Haggai 2

Studovat vnitřní smysl

       

1 Nang ikapitong buwan nang ikadalawang pu't isang araw ng buwan, dumating ang salita ng Panginoon sa pamamagitan ni Hagai na propeta, na nagsasabi,

2 Salitain mo ngayon kay Zorobabel na anak ni Sealtiel, na gobernador sa Juda, at kay Josue na anak ni Josadac, na pangulong saserdote, at sa nalabi sa bayan, na sabihin mo,

3 Sino ang nananatili sa inyo na nakakita sa bahay na ito sa kaniyang dating kaluwalhatian? at paanong nakikita ninyo ngayon? hindi baga sa inyong mga mata ay parang wala?

4 Gayon ma'y magpakalakas ka ngayon, Oh Zorobabel, sabi ng Panginoon; at magpakalakas ka, Oh Josue, na anak ni Josadac, na pangulong saserdote; at mangagpakalakas kayo, kayong buong bayan sa lupain, sabi ng Panginoon, at kayo'y magsigawa: sapagka't ako'y sumasa inyo sabi ng Panginoon ng mga hukbo,

5 Ayon sa salita na aking itinipan sa inyo nang kayo'y magsilabas sa Egipto, at ang aking Espiritu ay nanahan sa inyo: huwag kayong mangatakot.

6 Sapagka't ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, Minsan na lamang, sangdaling panahon, at aking uugain ang langit, at ang lupa, at ang dagat, at ang tuyong lupa;

7 At aking uugain ang lahat na bansa; at darating ang mga bagay na nais ng lahat na bansa; at aking pupunuin ang bahay na ito ng kaluwalhatian, sabi ng Panginoon ng mga hukbo.

8 Ang pilak ay akin, at ang ginto ay akin, sabi ng Panginoon ng mga hukbo.

9 Ang huling kaluwalhatian ng bahay na ito ay magiging lalong dakila kay sa dati, sabi ng Panginoon ng mga hukbo; at sa dakong ito ay magbibigay ako ng kapayapaan, sabi ng Panginoon ng mga hukbo.

10 Nang ikadalawang pu't apat nang ikasiyam na buwan, nang ikalawang taon ni Dario, dumating ang salita ng Panginoon sa pamamagitan ni Hagai na propeta, na nagsasabi,

11 Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, Mangagtanong kayo ngayon sa mga saserdote ng tungkol sa kautusan, na mangagsabi,

12 Kung ang isang tao ay may dala sa kaniyang kandungan na banal na karne, at magsagi ng kaniyang laylayan ang tinapay, o ulam, o alak, o langis, o anomang pagkain, magiging banal pa baga? At ang mga saserdote ay nagsisagot, at nangagsabi, Hindi.

13 Nang magkagayo'y sinabi ni Hagai, Kung ang sinomang marumi dahil sa bangkay ay masagi ang anoman sa mga ito, magiging marumi baga? At ang mga saserdote ay nagsisagot at nangagsabi, Magiging marumi.

14 Nang magkagayo'y sumagot si Hagai, at nagsabi, Gayon nga ang bayang ito, at gayon ang bansang ito sa harap ko, sabi ng Panginoon; at gayon ang bawa't gawa ng kanilang mga kamay; at ang kanilang inihahandog doon ay marumi.

15 At ngayo'y isinasamo ko sa inyo, na inyong gunitain mula sa araw na ito at sa nakaraan, bago ang bato ay mapatong sa kapuwa bato sa templo ng Panginoon.

16 Nang buong panahong yaon, pagka ang isa ay lumalapit sa isang bunton ng dalawang pung takal, may sangpu lamang; pagka ang isa ay lumalapit sa pigaan ng alak upang kumuha ng limang pung sisidlan, may dalawang pu lamang.

17 Sinalot ko kayo ng pagkalanta at ng amag at ng granizo sa lahat ng gawa ng inyong mga kamay; gayon ma'y hindi kayo nanumbalik sa akin, sabi ng Panginoon.

18 Isinasamo ko nga sa inyo, na kayo'y magdilidili mula sa araw na ito at sa nakaraan, mula nang ikadalawang pu't apat na araw ng ikasiyam na buwan, mula nang araw na ang tatagang-baon ng templo ng Panginoon ay ilagay, gunitain ninyo.

19 May binhi pa baga sa kamalig? oo, ang puno ng ubas, at ang puno ng igos, at ang granada, at ang puno ng olibo ay hindi nagbunga; mula sa araw na ito ay pagpapalain ko kayo.

20 At ang salita ng Panginoon ay dumating na ikalawa kay Hagai nang ikadalawang pu't apat na araw ng buwan, na nagsasabi,

21 Salitain mo kay Zorobabel na gobernador sa Juda, na iyong sabihin, Aking uugain ang langit at ang lupa;

22 At aking guguluhin ang luklukan ng mga kaharian, at aking gigibain ang lakas ng mga kaharian ng mga bansa; at aking guguluhin ang mga karo, at yaong nagsisisakay sa mga yaon; at ang mga kabayo at ang mga sakay ng mga yaon ay mangahuhulog, ang bawa't isa'y sa pamamagitan ng tabak ng kaniyang kapatid.

23 Sa araw na yaon, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, kita'y kukunin, Oh Zorobabel, na aking lingkod, na anak ni Sealtiel, sabi ng Panginoon, at gagawin kitang pinaka panatak; sapagka't pinili kita, sabi ng Panginoon ng mga hukbo.

  


Exploring the Meaning of Haggai 2      

Napsal(a) New Christian Bible Study Staff

In Chapter 2, Haggai comes a second time to Zerubbabel and Joshua, saying,

"Who is left among you that saw this house in her first glory? and how do ye see it now? is it not in your eyes in comparison of it as nothing?"

In verses 4-5 he encourages the people to be strong and persevere and in verses 6-9, he promises a great change coming. The Lord will bring about this change because an external church, a church that is just performing rituals, is of no use.

Only a church that leads people to do well in their lives, and in in their thoughts, because that is what the Lord says, is of any use. Once this truth has been falsified, or made “unclean” there is not much left of the church (verses 10-14).

Although there are abundant truths in the Word, in a church that is only external they are not found, because there is no use for them. In spite of the peoples' hardships, no one has bothered to question what they might be doing wrong.

From verse 18 Haggai’s prophecy becomes triumphant. "The seed is yet in the barn and the fig tree and the vine will come." The promise in verse 6 is repeated, "I will shake the heavens and the earth, and the sea and the dry land", i.e. He will overthrow all those who follow their own doctrine and their own false ideas.

The Lord will bring another church that is not the reconstructed ancient church or its representation, but a church built from a new knowledge of the Lord, and a new set of people. This, though not soon, will be the coming of the Lord himself. Zerubbabel is used to represent this as a shining signet, because, though governor, he was not of the Jewish people.

   Studovat vnitřní smysl

Exploring the Meaning of Haggai 2      

Napsal(a) New Christian Bible Study Staff

In Chapter 2, Haggai comes a second time to Zerubbabel and Joshua, saying,

"Who is left among you that saw this house in her first glory? and how do ye see it now? is it not in your eyes in comparison of it as nothing?"

In verses 4-5 he encourages the people to be strong and persevere and in verses 6-9, he promises a great change coming. The Lord will bring about this change because an external church, a church that is just performing rituals, is of no use.

Only a church that leads people to do well in their lives, and in in their thoughts, because that is what the Lord says, is of any use. Once this truth has been falsified, or made “unclean” there is not much left of the church (verses 10-14).

Although there are abundant truths in the Word, in a church that is only external they are not found, because there is no use for them. In spite of the peoples' hardships, no one has bothered to question what they might be doing wrong.

From verse 18 Haggai’s prophecy becomes triumphant. "The seed is yet in the barn and the fig tree and the vine will come." The promise in verse 6 is repeated, "I will shake the heavens and the earth, and the sea and the dry land", i.e. He will overthrow all those who follow their own doctrine and their own false ideas.

The Lord will bring another church that is not the reconstructed ancient church or its representation, but a church built from a new knowledge of the Lord, and a new set of people. This, though not soon, will be the coming of the Lord himself. Zerubbabel is used to represent this as a shining signet, because, though governor, he was not of the Jewish people.

Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 232


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 28, 1551, 2252, 3780, 3813, 4759, 5321, ...

Apocalypse Revealed 191, 298, 306, 331, 437, 694, 913

Heaven and Hell 287

True Christian Religion 727


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 79, 220, 242, 253, 355, 365, 400, ...

The White Horse - Appendix 1

Scriptural Confirmations 4, 58

Jiný komentář

  Příběhy:


  Duchovní témata:Skočit na podobné biblické verše

Exodo 19:4, 6, 24:3, 8

Numero 19:22

Deuteronomio 28:22, 33:10

Joshua 1:6, 9

1 Samuel 12:20

1 Hari 8:10, 11

1 Mga Cronica 22:5

2 Cronica 15:6

Ezra 3:11, 12, 4:24

Job 9:6, 41:3

Mga Awit 65:5

Manunulat 10:1

Awit ni Solomon 8:6

Isaias 13:13, 60:7, 64:10, 66:3

Ezekiel 38:21, 43:5

Daniel 2:44, 45

Joel 14

Amos 4:6, 8, 9, 10, 11

Mikas 5:9

Haggai 1:6, 9, 11, 13

Zacarias 4:6, 10, 8:9, 11, 15, 12:9

Malachi 2:7

Mateo 6:33, 24:29

marka 13:8

Lucas 11:17

John 15:16

Mga Gawa ng mga Apostol 9:15

2 Timoteo 1:7

Mga Hebreo 12:26

Významy biblických slov

Buwan
'A month' has respect to the state of truth in a person. 'A month' signifies a full state. Month,' as in Genesis 29, signifies the...

salita
'Word,' as in Psalms 119:6-17, stands for doctrine in general. 'The Word,' as in Psalms 147:18, signifies divine good united with divine truth. 'Word,' as...

panginoon
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

propeta
The idea of a "prophet" is very closely tied to the idea of the Bible itself, since the Bible was largely written by prophets. At...

Zorobabel
Zerubbabel, mentioned in Zech. 4, represents the Lord.

Anak
'A son,' as in Genesis 5:28, signifies the rise of a new church. 'Son,' as in Genesis 24:3, signifies the Lord’s rationality regarding good. 'A...

gobernador
'Officers' signify principles of what is false and evil.

Juda
City of Judah,' as in Isaiah 40:9, signifies the doctrine of love towards the Lord and love towards our neighbor in its whole extent.

josue
Joshua is first mentioned in Exodus 17, where he is told to select men to fight for the children of Israel against the Amalekites in...

sabihin
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

bahay
A "house" is essentially a container - for a person, for a family, for several families or even for a large group with shared interests...

nakikita
To look,' as in Genesis 18:22, signifies thinking, because seeing denotes understanding. Look not back behind thee,' as in Genesis 19:17, means that Lot, who...

mga mata
It’s common to say “I see” when we understand something. And indeed, “seeing” in the Bible represents grasping and understanding spiritual things. So it makes...

mata
It’s common to say “I see” when we understand something. And indeed, “seeing” in the Bible represents grasping and understanding spiritual things. So it makes...

sabi
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

lupain
Land' in the Word, denotes the church, for the things which signify the church also signify the things relating to the church, for these constitute...

hukbo
A host and an army come from the same Hebrew word and mean the same thing in Bible; when the Children of Israel were numbered...

langit
"Air" in the Bible represents thought, but in a very general way – more like our capacity to perceive ideas and the way we tend...

Lupa
Generally in the Bible a "country" means a political subdivision ruled by a king, or sometimes a tribe with a territory ruled by a king...

dagat
Water generally represents what Swedenborg calls “natural truth,” or true concepts about day-to-day matters and physical things. Since all water ultimately flows into the seas,...

Bansa
'Nations' signify people who are in the good of love and charity from the Lord. Two nations in the womb,' as in Genesis 25:23, signify...

Darating
Coming (Gen. 41:14) denotes communication by influx.

pilak
'Silver,' in the internal sense of the Word, signifies truth, but also falsity. 'Silver' means the truth of faith, or the truth acquired from selfhood,...

ginto
'Money' relates to truth.

apat
The number "four" in the Bible represents things being linked together or joined. This is partly because four is two times two, and two represents...

banal
'Sanctuary' signifies the truth of heaven and the church. 'Sanctuary,' as in Ezekiel 24:21, signifies the Word.

karne
'Provision' or 'meat,' as in Genesis 42:25 and Psalm 78:25, signifies support from truth and good.

tinapay
Just as natural food feeds the natural body, so spiritual food feeds the spiritual body. And since our spiritual body is the expression of what...

alak
Wine played a key role in the ancient world, where safe, reliable water sources were scarce. It could be stored for long periods of time;...

langis
Oil – typically olive oil – was an extremely important product in Biblical times, for food preparation, medicinal ointment and for burning in lamps. As...

pagkain
Just as natural food feeds the natural body, so spiritual food feeds the spiritual body. And since our spiritual body is the expression of what...

marumi
'Pollution' denotes the truth of faith defiled.

mga kamay
Scientists believe that one of the most crucial developments in the evolution of humans was bipedalism – walking on two legs. That left our hands...

kamay
Scientists believe that one of the most crucial developments in the evolution of humans was bipedalism – walking on two legs. That left our hands...

araw
"Day" describes a state in which we are turned toward the Lord, and are receiving light (which is truth) and heat (which is a desire...

bato
Stones in the Bible in general represent truths, or things we know concerning the Lord and what He wants from us and for us in...

templo
'A temple' represents heaven and the church. The sacred place where the ark was, represents the inmost, or third heaven, and the church among people...

Puno
In general, plants in the Bible represent facts, thoughts and ideas – intellectual things. This makes sense: Plants are rooted in place, but can grow...

puno ng igos
The Writings tell us that the fig tree represents the "natural human," which is our outward life in the world, and the thoughts and feelings...

igos
The Writings tell us that the fig tree represents the "natural human," which is our outward life in the world, and the thoughts and feelings...

granada
'Pomegranates,' as in Exodus 28:34, signify the scientific ideas of good and truth, which are doctrinal matters from the Word in the memory, which is...

olibo
'An olive,' as in Isaiah 17:6, signifies celestial remains. 'An olive' signifies love and charity, because 'the olive tree' signifies the celestial church, and so...

Mga Bansa
'A nation,' as in Genesis 21:18, signifies the spiritual church which should receive the good of faith. Nation from afar,' as in Jeremiah 5:17, signifies...

Kabayo
'A horse' signifies knowledges or understanding of the Word. In an opposite sense it signifies the understanding of the Word falsified by reasonings, and likewise...

tabak
A 'sword,' in the Word, signifies the truth of faith combating and the vastation of truth. In an opposite sense, it signifies falsity combating and...

Kapatid
There are two ways "brother" is used in the Bible, ways that are still reflected in modern language. One denotes an actual blood relationship; the...

lingkod
“Servant” literally means “a person who serves another,"" and its meaning is similar in reference to the spiritual meaninngs of the Bible. Our lives in...

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 The Lord's House
Worship Talk | Ages 7 - 14


Přeložit: