Exodus 2

Studovat vnitřní smysl

← Exodus 1   Exodus 3 →     

1 Inkar aləs n iyyan daɣ Kəl Lebi izlaf du tantut təmosat ənta da wələt Lebi.

2 Əllan əddi har d ihu barar-nasan iyyan, tənay tu ṃas wər ila malad, təɣbar tu har iga karadat təlil.

3 As tənay as ab-as təfrag aɣabar-net, tətkal du azmam igan daɣ əzzənəf ən telant iyyat, təɣrad tu adabaɣ s əzzənəfan əššin ən kolta iyyan, amaran təga daɣ-as barar, təsəls-ay. Təzzar təssənsa azmam wen daɣ ammas ən telant iyyat du tədaggalat fəl fayyan n agarew wa n Ənnil.

4 Təbakammat təməqqart ən barar daɣ ihəz n adag wen y ad təssən a wa z-agin.

5 Arat n amazay dəffər a wen təzagaday d-elles ən Firɣawna s agarew wa n Ənnil, tara əširəd. Saɣlaynat tənalkimen-net əllilnat efay n agarew. Togga azmam iha ammas n annabat wen, təzzar təssətkal t-idu i təklit-net.

6 Tolam azmam tənay daɣ as barar. Zaɣnin a wen arat n ajanɣay ihallin. Təggaz-tat tahanint-net tənna : «A wa barar ən Kəl-Ɣibri!»

7 Den daɣ a tat du təhoz təməqqart ən barar tənn-as : «Əngəm a dam d aɣra iyyat daɣ tədoden šin Ɣibri a dam təsankas barar a?»

8 Tənn-as elles ən Firɣawna : «Awalla, aglu!» Təzzar təgla tabarart təɣra-du anna ən barar iman-net.

9 Tənn-alles ən Firɣawna i təntut ten : «Awəy barar wa a di tu təsankasa, a kam hakka tefert nam.» Teway təntut barar, a tu təsankas.

10 As idwal barar wen teway tu y elles ən Firɣawna. Təg-ay təntut ten barar-net, təzzar təg-as esəm Musa fəlas tənna aman daq q-idu təkkas.

11 As d-ewad Musa iggədaz-in Kəl-Ɣibri (esəm iyyan ən Kəl-Israyil) əmosnen imədrayan-net daɣ tawšet. Inay alɣazab wa taggin. Ogaz in iyyan daɣ Kəl Masar izba iyyan daɣ Kəl Ɣibri-əs təwit.

12 Iwaraɣwaraɣ fəl aganna ketnet wər ihənnəy awedan, təzzar inɣa aw Masar wen, imbal-tu daɣ əzazəl.

13 As affaw iqqal in ogaz in əššin Kəl-Ɣibri əknasan gar essan. Inna i wa wər nəla tidət : «Mafel as təggata əmidi nak?»

14 Inn-as aləs wen : «Ma kay igan əmənokal-nana? Əngəm a tareɣ a di-taga tenaɣay ta təge y aw Masar?» Den daɣ ad təggaz tasa Musa, inna daɣ a di batu ten təqqal arat iwizawazan.

15 Isla Firɣawna batu ten igmay əd tanaɣay ən Musa. Mišan ifal daw-əs Musa iddəggag ikk-akal ən Midyan. Ewad in, iqqim dagma n anu iyyan.

16 Aləs imosan əməggi ən təkutawen daɣ akal ən Midyan ila-əssayat təbararen. Əwarnat d-anu. Əjojalnat y aharay n abba-nasnat.

17 Osan du madanan wiyyad əstaɣan-tanat. Təzzar inkar du Musa ogaz-tanat iššəšwa asnat eharay-nasnat.

18 As din osanat abba-nasnat Rawəl, inn-asnat : «Ma dakmat d-igan-əsətrəb ogdan d awa azal a?»

19 Ənnanat-as : «Aləs iyyan ən Masar dana ogazan daɣ madanan, ijjojal-ana har nəktar.»

20 Inn-asnat : «Ma iga za aləs wen? Mafel as t-in tətayyimat? Aglimat aɣrimat t-idu a dər na idrəw imensewan.»

21 Irda Musa s amel ɣur aləs wen. Ikf-ay tabarart-net təgat esəm Ziffora, izlaf-tat.

22 Təla barar ig-as Musa esəm Geršom (Amagar den) fəlas inna akal a d-igmad daɣ imos amagar.

23 Təga tamert tagget. Aba Firɣawna wa nad. Təgla tamattay n Israyil təzzirza d əkkəlu, təzzar tewad in təzarzawt-nasan Məššina.

24 Isla Məššina i təzarzawt-nasan, təzzar inna ad ixkəm s arkawal ən tassaq wa inamagga d Ibrahim, d Isahaq, əd Yaqub.

25 Ihannay Məššina Kəl-Israyil, issan fəl taɣara-nasan.

← Exodus 1   Exodus 3 →
   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 639, 2643, 6727


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 746

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

Genesis 15:18, 19:9, 24:11, 26:3, 28:13, 29:9, 10, 35:11, 12, 22, 37:8

Exodus 1:14, 22, 3:1, 7, 9, 4:20, 25, 31, 6:5, 20, 15:20, 18:1, 2, 3, 4, 8

Numbers 10:29, 12:1, 16:13, 20:1, 16, 26:59

Deuteronomy 7

Judges 4:3

1 Samuel 9:16, 12:8

1 Kings 11:18

2 Kings 3, 13:23

Psalms 10:14, 31:8, 102:2, 105:8, 9

Habakkuk 3:7

Acts of the Apostles 7:6, 20, 21, 24, 26, 29, 34, 35

Hebrews 11:23, 24

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 Baby Moses in the Bulrushes
A lesson for younger children with discussion ideas and a project.
Sunday School Lesson | Ages 4 - 6

 Birth of Moses
Lesson outline provides teaching ideas with questions for discussion, projects, and activities.
Sunday School Lesson | Ages 7 - 10

 Birth of Moses
Sunday School Lesson | Ages 9 - 12

 Moses in the Ark of Bulrushes (3-5 years)
Project | Ages 4 - 6

 Moses in the Bulrushes
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Moses in the Bulrushes
Color and cut out pieces of the scene to picture Moses being found in the bulrushes.
Project | Ages 7 - 14

 Moses in the Bulrushes (sheet music)
Song | Ages 4 - 14

 Overview of Lead and Guide Us Levels A B C for Ages 3-14
Overview of the Youth Journey Program "Lead and Guide Us", Levels A, B and C, for ages 3-14. Suitable for Sunday schools, camps, classrooms and families.
Sunday School Lesson | Ages 3 - 14

 Pharaoh’s Daughter Finds Moses
Coloring Page | Ages 7 - 14

 The Baby in the Basket
Coloring Page | Ages 7 - 14

 The Birth of Moses
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 The Birth of Moses
Family lessons provide a worship talk and a variety of activities for children and teens..
Religion Lesson | Ages 4 - 17

 The Birth of Moses
Worship Talk | Ages 7 - 14

 The Birth of Moses
This lesson discusses a story from the Word and suggests projects and activities for young children.
Sunday School Lesson | Ages 4 - 6

 The Birth of Moses - Level A
Complete lesson with activity choices: act out the story of Moses in the bulrushes, create a baby Moses diorama in a cup, scripted story discussion, coloring page, and a memory verse. Sample lesson from the Youth Journey Program "Lead and Guide Us", Level A, for ages 3-6.
Sunday School Lesson | Ages 3 - 6

 The Birth of Moses - Level B
Complete lesson with activity choices: create a baby Moses diorama, learn to write your name in hieroglyphs, scripted story discussion, coloring page, and a memory verse. Sample lesson from the Youth Journey Program "Lead and Guide Us", Level B, for ages 7-10.
Sunday School Lesson | Ages 7 - 10

 The Birth of Moses - Level C
Complete lesson with activity choices: experiment with currents to illustrate divine providence, decode passages from the Word written in hieroglyphs, scripted story discussion, and a spiritual task. Sample lesson from the Youth Journey Program "Lead and Guide Us", Level C, ages 11-14.
Sunday School Lesson | Ages 11 - 14


Přeložit: