Genesis 37

Studovat vnitřní smysl

       

1 At tumahan si Jacob sa lupaing pinangibahang lupain ng kaniyang ama, sa lupain ng Canaan.

2 Ito ang lahi ni Jacob. Si Jose, na may labing pitong taon, ay nagpapastol ng kawan na kasama ng kaniyang mga kapatid; at siya'y batang kasamahan ng mga anak ni Bilha at ng mga anak ni Zilpa, na mga asawa ng kaniyang ama; at ibinalita ni Jose sa kanilang ama ang kasamaan nila.

3 Minamahal nga ni Israel si Jose ng higit kay sa lahat niyang anak, sapagka't siya ang anak ng kaniyang katandaan: at siya'y iginawa ng isang tunika na may sarisaring kulay.

4 At nakita ng kaniyang mga kapatid na siya'y minamahal ng kanilang ama ng higit kay sa lahat niyang kapatid; at siya'y kinapootan, at hindi nila mapagsalitaan siya ng payapa.

5 At nanaginip si Jose ng isang panaginip, at isinaysay sa kaniyang mga kapatid: at lalo pa nilang kinapootan siya.

6 At sinabi niya sa kanila. Pakinggan ninyo, ipinamamanhik ko sa inyo, itong panaginip na aking napanaginip:

7 Sapagka't, narito, tayo'y nagtatali ng mga bigkis ng trigo sa bukid, at, narito, na tumindig ang aking bigkis, at tumuwid din naman at, narito, ang inyong mga bigkis ay napasa palibot at yumukod sa aking bigkis.

8 At sa kaniya'y sinabi ng kaniyang mga kapatid, Maghahari ka ba sa amin? o papapanginoon ka sa amin? At lalo pa siyang kinapootan nila dahil sa kaniyang mga panaginip at sa kaniyang mga salita.

9 At siya'y nanaginip pa ng ibang panaginip, at isinaysay sa kaniyang mga kapatid, at sinabi, Narito, ako'y nanaginip pa ng isang panaginip; at narito, na ang araw, at ang buwan at ang labing isang bituin ay yumukod sa akin.

10 At kaniyang isinaysay sa kaniyang ama at sa kaniyang mga kapatid; at sinaway siya ng kaniyang ama, at sa kaniya'y sinabi, Anong panaginip itong iyong napanaginip? Tunay bang ako at ang iyong ina at ang iyong mga kapatid ay yuyukod sa lupa sa harap mo?

11 At ang kaniyang mga kapatid ay nainggit sa kaniya: datapuwa't iningatan ng kaniyang ama ang salita sa pagiisip.

12 At yumaon ang kaniyang mga kapatid upang magpastol ng kawan ng kanilang ama, sa Sichem.

13 At sinabi ni Israel kay Jose, Di ba nagpapastol ng kawan sa Sichem ang iyong mga kapatid? Halika, at uutusan kita sa kanila. At sinabi niya sa kaniya, Narito ako.

14 At kaniyang sinabi sa kaniya, Yumaon ka, tingnan mo kung mabuti ang lagay ng iyong mga kapatid, at kung mabuti ang lagay ng kawan; at balitaan mo ako. Gayon sinugo siya mula sa libis ng Hebron, at siya'y naparoon sa Sichem.

15 At nasumpungan siya ng isang tao, at, narito, na siya'y naggagala sa parang; at siya'y tinanong ng taong yaon, na sinasabi, Anong hinahanap mo?

16 At kaniyang sinabi, Hinahanap ko ang aking mga kapatid; ipinamamanhik ko sa iyo na sabihin mo sa akin kung saan sila nagpapastol.

17 At sinabi ng tao, Nagsialis na sila: sapagka't narinig kong kanilang sinabi, Tayo na sa Dotan. At sinundan ni Jose ang kaniyang mga kapatid, at nasumpungan niya sila sa Dotan.

18 At kanilang natanawan siya sa malayo, at bago nakalapit sa kanila ay nagbanta sila laban sa kaniya na siya'y patayin.

19 At nagsangusapan, Narito, dumarating itong mapanaginipin.

20 Halikayo ngayon, siya'y ating patayin, at siya'y ating itapon sa isa sa mga balon, at ating sasabihin, Sinakmal siya ng isang masamang hayop: at ating makikita kung anong mangyayari sa kaniyang mga panaginip.

21 At narinig ni Ruben, at iniligtas siya sa kanilang kamay; at sinabi, Huwag nating kitlin ang kaniyang buhay.

22 At sinabi ni Ruben sa kanila, Huwag kayong magbubo ng dugo; itapon ninyo sa balong ito na nasa ilang, datapuwa't huwag ninyong pagbuhatan ng kamay; upang iligtas sa kanilang kamay ng mapabalik sa kaniyang ama.

23 At nangyari, nang dumating si Jose sa kaniyang mga kapatid, na hinubdan siya ng kaniyang tunika, ng tunikang may sarisaring kulay na kaniyang suot;

24 At kanilang sinunggaban, at kanilang itinapon sa balon: at ang balon ay tuyo, walang tubig.

25 At nagsiupo upang kumain ng tinapay, at kanilang itiningin ang kanilang mga mata at tumingin sila, at, narito, ang isang pulutong na mga Ismaelita na nagsisipanggaling sa Gilead sangpu ng kanilang mga kamelyo at may dalang mga pabango, at mga balsamo, at mga mirra, na kanilang dadalhin sa Egipto.

26 At sinabi ni Juda sa kaniyang mga kapatid. Anong ating mapapakinabang kung ating patayin ang ating kapatid, at ilihim ang kaniyang dugo?

27 Halikayo, at atin siyang ipagbili sa mga Ismaelita, at huwag natin siyang pagbuhatan ng kamay; sapagka't siya'y ating kapatid, atin din laman. At dininig siya ng kaniyang mga kapatid.

28 At nagsisipagdaan ang mga mangangalakal na mga Midianita; at kanilang isinampa si Jose sa balon, at ipinagbili nila si Jose sa mga Ismaelita ng dalawang pung putol na pilak. At dinala si Jose sa Egipto.

29 At nagbalik si Ruben sa balon; at, narito, na si Jose ay wala sa balon; at kaniyang hinapak ang kaniyang mga suot.

30 At siya'y nagbalik sa kaniyang mga kapatid, at kaniyang sinabi, Wala ang bata; at ako, saan ako paroroon?

31 At kanilang kinuha ang tunika ni Jose, at sila'y pumatay ng isang lalaking kambing, at kanilang inilubog ang tunika sa dugo:

32 At kanilang ipinadala ang tunikang may sarisaring kulay, at dinala sa kanilang ama; at kanilang sinabi, Ito'y aming nasumpungan: kilalanin mo ngayon, kung tunika ng iyong anak o hindi.

33 At kaniyang kinilala, at sinabi, Siya ngang tunika ng aking anak; sinakmal siya ng isang masamang hayop; si Jose ay walang pagsalang nilapa.

34 At hinapak ni Jacob ang kaniyang mga suot, at kaniyang nilagyan ng magaspang na damit ang kaniyang mga balakang, at tinangisang maraming araw ang kaniyang anak.

35 At nagsitindig ang lahat niyang mga anak na lalake at babae upang siya'y aliwin; datapuwa't tumanggi siyang maaliw; at kaniyang sinabi, Sapagka't lulusong akong tumatangis sa aking anak hanggang sa Sheol. At tinangisan siya ng kaniyang ama.

36 At ipinagbili siya ng mga Midianita sa Egipto kay Potiphar, puno ni Faraon, na kapitan ng bantay.

  

Exploring the Meaning of Genesis 37      

Napsal(a) Joe David

The stories in the Old Testament foreshadow future events -- not so much historical events, but changes in the spiritual states of humankind.

In the inner meaning, the story of Jacob, and his twelve sons, and Joseph and his dreams, deals with people's eventual rejection of the Divine truths that they would receive from the Lord in the Christian church, and their acceptance of falsities instead.

Specifically, this chapter is about the way that some theologians in the Christian church developed the idea of salvation by faith alone, when the Lord really wants us to conjoin faith and charity in our lives.

This seems like a stretch - that a story from 3500+ years ago could be foreshadowing modern theological arguments. And yet, human beings, as partly-spiritual creatures, are always players in a big, long spiritual story - and the Old Testament stories are archetypes for things we wrestle with in our own lives. For the details of this story's meaning, look at Arcana Coelestia 4665, and the following passages.

Here is an excerpt from Swedenborg's "Arcana Coelestia" that helps start explain the inner meaning of this chapter:

"The subject treated of in this chapter in the internal sense is the Divine truths which are from the Lord‘s Divine Human, that in course of time they have been rejected in the church, and that at last falsities have been received in their stead. Specifically, those are described who are in faith separate from charity, in that they are against the Lord’s Divine Human." AC 4665.

   Studovat vnitřní smysl

Exploring the Meaning of Genesis 37      

Napsal(a) Joe David

The stories in the Old Testament foreshadow future events -- not so much historical events, but changes in the spiritual states of humankind.

In the inner meaning, the story of Jacob, and his twelve sons, and Joseph and his dreams, deals with people's eventual rejection of the Divine truths that they would receive from the Lord in the Christian church, and their acceptance of falsities instead.

Specifically, this chapter is about the way that some theologians in the Christian church developed the idea of salvation by faith alone, when the Lord really wants us to conjoin faith and charity in our lives.

This seems like a stretch - that a story from 3500+ years ago could be foreshadowing modern theological arguments. And yet, human beings, as partly-spiritual creatures, are always players in a big, long spiritual story - and the Old Testament stories are archetypes for things we wrestle with in our own lives. For the details of this story's meaning, look at Arcana Coelestia 4665, and the following passages.

Here is an excerpt from Swedenborg's "Arcana Coelestia" that helps start explain the inner meaning of this chapter:

"The subject treated of in this chapter in the internal sense is the Divine truths which are from the Lord‘s Divine Human, that in course of time they have been rejected in the church, and that at last falsities have been received in their stead. Specifically, those are described who are in faith separate from charity, in that they are against the Lord’s Divine Human." AC 4665.

Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 4665, 4666, 4668, 4675, 4678, 4679, 4680, ...


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 755, 1463, 1616, 2909, 3242, 3263, 4286, ...

Apocalypse Revealed 351

True Christian Religion 727


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 434, 448, 637, 654, 750

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

Genesis 4:9, 17:8, 20:3, 22:1, 11, 27:41, 29:14, 35:25, 27, 38:25, 39:1, 40:15, 42:6, 9, 13, 21, 22, 36, 38, 43:11, 26, 27, 28, 44:13, 14, 20, 28, 29, 31, 45:4, 46:34, 48:11, 50:15, 18, 20

Exodo 2:14, 21:16

Levitico 27:5

Numero 12:6

Mga hukom 11:35

1 Samuel 17:18, 22, 28, 18:8, 19:1

2 Samuel 12:17, 19:1

1 Hari 20:31

2 Hari 6:13, 19:1

1 Mga Cronica 7:22

Ester 3:15, 4:1

Job 1:20, 2:11

Mga Awit 31:14, 77:3, 105:17

Kawikaan 1:10, 16

Awit ni Solomon 7, 5:1

Isaias 28:15

Jeremiah 8:22, 31:15, 38:6, 13

Daniel 7:28

Amos 6:4, 6

Mateo 21:38, 26:15, 27:1

Lucas 2:19, 19:14

Mga Gawa ng mga Apostol 7:9

Významy biblických slov

Jacob
Jacob is told twice that his name will now be Israel. The first time is when he wrestles with an angel on his journey to...

lupain
'Lands' of different nations are used in the Word to signify the different kinds of love prevalent in the inhabitants.

ama
Father in the Word means what is most interior, and in those things that are following the Lord's order, it means what is good. In...

canaan
Canaan signifies a worship in things external without internals, which arose out of the internal church corrupted, called Ham. Thus it is that Ham is...

kawan
It’s pretty easy for most people to read the Bible and get a sense for what “sheep” means without any help. They are simple, peaceful,...

Mga Kapatid
Brethren (Gen. 27:29) signify the affections of good.

Kapatid
Brethren (Gen. 27:29) signify the affections of good.

mga anak
A child is a young boy or girl in the care of parents, older than a suckling or an infant, but not yet an adolescent....

Anak
'A son,' as in Genesis 5:28, signifies the rise of a new church. 'Son,' as in Genesis 24:3, signifies the Lord’s rationality regarding good. 'A...

mga asawa
The Hebrew of the Old Testament has six different common words which are generally translated as "wife," which largely overlap but have different nuances. Swedenborg...

Asawa
The Hebrew of the Old Testament has six different common words which are generally translated as "wife," which largely overlap but have different nuances. Swedenborg...

kasamaan
'To hurt,' as mentioned in Revelation 6:6, signifies violation and profanation. 'To hurt' as mentioned in Revelation 9:4, signifies perverting the truths and goods of...

minamahal
To some degree, there really is no spiritual meaning to the word “love” in the Bible. Why? Because if you truly love another, that is...

Israel
'Israel,' in Jeremiah 23:8, signifies the spiritual natural church. The children of Israel dispersed all the literal sense of the Word by falsities. 'The children...

nakita
The symbolic meaning of "seeing" is "understanding," which is obvious enough that it has become part of common language (think about it; you might see...

kinapootan
If you truly hate someone, that means you would kill them and destroy their reputation if you could do so without repercussion – not a...

pakinggan
'To hearken to father and mother,' as mentioned in Genesis 28:7, signifies obedience from affection. 'To hearken,' as mentioned in Genesis 30:22, signifies providence. See...

bukid
A "field" in the Bible usually represents the Lord's church, and more specifically the desire for good within the church. It's where good things start,...

mga salita
'Word,' as in Psalms 119:6-17, stands for doctrine in general. 'The Word,' as in Psalms 147:18, signifies divine good united with divine truth. 'Word,' as...

salita
'Word,' as in Psalms 119:6-17, stands for doctrine in general. 'The Word,' as in Psalms 147:18, signifies divine good united with divine truth. 'Word,' as...

araw
The 'sun' signifies celestial and spiritual love. The 'sun' in the Word, when referring to the Lord, signifies His divine love and wisdom. Because the...

Buwan
'The moon' signifies the Lord in reference to faith, and thus faith in the Lord. 'The moon' signifies spiritual good or truth. 'The moon' signifies...

bituin
'Stars' signify the knowledge of truth and good. 'Stars' are frequently mentioned in the Word, and always signify goods and truths, but in an opposite...

ina
In general, mothers in the Bible represent the Lord's church on earth, or the church among those who know and follow the Lord. In some...

Lupa
'Lands' of different nations are used in the Word to signify the different kinds of love prevalent in the inhabitants.

Sichem
In Genesis 12:6, 'Abram’s passing through the land unto the place Shechem' signifies a new state of the Lord when the celestial aspects of love...

tingnan
To look,' as in Genesis 18:22, signifies thinking, because seeing denotes understanding. Look not back behind thee,' as in Genesis 19:17, means that Lot, who...

Hebron
'Hebron' represents the Lord's spiritual church in the land of Canaan. 'Hebron' represents the church as to good.

sabihin
'To tell' signifies perceiving, because in the spiritual world, or in heaven, they do not need to tell what they think because they communicate every...

narinig
'To hearken to father and mother,' as mentioned in Genesis 28:7, signifies obedience from affection. 'To hearken,' as mentioned in Genesis 30:22, signifies providence. See...

isa
A company might have executives setting policy and strategy, engineers designing products, line workers building them, managers handling personnel and others handling various functions. They...

Ruben
'Reuben,' in the highest sense, signifies omniscience. In a spiritual sense, he signifies wisdom, intelligence, science, and faith. In a natural sense, he signifies sight....

kamay
Scientists believe that one of the most crucial developments in the evolution of humans was bipedalism – walking on two legs. That left our hands...

dugo
Bloods signify evil, in Ezek. 16:9.

ilang
'Wilderness' signifies something with little life in it, as described in the internal sense in Luke 1:80 'Wilderness' signifies somewhere there is no good because...

dumating
As with common verbs in general, the meaning of “come” in the Bible is highly dependent on context – its meaning is determined largely by...

tubig
'Waters' signify truths in the natural self, and in the opposite sense, falsities. 'Waters' signify particularly the spiritual parts of a person, or the intellectual...

kumain
When we eat, our bodies break down the food and get from it both energy and materials for building and repairing the body. The process...

tinapay
Just as natural food feeds the natural body, so spiritual food feeds the spiritual body. And since our spiritual body is the expression of what...

mga mata
It’s common to say “I see” when we understand something. And indeed, “seeing” in the Bible represents grasping and understanding spiritual things. So it makes...

mata
It’s common to say “I see” when we understand something. And indeed, “seeing” in the Bible represents grasping and understanding spiritual things. So it makes...

Tumingin
To look,' as in Genesis 18:22, signifies thinking, because seeing denotes understanding. Look not back behind thee,' as in Genesis 19:17, means that Lot, who...

Ismaelita
'Ishmaelites' represent people who are in simple good of life, and thence in natural truth regarding doctrine.

mga kamelyo
A camel (Matt. 22:24) signifies scientific knowledge. Camels are confirming scientifics, and cattle are the knowledges of good and truth (Jer. 49:32.)

Kamelyo
A camel (Matt. 22:24) signifies scientific knowledge. Camels are confirming scientifics, and cattle are the knowledges of good and truth (Jer. 49:32.)

Juda
City of Judah,' as in Isaiah 40:9, signifies the doctrine of love towards the Lord and love towards our neighbor in its whole extent.

laman
Flesh has several meanings just in its most obvious form. It can mean all living creatures as when the Lord talks about the flood "destroying...

pilak
'Silver,' in the internal sense of the Word, signifies truth, but also falsity. 'Silver' means the truth of faith, or the truth acquired from selfhood,...

bata
A boy (Gen. 18:7) signifies the natural man, and consequently, him who ministers and administers. Boy (Gen. 22:3) signifies the Lord's former rational principle merely...

Kambing
'Satyrs,' as in Isaiah 13:21, signify goods adulterated.

ipinadala
'To send' signifies revealing.

Damit
Soft raiment,' as in Matthew 11:9, represents the internal sense of the Word.

balakang
'Loins' in general, signify love, and when referring to the Lord, divine love. 'Loins' signify the interiors of conjugial love. Loins,' as in Isaiah 11:5,...

sheol
'Hell,' as mentioned in Jonah 2:3, signifies the earth below.

kapitan
In the Bible, “captains,” “commanders” and “chiefs”, and the armies they lead, represent large collections of spiritual desires and large collections of spiritual ideas. The...

Bantay
‘To guard,’ when used as in Genesis 41:35, denotes ‘to store up.’ ‘Guards,’ as in Genesis 37:36, signify things that minister.

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 Clothespin Figure of Joseph
Make a clothespin figure of Joseph and a coat of many colors for him to wear.
Project | Ages over 3

 Correspondences of Color
Illustrations of three stories in the Word that mention colors. (Quotations are the King James translation.)
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Dream Charades from the Joseph Story
This activity reviews the six dreams in the Joseph series, dreamed by Joseph, the butler, the baker, and Pharaoh.
Activity | Ages 11 - 16

 Family Worship: The Joseph Story
Religion Lesson | All Ages

 Jacob’s Sons
Spiritual tasks offer a reflection on a Biblical story and suggest a task for spiritual growth.
Activity | Ages over 18

 Joseph and His Brothers
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 Joseph and His Brothers
Family lessons provide a worship talk and a variety of activities for children and teens..
Religion Lesson | Ages 4 - 17

 Joseph and His Brothers
The story of Joseph features several dreams that held a promise of things to come.
Worship Talk | Ages 7 - 14

 Joseph and His Brothers
This lesson discusses a story from the Word and suggests projects and activities for young children.
Sunday School Lesson | Ages 4 - 6

 Joseph and His Brothers
Lesson outline provides teaching ideas with questions for discussion, projects, and activities.
Sunday School Lesson | Ages 7 - 10

 Joseph and His Coat
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Joseph and the Coat of Many Colors
Color and cut out Joseph and his colorful coat, then use to act out the story.
Project | Ages over 3

 Joseph and the Coat of Many Colors
A lesson for younger children with discussion ideas and a project.
Sunday School Lesson | Ages 4 - 6

 Joseph Is Given a Coat of Many Colors
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Joseph Is Sold
Worship Talk | Ages 7 - 14

 Joseph's Coat
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Joseph’s Coat of Many Colors
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Joseph's Coat of Many Colors Retold
A simpler version of the story for younger children.
Story | Ages over 3

 Joseph's Coat (sheet music)
Song | Ages 4 - 14

 Joseph's Dreams - Level A
Complete lesson with activity choices: make sun, moon, and stars pieces and act out Joseph's first dream; learn an action rhyme about Joseph's second dream with video demonstration; scripted story discussion; coloring picture; and a memory verse.
Sunday School Lesson | Ages 4 - 6

 Joseph's Dreams - Level B
Complete lesson with activity choices: play a card game matching talents and needs; make a diorama of the sun, moon, and stars bowing down to Joseph; scripted story discussion; coloring picture; and a memory verse.
Sunday School Lesson | Ages 7 - 10

 Joseph's Dreams - Level C
Complete lesson with activity choices: watch and discuss a video about Joseph's Brothers in Your Head, learn what Joseph represents and make a folding star to show how we can seek to be like Joseph, read and reflect on a door handle sign about listening to your dreams, and a scripted story discussion.
Sunday School Lesson | Ages 11 - 14

 Joseph's Dreams - Level D
Complete lesson with activity choices: watch and discuss a video about Joseph's Brothers in Your Head, act out scenarios in pairs to practice behaving with integrity, read and reflect on a door handle sign about listening to your dreams, and a scripted story discussion.
Sunday School Lesson | Ages 15 - 17

 Joseph Sold into Slavery
Worship Talk | Ages 7 - 14

 Joseph the Favorite
Joseph's brothers are jealous of him and sell him into slavery.
Worship Talk | Ages 7 - 14

 Joseph Wears His Coat of Many Colors
A beautiful color illustration of Jacob giving Joseph a special gift
Picture | All Ages

 Overview of Joseph a Man of Integrity Levels A B C D for Ages 3-18
Overview of the Youth Journey Program "Joseph: a man of integrity", Levels A, B, C, and D for ages 3-18.
Sunday School Lesson | Ages 3 - 18

 The Coat of Many Colors
In reality, the majority of our persecutions come from within ourselves. Evil spirits attack us by stirring up selfish tendencies and attitudes.
Worship Talk | Ages over 18

 The Story of Joseph
Examining the life and character of Joseph teaches us about how the Lord leads each of our lives.
Worship Talk | Ages over 18

 What Is True Wisdom?
Spiritual tasks offer a reflection on a Biblical story and suggest a task for spiritual growth.
Activity | Ages over 18


Přeložit: