Exodus 2

Study

       

1 Inkar aləs n iyyan daɣ Kəl Lebi izlaf du tantut təmosat ənta da wələt Lebi.

2 Əllan əddi har d ihu barar-nasan iyyan, tənay tu ṃas wər ila malad, təɣbar tu har iga karadat təlil.

3 As tənay as ab-as təfrag aɣabar-net, tətkal du azmam igan daɣ əzzənəf ən telant iyyat, təɣrad tu adabaɣ s əzzənəfan əššin ən kolta iyyan, amaran təga daɣ-as barar, təsəls-ay. Təzzar təssənsa azmam wen daɣ ammas ən telant iyyat du tədaggalat fəl fayyan n agarew wa n Ənnil.

4 Təbakammat təməqqart ən barar daɣ ihəz n adag wen y ad təssən a wa z-agin.

5 Arat n amazay dəffər a wen təzagaday d-elles ən Firɣawna s agarew wa n Ənnil, tara əširəd. Saɣlaynat tənalkimen-net əllilnat efay n agarew. Togga azmam iha ammas n annabat wen, təzzar təssətkal t-idu i təklit-net.

6 Tolam azmam tənay daɣ as barar. Zaɣnin a wen arat n ajanɣay ihallin. Təggaz-tat tahanint-net tənna : «A wa barar ən Kəl-Ɣibri!»

7 Den daɣ a tat du təhoz təməqqart ən barar tənn-as : «Əngəm a dam d aɣra iyyat daɣ tədoden šin Ɣibri a dam təsankas barar a?»

8 Tənn-as elles ən Firɣawna : «Awalla, aglu!» Təzzar təgla tabarart təɣra-du anna ən barar iman-net.

9 Tənn-alles ən Firɣawna i təntut ten : «Awəy barar wa a di tu təsankasa, a kam hakka tefert nam.» Teway təntut barar, a tu təsankas.

10 As idwal barar wen teway tu y elles ən Firɣawna. Təg-ay təntut ten barar-net, təzzar təg-as esəm Musa fəlas tənna aman daq q-idu təkkas.

11 As d-ewad Musa iggədaz-in Kəl-Ɣibri (esəm iyyan ən Kəl-Israyil) əmosnen imədrayan-net daɣ tawšet. Inay alɣazab wa taggin. Ogaz in iyyan daɣ Kəl Masar izba iyyan daɣ Kəl Ɣibri-əs təwit.

12 Iwaraɣwaraɣ fəl aganna ketnet wər ihənnəy awedan, təzzar inɣa aw Masar wen, imbal-tu daɣ əzazəl.

13 As affaw iqqal in ogaz in əššin Kəl-Ɣibri əknasan gar essan. Inna i wa wər nəla tidət : «Mafel as təggata əmidi nak?»

14 Inn-as aləs wen : «Ma kay igan əmənokal-nana? Əngəm a tareɣ a di-taga tenaɣay ta təge y aw Masar?» Den daɣ ad təggaz tasa Musa, inna daɣ a di batu ten təqqal arat iwizawazan.

15 Isla Firɣawna batu ten igmay əd tanaɣay ən Musa. Mišan ifal daw-əs Musa iddəggag ikk-akal ən Midyan. Ewad in, iqqim dagma n anu iyyan.

16 Aləs imosan əməggi ən təkutawen daɣ akal ən Midyan ila-əssayat təbararen. Əwarnat d-anu. Əjojalnat y aharay n abba-nasnat.

17 Osan du madanan wiyyad əstaɣan-tanat. Təzzar inkar du Musa ogaz-tanat iššəšwa asnat eharay-nasnat.

18 As din osanat abba-nasnat Rawəl, inn-asnat : «Ma dakmat d-igan-əsətrəb ogdan d awa azal a?»

19 Ənnanat-as : «Aləs iyyan ən Masar dana ogazan daɣ madanan, ijjojal-ana har nəktar.»

20 Inn-asnat : «Ma iga za aləs wen? Mafel as t-in tətayyimat? Aglimat aɣrimat t-idu a dər na idrəw imensewan.»

21 Irda Musa s amel ɣur aləs wen. Ikf-ay tabarart-net təgat esəm Ziffora, izlaf-tat.

22 Təla barar ig-as Musa esəm Geršom (Amagar den) fəlas inna akal a d-igmad daɣ imos amagar.

23 Təga tamert tagget. Aba Firɣawna wa nad. Təgla tamattay n Israyil təzzirza d əkkəlu, təzzar tewad in təzarzawt-nasan Məššina.

24 Isla Məššina i təzarzawt-nasan, təzzar inna ad ixkəm s arkawal ən tassaq wa inamagga d Ibrahim, d Isahaq, əd Yaqub.

25 Ihannay Məššina Kəl-Israyil, issan fəl taɣara-nasan.

  

Exploring the Meaning of Exodus 2      

Napsal(a) Emanuel Swedenborg

Arcana Coelestia 6713. In this chapter in the internal sense the subject treated of is truth Divine, its beginnings and successive states with the man of the church.

Arcana Coelestia 6714. In the supreme sense the subject treated of is the Lord, how He as to the Human became the law Divine. Moses represents the Lord as to the law Divine, which is the Word; and in the relative sense he represents truth Divine with the man of the church.

    Studovat vnitřní smysl

Přeložit: