Levitico 26

Studovat vnitřní smysl

       

1 Huwag kayong gagawa para sa inyo ng mga diosdiosan, ni magtatayo kayo ng larawang inanyuan o haligi, ni huwag kayong maglalagay ng batong inanyuan sa inyong lupain, upang inyong yukuran yaon: sapagka't ako ang Panginoon ninyong Dios.

2 Inyong ipangingilin ang aking mga sabbath, at inyong igagalang ang aking santuario: ako ang Panginoon.

3 Kung lalakad kayo ng ayon sa aking mga palatuntunan at iingatan ninyo ang aking mga utos, at inyong tutuparin:

4 Ay maglalagpak nga ako ng ulan sa kapanahunan, at ang lupain ay pakikinabangan, at ang mga kahoy sa parang ay magbubunga.

5 At ang inyong paggiik ay aabot hanggang sa pagaani ng mga ubas, at ang pagaani ng ubas ay aabot sa paghahasik: at kakanin ninyo ang inyong pagkain na sagana, at tatahan kayong tiwasay sa inyong lupain.

6 At magbibigay ako ng kapayapaan sa lupain, at mahihiga kayo, at walang katatakutan kayo: at aking papawiin sa lupain ang mababangis na hayop, ni hindi dadaanan ang inyong lupain sa tabak.

7 At hahabulin ninyo ang inyong mga kaaway, at mangabubuwal sa harap ninyo sa tabak.

8 At lima sa inyo'y hahabol sa isang daan, at isang daan sa inyo'y hahabol sa sangpung libo: at ang inyong mga kaaway ay mangabubuwal sa tabak sa harap ninyo.

9 At lilingapin ko kayo, at palalaguin ko kayo, at pararamihin ko kayo; at papagtitibayin ko ang aking tipan sa inyo.

10 At kakanin ninyo ang malaong kinamalig, at inyong ilalabas ang luma dahil sa bago.

11 At ilalagay ko ang aking tabernakulo sa gitna ninyo: at hindi ko kayo kapopootan.

12 At lalakad ako sa gitna ninyo at ako'y magiging inyong Dios, at kayo'y magiging aking bayan.

13 Ako ang Panginoon ninyong Dios, na naglabas sa inyo sa lupain ng Egipto, upang huwag kayong maging mga alipin nila; at sinira ko ang mga kahoy ng inyong pamatok, at pinalakad ko kayo ng mga ulong matuwid.

14 Nguni't kung hindi ninyo pakikinggan ako, at hindi ninyo tutuparin ang lahat ng mga utos na ito;

15 At kung inyong tatanggihan ang aking mga palatuntunan, at kasusuklaman nga ninyo ang aking mga hatol, na anopa't hindi ninyo tutuparin ang lahat ng aking mga utos, kundi inyong sisirain ang aking tipan;

16 Ay gagawin ko naman ito sa inyo; ilalagay ko sa gitna ninyo ang sindak, at pagkatuyo, at ang lagnat na uubos sa mga mata, at magpapalupaypay sa kaluluwa: at maghahasik kayo ng inyong binhi na walang kabuluhan, sapagka't kakanin ng inyong mga kaaway.

17 At itititig ko ang aking mukha laban sa inyo, at kayo'y masasaktan sa harap ng inyong mga kaaway: kayo'y pagpupunuan ng mga napopoot sa inyo; at kayo'y tatakas nang walang humahabol sa inyo.

18 At kung sa mga bagay na ito man ay hindi ninyo ako pakinggan, ay parurusahan ko kayong makapito pa, dahil sa inyong mga kasalanan.

19 At sisirain ko ang kahambugan ng inyong kapangyarihan; at gagawin kong parang bakal ang inyong langit at parang tanso ang inyong lupa:

20 At gugugulin ninyo ang inyong kalakasan ng walang kabuluhan; sapagka't hindi ibibigay sa inyo ng inyong lupain ang kaniyang bunga ni ng kahoy sa parang ang kaniyang bunga.

21 At kung kayo'y sasalangsang sa akin, at hindi ninyo ako didinggin; ay dadalhan ko kayo ng makapito ang higit ng salot ayon sa inyong mga kasalanan.

22 At susuguin ko sa inyo ang mga halimaw sa parang, ng samsaman kayo ng inyong mga anak, at papatayin ang inyong mga hayop, at kayo'y pakakauntiin sa bilang; at mangungulila ang inyong mga lakad.

23 At kung sa mga bagay mang ito ay hindi pa kayo magbago sa akin, kundi sasalangsang kayo sa akin:

24 At lalakad din naman ako ng laban sa inyo, at sasaktan ko kayo, ng makapito pa dahil sa inyong mga kasalanan:

25 At pararatingin ko sa inyo ang tabak na gaganap ng higanti ng tipan; at kayo'y matitipon sa loob ng inyong mga bayan: at pararatingin ko ang salot sa gitna ninyo; at kayo'y mabibigay sa kamay ng kaaway.

26 Pagka masisira ko ang tungkod ninyong tinapay, ang sangpung babae ay magluluto ng inyong tinapay sa isa lamang hurno, at sa inyo'y isasauli sa timbang ang inyong tinapay: at kayo'y kakain at hindi kayo mangabubusog.

27 At kung sa lahat ng ito ay hindi ninyo ako pakikinggan, kundi kayo'y sasalangsang sa akin;

28 Ay sasalangsang ako sa inyo na may kapusukan; at parurusahan ko kayong makapito pa dahil sa inyong mga kasalanan.

29 At kakanin ninyo ang laman ng inyong mga anak na lalake, at ang mga laman ng inyong mga anak na babae ay inyong kakanin.

30 At sisirain ko ang inyong matataas na dako, at aking wawasakin ang inyong mga larawang araw, at itatapon ko ang inyong mga bangkay sa mga katawan ng inyong mga diosdiosan; at kapopootan kayo ng aking kaluluwa.

31 At gagawin kong giba ang inyong mga bayan, at gigibain ko ang inyong mga santuario, at hindi ko na sasamyuin ang amoy ng inyong mga may amoy na masarap.

32 At gagawin kong ilang ang lupain: at pagtatakhan ng inyong mga kaaway na tumatahan doon.

33 At kayo'y aking pangangalatin sa mga bansa, at pagbubunutan ko kayo ng tabak sa hulihan ninyo: at ang inyong lupain ay magiging isang ilang, at ang inyong mga bayan ay magiging sira.

34 Kung magkagayo'y magagalak ang lupain sa kaniyang mga sabbath, habang nahahandusay na sira, at kayo'y mapapasa lupain ng inyong mga kaaway; ang lupain nga ay magpapahinga, at magagalak sa kaniyang mga sabbath.

35 Habang nahahandusay na sira ay magkakaroon ng kapahingahan, sa makatuwid baga'y ang hindi ipinagpahinga sa inyong mga sabbath, nang kayo'y nagsisitahan doon.

36 At tungkol sa mga matitira sa inyo, ay sisidlan ko ng takot sa kanilang puso, sa mga lupain ng kaniyang mga kaaway: at hahabulin sila ng kalatis ng isang dahong nalalaglag; at sila'y tatakas na parang tumatakas sa tabak; at sila'y mabubuwal nang walang humahabol sa kanila.

37 At mangagkakatisuran sila na parang nasa harap ng tabak, kahit walang humahabol: at hindi kayo makatatayo sa harap ng inyong mga kaaway.

38 At mamamatay kayo sa gitna ng mga bansa, at sasakmalin kayo ng lupain ng inyong mga kaaway.

39 At ang mga matitira sa inyo ay magsisipanglupaypay sa kanilang kasamaan sa mga lupain ng inyong mga kaaway; at sa mga kasamaan naman ng kanilang mga magulang ay magsisipanglupaypay na kasama nila.

40 At kanilang isasaysay ang kanilang kasamaan, at ang kasamaan ng kanilang mga magulang, sa ang kanilang pagsalangsang na isinalangsang laban sa akin, sapagka't sila'y lumakad naman ng laban sa akin.

41 Ako naman ay lumakad ng laban sa kanila, at sila'y aking dinala sa lupain ng kanilang mga kaaway: kung magpapakababa nga ang kanilang mga pusong hindi tuli, at kanilang tatanggapin ang parusa sa kanilang kasamaan;

42 Ay aalalahanin ko nga ang aking tipan kay Jacob; at ang akin ding tipan kay Isaac, at gayon din ang aking tipan kay Abraham ay aking aalalahanin; at aking aalalahanin ang lupain.

43 Ang lupain naman ay pababayaan nila, at magagalak sa kaniyang mga sabbath, samantalang nahahandusay na sira na wala sila; at kanilang tatanggapin ang kaparusahan ng kanilang kasamaan: sapagka't kanilang tinanggihan ang aking mga hatol, at kinapootan ng kanilang kaluluwa ang aking mga palatuntunan.

44 At sa lahat mang ito, pagka sila'y nasa lupain ng kanilang mga kaaway ay hindi ko sila itatakuwil, ni kapopootan ko sila na sila'y aking lubos na lilipulin, at aking sisirain ang aking tipan sa kanila: sapagka't ako ang Panginoon nilang Dios:

45 Kundi aalalahanin ko alangalang sa kanila ang tipan ng kanilang mga magulang, na aking inilabas sa lupain ng Egipto, sa paningin ng mga bansa, upang ako'y maging kanilang Dios: ako ang Panginoon.

46 Ito ang mga palatuntunan at ang mga hatol at ang mga kautusang ginawa ng Panginoon sa kaniyang sarili at sa mga anak ni Israel sa bundok ng Sinai sa pamamagitan ni Moises.

  
   Studovat vnitřní smysl

Explanation of Leviticus 26      

Napsal(a) Henry MacLagan

Verses 1-13. Man is commanded not to devote himself to any selfish or to any worldly affection, but above all things to worship the Lord from celestial love, because if he is obedient, he will enjoy every spiritual blessing including states of peace and tranquillity, and protection in all his temptations. For the Lord will dwell with His people, and the active life of uses will prevail, since He has accomplished the work of redemption

Verses 14-39. But, on the contrary, if the man of the Spiritual Church is disobedient and rejects the Lord and His Divine laws, then he will suffer from all kinds of calamities, which are described in order

Verses 40-46. And yet all who, in their degraded state, confess their wickedness, and sincerely repent, will again be received by the Lord, since He has effected the work of redemption, and has, by means of the Word, supplied man with an abundance of truths adapted to every state of his life.

Swedenborg

Výklad(y) nebo odkazy ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 248, 390, 395, 519, 983, 2039, 3696, ...

Apocalypse Revealed 10, 101, 167, 278, 427, 459, 485, ...

Doctrine of Life 2, 61


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 97, 109, 152, 257, 304, 324, 365, ...

Spiritual Experiences 1933, 1934

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

Genesis 4:12, 15:18, 17:7, 26:24, 28:15

Exodo 5:3, 9:14, 14:8, 20:2, 4, 8, 29:45, 46, 31:13

Levitico 5:5, 11:45, 17:10, 19:4, 30, 25:2, 18, 19, 22, 42, 26:17, 36, 37, 27:34

Deuteronomio 4:27, 31, 8:20, 9:27, 11:13, 14, 15, 17, 23:15, 28:1, 15, 29:23, 24, 30:2, 32:25, 33:4

Joshua 22:31, 23:10, 15

Mga hukom 2:14, 3:8, 14, 5:6, 6:2, 7:23, 15:15, 18:30

1 Samuel 4:2, 10, 12:15, 14:13

2 Samuel 22:27

1 Hari 3:8, 8:33, 35, 46, 47, 48, 18:2

2 Hari 2:24, 6:25, 29, 13:3, 7, 17:3, 8, 10, 16, 22:13, 25:9

2 Cronica 12:6, 20:30, 24:24, 34:4, 24, 36:16, 21

Ezra 9:6, 7, 15

Nehemias 1:3, 9, 9:2, 17, 27, 33

Ester 3:8

Job 31:8

Mga Awit 44:12, 50:17, 53:6, 65:10, 67:7, 74:7, 81:12, 15, 85:13, 94:14, 103:13, 105:16, 106:27, 40, 45, 144:13, 14, 147:14

Kawikaan 3:24, 28:1

Isaias 1:13, 19, 20, 3:1, 5:25, 6:11, 9:3, 19, 14:1, 30:17, 23, 33:8, 35:8, 9, 63:10, 64:9, 65:12

Jeremiah 3:13, 4:7, 26, 27, 5:3, 17, 7:20, 23, 8:3, 9:25, 12:13, 14:4, 15:4, 16:18, 18:16, 19:7, 9, 22:12, 23:3, 4, 24:5, 28:2, 4, 31:20, 32, 46:16

Panaghoy 1:1, 4, 20, 2:4, 6, 4:11, 16

Ezekiel 16, 17, 5:10, 15, 17, 6:3, 6, 12:20, 14:23, 16:39, 33:10, 28, 34:25, 27, 37:26, 28

Daniel 9:4, 13

Oseas 2:11, 20, 9:6, 10:2, 11:6

Joel 2:22, 27

Amos 4:6, 5:11, 9:13

Mikas 6:15

Nahum 1:13

Habakkuk 3:5

Lucas 1:72

John 17

Mga Gawa ng mga Apostol 7:51

Mga Romano 11:2, 28

2 Mga Taga-Corinto 6:16

Významy biblických slov

lupain
Land' in the Word, denotes the church, for the things which signify the church also signify the things relating to the church, for these constitute...

panginoon
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

Mga Sabbath
In Exodus 31:13, 'verily my Sabbaths ye shall keep,' signifies continuous holy thought about the union of the Lord’s divine with His human.

utos
To command is to give an order that something must be done, and is directed to an individual, or a group. It is an imperative,...

kahoy
'Wood' signifies good, as well the good of love to the Lord as the good of charity towards our neighbor.

pagkain
Just as natural food feeds the natural body, so spiritual food feeds the spiritual body. And since our spiritual body is the expression of what...

tabak
A 'sword,' in the Word, signifies the truth of faith combating and the vastation of truth. In an opposite sense, it signifies falsity combating and...

mga kaaway
An enemy in the Bible refers to people who are in the love of evil and the false thinking that springs from evil. On a...

lima
Five also signifies all things of one part.

daan
It's a landmark for a young child to count to 100; it sort of covers all the "ordinary" numbers. One hundred is obviously significant for...

libo
As children, most of us at some point frustrated our mothers into using the phrase “if I've told you once, I've told you a thousand...

bago
In most cases, the meaning of "before" is pretty straightforward, both as a way of assessing relative time, and in its use meaning "in someone's...

sa gitna
The "midst" of something in the Bible represents the thing that is most central and most important to the spiritual state being described, the motivation...

gitna
'Middle' denotes what is primary, principal, or inmost.

alipin
'A slave' means people who do not think for themselves but from others.

mga mata
It’s common to say “I see” when we understand something. And indeed, “seeing” in the Bible represents grasping and understanding spiritual things. So it makes...

mata
It’s common to say “I see” when we understand something. And indeed, “seeing” in the Bible represents grasping and understanding spiritual things. So it makes...

kaluluwa
The nature of the soul is a deep and complicated topic, but it can be summarized as "spiritual life," who we are in terms of...

mukha
“The eyes are the windows of the soul.” That’s a sentiment with roots somewhere in murky antiquity, but one that has become hopelessly cliché because...

napopoot
If you truly hate someone, that means you would kill them and destroy their reputation if you could do so without repercussion – not a...

pakinggan
'To hearken to father and mother,' as mentioned in Genesis 28:7, signifies obedience from affection. 'To hearken,' as mentioned in Genesis 30:22, signifies providence. See...

mga kasalanan
In the Word three terms are used to mean bad things that are done. These three are transgression, iniquity, and sin, and they are here...

kasalanan
In the Word three terms are used to mean bad things that are done. These three are transgression, iniquity, and sin, and they are here...

Bakal
'Iron,' in Deuteronomy 8:9, signifies natural or rational truth. Iron' signifies natural truth, and consequently, the natural sense of the Word. At the same time,...

langit
"Air" in the Bible represents thought, but in a very general way – more like our capacity to perceive ideas and the way we tend...

Tanso
'Iron,' in Deuteronomy 8:9, signifies natural or rational truth. Iron' signifies natural truth, and consequently, the natural sense of the Word. At the same time,...

Lupa
'Lands' of different nations are used in the Word to signify the different kinds of love prevalent in the inhabitants.

salot
'Plagues' signify evils of love, and falsities of faith. 'The plagues of Egypt' signify the falsities and lust which cause the church to perish. In...

hayop
"Beasts" represent the affection for doing good things, a true desire to do them from the heart. In the negative sense, "beasts" stand for the...

bayan
In the ancient world cities were very nearly nations unto themselves – they existed within walls, with their own laws and customs, generally centered on...

kamay
Scientists believe that one of the most crucial developments in the evolution of humans was bipedalism – walking on two legs. That left our hands...

tinapay
Just as natural food feeds the natural body, so spiritual food feeds the spiritual body. And since our spiritual body is the expression of what...

Babae
The word "woman" is used a number of different ways in the Bible – as a simple description, as someone connected to a man ("his...

isa
A company might have executives setting policy and strategy, engineers designing products, line workers building them, managers handling personnel and others handling various functions. They...

laman
Flesh has several meanings just in its most obvious form. It can mean all living creatures as when the Lord talks about the flood "destroying...

mga anak
A child is a young boy or girl in the care of parents, older than a suckling or an infant, but not yet an adolescent....

Anak
A child is a young boy or girl in the care of parents, older than a suckling or an infant, but not yet an adolescent....

Mga Anak na Babae
"Behold I have two daughters,” etc. (Gen. 19:8), signifies the affections of good and truth, and the blessedness perceivable from the enjoyment thereof, by those...

anak na babae
A child is a young boy or girl in the care of parents, older than a suckling or an infant, but not yet an adolescent....

amoy
Fragrance means the affection of truth derived from good.

Mga Bansa
'A nation,' as in Genesis 21:18, signifies the spiritual church which should receive the good of faith. Nation from afar,' as in Jeremiah 5:17, signifies...

Bansa
Generally in the Bible a "country" means a political subdivision ruled by a king, or sometimes a tribe with a territory ruled by a king...

Mga lupain
'Lands' of different nations are used in the Word to signify the different kinds of love prevalent in the inhabitants.

tumatakas
Flight, as in Matthew 14:20, signifies removal from a state of the good of love and innocence. Flight, as in Mark 8:18, signifies the last...

kasamaan
In the Word three terms are used to mean bad things that are done. These three are transgression, iniquity, and sin, and they are here...

mga kasamaan
In the Word three terms are used to mean bad things that are done. These three are transgression, iniquity, and sin, and they are here...

lumakad
To walk in the Bible represents living, and usually means living according to the true things taught to us by the Lord -- to "walk...

hindi tuli
'The uncircumcised,' as in Ezekiel 31:18, signifies people lacking the good of charity.

Parusa
Punishment' is the consummation of evil, because after punishment, reformation succeeds. This is why it says in Deuteronomy 25:3, 'that no more than forty stripes...

Jacob
Jacob is told twice that his name will now be Israel. The first time is when he wrestles with an angel on his journey to...

Isaac
'Isaac' represents spiritual love. 'Isaac,' in Genesis 17:19, signifies the rational divine. 'Isaac' signifies the Lord's divine rational in reference to divine good. Isaac' signifies...

Abraham
Abraham (or Abram, as he is named in the beginning of his story) was the ancestor of all the Children of Israel, through his son...

paningin
The symbolic meaning of "seeing" is "understanding," which is obvious enough that it has become part of common language (think about it; you might see...

Israel
'Israel,' in Jeremiah 23:8, signifies the spiritual natural church. The children of Israel dispersed all the literal sense of the Word by falsities. 'The children...

bundok
The Writings tell us that the Lord's love is the sun of heaven, and it is natural for us to look above ourselves to the...

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 I Will Walk Among You
Make a chain of paper dolls and tape it so that the people are standing in a circle. Then assemble the color picture of the Lord to put in the center of the circle.
Project | Ages 4 - 10

 What Is Hell Like?
A lesson and activities exploring what hell is like and why the Lord allows people to choose to live there to eternity.
Religion Lesson | Ages over 15


Přeložit: