Obadiah 1

Studovat vnitřní smysl

       

1 Ang pangitain ni Obadias. Ganito ang sabi ng Panginoong Dios tungkol sa Edom, Kami ay nakarinig ng mga balita na mula sa Panginoon, at isang sugo ay sinugo sa mga bansa, na nagsasabi, Magsibangon kayo, at tayo'y mangagtindig laban sa kaniya sa pakikipagbaka.

2 Narito, ginawa kitang maliit sa mga bansa: ikaw ay lubhang hinamak.

3 Dinaya ka ng kapalaluan ng iyong puso, Oh ikaw na tumatahan sa mga bitak ng bato, na ang tahanan ay matayog; na nagsasabi sa kaniyang puso, Sinong magbababa sa akin sa lupa?

4 Bagaman ikaw ay pailanglang sa itaas na parang aguila, at bagaman ang iyong pugad ay malagay sa gitna ng mga bituin, aking ibababa ka mula roon, sabi ng Panginoon.

5 Kung ang mga magnanakaw ay nagsiparoon sa iyo, kung mga mangloloob sa gabi (paano kang nahiwalay!) di baga sila sana'y nangagnakaw hanggang sa sila'y nangagkaroon ng sapat? kung mga mamimitas ng ubas ay nagsiparoon sa iyo, di baga sila sana'y nangagiwan ng laglag na ubas?

6 Paano nasiyasat ang mga bagay ng Esau! paano nasumpungan ang kaniyang mga kayamanang natago!

7 Lahat na lalake na iyong kaalam ay dinala ka sa iyong lakad, hanggang sa hangganan: ang mga lalake na nangasa kapayapaan sa iyo ay dinaya ka, at nanaig laban sa iyo; silang nagsisikain ng iyong tinapay ay naglagay ng silo sa ilalim mo: walang paguunawa sa kaniya.

8 Di ko baga lilipulin sa araw na yaon, sabi ng Panginoon, ang mga pantas na tao sa Edom, at papawiin ang unawa sa bundok ng Esau?

9 At ang iyong mga makapangyarihang tao, Oh Teman, ay manglulupaypay, palibhasa'y bawa't isa'y mahihiwalay sa bundok ng Esau sa pamamagitan ng patayan.

10 Dahil sa karahasan na ginawa sa iyong kapatid na Jacob ay kahihiyan ang tatakip sa iyo, at ikaw ay mahihiwalay magpakailan man.

11 Nang araw na ikaw ay tumayo sa kabilang dako, nang araw na dalhin ng mga taga ibang bayan ang kaniyang kayamanan, at magsipasok ang mga mangingibang bayan sa kaniyang mga pintuang-bayan at pagsapalaran ang Jerusalem, ikaw man ay naging gaya ng isa sa kanila.

12 Huwag ka ngang magmasid sa araw ng iyong kapatid sa kaarawan ng kaniyang kasakunaan, at huwag mong ikagalak ang mga anak ni Juda sa kaarawan ng kanilang pagkabuwal; ni magsalita mang may kapalaluan sa kaarawan ng pagkahapis.

13 Huwag kang pumasok sa pintuan ng aking bayan sa kaarawan ng kanilang kasakunaan; oo, huwag mong masdan ang kanilang pagdadalamhati sa kaarawan ng kanilang kasakunaan, o pakialaman man ninyo ang kanilang kayamanan sa kaarawan ng kanilang kasakunaan.

14 At huwag kang tumayo sa mga salubungang daan na ihiwalay ang kaniya na tumatanan; at huwag mong ibigay ang kaniya na nalabi sa kaarawan ng kapanglawan.

15 Sapagka't ang kaarawan ng Panginoon ay malapit na, laban sa lahat ng bansa: kung ano ang iyong gawin, ay siyang gagawin sa iyo; ang iyong gawa ay babalik sa iyong sariling ulo.

16 Sapagka't kung paanong kayo'y nagsiinom sa aking banal na bundok, gayon magsisiinom na palagi ang lahat na bansa, oo, sila'y magsisiinom, at magsisitungga, at magiging wari baga sila'y hindi nangabuhay.

17 Nguni't sa bundok ng Sion ay doroon yaong nangakatatanan, at magiging banal; at aariin ng sangbahayan ni Jacob ang kaniyang mga pag-aari.

18 At ang sangbahayan ni Jacob ay magiging isang apoy, at ang sangbahayan ni Jose ay isang liyab, at ang sangbahayan ni Esau ay dayami, at sila'y kanilang susunugin, at sila'y susupukin; at walang malalabi sa sangbahayan ni Esau; sapagka't sinalita ng Panginoon.

19 At silang sa Timugan, ay mangagaari ng bundok ng Esau, at silang sa mababang lupa ay ng mga Filisteo; at kanilang aariin ang parang ng Ephraim, at ang parang ng Samaria; at aariin ng Benjamin ang Galaad.

20 At ang mga bihag sa hukbong ito ng mga anak ni Israel na nasa mga taga Canaan, ay magaari ng hanggang sa Sarefat; at ang mga bihag sa Jerusalem na nasa Sepharad ay magaari ng mga bayan ng Timugan.

21 At ang mga tagapagligtas ay magsisisampa sa bundok ng Sion upang hatulan ang bundok ng Esau; at ang kaharian ay magiging sa Panginoon.

  

Exploring the Meaning of Obadiah 1      

Napsal(a) New Christian Bible Study Staff

In Obadiah 1, the sole chapter in this book, there's a prophecy of destruction for Edom. The people of the land of Edom -- the Edomites -- were descendants of Esau, so they were cousins and neighbors of the Jewish people.

In Swedenborg's sketch of the internal sense of this part of the Word, (The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 213), we find this:

- Edom represents people who are in self-intelligence and who pervert the sense of the letter of the word.
- In Obadiah 1:1-3, They must be combated, because they believe themselves to be more intelligent than others.
- In 1:4-5, They defend falsities by natural light, but they will perish, and with them, the falsities themselves.
- In 1:6, They have pride.
- In 1:7, They have no truths.
- In 1:8-9, They will perish on the day of judgment, because they have oppressed the church.
- In 1:10-14, They destroy the church still further, and this is their delight.
- In 1:15-16, Destruction will come upon them on the day of judgment.
- In 1:17, A new church will come into existence.
- In 1:18, in place of the former church, which is condemned.
- In 1:19-21, The new church will be in the understanding of truth, and those that are in it will be saved.

This story was written around 2600 years ago. There were people alive then who were impressed with their own intelligence. They didn't respect the Word's inner meaning, and twisted its literal meaning. In Obadiah 1:10, we see them even taking delight in destroying true ideas.

Today, maybe it's easier than ever to be impressed by our own intelligence, because we can do so much. We're putting vehicles on Mars, and making robots that can do back flips. But how should we regard the Word? We need to look at its deep meaning, to really understand spiritual truths -- so that we have the fundamental spiritual wisdom to hold and harness our intelligence -- and to be part of the Lord's church, where we're open to receiving his good and truth, and living by it.

   Studovat vnitřní smysl

Exploring the Meaning of Obadiah 1      

Napsal(a) New Christian Bible Study Staff

In Obadiah 1, the sole chapter in this book, there's a prophecy of destruction for Edom. The people of the land of Edom -- the Edomites -- were descendants of Esau, so they were cousins and neighbors of the Jewish people.

In Swedenborg's sketch of the internal sense of this part of the Word, (The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 213), we find this:

- Edom represents people who are in self-intelligence and who pervert the sense of the letter of the word.
- In Obadiah 1:1-3, They must be combated, because they believe themselves to be more intelligent than others.
- In 1:4-5, They defend falsities by natural light, but they will perish, and with them, the falsities themselves.
- In 1:6, They have pride.
- In 1:7, They have no truths.
- In 1:8-9, They will perish on the day of judgment, because they have oppressed the church.
- In 1:10-14, They destroy the church still further, and this is their delight.
- In 1:15-16, Destruction will come upon them on the day of judgment.
- In 1:17, A new church will come into existence.
- In 1:18, in place of the former church, which is condemned.
- In 1:19-21, The new church will be in the understanding of truth, and those that are in it will be saved.

This story was written around 2600 years ago. There were people alive then who were impressed with their own intelligence. They didn't respect the Word's inner meaning, and twisted its literal meaning. In Obadiah 1:10, we see them even taking delight in destroying true ideas.

Today, maybe it's easier than ever to be impressed by our own intelligence, because we can do so much. We're putting vehicles on Mars, and making robots that can do back flips. But how should we regard the Word? We need to look at its deep meaning, to really understand spiritual truths -- so that we have the fundamental spiritual wisdom to hold and harness our intelligence -- and to be part of the Lord's church, where we're open to receiving his good and truth, and living by it.

Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 210


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 1197, 1458, 2606, 2851, 3322, 3901, 4117, ...

Apocalypse Revealed 164, 338, 591, 649, 704

Doctrine of the Lord 4

Doctrine of the Sacred Scripture 79

True Christian Religion 318


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 193, 405, 410, 448, 811, 919, 1005

An Invitation to the New Church 35

Scriptural Confirmations 9, 75

Jiný komentář

  Příběhy:


  Biblická studia:  (see all)Skočit na podobné biblické verše

Genesis 25:23, 30, 36:8, 9

Deuteronomio 23:8

1 Hari 17:9

Ester 9:25

Job 20:6, 31:29, 39:27

Mga Awit 22:29, 41:10, 137:7, 149:6

Kawikaan 5:22, 17:5, 29:23

Isaias 11:14, 14:13, 15, 19:11, 12, 16, 21:11, 24:23, 34:5, 60:21, 65:9

Jeremiah 4:30, 6:9, 12:14, 25:15, 21, 28, 31:23, 32:44, 49:7

Panaghoy 4:21, 22

Ezekiel 25:12, 28:16, 30:3, 35:1, 36:12

Daniel 7:18

Oseas 11

Joel 1:15, 3:5

Amos 1:11, 9:2, 12

Mikas 4:7, 11, 7:14

Nahum 3:13

Zephaniah 2:10

Zacarias 12:6

Malachi 1:3

Mateo 7:2

Lucas 1:33

Pahayag 11:15

Významy biblických slov

pangitain
Vision is the innermost revelation, which is of perception. Visions are according to the state of humankind. The visions of people whose interiors are closed,...

sabi
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

panginoon
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

Edom
'Edom' or 'Idumea,' as in Isaiah 34:5, signifies those who are in evil and in falsities thence derived.

kami
Angels do give us guidance, but they are mere helpers; the Lord alone governs us, through angels and spirits. Since angels have their assisting role,...

Mga Bansa
'Nations' signify people who are in the good of love and charity from the Lord. Two nations in the womb,' as in Genesis 25:23, signify...

Bansa
'A nation,' as in Genesis 21:18, signifies the spiritual church which should receive the good of faith. Nation from afar,' as in Jeremiah 5:17, signifies...

Laban
War in the Word represents the combat of temptation when what is good is assaulted by what is evil or false. The evil that attacks...

hinamak
We tend to think of "despising" something or someone as just a strong way of expressing dislike, but there is a further shade of meaning...

puso
The heart means love. A good heart means love to the Lord and to the neighbor while a hard or stony heart means the love...

bato
'Rocks' signify the good and truth of faith.

Lupa
Is there any difference in meaning between “earth” and “ground”? At first it doesn’t seem so; both refer to the soil making up the land...

Pugad
To make a nest,' as in Jeremiah 48:28, when related to a bird, signifies the same thing as 'to dwell,' which is fulfilling the duties...

mga bituin
'Stars' signify the knowledge of truth and good. 'Stars' are frequently mentioned in the Word, and always signify goods and truths, but in an opposite...

bituin
'Stars' signify the knowledge of truth and good. 'Stars' are frequently mentioned in the Word, and always signify goods and truths, but in an opposite...

gabi
The sun in the Bible represents the Lord, with its heat representing His love and its light representing His wisdom. “Daytime,” then, represents a state...

esau
Esau (Gen. 28:5, etc.) signifies the truth of good in the natural principle. Esau (Gen. 32:3) signifies celestial good in the natural principle.

hangganan
A border as in Isaiah 54:12 signifies the scientific and sensual principle. "And thou shalt make unto it a border of an hand-breath round about."...

tinapay
The word “bread” is used two ways in the Bible. In some cases it means actual bread; in others it stands for food in general....

sa ilalim
In the Bible, things that are lower down, or under, physically, generally represent things that are lower or more external spiritually. In some cases, the...

araw
"Day" describes a state in which we are turned toward the Lord, and are receiving light (which is truth) and heat (which is a desire...

bundok
'Hills' signify the good of charity.

patayan
'Slaughter' signifies perdition and damnation. 'Slaughter' and 'a storm of slaughter,' signifies evils which destroy the goods of the church. 'The day of great slaughter'...

karahasan
'Violence' signifies the outrage done to charity and the destruction of charity and faith. 'Violence,' as in Jeremiah 15:21, signifies falsities which assault the good...

Kapatid
There are two ways "brother" is used in the Bible, ways that are still reflected in modern language. One denotes an actual blood relationship; the...

Jacob
Jacob is told twice that his name will now be Israel. The first time is when he wrestles with an angel on his journey to...

tumayo
'To stay with,' as in Genesis 32:4, relates to the life of truth when accompanied by good, and in this instance, it means to take...

kayamanan
When the Bible talks about riches, it is talking about spiritual wealth, not worldly wealth – ideas and knowledge about the Lord and spiritual things,...

Jerusalem
Jerusalem, on Mount Zion, signifies the doctrine of love to the Lord, and how it governs your life. Jerusalem first comes to our attention in...

isa
A company might have executives setting policy and strategy, engineers designing products, line workers building them, managers handling personnel and others handling various functions. They...

mga anak
A child is a young boy or girl in the care of parents, older than a suckling or an infant, but not yet an adolescent....

Anak
'A son,' as in Genesis 5:28, signifies the rise of a new church. 'Son,' as in Genesis 24:3, signifies the Lord’s rationality regarding good. 'A...

Juda
City of Judah,' as in Isaiah 40:9, signifies the doctrine of love towards the Lord and love towards our neighbor in its whole extent.

magsalita
Like "say," the word "speak" refers to thoughts and feelings moving from our more internal spiritual levels to our more external ones – and ultimately...

pumasok
All changes of place in the Bible represent changes in spiritual state. “Entering” – usually used as entering someone’s house or “going in unto” someone...

Pintuan
"Gates" in ancient times had a significance that does not hold in the modern world. Cities then were enclosed by walls for protection; gates in...

daan
These days we tend to think of "roads" as smooth swaths of pavement, and judge them by how fast we can drive cars on them....

ulo
The head is the part of us that is highest, which means in a representative sense that it is what is closest to the Lord....

banal
The Bible describes many things as being holy, or sacred. The Ark of the Covenant is one very holy object. The inmost chamber of the...

Apoy
Just as natural fire can be both comforting in keeping you warm or scary in burning down your house, so fire in the spiritual sense...

Samaria
'Samaria,' as in Amos 4:1. 6:1, signifies the spiritual church perverted.

Benjamin
Also, Benjamin signifies the Word in its ultimate sense (Deut. 33:12)

Israel
'Israel,' in Jeremiah 23:8, signifies the spiritual natural church. The children of Israel dispersed all the literal sense of the Word by falsities. 'The children...

bayan
In the ancient world cities were very nearly nations unto themselves – they existed within walls, with their own laws and customs, generally centered on...

mga tagapagligtas
The Lord from the essential divine, through the divine human, is the savior. The Lord became the savior by His spiritual temptations, or combats.

Tagapagligtas
The Lord from the essential divine, through the divine human, is the savior. The Lord became the savior by His spiritual temptations, or combats.


Přeložit: