Exodus 1

Studie

          |

1-4 Maddanəs ən Yaqub, w'as itawannu Israyil, win d-osanen Masar əddewan dər-əs, akk iyyan d aɣaywan-net, ismawan-nasan: Ruben, Šimon, Lebi əd Yuda, Isakar, Zəbulun əd Benyamin, Dan əd Naftali, Gad d Ašer.

5 As ig-a wen barar-net wa igan Yusəf ənta iha Masar. Xasil a wa d-igmadan Yaqub ketnet imos-əssayat təmərwen n awedan.

6 Dəffər a wen aba Yusəf əd mədrayan-net əd tamattay ta n azzaman win di.

7 Təzzar ad tarawan maddanəs n Israyil tittəyan, har əgan iggət wər nəmməkan, ədnayan akal.

8 Igaz əmənokal iyyan wər nəssen fəl Yusəf taɣmar ən Masar.

9 Inkar inna i tamattay-net : Toggam as maddanəs n Israyil ogaran-anaɣ igət d assahat.

10 Agiwat-ana y asan təmərkest dasan za təgdəlat tittəyt, ad wər inkər əməgər daɣ akal, təzzar əwəran aganna wa n magzaran-nana, dəffər a di əbbəzan akal.

11 Den da ad sannafranan Kəl Masar meddan wiyyad əzzozaran tan i Kəl-Israyil y a tan šahaššalan əššəɣəl, ədgəzan-tan wəllen. Əmmək en da as əkrasan i Firɣawna iɣərman an Fitom əd Ramses əmosnen idaggan ən təɣebəren-net.

12 Mišan əddəguz wa labasan en iqqal i maddanəs n Israyil təttəyt d adanay n akal. Təggaz-tan tasa ən maddanəs n Israyil, oglafan-tan.

13-14 Ənkaran Kəl Masar əgan-tan eklan a tan saknin alɣazab wər nəmməkkan s əššəɣəl issohen ən talaq, əd bargitan d əššəɣəlan kul win təwəgas. Əššəɣəlan kul win ənɣanen awedan sisugin-asan-tan.

15 Arat wa wər igda y əmənokal ən Masar təzzar iššewal i tədoden šin əšɣalnen daɣ batu n əmzuran, iyyat esəm-net Šifra ta n sanatat esəm-net Fuha,

16 inn-asnat : «As tətaggimat šidoden šin Israyil daɣ əmzur, kud za barar a ihuwan tanɣimat-tu, kud amaran tabarart tayyimat-tat.»

17 Mišan šidoden šin den wər əgenat arat wa as inna əmənokal ən Masar ad t-aginat fəlas əksudnat Məššina. Ad tayyinat bararan win yayyan da əddaran.

18 Təzzar iɣrad du Firɣawna šidoden šin den inn-asnat : «Mafel tətayyimat bararan win yayyan əddaran?»

19 Ənnanat as : «A di šidoden šin Israyil wər olenat əd šin Masar. Assahat agget a əganat. Bararan-nasnat as tihəwan harwa wər din osenat tədoden šin tagginen daɣ əmzur.» Fəl təksəda ta əganat tədoden šin den i Məššina, izazzabbat du fall asnat albaraka-net, əganat inan. Təgla tamattay n Israyil tətittəy təkannu assahat.

22 Omar Firɣawna tamattay-net ketnet, inn-as : «Bararan-nasan win yayyan kul əggarat-tan daɣ agarew wa n Ənnil ad tətayyim šin təntawen da əddarnat.»

Scroll to see more.