Mikas 4

Studovat vnitřní smysl

       

1 Nguni't sa mga huling araw ay mangyayari, na ang bundok ng bahay ng Panginoon ay matatatag sa taluktok ng mga bundok, at matataas sa mga burol; at mga tao'y paroroon sa kaniya.

2 At maraming bansa'y magsisiparoo't mangagsasabi, Magsiparito kayo, at tayo'y magsiahon sa bundok ng Panginoon, at sa bahay ng Dios ni Jacob; at siya'y magtuturo sa atin ng kaniyang mga daan, at tayo'y magsisilakad sa kaniyang mga landas. Sapagka't sa Sion ay lalabas ang kautusan, at ang salita ng Panginoon ay mula sa Jerusalem;

3 At siya'y hahatol sa gitna ng maraming bayan, at sasaway sa mga matibay na bansa sa malayo: at kanilang papandayin ang kanilang mga tabak upang maging sudsud, at ang kanilang mga sibat upang maging karit; ang bansa ay hindi magtataas ng tabak laban sa bansa, ni magaaral pa man ng pakikipagdigma.

4 Kundi sila'y uupo bawa't isa sa ilalim ng kaniyang punong ubas at sa ilalim ng kaniyang punong igos; at walang tatakot sa kanila: sapagka't sinalita ng bibig ng Panginoon ng mga hukbo.

5 Sapagka't ang lahat na bayan ay magsisilakad bawa't isa sa pangalan ng kanikaniyang dios: at tayo'y magsisilakad sa pangalan ng Panginoon nating Dios magpakailan kailan man.

6 Sa araw na yaon, sabi ng Panginoon, aking pipisanin siya na napipilay, at aking titipunin siya na natapon, at siya na aking pinagdalamhati;

7 At aking gagawin ang pilay na isang nalabi, at ang natapon sa malayo na isang matibay na bansa: at ang Panginoon ay maghahari sa kanila sa bundok ng Sion mula ngayon hanggang sa walang hanggan.

8 At ikaw, oh moog ng kawan, na burol ng anak na babae ng Sion, ito sa iyo'y darating, oo, ang dating kapangyarihan ay darating, ang kaharian ng anak na babae ng Jerusalem.

9 Ngayo'y bakit ka sumisigaw ng malakas? Wala ka bagang hari, ang iyo bagang kasangguni ay namatay, upang ang mga paghihirap ay suma iyo na gaya ng babae sa pagdaramdam?

10 Magdamdam ka, at magtiis ka ng hirap, Oh anak na babae ng Sion, na gaya ng babae sa pagdaramdam: sapagka't ngayo'y lalabas ka sa bayan, at ikaw ay tatahan sa parang, at ikaw ay darating hanggang sa Babilonia: doon ka maliligtas; doon ka tutubusin ng Panginoon sa kamay ng iyong mga kaaway.

11 At ngayo'y maraming bansa ay nangagpupulong laban sa iyo, na nangagsasabi, Madumhan siya, at makita ng ating mata ang nasa natin sa Sion.

12 Nguni't hindi nila nalalaman ang mga pagiisip ng Panginoon, ni nauunawa man nila ang kaniyang payo; sapagka't kaniyang pinisan sila na parang mga bigkis sa giikan.

13 Ikaw ay bumangon, at gumiik, Oh anak na babae ng Sion; sapagka't aking gagawing bakal ang iyong sungay, at aking gagawing tanso ang iyong mga kuko; at iyong pagluluraylurayin ang maraming bayan: at iyong itatalaga ang kanilang pakinabang sa Panginoon, at ang kanilang pag-aari ay sa Panginoon ng buong lupa.


Exploring the Meaning of Mikas 4      

Napsal(a) New Christian Bible Study Staff

Micah 4:1,2. When a church stops honoring what is good and what is true it comes to an end, and the Jehovah sets up a new church. 1 The prophesy of Micah, like many of the other prophecies in the Bible, tells about such a happening: the end of the Israelitish church, and the start of Christianity. 2 The older words are used because they still mean the same spiritual idea. Jehovah was Jacob's God,, just as He is our God today. Zion and Jerusalem still correspond to the good and truth of the Lord’s church. 3

Micah 4:3,4. In that new church - that "house of God" - everyone will have spiritual truth written on the heart. Changing weapons into farming tools, and not going to war anymore, means that people will agree about the Lord’s truth without any dispute, and - because there are no evils in that house - they will be safe and without fear.

Micah 4:5. The Word uses many names for God, and any name is okay when it means the one creator, savior and redeemer. 4

Micah 4:6. Of those who "go up", all who need help will be given what they need.

Micah 4:7. Jehovah shall reign over all who are walking in his ways. 5 Those who are outcasts mean those who can’t see where to walk. Those that are lame can’t walk. The outcasts will have their eyes opened, and the lame will have their legs healed.

Micah 4:8-10. The "daughter of Zion" 6 means the affection of truths and goods with those of the church. The bringing forth means the multiplication of goods and truths because of the affection for them. Inhabiting the field means that the church will learn truths of many kinds and may even understand what Babylon has spoiled. But there will be no harm there, since the Lord protects.

Micah 4:11, 12. Falsities want to infest those who belong to the Lord, but He protects them. People who hold those falsities will be “threshed”, or judged.

Micah 4:13. The goods and truths that the Lord provides are as “iron” or “bronze”. 7 The falsities that are to be “threshed” aren't as strong, and can’t withstand them.

There are a lot of truths here for us, and there are appealing images. If we "go up" -- try to learn the true ideas in Christianity, and to walk in the Lord's ways, there will be healing, and affection, and understanding, and multiplying good, and protection.

-----
Footnotes:

1. For reference, see True Christian Religion 782.
2. See Doctrine of the Lord 3.
3. See Apocalypse Explained 850.
4. See True Christian Religion 298.
5. See Apocalypse Revealed 920.
6. See Arcana Coelestia 721.
7. See Arcana Coelestia 7769.

-----

   Studovat vnitřní smysl

Exploring the Meaning of Micah 4      

Napsal(a) New Christian Bible Study Staff

Micah 4:1,2. When a church stops honoring what is good and what is true it comes to an end, and the Jehovah sets up a new church. 1 The prophesy of Micah, like many of the other prophecies in the Bible, tells about such a happening: the end of the Israelitish church, and the start of Christianity. 2 The older words are used because they still mean the same spiritual idea. Jehovah was Jacob's God,, just as He is our God today. Zion and Jerusalem still correspond to the good and truth of the Lord’s church. 3

Micah 4:3,4. In that new church - that "house of God" - everyone will have spiritual truth written on the heart. Changing weapons into farming tools, and not going to war anymore, means that people will agree about the Lord’s truth without any dispute, and - because there are no evils in that house - they will be safe and without fear.

Micah 4:5. The Word uses many names for God, and any name is okay when it means the one creator, savior and redeemer. 4

Micah 4:6. Of those who "go up", all who need help will be given what they need.

Micah 4:7. Jehovah shall reign over all who are walking in his ways. 5 Those who are outcasts mean those who can’t see where to walk. Those that are lame can’t walk. The outcasts will have their eyes opened, and the lame will have their legs healed.

Micah 4:8-10. The "daughter of Zion" 6 means the affection of truths and goods with those of the church. The bringing forth means the multiplication of goods and truths because of the affection for them. Inhabiting the field means that the church will learn truths of many kinds and may even understand what Babylon has spoiled. But there will be no harm there, since the Lord protects.

Micah 4:11, 12. Falsities want to infest those who belong to the Lord, but He protects them. People who hold those falsities will be “threshed”, or judged.

Micah 4:13. The goods and truths that the Lord provides are as “iron” or “bronze”. 7 The falsities that are to be “threshed” aren't as strong, and can’t withstand them.

There are a lot of truths here for us, and there are appealing images. If we "go up" -- try to learn the true ideas in Christianity, and to walk in the Lord's ways, there will be healing, and affection, and understanding, and multiplying good, and protection.

-----
Footnotes:

1. For reference, see True Christian Religion 782.
2. See Doctrine of the Lord 3.
3. See Apocalypse Explained 850.
4. See True Christian Religion 298.
5. See Apocalypse Revealed 920.
6. See Arcana Coelestia 721.
7. See Arcana Coelestia 7769.

-----

Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 218


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 2009, 2362, 3305, 4302, 4599, 5113, 6435, ...

Apocalypse Revealed 81, 167, 206, 270, 612, 704, 749, ...

A Brief Exposition of New Church Doctrine 100

Doctrine of the Lord 4, 39, 64

True Christian Religion 117, 298, 304, 782


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 97, 102, 176, 220, 316, 403, 405, ...

Spiritual Experiences 4673

Marriage 117

Scriptural Confirmations 2, 4, 19, 22, 57, 99

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

2 Samuel 8:11

1 Hari 5:5

2 Hari 17:29

2 Cronica 36:20, 23

Nehemias 3:25

Mga Awit 20:6, 24:1, 7, 25:8, 46:10, 83:5, 147:2

Kawikaan 3:25

Awit ni Solomon 4:4

Isaias 1:20, 2:1, 2, 10:7, 24:23, 32:17, 41:15, 51:4, 60:7, 22

Jeremiah 4:31, 23:4, 30:6, 7, 10, 31:8, 32:40, 51:33

Panaghoy 2:16

Ezekiel 17:23, 34:16, 38:16, 17, 43:7

Oseas 2:20

Obadiah 1:12, 21

Mikas 2:12, 13, 5:2, 3, 7

Zephaniah 3:13, 19, 20

Zacarias 8:22, 9:9, 10:12, 12:3, 6, 14:10

Lucas 1:33

John 16:21

Pahayag 12:2

Významy biblických slov

araw
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

bundok
The Writings tell us that the Lord's love is the sun of heaven, and it is natural for us to look above ourselves to the...

bahay
A "house" is essentially a container - for a person, for a family, for several families or even for a large group with shared interests...

panginoon
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

mga bundok
The Writings tell us that the Lord's love is the sun of heaven, and it is natural for us to look above ourselves to the...

mga burol
'Hills' signify the good of charity.

burol
The Writings tell us that the Lord's love is the sun of heaven, and it is natural for us to look above ourselves to the...

Bansa
'Nations' signify people who are in the good of love and charity from the Lord. Two nations in the womb,' as in Genesis 25:23, signify...

Jacob
Jacob is told twice that his name will now be Israel. The first time is when he wrestles with an angel on his journey to...

daan
These days we tend to think of "roads" as smooth swaths of pavement, and judge them by how fast we can drive cars on them....

mga landas
'A path' denotes truths, and in the opposite sense, falsities.

Landas
'A path' denotes truths, and in the opposite sense, falsities.

salita
'Word,' as in Psalms 119:6-17, stands for doctrine in general. 'The Word,' as in Psalms 147:18, signifies divine good united with divine truth. 'Word,' as...

Jerusalem
Jerusalem, on Mount Zion, signifies the doctrine of love to the Lord, and how it governs your life. Jerusalem first comes to our attention in...

mga tabak
A 'sword,' in the Word, signifies the truth of faith combating and the vastation of truth. In an opposite sense, it signifies falsity combating and...

tabak
A 'sword,' in the Word, signifies the truth of faith combating and the vastation of truth. In an opposite sense, it signifies falsity combating and...

Laban
War in the Word represents the combat of temptation when what is good is assaulted by what is evil or false. The evil that attacks...

sa ilalim
In the Bible, things that are lower down, or under, physically, generally represent things that are lower or more external spiritually. In some cases, the...

igos
The Writings tell us that the fig tree represents the "natural human," which is our outward life in the world, and the thoughts and feelings...

bibig
In most cases, "mouth" in the Bible represents thought and logic, especially the kind of active, concrete thought that is connected with speech. The reason...

hukbo
Armies of the heavens and the sands of the sea ('Jeremiah 33:15-22') signify the knowledges of truth and good in the spiritual and natural ma{ign21}

pangalan
It's easy to see that names are important in the Bible. Jehovah changed Abram and Sarai to Abraham and Sarah, changed Jacob to Israel and...

sabi
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

walang hanggan
'Perpetual' in the literal sense, means to the end of one’s life, after death, and eternity.

anak na babae
"Behold I have two daughters,” etc. (Gen. 19:8), signifies the affections of good and truth, and the blessedness perceivable from the enjoyment thereof, by those...

Darating
Coming (Gen. 41:14) denotes communication by influx.

hari
The human mind is composed of two parts, a will and an understanding, a seat of loves and affections, and a seat of wisdom and...

mga kaaway
An enemy in the Bible refers to people who are in the love of evil and the false thinking that springs from evil. On a...

mata
It’s common to say “I see” when we understand something. And indeed, “seeing” in the Bible represents grasping and understanding spiritual things. So it makes...

nalalaman
Like so many common verbs, the meaning of "know" in the Bible is varied and dependent on context. And in some cases – when it...

giikan
The floor, as in Matthew 3:12, signifies the world of spirits which is between heaven and hell, and where the separation of evils and falsities...

Bakal
'Iron,' in Deuteronomy 8:9, signifies natural or rational truth. Iron' signifies natural truth, and consequently, the natural sense of the Word. At the same time,...

sungay
'A horn,' when spoken of the Lord, signifies omnipotence. 'The little horn that rose up,' as mentioned in Daniel 7:3-8, signifies the full perversion of...

Tanso
'Iron,' in Deuteronomy 8:9, signifies natural or rational truth. Iron' signifies natural truth, and consequently, the natural sense of the Word. At the same time,...

Lupa
Generally in the Bible a "country" means a political subdivision ruled by a king, or sometimes a tribe with a territory ruled by a king...


Přeložit: