Mikas 7

Studovat vnitřní smysl

       

1 Sa aba ko! sapagka't ako'y gaya ng kanilang pisanin ang mga bunga sa taginit, gaya ng mga pamumulot ng ubas sa ubasan: walang kumpol na makain; ako'y nananabik sa unang bunga ng igos.

2 Ang mabuting tao ay namatay sa lupa, at wala nang matuwid sa mga tao: silang lahat ay nagsisibakay upang magbubo ng dugo; hinuhuli ng bawa't isa ang kaniyang kapatid sa pamamagitan ng silo.

3 Ang kanilang mga kamay ay nangasa kasamaan upang sikaping isagawa; ang prinsipe ay humihingi, at ang hukom ay maagap sa suhol; at ang dakilang tao ay nangagsasalita ng masamang hangad ng kaniyang kaluluwa: ganito nila nilalala.

4 Ang pinakamahusay sa kanila ay parang dawag; ang pinakamatuwid ay masama kay sa isang bakod na tinikan: ang araw ng inihula sa iyo ng mga bantay, sa makatuwid baga'y ang araw ng pagdalaw sa iyo, ay dumating; ngayo'y mangatitigilan sila.

5 Huwag kayong magsitiwala sa kalapit bahay; huwag kayong magkatiwala sa kaibigan; ingatan mo ang mga pinto ng inyong bibig sa kaniya na humihiga sa inyong sinapupunan.

6 Sapagka't sinisiraang puri ng anak na lalake ang ama, ang anak na babae ay tumitindig laban sa kaniyang ina, ang manugang na babae ay laban sa kaniyang biyanang babae; ang mga kaaway ng tao ay ang kaniyang sariling kasangbahay.

7 Nguni't sa ganang akin, ako'y titingin sa Panginoon; ako'y maghihintay sa Dios ng aking kaligtasan: didinggin ako ng aking Dios.

8 Huwag kang magalak laban sa akin, Oh aking kaaway: pagka ako'y nabuwal, ako'y babangon; pagka ako'y naupo sa kadiliman, ang Panginoo'y magiging ilaw sa akin.

9 Aking babatahin ang kagalitan ng Panginoon, sapagka't ako'y nagkasala laban sa kaniya, hanggang sa kaniyang ipagsanggalang ang aking usap, at lapatan ako ng kahatulan: kaniyang ilalabas ako sa liwanag, at aking mamasdan ang kaniyang katuwiran.

10 Kung magkagayo'y makikita ng aking kaaway, at kahihiyan ang tatakip sa kaniya, na nagsabi sa akin, Saan nandoon ang Panginoon mong Dios? Makikita ng aking mga mata ang nais ko sa kaniya; siya nga'y yayapakan na parang putik sa mga lansangan.

11 Kaarawan ng pagtatayo ng iyong mga kuta! sa kaarawang yaon ay malalayo ang pasiya.

12 Sa kaarawang yaon ay magsisiparoon sila sa iyo mula sa Asiria at sa mga bayan ng Egipto, at mula sa Egipto hanggang sa ilog, at mula sa dagat at dagat, at sa bundok at bundok.

13 Gayon ma'y masisira ang lupain dahil sa kanila na nagsisitahan doon, dahil sa bunga ng kanilang mga gawa.

14 Pakanin mo ang iyong bayan sa pamamagitan ng iyong tungkod, ang kawan na iyong mana, na tumatahang magisa, sa gubat sa gitna ng Carmelo: pakanin mo sila sa Basan at sa Galaad, gaya ng mga araw nang una.

15 Gaya ng mga araw ng iyong paglabas sa lupain ng Egipto ay aking pagpapakitaan sila ng mga kagilagilalas na bagay.

16 Makikita ng mga bansa, at mangapapahiya sa buo nilang kapangyarihan; kanilang ilalagay ang kanilang kamay sa kanilang bibig, ang kanilang mga pakinig ay mabibingi.

17 Sila'y magsisihimod sa alabok na parang ahas; parang nagsisiusad na hayop sa lupa sila'y magsisilabas na nagsisipanginig mula sa kanilang mga kulungan; sila'y magsisilapit na may takot sa Panginoon nating Dios, at mangatatakot dahil sa iyo.

18 Sino ang Dios na gaya mo, na nagpapatawad ng kasamaan, at pinalalagpas ang pagsalansang ng nalabi sa kaniyang mana? hindi niya pinipigil ang kaniyang galit ng magpakailan man, sapagka't siya'y nalulugod sa kagandahang-loob.

19 Siya'y muling magtataglay ng habag sa atin; kaniyang yayapakan ang ating kasamaan: at kaniyang ihahagis ang lahat nilang kasalanan sa mga kalaliman ng dagat.

20 Iyong isasagawa ang katotohanan kay Jacob, at ang kagandahang-loob kay Abraham, na iyong isinumpa sa aming mga magulang mula sa mga araw nang una.Exploring the Meaning of Mikas 7      

Napsal(a) New Christian Bible Study Staff

In this last chapter of his book, in Micah 7:1-4, the prophet is discouraged about the evil that he sees in the land. The cluster (of grapes ) that he doesn’t see means that there is no love of the neighbor there. 1 The firstfruits that his soul longs for mean the upright kind of ordinary life 2 , which he can’t find: “the faithful man has perished from the earth”.

The net in verse 2 is the twisting of truth into falsity and the other way round, to deceive. Those who should be faithful leaders are diving into evil, and take bribes. All this hellish behavior will in the end lead to punishment.

In Micah 7:5, 6, these two verses are really not talking about other people; friends, companions, wives or husbands, or in-laws. When Micah refers to a “man’s household” he is talking about the evil loves that live in our own will. That’s where the evil is that we must fear and stamp out. 3

Micah 7:7-9 shows the path away from evil. God will hear us. But we must see that we have sinned and admit it to the Lord 4 , and ask for His help in stopping. He will be a light in our “darkness”. Micah admits his own weakness and admits that only the Lord’s power can "bring him forth to the light".

In Micah 7:10, "She" represents the affection for doing some kind of evil. Everyone has some sort of affections that way. 5 Those affections will try to persuade us that Jehovah can’t help, but if we persist in calling on Him for help, those affections can be shamed and eventually be trampled into the mud.

Micah 7:11, 12 says that when the Lord comes to found a new church, it will spread. Assyria here means reasoning, and Egypt means natural science. Cities mean doctrine from truth, and mountains mean goods, so the picture is of the spreading of both truth and good from one boundary to the other, all the way from natural truths to reasoning about spiritual things -- our whole mind. 6

But the old church will be desolate, according to Micah 7:13.

In Micah 7:14,15, to pasture means to feed the flock as a shepherd 7 , or to teach the truths that the Lord provides. The forest means the church as to truth, and Carmel means the church as to good. 8 Bashan and Gilead mean the same ideas from the stories of the Word, the literal sense.

Nations, in Micah 7:16, 17, mean people outside who don’t know, and don’t want to hear. They will stay focused on physical and sensory things, and will be in dread about knowledge of God.

Then, in Micah 7:18-20, Micah ends on a positive note: God will continue to have compassion on everyone and try to bring them to walk in His ways. Although we are all in freedom to be evil, He will never stop trying to lead us out of it if we will listen.

-----
Footnotes:

1. See Arcana Coelestia 5117.
2. See Arcana Coelestia 1071.
3. See Arcana Coelestia 4563.
4. See Arcana Coelestia 3539.
5. See Arcana Coelestia 4563.
6. See Apocalypse Explained 510, Arcana Coelestia 4967, Apocalypse Revealed 455.
7. See John 21:15-17
8. See Arcana Coelestia 9011, 1971

-----

   Studovat vnitřní smysl

Exploring the Meaning of Micah 7      

Napsal(a) New Christian Bible Study Staff

In this last chapter of his book, in Micah 7:1-4, the prophet is discouraged about the evil that he sees in the land. The cluster (of grapes ) that he doesn’t see means that there is no love of the neighbor there. 1 The firstfruits that his soul longs for mean the upright kind of ordinary life 2 , which he can’t find: “the faithful man has perished from the earth”.

The net in verse 2 is the twisting of truth into falsity and the other way round, to deceive. Those who should be faithful leaders are diving into evil, and take bribes. All this hellish behavior will in the end lead to punishment.

In Micah 7:5, 6, these two verses are really not talking about other people; friends, companions, wives or husbands, or in-laws. When Micah refers to a “man’s household” he is talking about the evil loves that live in our own will. That’s where the evil is that we must fear and stamp out. 3

Micah 7:7-9 shows the path away from evil. God will hear us. But we must see that we have sinned and admit it to the Lord 4 , and ask for His help in stopping. He will be a light in our “darkness”. Micah admits his own weakness and admits that only the Lord’s power can "bring him forth to the light".

In Micah 7:10, "She" represents the affection for doing some kind of evil. Everyone has some sort of affections that way. 5 Those affections will try to persuade us that Jehovah can’t help, but if we persist in calling on Him for help, those affections can be shamed and eventually be trampled into the mud.

Micah 7:11, 12 says that when the Lord comes to found a new church, it will spread. Assyria here means reasoning, and Egypt means natural science. Cities mean doctrine from truth, and mountains mean goods, so the picture is of the spreading of both truth and good from one boundary to the other, all the way from natural truths to reasoning about spiritual things -- our whole mind. 6

But the old church will be desolate, according to Micah 7:13.

In Micah 7:14,15, to pasture means to feed the flock as a shepherd 7 , or to teach the truths that the Lord provides. The forest means the church as to truth, and Carmel means the church as to good. 8 Bashan and Gilead mean the same ideas from the stories of the Word, the literal sense.

Nations, in Micah 7:16, 17, mean people outside who don’t know, and don’t want to hear. They will stay focused on physical and sensory things, and will be in dread about knowledge of God.

Then, in Micah 7:18-20, Micah ends on a positive note: God will continue to have compassion on everyone and try to bring them to walk in His ways. Although we are all in freedom to be evil, He will never stop trying to lead us out of it if we will listen.

-----
Footnotes:

1. See Arcana Coelestia 5117.
2. See Arcana Coelestia 1071.
3. See Arcana Coelestia 4563.
4. See Arcana Coelestia 3539.
5. See Arcana Coelestia 4563.
6. See Apocalypse Explained 510, Arcana Coelestia 4967, Apocalypse Revealed 455.
7. See John 21:15-17
8. See Arcana Coelestia 9011, 1971

-----

Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 221


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 120, 249, 348, 1071, 1165, 1178, 1186, ...

Apocalypse Revealed 383, 413, 444, 455, 485, 501, 503, ...

Doctrine of the Lord 4

Doctrine of the Sacred Scripture 85

True Christian Religion 51


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 482, 526, 538, 569, 581, 632, 652, ...

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 56

Marriage 51

Scriptural Confirmations 4, 9, 57, 76

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

Genesis 3:14, 22:16

Exodo 15:11

Numero 23:9, 32:1, 4

Deuteronomio 30:3

Joshua 7:9

Mga hukom 10:16, 14:17

1 Samuel 25:39

2 Samuel 22:43, 46, 23:6, 24:14

2 Hari 9:33

2 Cronica 17:10

Nehemias 2:17

Job 21:5, 35:14

Mga Awit 10:9, 12:2, 25:5, 27:1, 35:26, 37:24, 62:6, 65:4, 72:9, 11, 85:3, 5, 92:12, 95:7, 103:9, 12, 105:8, 119:154, 130:4, 143:3

Kawikaan 20:6, 24:17

Isaias 3:5, 6:11, 8:17, 17:9, 19:23, 26:11, 27:13, 33:24, 38:17, 44:22, 50:10, 51:9, 10, 22, 54:2, 58:12, 61:4

Jeremiah 3:12, 4:22, 5:1, 26, 9:3, 14:7, 21:14, 23:7, 8, 31:34, 33:6, 50:19, 51:10

Panaghoy 3:22, 24

Ezekiel 2:6, 12:19, 33:16, 34:13, 21, 39:29

Oseas 6:9, 9:7, 14:5

Joel 2:17

Obadiah 1:19

Habakkuk 2:3, 3:18

Zephaniah 15

Zacarias 10:10, 11:7

Mateo 10:21

marka 11:13, 13:12

Lucas 1:55, 73, 15:21

Mga Romano 8

Významy biblických slov

kumpol
A cluster denotes live truth of spiritual good, and grapes, the good of celestial truth. (Gen. 40:10.)

Lupa
Generally in the Bible a "country" means a political subdivision ruled by a king, or sometimes a tribe with a territory ruled by a king...

dugo
Bloods signify evil, in Ezek. 16:9.

Kapatid
Brethren (Gen. 27:29) signify the affections of good.

kasamaan
'Wickedness' signifies evil, and 'iniquity' signifies falsities.

prinsipe
Captains and Rulers (Jer. 51:23) signifies principal evils and falsities. Captains and Rulers (Ezek 33:6) signifies principal truths. See Chief Captains.

hukom
It’s easy to see the connection between judging and truth. In a court of law, the judge’s whole purpose is to find the truth. In...

kaluluwa
The nature of the soul is a deep and complicated topic, but it can be summarized as "spiritual life," who we are in terms of...

araw
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

Bantay
'A watchman,' as in Isaiah 21:11, in an internal sense, signifies someone who observes the states of the church and its changes, which applies to...

dumating
As with common verbs in general, the meaning of “come” in the Bible is highly dependent on context – its meaning is determined largely by...

bibig
In most cases, "mouth" in the Bible represents thought and logic, especially the kind of active, concrete thought that is connected with speech. The reason...

Anak
'A son,' as in Genesis 5:28, signifies the rise of a new church. 'Son,' as in Genesis 24:3, signifies the Lord’s rationality regarding good. 'A...

ama
Father in the Word means what is most interior, and in those things that are following the Lord's order, it means what is good. In...

anak na babae
Marriages among people – both in the Bible and in life – represent spiritual marriage. Women represent the desire to be good and to do...

ina
In general, mothers in the Bible represent the Lord's church on earth, or the church among those who know and follow the Lord. In some...

mga kaaway
An enemy in the Bible refers to people who are in the love of evil and the false thinking that springs from evil. On a...

kaaway ng
An enemy in the Bible refers to people who are in the love of evil and the false thinking that springs from evil. On a...

panginoon
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

magalak
To make glad signifies influx and reception from joy of heart.

naupo
If you think about sitting, it seems fair to say that where you're sitting is more important than that you're sitting. Sitting in a movie...

kadiliman
"Darkness" is a state without light. "Light" is truth from the Lord, so "darkness" represents a state where truth is lacking. Here's a cogent passage...

katuwiran
The word "righteous" has taken on a bit of negative shading in modern language. That may be because we hear it most often as part...

mga mata
It’s common to say “I see” when we understand something. And indeed, “seeing” in the Bible represents grasping and understanding spiritual things. So it makes...

mata
It’s common to say “I see” when we understand something. And indeed, “seeing” in the Bible represents grasping and understanding spiritual things. So it makes...

bayan
Cities of the mountain and cities of the plain (Jeremiah 33:13) signify doctrines of charity and faith.

ilog
'Rivers' signify truths in abundance serving the rational self, and so, the understanding, for the purpose of doctrine and life. 'Rivers' or 'floods' signify temptations....

dagat
Water generally represents what Swedenborg calls “natural truth,” or true concepts about day-to-day matters and physical things. Since all water ultimately flows into the seas,...

bundok
'Hills' signify the good of charity.

lupain
Land' in the Word, denotes the church, for the things which signify the church also signify the things relating to the church, for these constitute...

kawan
A flock, as in Genesis 26, denotes interior or rational good. A flock signifies those who are in spiritual good. A flock signifies natural interior...

gubat
Plants in general stand for facts, knowledge, ideas, so it makes sense that a forest in the Bible represents a collection or system of external,...

sa gitna
The "midst" of something in the Bible represents the thing that is most central and most important to the spiritual state being described, the motivation...

gitna
The "midst" of something in the Bible represents the thing that is most central and most important to the spiritual state being described, the motivation...

Mga Bansa
'A nation,' as in Genesis 21:18, signifies the spiritual church which should receive the good of faith. Nation from afar,' as in Jeremiah 5:17, signifies...

Bansa
'Nations' signify people who are in the good of love and charity from the Lord. Two nations in the womb,' as in Genesis 25:23, signify...

kamay
Scientists believe that one of the most crucial developments in the evolution of humans was bipedalism – walking on two legs. That left our hands...

Ahas
Serpents in the Bible represent reasoning that is based on what we know through our senses. This is the lowest and most outward mode of...

Takot
Fear has various significations according to the thing which causes it. Fear signifies love. Fear, as in Gen 28:17, signifies a holy change.

galit
Anger is an emotion so common to people that it requires no definition. However a couple of points of interest can be raised. 1) The...

kasalanan
In the Word three terms are used to mean bad things that are done. These three are transgression, iniquity, and sin, and they are here...

kalaliman
The deeps mentioned in Psalms 148:7 signify the ultimate heavens, in which the spiritual natural angels are ; also divine truths in abundance, and arcana...

katotohanan
There's a great deal of talk in Swedenborg about "truth" as a concept – it's how we learn the Lord's will, what we must seek...

Jacob
Jacob is told twice that his name will now be Israel. The first time is when he wrestles with an angel on his journey to...

Abraham
Abraham (or Abram, as he is named in the beginning of his story) was the ancestor of all the Children of Israel, through his son...


Přeložit: