Genesis 14

Studovat vnitřní smysl

       

1 At nangyari sa mga kaarawan ni Amraphel, hari sa Sinar, ni Ariok hari sa Elasar, ni Chedorlaomer hari sa Elam, at ni Tidal na hari ng mga Goiim,

2 Na ang mga ito ay nakipagbaka laban kay Bera hari sa Sodoma, at laban kay Birsha hari sa Gomorra, kay Shinab hari sa Adma, at kay Shemeber, hari sa Zeboim, at sa hari sa Bela (na si Zoar).

3 Lahat ng ito'y nagkatipon sa libis ng Siddim (na siyang Dagat na Alat).

4 Labingdalawang taong nagsipaglingkod kay Chedorlaomer, at sa ikalabingtatlong taon ay nagsipaghimagsik.

5 At sa ikalabingapat na taon ay dumating si Chedorlaomer at ang mga haring kasama niya, at sinaktan ang mga Refaim sa Ashteroth-Carnaim, at ang mga Zuzita sa Ham, at ang mga Emita sa Shave-ciriataim.

6 At ang mga Horeo sa kanilang kabundukan ng Seir, hanggang Elparan na nasa tabi ng ilang.

7 At sila'y nangagbalik at nagsiparoon sa Enmispat (na siyang Cades), at kanilang sinaktan ang buong lupain ng mga Amalecita at pati ng mga Amorrheo na nagsisitahan sa Hazezon-tamar.

8 At nagsilabas ang hari sa Sodoma, at ang hari sa Gomorra, at ang hari sa Adma, at ang hari sa Zeboim, at ang hari sa Bela (na dili iba't si Zoar); at sila'y humanay ng pakikipagbaka laban sa kanila sa libis ng Siddim;

9 Laban kay Chedorlaomer, hari sa Elam, at kay Tidal na hari ng mga Goiim at kay Amraphel, hari sa Shinar, at kay Arioch, hari sa Elasar; apat na hari laban sa lima.

10 At ang libis ng Siddim ay puno ng hukay ng betun; at nagsitakas ang mga hari sa Sodoma at sa Gomorra, at nangahulog doon, at ang natira ay nagsitakas sa kabundukan.

11 At kanilang sinamsam ang lahat ng pag-aari ng Sodoma at Gomorra, at ang lahat nilang pagkain, at nagsiyaon.

12 At dinala nila si Lot, na anak ng kapatid ni Abram, na nananahan sa Sodoma at ang kaniyang mga pag-aari at sila'y nagsiyaon.

13 At dumating ang isang nakatanan, at ibinalita kay Abram na Hebreo; na tumatahan nga sa mga puno ng encina ni Mamre na Amorrheo, kapatid ni Eschol, at kapatid ni Aner; at ang mga ito ay kakampi ni Abram.

14 At pagkarinig ni Abram, na nabihag ang kaniyang kapatid ay ipinagsama ang kaniyang mga subok na lalake, na mga ipinanganak sa kaniyang bahay, na tatlong daan At labing walo, At kanilang hinabol sila hanggang sa Dan.

15 At sila'y nangagpangkatpangkat sa kinagabihan, laban sa kaaway, siya at ang kaniyang mga alipin, at kanilang sinaktan sila, at hinabol nila sila hanggang sa Hobah, na nasa kaliwa ng Damasco.

16 At iniuwi niya ang lahat ng pag-aari; at iniuwi rin niya si Lot na kaniyang kapatid, at ang kaniyang mga pag-aari, at gayon din ang mga babae at ang bayan.

17 At nilabas na sinalubong siya ng hari sa Sodoma pagkatapos na siya'y magbalik na mula sa pagpatay kay Chedorlaomer, at sa mga haring kasama niya sa libis ng Shave (na siyang libis ng hari).

18 At si Melquisedec, na hari sa Salem, ay naglabas ng tinapay at alak; at siya'y saserdote ng Kataastaasang Dios.

19 At binasbasan niya siya na sinabi, Pagpalain si Abram ng Kataastaasang Dios, na may-ari ng langit at ng lupa:

20 At purihin ang Kataastaasang Dios, na nagbigay ng iyong mga kaaway sa iyong kamay. At binigyan siya ni Abram ng ikasangpung bahagi ng buong samsam.

21 At sinabi ng hari sa Sodoma kay Abram, Ibigay mo sa akin ang mga tao at kunin mo sa ganang iyo ang mga pag-aari.

22 At sinabi ni Abram sa hari sa Sodoma, Itinaas ko ang aking kamay sa Panginoong Dios na Kataastaasan, na may ari ng langit at ng lupa.

23 Isinumpa kong hindi ako kukuha maging isang sinulid, o maging isang panali ng pangyapak, o ng anomang nauukol sa iyo, baka iyong sabihin, Pinayaman ko si Abram:

24 Liban na lamang ang kinain ng mga binata at ang bahagi ng mga lalaking kinasama ko; si Aner, si Eschol, at si Mamre, ay pakunin mo ng kanilang bahagi.

  
   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 1651, 1652, 1653, 1654, 1655, 1656, 1657, ...

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 415, 416


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 1589, 1616, 1667, 1668, 2015, 2714, 3923, ...

Apocalypse Revealed 101, 289, 316

Doctrine of the Sacred Scripture 101

True Christian Religion 264, 715


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 340, 365, 376, 675, 750

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

Genesis 11:3, 27, 31, 13:8, 12, 18, 15:20, 24:3, 28:22, 36:20, 40:15, 47:7, 10, 24, 26

Exodo 17:8

Numero 20:1, 24:16

Deuteronomio 2:10, 20, 3:11, 10:14

Mga hukom 18:29

1 Samuel 29:3, 30:19

2 Samuel 2:5, 18:18, 28

2 Hari 5:16

1 Mga Cronica 29:11

2 Cronica 20:2

Mga Awit 76:3, 110:4, 115:15

Jeremiah 48:1

Daniel 4:31

Jonas 1:9

Mga Hebreo 7:1, 2, 4, 6

Pahayag 10:6

Významy biblických slov

hari
The human mind is composed of two parts, a will and an understanding, a seat of loves and affections, and a seat of wisdom and...

Chedorlaomer
Chedorlaomer, the king mentioned in Genesis 14:4, 5, denotes apparent good and truth in the Lord's external man. Chedorlaomer, king of Elam, signifies truths; and...

Elam
Elam, mentioned in Isaiah 21:1, signifies faith originating in charity, consequently, the internal church. Elam, in Jeremiah 49:34, signifies the falsification of doctrine. In Jeremiah...

Laban
War in the Word represents the combat of temptation when what is good is assaulted by what is evil or false. The evil that attacks...

Shinab
'Shinab, king of Admah' is a kind of evil lust and false persuasion which the Lord fought against.

Shemeber
'Shemeber' denotes evil lusts and false persuasions.

Zoar
Zoar, a city mentioned in Genesis 13:10, signifies the affection of goodness. Zoar was located not far from Sodom; Lot fled there after he was...

dagat
Water generally represents what Swedenborg calls “natural truth,” or true concepts about day-to-day matters and physical things. Since all water ultimately flows into the seas,...

dumating
As with common verbs in general, the meaning of “come” in the Bible is highly dependent on context – its meaning is determined largely by...

ilang
'Wilderness' signifies something with little life in it, as described in the internal sense in Luke 1:80 'Wilderness' signifies somewhere there is no good because...

Seir
'Seir,' as in Genesis 33:14, signifies the conjunction of spiritual and celestial things in the natural level, that is, the truth of faith with the...

cades
'Kadesh' denotes truths, and contention about truths.

apat
The number "four" in the Bible represents things being linked together or joined. This is partly because four is two times two, and two represents...

lima
Five also signifies all things of one part.

Puno
'To satiate' relates to the extent of a person's will, for good or evil.

mga hari
The human mind is composed of two parts, a will and an understanding, a seat of loves and affections, and a seat of wisdom and...

pag-aari
Acquisition (Genesis 12:5) means all things which are sensual truths or things of science which are the ground of thought in man. Acquisition and purchase...

Anak
A child is a young boy or girl in the care of parents, older than a suckling or an infant, but not yet an adolescent....

Kapatid
There are two ways "brother" is used in the Bible, ways that are still reflected in modern language. One denotes an actual blood relationship; the...

abram
Abram represents different spiritual things, as his story develops. When he is first mentioned, Abram, with his brothers Nahor and Haran, are listed as the...

Hebreo
The term 'Hebrew' is used in the Word to signify anything relating to service, whatever its nature may be. Hence Abraham, in one passage only...

Mamre
Mamre was an Amorite who lived in the land of Canaan, in the area called Hebron in what would much later be the kingdom of...

at
The tribe of Dan (Jer. 8:16) signifies truth in its own ultimate degree of order, here truth in the church, which is contained in the...

bahay
A "house" is essentially a container - for a person, for a family, for several families or even for a large group with shared interests...

daan
It's a landmark for a young child to count to 100; it sort of covers all the "ordinary" numbers. One hundred is obviously significant for...

walo
According to Swedenborg, the number eight represents something that is complete within itself, in every respect. Two reasons are offered for this. First, eight is...

hinabol
'To pursue,' as in Genesis 14:16, signifies a state of purification, because 'to pursue enemies' is the expulsion of evils and falsities which were with...

Dan
The tribe of Dan (Jer. 8:16) signifies truth in its own ultimate degree of order, here truth in the church, which is contained in the...

Damasco
Damascus and Aroer (Isaiah 17:1, 2) signify the knowledges of truth and good. See Eliezer of Damascus.

mga babae
'Women,' as in Genesis 45:19, signify the affections of truth. But in Genesis 31:50, 'women' signify affections of not genuine truth, so not of the...

Babae
The word "woman" is used a number of different ways in the Bible – as a simple description, as someone connected to a man ("his...

pagkatapos
According to Swedenborg, time and space don’t exist in spiritual reality; they are purely natural things that exist only on the physical plane. This means...

Melquisedec
'Melchizedek' signifies the celestial parts of the interior self with the Lord. 'Melchizedek, a priest and king in one person,' represents the divine humanity of...

Salem
'Salem' signifies a state of peace and perfection, or the tranquility of peace. 'Salem,' as in Psalm 76:3, signifies the Lord’s spiritual kingdom where there...

tinapay
Just as natural food feeds the natural body, so spiritual food feeds the spiritual body. And since our spiritual body is the expression of what...

alak
Wine played a key role in the ancient world, where safe, reliable water sources were scarce. It could be stored for long periods of time;...

pagpalain
The Lord is perfect love expressed as perfect wisdom. He created us so that He could love us, could give us love and wisdom of...

Si Abram
Abram represents different spiritual things, as his story develops. When he is first mentioned, Abram, with his brothers Nahor and Haran, are listed as the...

langit
"Air" in the Bible represents thought, but in a very general way – more like our capacity to perceive ideas and the way we tend...

Lupa
"Earth" in the Bible can mean a person or a group of like-minded people as in a church. But it refers specifically to the external...

kamay
Scientists believe that one of the most crucial developments in the evolution of humans was bipedalism – walking on two legs. That left our hands...

sabihin
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 Abram and Lot
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 Abram and Lot
Family lessons provide a worship talk and a variety of activities for children and teens..
Religion Lesson | Ages 4 - 17

 Abram and Lot
Worship Talk | Ages 7 - 14


Přeložit: