Genesis 12

Studie

         |

1 Iṇṇa Əməli y Abram: «Əg̣məd akal-nak təfəla imarwan-nak d aɣaywan n abba-nnak takka akal wa kay z-assakna.

2 A daɣ-ak aga tamattay tagget, aga fall-ak albaraka, əzzəzwəra eṣəm-nak, tileɣ albaraka.

3 Ad-agaɣ albaraka i win dak-k-əganen, əlɣəna win dak-əsaddarannen aššar. Ad əgrəwnat tawšeten kul n əddənet albaraka fəl udəm-nak.»

4 Igla Abram ig'a wa das iṇṇa Əməli, iddew dər-əs Lot. Abram iga əṣṣayat təṃərwen n awatay əd ṣəmmos as ig̣mad Xaran.

5 Abram iddew əd tənṭut-net Saray əd tagazay-nnet Lot, ewayan təla-nnasan kul harkid eklan win əggaznen təla-nnasan daɣ Xaran. Əglan əkkan akal ən Kanan. As t-in oṣan,

6 ad itagalat Abram daɣ akal har d-oṣa aɣrəm w'as itawaṇṇu Šəkem, edagg ih'ašək zagren wa n More. Azzaman win di Kəl Kanan əɣsaran daɣ aṃadal wen.

7 Inafalal Əməli y Abram iṇṇ-as: «Ad-akfa akal a əzzurriya-nnak.» Ikras Abram edagg ən təkutay y Əməli a das inafalalan da.

8 Dəffər a di iggəlat s ədɣaɣ iddinnagan y əɣrəm wa n Bet-El, izzəbbat, ikras ahaket-net iṭram-as Bet-El, iddənnag-as əɣrəm wa n Ay. Təzzar ikras edagg ən təkutay y Əməli, iɣbad-tu.

9 Igla Abram itagalat, innimad teṇeray ən Negab.

10 Iga laz daɣ akal wen. As iḍgaz laz akal ikka Abram Maṣar a daɣ-as agu tamert.

11 As ibuk y iguz ən Maṣar iṇṇa i tənṭut-net Saray: «Tanṭut təhossayat a təṃosa,

12 as kam ənayan Kəl Maṣar ad-aṇṇin taɣur-i a təṃosa, təzzar agin iṃan-in, kam, a-kam-ayyin təddara.

13 Daɣ a di aṇṇu kam tamaḍraytt-in fəl ad-təwəsəɣməra fəl əddəlil-nam, afsa.»

14 As din-oṣa Abram Maṣar ənayan Kəl Maṣar tanṭut-net təkna šihussay.

15 Ənayan-tat mizwaran ən Firɣawna, a das tat əmmalan. Təzzar təmmeway tənṭut s aɣaywan-net.

16 Amaran Abram ənta ig-as iḍuf olaɣan fəl əddəlil-net. Igraw Abram eharay wa ənḍərran əd zəgran, əd təzden d əzdan, d eklan əd taklaten, əd ṃənas.

17 Mišan izazzabbat-du Əməli fəl Firɣawna təkmawen labasnen fəl əddəlil ən tənṭut n Abram Saray.

18 Təzzar isassaɣra-ddu Firɣawna Abram iṇṇ-as: «Ma di təge da? Ma fəl di wər təmela as tanṭut-nak a wa?

19 Ma fel təgannaɣ-i tamaḍrayt-nak a wa har dər-əs namaṇsa? Əmərədda tanṭut-nak da əlwəy-tat idaw dər-əs tugagaɣ-i.»

20 Iṇṇa Firɣawna y aytedan-net ad idawan d Abram har t-əkkəsan daɣ akal-net, ənta əd tənṭut-net d a wa ila kul.

Scroll to see more.