Genesis 1

Studie

      |

2 Aṃadal wər iga təməwit waliyyat, əlsan-tu aṃan əknanen igət, wər t-illa ar šiyyay əwarnen afalla n aṃan win, amaran Iṇfas ən Məššina ənta ollay fəl aṃan win.

3 Iṇṇa Məššina: «Əṇṇur, əməl-t.» Təzzar imal-t əṇṇur.

4 Inay Məššina as əṇṇur iṃos arat olaɣan, təzzar izammazzay Məššina əṇṇur əd šiyyay.

5 Iga Məššina y əṇṇur eṣəm ezal amaran šiyyay ig-asnat eṣəm ehad, ig'ahad təga tifawt, ig'əzəl w'azzaran.

6 Iṇṇa Məššina: «Iməlet-tu aɣarɣar az z-izəmməzzəyan aṃan.»

7 Təzzar iga-ddu Məššina aɣarɣar izammazzay aṃan win əllanen daw aɣarɣar a əd win əwarnen afalla-nnet. Ig'a wen da.

8 Iga Məššina y aɣarɣar a eṣəm ijənnawan. Ig'ahad təga tifawt, ig'əzəl wa n əššin.

9 Iṇṇa Məššina: «Aṃan win daw jənnawan iddawanet, əggəzan edagg iyyanda fəl ad-d-inəfiləl edag wa iqquran.» Iga a wen da.

10 Iga Məššina y adag wa iqquran eṣəm aṃadal, iga y adag wa daɣ əddewan aṃan eṣəm igərwan. Inay Məššina as araṭ wa olaɣ.

11 Təzzar iṇṇa: «Aṃadal təwəret-tu taddalət təgat daɣ yel ilan aṃasa əd rawan n eškan ətarawnen aratan əlanen aṃasa nasan.» Təzzar ig'a wen da.

12 Issəg̣mad-du aṃadal taddalət təgat daɣ yel ilan aṃasa əkkulluk n iyyan d iri- nnet, əd rawan n eškan ətarawnen aratan əlanen aṃasa-nnasan. Inay Məššina as arat wa olaɣ.

13 Ig'ahad təga tifawt, ig'əzəl wa n karad.

14 Iṇṇa Məššina: «Əməlanet-tu əṇṇuran daɣ jənnawan az za-zəmməzzinen ehad d azal, əqqəlanet asannal az z-izləyan šimeren d aḍan d elan.

15 Əqqəlanet tolas əṇṇuran daɣ jənnawan az z-əsəmmələwləwnen aṃadal.» Təzzar iga a wen da.

16 Iga Məššina əṇṇuran win n əššin zawwarnen. Əṇṇur wa ogaran, ənta ṭəfuk, ad-isəmmələwləw ezal, wa ənḍərran, tallit, ad-isəmmələwləw ehad. Iga-ddu eṭran əntanay da.

17 Ig-en daɣ jənnawan fəl ad-səmmələwləwan aṃadal,

18 fəl ad-əzənnəməzləyan ezal d ahad, zəmməzzəyyan əṇṇur əd šiyyay. Inay Məššina as arat wa olaɣ.

19 Ig'ahad təga tifawt, ig'əzəl wa n əkkoz.

20 Iṇṇa Məššina: «Wəšənkəlnatet təxəllak əddarnen daɣ aṃan, əggədanet g̣ədad əntanay da daɣ jənnawan fəl afalla n aṃadal.»

21 Ixlak-du Məššina šixəllak əknanen təzzəwwərt əddarnen daɣ aṃan əd mudaran kul win daɣ-san wašankalnen əkkulluk n iyyan d iri-nnet, ixlak-du tolas ig̣ədad kul əkkulluk n iyyan d iri-nnet. Inay Məššina as arat wa olaɣ.

22 Iga fall-assan albaraka-nnet, iṇṇa i mudaran win n aṃan: «Əggəzat šin n ara təfələyləyam, tədkəram aṃan ən gərwan.» Iṇṇa i g̣ədad əntanay da: «Fələyləyat fəl aṃadal.»

23 Ig'ahad təga tifawt, ig'əzəl wa n ṣəmmos.

24 Iṇṇa Məššina: «Issəg̣mədet-du aṃadal šixəllak əddarnen əkkulluk n iyyat d iri-nnet, əṃosnen ihərwan əd lumət-lumət əd wəxsan əkkulluk n iyyan d iri-nnet.» Təzzar iga a wen da.

25 Iga-ddu Məššina iwəxsan əd hərwan əd lumət-lumət ket-nasan akk-iyyan d iri-nnet. Inay as arat wa olaɣ.

26 Iṇṇa Məššina: agatana aggadəm əs šaššela-nnana. Ixkəmet kifitan əd g̣ədad əd hərwan əd wəxsan əd lumət-lumət kul win əllomatnen aṃadal.»

27 Məššina ixlak-du aggadəm əs šaššela-nnet yay əd təntay ket-nasan ixlak-kan-du.

28 Iga fall-assan albaraka-nnet. Iṇṇ-asan: «Əggəzat šin n ara təfələyləyam, təḍkəram aṃadal, təxkəmam-tu, təxkəmam kifitan əd g̣ədad əd mudaran kul win ozalnen fəl aṃadal.»

29 Təzzar iṇṇa Məššina: «Ənəyat əkfeq-qawan yel kul itarawan fəl tasayt n aṃadal d ašək kul itarawan. A-dawan-əqqəlan aratan-nasan isudar.

30 Y əkkulluk n əmudar fəl aṃadal d əkkulluk n əg̣ədid d əkkulluk n a wa illómen aṃadal əhan-tu ṃan, əkfeq-qu yel ad-as-iqqəl isudar.» Ig'a wen da.

31 Təzzar inay Məššina as arat wa iga da, kul ikna əlluɣ. Ig'ahad təga tifawt, ig'əzəl wa n ṣədis.

Scroll to see more.