dər-i: As ṭətrama nak ad-ak adannaga as tədənnaga nak ad-ak əṭrəma.

10 Idkal Lot aṣawad-net inay as aṃadal kul n agarew wa n Yorden ket-net išwa, šilan aljannat, madeɣ aɣlal n agarew wa n Ənnil, har əɣrəm ən Tsohar, harwa wər ihlek Əməli Sədom əd Gamora.

11 Isaṇṇafran Lot i ṃan-net tatawla kul wa n Yorden, iggəlat iddənnag. Esaway wa da as əmməzzayan məḍrayan.

12 Abram iɣsar daɣ akal wa n Kanan.Mišan Lot ənta iɣsar daɣ ɣələyɣəlayan ən ɣərman ən tatawla ən Yorden. Ikras ihəktan-net har Sodom.

13 Kəl Sədom əṃosan ark-aytedan əknanen tišit ən nasbakkadan dat udəm n Əməli.

14 Iṇṇa Əməli y Abram, dəffər as immizzay əd Lot: «Ədkəl aṣawad-nak əṣwəd daɣ ṭamasna d agala əd dənnəg d aṭaram,

15 fəlas akal kul wa togge da ad-ak-k-akfa kay d əzzurriya-nnak har faw.

16 Ad-agaɣ əzzurriya-nnak šilat ən təblalen n aṃadal as kundaba awedan wa ifragan a tanat iššiḍən a-tu-z-iššiḍənan.

17 Əbdəd awəy d akal sas agawer-net əd təzzəgrət-net fəlas tehakkay a dak-ku-z-aga.»

18 Iggəlat Abram ikras ihəktan-net daɣ eškan zagrotnen əhanen edag wa daɣ iɣsar Mamre dagma n əɣrəm wa n Xebron. Iɣsar den da. Ikras edagg ən təkutay y Əməli.

Scroll to see more.