Exodus 1

Studovat vnitřní smysl

       

1-4 Maddanəs ən Yaqub, w'as itawannu Israyil, win d-osanen Masar əddewan dər-əs, akk iyyan d aɣaywan-net, ismawan-nasan: Ruben, Šimon, Lebi əd Yuda, Isakar, Zəbulun əd Benyamin, Dan əd Naftali, Gad d Ašer.

5 As ig-a wen barar-net wa igan Yusəf ənta iha Masar. Xasil a wa d-igmadan Yaqub ketnet imos-əssayat təmərwen n awedan.

6 Dəffər a wen aba Yusəf əd mədrayan-net əd tamattay ta n azzaman win di.

7 Təzzar ad tarawan maddanəs n Israyil tittəyan, har əgan iggət wər nəmməkan, ədnayan akal.

8 Igaz əmənokal iyyan wər nəssen fəl Yusəf taɣmar ən Masar.

9 Inkar inna i tamattay-net : Toggam as maddanəs n Israyil ogaran-anaɣ igət d assahat.

10 Agiwat-ana y asan təmərkest dasan za təgdəlat tittəyt, ad wər inkər əməgər daɣ akal, təzzar əwəran aganna wa n magzaran-nana, dəffər a di əbbəzan akal.

11 Den da ad sannafranan Kəl Masar meddan wiyyad əzzozaran tan i Kəl-Israyil y a tan šahaššalan əššəɣəl, ədgəzan-tan wəllen. Əmmək en da as əkrasan i Firɣawna iɣərman an Fitom əd Ramses əmosnen idaggan ən təɣebəren-net.

12 Mišan əddəguz wa labasan en iqqal i maddanəs n Israyil təttəyt d adanay n akal. Təggaz-tan tasa ən maddanəs n Israyil, oglafan-tan.

13-14 Ənkaran Kəl Masar əgan-tan eklan a tan saknin alɣazab wər nəmməkkan s əššəɣəl issohen ən talaq, əd bargitan d əššəɣəlan kul win təwəgas. Əššəɣəlan kul win ənɣanen awedan sisugin-asan-tan.

15 Arat wa wər igda y əmənokal ən Masar təzzar iššewal i tədoden šin əšɣalnen daɣ batu n əmzuran, iyyat esəm-net Šifra ta n sanatat esəm-net Fuha,

16 inn-asnat : «As tətaggimat šidoden šin Israyil daɣ əmzur, kud za barar a ihuwan tanɣimat-tu, kud amaran tabarart tayyimat-tat.»

17 Mišan šidoden šin den wər əgenat arat wa as inna əmənokal ən Masar ad t-aginat fəlas əksudnat Məššina. Ad tayyinat bararan win yayyan da əddaran.

18 Təzzar iɣrad du Firɣawna šidoden šin den inn-asnat : «Mafel tətayyimat bararan win yayyan əddaran?»

19 Ənnanat as : «A di šidoden šin Israyil wər olenat əd šin Masar. Assahat agget a əganat. Bararan-nasnat as tihəwan harwa wər din osenat tədoden šin tagginen daɣ əmzur.» Fəl təksəda ta əganat tədoden šin den i Məššina, izazzabbat du fall asnat albaraka-net, əganat inan. Təgla tamattay n Israyil tətittəy təkannu assahat.

22 Omar Firɣawna tamattay-net ketnet, inn-as : «Bararan-nasan win yayyan kul əggarat-tan daɣ agarew wa n Ənnil ad tətayyim šin təntawen da əddarnat.»

   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 6634, 6635, 6636, 6640, 6641, 6642, 6643, ...


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 1703, 3021, 4588, 6678, 6679, 6680, 6852, ...


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 448

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

Genesis 15:13, 35:22, 42:18, 46:3, 26, 47:11, 50:22, 26

Exodus 2:6, 23, 3:7, 9, 16, 19, 20, 5:8, 14, 11:1, 12:31, 33, 13:3, 9, 14, 16

Numbers 11:23, 22:3

Deuteronomy 4:20, 26:5, 6

Judges 2:10

1 Samuel 22:17, 29:4

2 Samuel 7:11

2 Chronicles 20:17

Nehemiah 9:23

Psalms 12:6, 83:3, 105:24, 25, 107:38, 112:1, 129:1, 2

Proverbs 8:13, 16:6, 28:15

Ecclesiastes 1:4, 8:12

Isaiah 10:24

Acts 7:15, 17, 18, 19

Hebrews 11:23

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 Israel Enslaved by Pharaoh
Spiritual tasks offer a reflection on a Biblical story and suggest a task for spiritual growth.
Activity | Ages over 18

 Nation of Slaves
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Overview of Lead and Guide Us Levels A B C for Ages 3-14
Overview of the Youth Journey Program "Lead and Guide Us", Levels A, B and C, for ages 3-14. Suitable for Sunday schools, camps, classrooms and families.
Sunday School Lesson | Ages 3 - 14

 Qualities of the Lord
Look at colored pictures of stories from the Word. Using a word bank, identify the quality of the Lord shown in each picture.
Project | Ages 9 - 14

 The Birth of Moses
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 The Birth of Moses
Family lessons provide a worship talk and a variety of activities for children and teens..
Religion Lesson | Ages 4 - 17

 The Birth of Moses
Worship Talk | Ages 7 - 14

 The Birth of Moses - Level A
Complete lesson with activity choices: act out the story of Moses in the bulrushes, create a baby Moses diorama in a cup, scripted story discussion, coloring page, and a memory verse. Sample lesson from the Youth Journey Program "Lead and Guide Us", Level A, for ages 3-6.
Sunday School Lesson | Ages 3 - 6

 The Birth of Moses - Level B
Complete lesson with activity choices: create a baby Moses diorama, learn to write your name in hieroglyphs, scripted story discussion, coloring page, and a memory verse. Sample lesson from the Youth Journey Program "Lead and Guide Us", Level B, for ages 7-10.
Sunday School Lesson | Ages 7 - 10

 The Birth of Moses - Level C
Complete lesson with activity choices: experiment with currents to illustrate divine providence, decode passages from the Word written in hieroglyphs, scripted story discussion, and a spiritual task. Sample lesson from the Youth Journey Program "Lead and Guide Us", Level C, ages 11-14.
Sunday School Lesson | Ages 11 - 14

 The Children of Israel As Guests Then As Slaves
Spiritual tasks offer a reflection on a Biblical story and suggest a task for spiritual growth.
Activity | Ages over 18

 The Enslavement of Truth
Spiritual tasks offer a reflection on a Biblical story and suggest a task for spiritual growth.
Activity | Ages over 18

 The Ten Plagues and the Passover
Lesson outline provides teaching ideas with questions for discussion, projects, and activities.
Sunday School Lesson | Ages 7 - 10


Přeložit: