Panaghoy 3

Studovat vnitřní smysl

       

1 Ako ang tao na nakakita ng pagdadalamhati sa pamalo ng iyong poot.

2 Ako'y kaniyang pinatnubayan at pinalakad sa kadiliman, at hindi sa liwanag.

3 Tunay na laban sa akin ay kaniyang iginagalaw ang kaniyang kamay na muli't muli buong araw.

4 Ang aking laman at aking balat ay pinatanda niya; kaniyang binali ang aking mga buto.

5 Ako'y kinalaban niya, at kinulong ako ng hirap at pagdaramdam.

6 Kaniyang pinatahan ako sa mga madilim na dako, gaya ng nangamatay nang malaon.

7 Kaniyang binakuran ako na anopa't ako'y hindi makalabas; kaniyang pinabigat ang aking tanikala.

8 Oo, pagka ako'y dumadaing, at humihinging tulong, kaniyang pinagsasarhan ang aking daing.

9 Kaniyang binakuran ang aking mga daan ng tinabas na bato, kaniyang iniliko ang aking mga landas.

10 Siya'y parang oso na nagaabang sa akin, parang leon sa mga kubling dako.

11 Kaniyang iniligaw ang aking mga lakad, at ako'y pinagwaraywaray niya; kaniyang ipinahamak ako;

12 Kaniyang iniakma ang kaniyang busog, at ginawa akong pinaka tanda sa pana.

13 Ang mga pana ng kaniyang lalagyan ng pana ay kaniyang isinasaksak sa aking mga bato ng katawan.

14 Ako'y naging kakutyaan sa aking buong bayan, at kanilang awit buong araw.

15 Kaniyang pinuspos ako ng kapanglawan, kaniyang sinuya ako ng ajenjo.

16 Kaniya namang biningot ang aking mga ngipin ng mga maliliit na grava; kaniyang tinabunan ako ng mga abo.

17 At iyong inilayo ang aking kaluluwa sa kapayapaan; ako'y nakalimot ng kaginhawahan.

18 At aking sinabi, Ang lakas ko'y nawala, at ang aking pagasa sa Panginoon.

19 Alalahanin mo ang aking pagdadalamhati at ang aking karalitaan, ang ajenjo at ng apdo.

20 Ang kaluluwa ko'y naaalaala pa nila, at napangumbaba sa loob ko.

21 Ito ang ginugunita ko sa aking pagiisip; kaya't may pagasa ako.

22 Sa mga kaawaan nga ng Panginoon ay hindi tayo nalipol, sapagka't ang kaniyang mga habag ay hindi nauubos.

23 Ang mga yao'y bago tuwing umaga, dakila ang inyong pagtatapat.

24 Ang Panginoon ay aking bahagi, sabi ng aking kaluluwa; kaya't ako'y aasa sa kaniya.

25 Ang Panginoon ay mabuti sa kanila na nangaghihintay sa kaniya, sa kaluluwa na humahanap sa kaniya.

26 Mabuti nga na ang tao ay umasa at maghintay na tahimik sa pagliligtas ng Panginoon.

27 Mabuti nga sa tao na magpasan ng pamatok sa kaniyang kabataan.

28 Maupo siyang magisa at tumahimik, sapagka't kaniyang iniatang sa kaniya.

29 Sumubsob siya sa alabok, kung gayo'y magkakaroon siya ng pagasa.

30 Ibigay niya ang kaniyang pisngi sa sumasakit sa kaniya; mapuspos siya ng kadustaan.

31 Sapagka't ang Panginoon ay hindi magtatakuwil magpakailan man.

32 Sapagka't bagaman siya'y nagpapapanglaw, gayon ma'y magpapakita siya ng habag ayon sa kasaganaan ng kaniyang mga kaawaan.

33 Sapagka't siya'y hindi kusang dumadalamhati, o nagpapapanglaw man sa mga anak ng mga tao.

34 Na yapakan sa ilalim ng paa ang lahat ng bihag sa lupa.

35 Na iliko ang matuwid ng tao sa harap ng mukha ng Kataastaasan,

36 Na iligaw ang tao sa kaniyang usap, hindi kinalulugdan ng Panginoon.

37 Sino siya na nagsasabi, at nangyayari, kung hindi iniuutos ng Panginoon?

38 Hindi baga sa bibig ng Kataastaasan nanggagaling ang masama't mabuti?

39 Bakit dumadaing ang taong may buhay, ang tao dahil sa parusa sa kaniyang mga kasalanan?

40 Ating usisain at suriin ang ating mga lakad, at manumbalik sa Panginoon.

41 Igawad natin ang ating puso sangpu ng ating mga kamay sa Dios sa langit.

42 Kami ay sumalangsang at nanghimagsik; ikaw ay hindi nagpatawad.

43 Tinakpan mo ang iyong sarili ng galit at hinabol mo kami; ikaw ay pumatay, ikaw ay hindi naawa.

44 Tinakpan mo ang iyong sarili ng alapaap, na anopa't hindi makadaan ang anomang panalangin.

45 Iyong ginawa kaming parang tapon at dumi sa gitna ng mga bayan.

46 Ibinukang maluwang ng lahat naming kaaway ang kanilang bibig laban sa amin.

47 Takot at ang hukay ay dumating sa amin, ang pagkasira at pagkagiba.

48 Ang mata ko'y dumadaloy ng mga ilog ng tubig, dahil sa pagkapahamak ng anak na babae ng aking bayan.

49 Ang mata ko'y dinadaluyan at hindi naglilikat, na walang pagitan.

50 Hanggang sa ang Panginoon ay tumungo, at tumingin mula sa langit.

51 Kinikilos ng aking mata ang aking kaluluwa, dahil sa lahat na anak na babae ng aking bayan.

52 Lubha nila akong hinahabol na parang ibon, na mga kaaway kong walang kadahilanan.

53 Kanilang pinaikli ang aking buhay sa bilangguan at hinagis ako ng bato.

54 Tubig ay nagsisihuho sa aking ulo; aking sinabi, Ako'y nahiwalay.

55 Ako'y tumawag sa iyong pangalan, Oh Panginoon, mula sa kababababaang hukay.

56 Iyong dininig ang aking tinig; huwag mong ikubli ang iyong pakinig sa aking hingal, sa aking daing.

57 Ikaw ay lumapit sa araw na ako'y tumawag sa iyo; iyong sinabi, Huwag kang matakot.

58 Oh Panginoon, iyong ipinagsanggalang ang mga usap ng aking kaluluwa; iyong tinubos ang aking buhay.

59 Oh Panginoon, iyong nakita ang aking pagkakamali; hatulan mo ang aking usap.

60 Iyong nakita ang lahat nilang panghihiganti, at ang lahat nilang pasiya laban sa akin.

61 Iyong narinig ang kanilang pagduwahagi, Oh Panginoon, at lahat nilang pasiya laban sa akin,

62 Ang mga labi ng nagsisibangon laban sa akin, at ang kanilang pasiya laban sa akin buong araw.

63 Masdan mo ang kanilang pagupo, at ang kanilang pagtayo; ako ang kanilang awit.

64 Ikaw ay magbibigay sa kanila ng kagantihan, Oh Panginoon, ayon sa gawa ng kanilang mga kamay.

65 Iyong papagmamatigasin ang kanilang puso, ang iyong sumpa sa kanila.

66 Iyong hahabulin sila sa galit, at iyong lilipulin sila mula sa silong ng langit ng Panginoon.

  
   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 121


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 3869, 8941, 9024, 9163

Apocalypse Revealed 306, 410, 485, 573, 721


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 365, 419, 519, 727, 781

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 58

Scriptural Confirmations 4, 59

Jiný komentář

  Příběhy:


Skočit na podobné biblické verše

Genesis 26:24

Exodo 14:14

Deuteronomio 4:30, 25:1, 28:37

1 Samuel 25:39

2 Samuel 14:14, 16:10, 24:14

1 Hari 11:39, 22:34

2 Hari 6:33, 19:6

2 Cronica 30:6

Ezra 8:22, 9:6

Nehemias 31

Job 2:10, 6:4, 9:18, 10:16, 11:13, 15:13, 16:12, 17:15, 19:7, 8, 21, 21:6, 22:11, 25, 23:2, 30:9, 10, 26, 30, 35:14

Mga Awit 5:2, 3, 6:9, 7:13, 9:5, 10:14, 16:5, 22:14, 28:4, 33:9, 35:5, 19, 23, 36:6, 37:7, 39:10, 55:2, 18, 62:2, 66:19, 69:13, 17, 71:14, 73:26, 80:5, 15, 88:4, 9, 94:5, 19, 102:11, 105:3, 106:45, 109:17, 119:59, 166, 123:3, 130:1, ...

Kawikaan 19:3, 20:17, 24:12

Manunulat 7:14

Isaias 4, 24:18, 27:8, 30:18, 38:13, 45:7, 50:6, 51:19, 21, 22, 53:8, 54:7, 55:7, 57:15, 59:9, 10

Jeremiah 4:18, 8:21, 9:14, 10:19, 11:20, 13:17, 14:17, 15:15, 16:5, 18:23, 20:7, 18, 30:15, 31:11, 20, 38:6, 13, 50:34, 51:56

Panaghoy 1:13, 16, 2:1, 16, 21, 3:8, 14, 36, 43, 44, 59, 63

Ezekiel 33:11, 37:11

Daniel 6:17, 18, 9:5, 8, 9, 15, 17

Oseas 5:14, 15, 6:1

Jonas 2:3, 4, 5

Mikas 7:7, 19

Habakkuk 2:3

Haggai 1:5, 7

Zacarias 6

Malachi 3:6

Mateo 6:9, 14:31

Lucas 19:41

1 Mga Taga-Corinto 4:13

James 5:11

Významy biblických slov

kadiliman
"Darkness" is a state without light. "Light" is truth from the Lord, so "darkness" represents a state where truth is lacking. Here's a cogent passage...

kamay
Scientists believe that one of the most crucial developments in the evolution of humans was bipedalism – walking on two legs. That left our hands...

araw
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

laman
Flesh has several meanings just in its most obvious form. It can mean all living creatures as when the Lord talks about the flood "destroying...

balat
'Skin' corresponds to truth or to falsity in the extremes. See Arcana Coelestia 1835, 10036, and Apocalypse Explained 386. 'Skin,' as in Job 19:26, means...

mga buto
Bones are strong and supportive, providing a framework for our bodies and making motion and action possible. They are also the least "alive" part of...

buto
Bones are strong and supportive, providing a framework for our bodies and making motion and action possible. They are also the least "alive" part of...

daan
These days we tend to think of "roads" as smooth swaths of pavement, and judge them by how fast we can drive cars on them....

parang leon
'A lion' signifies the good of celestial love and the truth from that good.

leon
'A lion' signifies the good of celestial love and the truth from that good.

Mga Bato
'Kidneys,' as in Exodus 29:13, signify interior truths, or truths exploring, purifying, and correcting.

bato
'Kidneys,' as in Exodus 29:13, signify interior truths, or truths exploring, purifying, and correcting.

ngipin
'Teeth' signify the outer edges of the life of the natural self, or the sensory level. This has two kinds, the will, and the understanding....

abo
Ashes as in ('Ezekiel 27:30') signify what is condemned; because fire from which they are derived signify infernal love. Ashes of the furnace ('Exodus 9:8')...

kaluluwa
The nature of the soul is a deep and complicated topic, but it can be summarized as "spiritual life," who we are in terms of...

panginoon
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

apdo
Gall signifies the same thing as wormwood, that is, infernal falsity.

umaga
Morning comes with the rising of the sun, and the sun – which gives life to the earth with its warmth and light – represents...

sabi
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

mabuti
It seems rather circular to say that “good” in the Bible represents good, but in a general sense it’s true! The case is this: The...

pisngi
Jaws,' in Isaiah 30:28, signify thoughts from the sensory bodily principle, and so: thoughts from fallacies.

mga anak
A child is a young boy or girl in the care of parents, older than a suckling or an infant, but not yet an adolescent....

Anak
A child is a young boy or girl in the care of parents, older than a suckling or an infant, but not yet an adolescent....

sa ilalim
In the Bible, things that are lower down, or under, physically, generally represent things that are lower or more external spiritually. In some cases, the...

Paa
The foot, as in Deuteronomy 33:3, signifies an inferior principle. To set the right foot on the sea and the left on the earth, as...

Lupa
"Earth" in the Bible can mean a person or a group of like-minded people as in a church. But it refers specifically to the external...

mukha
“The eyes are the windows of the soul.” That’s a sentiment with roots somewhere in murky antiquity, but one that has become hopelessly cliché because...

bibig
In most cases, "mouth" in the Bible represents thought and logic, especially the kind of active, concrete thought that is connected with speech. The reason...

Buhay
'Lives' is used in the plural, because of the will and understanding, and because these two lives make one.

Parusa
Punishment' is the consummation of evil, because after punishment, reformation succeeds. This is why it says in Deuteronomy 25:3, 'that no more than forty stripes...

langit
"Heaven" and "heavens" are used many times in the Bible, with a couple of variations of meaning. Sometimes it is relatively literal, including times when...

galit
Anger is an emotion so common to people that it requires no definition. However a couple of points of interest can be raised. 1) The...

hinabol
'To pursue,' as in Genesis 14:16, signifies a state of purification, because 'to pursue enemies' is the expulsion of evils and falsities which were with...

kami
Angels do give us guidance, but they are mere helpers; the Lord alone governs us, through angels and spirits. Since angels have their assisting role,...

pumatay
'To slay a man to his wounding,' means extinguishing faith, and 'to slay a young man to his hurt,' signifies extinguishing charity, as in Genesis...

mata
It’s common to say “I see” when we understand something. And indeed, “seeing” in the Bible represents grasping and understanding spiritual things. So it makes...

tubig
Water was obviously of tremendous importance in Biblical times (and every other time). It is the basis of life, the essential ingredient in all drinks,...

anak na babae
Marriages among people – both in the Bible and in life – represent spiritual marriage. Women represent the desire to be good and to do...

Tumingin
To look,' as in Genesis 18:22, signifies thinking, because seeing denotes understanding. Look not back behind thee,' as in Genesis 19:17, means that Lot, who...

bayan
Cities of the mountain and cities of the plain (Jer. 33:13) signify doctrines of charity and faith.

ibon
"Birds" mean rational concepts in the external man and intellectual concepts in the internal man.

mga kaaway
An enemy in the Bible refers to people who are in the love of evil and the false thinking that springs from evil. On a...

ulo
The head is the part of us that is highest, which means in a representative sense that it is what is closest to the Lord....

Tumawag
'To proclaim' signifies exploration from influx of the Lord.

pangalan
It's easy to see that names are important in the Bible. Jehovah changed Abram and Sarai to Abraham and Sarah, changed Jacob to Israel and...

hukay
'A pit,' as in Genesis 41:14, signifies a state of temptation.

tinubos
'To redeem' signifies vindication and liberation, because there are two words in the original language, which mean 'redemption.' One means vindication from evil, and the...

nakita
The symbolic meaning of "seeing" is "understanding," which is obvious enough that it has become part of common language (think about it; you might see...

narinig
'To hearken to father and mother,' as mentioned in Genesis 28:7, signifies obedience from affection. 'To hearken,' as mentioned in Genesis 30:22, signifies providence. See...

Labi
'A lip' signifies doctrine. A lip,' as in Isaiah 6:3, 7, signifies the interior parts of a person, consequently, internal worship, where adoration is grounded....

mga kamay
Scientists believe that one of the most crucial developments in the evolution of humans was bipedalism – walking on two legs. That left our hands...

puso
The heart means love. A good heart means love to the Lord and to the neighbor while a hard or stony heart means the love...

Videa od Swedenborg Foundation

Zde uvedená videa jsou poskytnuta se svolením našich přátel ze Swedenborg Foundation. Více se o nich dozvíte zde: swedenborg.com.


It is Damaging to Take the Bible Literally

When you read the Bible literally, God seems angry, the text condones violence, and it doesn't match up with science. But when you understand the language as divine allegory, things start to make sense.


Přeložit: