Numero 17:1

Studie

          |

1 At sinalita ng Panginoon kay Moises, na sinasabi,