Exodus 2

Studie

          |

1 Inkar aləs n iyyan daɣ Kəl Lebi izlaf du tantut təmosat ənta da wələt Lebi.

2 Əllan əddi har d ihu barar-nasan iyyan, tənay tu ṃas wər ila malad, təɣbar tu har iga karadat təlil.

3 As tənay as ab-as təfrag aɣabar-net, tətkal du azmam igan daɣ əzzənəf ən telant iyyat, təɣrad tu adabaɣ s əzzənəfan əššin ən kolta iyyan, amaran təga daɣ-as barar, təsəls-ay. Təzzar təssənsa azmam wen daɣ ammas ən telant iyyat du tədaggalat fəl fayyan n agarew wa n Ənnil.

4 Təbakammat təməqqart ən barar daɣ ihəz n adag wen y ad təssən a wa z-agin.

5 Arat n amazay dəffər a wen təzagaday d-elles ən Firɣawna s agarew wa n Ənnil, tara əširəd. Saɣlaynat tənalkimen-net əllilnat efay n agarew. Togga azmam iha ammas n annabat wen, təzzar təssətkal t-idu i təklit-net.

6 Tolam azmam tənay daɣ as barar. Zaɣnin a wen arat n ajanɣay ihallin. Təggaz-tat tahanint-net tənna : «A wa barar ən Kəl-Ɣibri!»

7 Den daɣ a tat du təhoz təməqqart ən barar tənn-as : «Əngəm a dam d aɣra iyyat daɣ tədoden šin Ɣibri a dam təsankas barar a?»

8 Tənn-as elles ən Firɣawna : «Awalla, aglu!» Təzzar təgla tabarart təɣra-du anna ən barar iman-net.

9 Tənn-alles ən Firɣawna i təntut ten : «Awəy barar wa a di tu təsankasa, a kam hakka tefert nam.» Teway təntut barar, a tu təsankas.

10 As idwal barar wen teway tu y elles ən Firɣawna. Təg-ay təntut ten barar-net, təzzar təg-as esəm Musa fəlas tənna aman daq q-idu təkkas.

11 As d-ewad Musa iggədaz-in Kəl-Ɣibri (esəm iyyan ən Kəl-Israyil) əmosnen imədrayan-net daɣ tawšet. Inay alɣazab wa taggin. Ogaz in iyyan daɣ Kəl Masar izba iyyan daɣ Kəl Ɣibri-əs təwit.

12 Iwaraɣwaraɣ fəl aganna ketnet wər ihənnəy awedan, təzzar inɣa aw Masar wen, imbal-tu daɣ əzazəl.

13 As affaw iqqal in ogaz in əššin Kəl-Ɣibri əknasan gar essan. Inna i wa wər nəla tidət : «Mafel as təggata əmidi nak?»

14 Inn-as aləs wen : «Ma kay igan əmənokal-nana? Əngəm a tareɣ a di-taga tenaɣay ta təge y aw Masar?» Den daɣ ad təggaz tasa Musa, inna daɣ a di batu ten təqqal arat iwizawazan.

15 Isla Firɣawna batu ten igmay əd tanaɣay ən Musa. Mišan ifal daw-əs Musa iddəggag ikk-akal ən Midyan. Ewad in, iqqim dagma n anu iyyan.

16 Aləs imosan əməggi ən təkutawen daɣ akal ən Midyan ila-əssayat təbararen. Əwarnat d-anu. Əjojalnat y aharay n abba-nasnat.

17 Osan du madanan wiyyad əstaɣan-tanat. Təzzar inkar du Musa ogaz-tanat iššəšwa asnat eharay-nasnat.

18 As din osanat abba-nasnat Rawəl, inn-asnat : «Ma dakmat d-igan-əsətrəb ogdan d awa azal a?»

19 Ənnanat-as : «Aləs iyyan ən Masar dana ogazan daɣ madanan, ijjojal-ana har nəktar.»

20 Inn-asnat : «Ma iga za aləs wen? Mafel as t-in tətayyimat? Aglimat aɣrimat t-idu a dər na idrəw imensewan.»

21 Irda Musa s amel ɣur aləs wen. Ikf-ay tabarart-net təgat esəm Ziffora, izlaf-tat.

22 Təla barar ig-as Musa esəm Geršom (Amagar den) fəlas inna akal a d-igmad daɣ imos amagar.

23 Təga tamert tagget. Aba Firɣawna wa nad. Təgla tamattay n Israyil təzzirza d əkkəlu, təzzar tewad in təzarzawt-nasan Məššina.

24 Isla Məššina i təzarzawt-nasan, təzzar inna ad ixkəm s arkawal ən tassaq wa inamagga d Ibrahim, d Isahaq, əd Yaqub.

25 Ihannay Məššina Kəl-Israyil, issan fəl taɣara-nasan.

  
Scroll to see more.