Ezekiel 27

Studovat vnitřní smysl

       

1 Ang salita ng Panginoon ay dumating uli sa akin, na nagsasabi:

2 At ikaw, anak ng tao, panaghuyan mo ang Tiro;

3 At sabihin mo sa Tiro, Oh ikaw na tumatahan sa pasukan sa dagat, na ikaw ang mangangalakal sa mga bansa sa maraming pulo, ganito ang sabi ng Panginoong Dios: Ikaw, Oh Tiro, nagsabi, Ako'y sakdal sa kagandahan.

4 Ang iyong mga hangganan ay nangasa kalaliman ng mga dagat, ang nagsipagtayo sa iyo ay nangagpasakdal ng iyong kagandahan.

5 Ang ginawa nilang makakapal mong tabla ay mga puno ng abeto na mula sa Senir: sila'y nagsikuha ng cedro mula sa Libano, upang gawing palo ng sasakyan mo.

6 Ginawa nilang iyong mga saguwan ang mga encina sa Basan; ang kanilang ginawang mga bangko mong garing na nalalapat sa kahoy na boj ay mula sa mga pulo ng Chittim.

7 Manipis na kayong lino na yaring may burda na mula sa Egipto ang iyong layag, upang maging sa iyo'y isang watawat; kulay asul at morado na mula sa mga pulo ng Elisah ang iyong kulandong.

8 Ang mga nananahan sa Sidon at Arvad ay iyong mga mananaguwan: ang iyong mga pantas, Oh Tiro, ay nangasa iyo, sila ang iyong mga tagaugit.

9 Ang mga matanda sa Gebal at ang mga pantas niyao'y pawang tagapagpasak mo: ang lahat na sasakyan sa dagat sangpu ng mga tao ng mga yaon ay nangasa iyo upang pangasiwaan ang iyong kalakal.

10 Ang Persia, ang Lud, at ang Phut ay nangasa iyong hukbo, na iyong mga lalaking mangdidigma: kanilang ibinitin ang kalasag at ang turbante sa iyo; nagpapaganda sa iyo.

11 Ang mga lalake sa Arvad na kasama ng iyong hukbo ay nangasa ibabaw ng iyong mga kuta sa palibot, at ang mga matatapang ay nasa iyong mga moog; kanilang isinabit ang kanilang mga kalasag sa iyong mga kuta sa palibot; kanilang pinasakdal ang iyong kagandahan.

12 Ang Tarsis ay iyong mangangalakal dahil sa karamihan ng sarisaring kayamanan; na ang pilak, bakal, lata, at tingga, ay ipinapalit nila sa iyong mga kalakal.

13 Ang Javan, ang Tubal, at ang Mesec, mga mangangalakal mo: kanilang kinakalakal ang mga tao at ang mga sisidlang tanso na ipinapalit nila sa iyong mga kalakal.

14 Ang sangbahayan ni Togarma ay nakikipagpalitan sa iyong mga kalakal ng mga kabayo at ng mga kabayong pangdigma at ng mga mula.

15 Ang mga tao sa Dedan ay iyong mangangalakal: maraming pulo ay nangagdadala ng kalakal sa iyong kamay: kanilang dinadala sa iyo na pinakapalit ay mga sungay na garing at ebano.

16 Naging mangangalakal mo ang Siria dahil sa karamihan ng iyong mga gawang kamay: sila'y nakikipagpalitan sa iyong mga kalakal ng mga esmeralda, kulay ube, at yaring may burda, at manipis na kayong lino, at gasang at mga rubi.

17 Naging mga mangangalakal mo ang Juda, at ang lupain ng Israel: sila'y nakikipagpalitan sa iyong mga kalakal ng trigo ng Minith, at ng pannag, at ng pulot, at ng langis, at ng balsamo.

18 Mangangalakal mo ang Damasko dahil sa karamihan ng iyong mga gawang kamay, dahil sa karamihan ng sarisaring kayamanan, sangpu ng alak sa Helbon, at maputing lana.

19 Nakikipagpalitan ang Vedan at Javan sa iyong mga kalakal ng sinulid na lana: ang makinang na bakal, ang kasia, at ang kalamo, ay ilan sa iyong mga kalakal.

20 Naging iyong mangangalakal ang Dedan sa mga mahalagang kayo na ukol sa pangangabayo.

21 Ang Arabia, at lahat na prinsipe sa Cedar, mga naging mangangalakal ng iyong kamay; sa mga cordero, at mga lalaking tupa, at mga kambing, sa mga ito'y naging mga mangangalakal mo sila.

22 Ang mga mangangalakal sa Seba at sa Raama, mga naging mangangalakal mo; kanilang ipinapalit sa iyong mga kalakal ang mga pinakamainam na especia, at lahat na mahalagang bato, at ang ginto.

23 Ang Haran at ang Canneh at ang Eden, na mga mangangalakal sa Seba, ang Assur at ang Chilmad ay naging mga mangangalakal mo.

24 Ang mga ito ang iyong mga mangangalakal sa mga piling kalakal sa mga balutan ng mga yaring asul at may burda, at sa mga baul na may mainam na hiyas, natatalian ng mga sintas, at yaring cedro, na ilan sa iyong mga kalakal.

25 Ang mga sasakyan sa Tarsis ay iyong mga pulutong sa iyong kalakal: at ikaw ay napuno at naging totoong maluwalhati sa kalagitnaan ng mga dagat.

26 Dinala ka ng iyong mga manggagaod sa malawak na dagat: binagbag ka ng hanging silanganan sa kalagitnaan ng dagat.

27 Ang iyong kayamanan, at ang iyong mga kalakal, ang iyong tinda, at ang iyong mga manggagaod, at ang iyong mga tagaugit, ang iyong mga tagapagpasak, at ang nagsisipamahala ng iyong mga kalakal, at ang lahat mong lalaking mangdidigma na nangasa iyo, sangpu ng iyong lahat na pulutong na nangasa gitna mo, mangalulubog sa kalagitnaan ng dagat sa kaarawan ng iyong pagkasira.

28 Sa lakas ng hiyaw ng iyong mga tagaugit, ang mga nayon ay mangayayanig.

29 At lahat na nagsisihawak ng gaod, ang mga tao sa sasakyan, at lahat ng tagaugit sa dagat, ay magsisibaba sa kanilang mga sasakyan; sila'y magsisitayo sa ibabaw ng lupain,

30 At iparirinig ang kanilang tinig sa iyo, at hihiyaw ng kalagimlagim, at mangagbubuhos ng alabok sa kanilang mga ulo, sila'y magsisigumon sa mga abo:

31 At mangagpapakakalbo dahil sa iyo, at mangagbibigkis ng kayong magaspang, at kanilang iiyakan ka ng kapanglawpanglaw sa kalooban, na may mapanglaw na pananangis.

32 At sa kanilang pagtangis ay pananaghuyan ka nila, at tatangisan ka, na sasabihin, Sino ang gaya ng Tiro na gaya niya na nadala sa katahimikan sa gitna ng dagat?

33 Pagka ang iyong mga kalakal ay inilalabas sa mga dagat, iyong binubusog ang maraming bayan; iyong pinayaman ang mga hari sa lupa ng karamihan ng iyong mga kayamanan at ng iyong mga kalakal.

34 Sa panahon na ikaw ay bagbag sa tabi ng mga dagat sa kalaliman ng tubig, ang iyong kalakal at ang iyong buong pulutong ay lumubog sa gitna mo.

35 Lahat ng mananahan sa mga pulo ay nangatitigilan dahil sa iyo, at ang kanilang mga hari ay nangatakot ng di kawasa, sila'y nangamanglaw sa kanilang mukha.

36 Pinagsutsutan ka ng mga mangangalakal sa gitna ng mga bayan; ikaw ay naging kakilakilabot, at hindi ka na mabubuhay pa.

  
   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 4453, 10227

Apocalypse Explained 840

Apocalypse Revealed 606, 759

Heaven and Hell 365

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 150


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 117, 425, 426, 1154, 1156, 1158, 1171, ...

Apocalypse Revealed 166, 406, 450, 492, 503, 538, 725, ...

Doctrine of the Lord 28


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 50, 70, 195, 242, 314, 355, 375, ...

Jiný komentář

  Příběhy:

Skočit na podobné biblické verše

Genesis 10:2, 3, 4, 7, 10, 15, 18, 28, 25:3, 13, 43:11

Exodo 30:23

Deuteronomio 3:9

Joshua 13:5

Mga hukom 11:33

1 Hari 10:1, 2, 22

2 Hari 19:12

1 Mga Cronica 1:7

2 Cronica 2:7, 9:21, 17:11

Ester 4:1, 3

Job 2:12

Mga Awit 48:8, 83:8

Kawikaan 7:16, 17, 27:26

Awit ni Solomon 1:5, 4:14

Isaias 7:8, 42:11, 60:7, 66:19

Jeremiah 2:10, 6:26, 8:22, 9:16, 19, 25:22, 46:9

Ezekiel 19:1, 23:42, 25:13, 26:1, 27:2, 32, 28:1, 30:5, 32:2, 26, 38:2, 5, 6, 13

Daniel 11:30

Joel 1:13

Amos 9

Zacarias 9:2, 3

Pahayag 18:9, 11, 12, 13, 19

Významy biblických slov

salita
'Word,' as in Psalms 119:6-17, stands for doctrine in general. 'The Word,' as in Psalms 147:18, signifies divine good united with divine truth. 'Word,' as...

panginoon
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

Anak
A child is a young boy or girl in the care of parents, older than a suckling or an infant, but not yet an adolescent....

sabi
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

sabihin
'To tell' signifies perceiving, because in the spiritual world, or in heaven, they do not need to tell what they think because they communicate every...

dagat
Water generally represents what Swedenborg calls “natural truth,” or true concepts about day-to-day matters and physical things. Since all water ultimately flows into the seas,...

mangangalakal
'Merchants' signify people who have knowledges of good and truth. Merchants,' as in Nahum 3:16, signify people who falsify the Word, and communicate, and sell.

kagandahan
Beauty of his ornament (Ezek. 7:20) signifies the church and its doctrine.

hangganan
A border as in Isaiah 54:12 signifies the scientific and sensual principle. "And thou shalt make unto it a border of an hand-breath round about."...

garing
'Ivory' signifies natural truth.

lino
Linen' signifies genuine truth.

matanda
Ancients of the people, and the princes thereof ('Isaiah 3:14'), have a similar signification with the twelve disciples.

Lud
'Lud,' as in Genesis 10:22, signifies the knowledge of truth.

Phut
'Phut' denotes knowledges from the literal sense of the Word.

hukbo
Forces denote the power of truth.

kalasag
'A shield' signifies defense which is trusted against evils and falsities. In respect to the Lord, it signifies defense, and in respect to people, confidence...

kayamanan
'Wealth' signifies scientific knowledge, as seen in several passages in the Word.

pilak
'Money' relates to truth.

Bakal
'Iron,' in Deuteronomy 8:9, signifies natural or rational truth. Iron' signifies natural truth, and consequently, the natural sense of the Word. At the same time,...

lata
'Tin,' as in Ezekiel 22:18, has respect to the literal sense of the Word, or the goods and truths of the natural self.

mga mangangalakal
'Merchants' signify people who have knowledges of good and truth. Merchants,' as in Nahum 3:16, signify people who falsify the Word, and communicate, and sell.

Tanso
Brass and iron as in Isaiah 48:4 and Daniel 7:19 signify what is hard.

Kabayo
'A horseman' signifies intelligence, or one who is intelligent. 'A horseman,' as mentioned in Revelation 9:16, signifies reasonings concerning faith alone. 'A horseman' can also...

Dedan
Dedan (Gen. 10) signifies the knowledges of celestial things of an inferior order, such as consist in ritual observances. Dedan, in Jer. 49:8 signifies rituals...

kamay
Scientists believe that one of the most crucial developments in the evolution of humans was bipedalism – walking on two legs. That left our hands...

mga sungay
'A horn,' when spoken of the Lord, signifies omnipotence. 'The little horn that rose up,' as mentioned in Daniel 7:3-8, signifies the full perversion of...

sungay
'A horn,' when spoken of the Lord, signifies omnipotence. 'The little horn that rose up,' as mentioned in Daniel 7:3-8, signifies the full perversion of...

mga esmeralda
Emerald, purple, broidered-work, fine linen, coral, and agate (Ezek. 27:16), signify the knowledges of good.

Esmeralda
Emerald, purple, broidered-work, fine linen, coral, and agate (Ezek. 27:16), signify the knowledges of good.

Juda
City of Judah,' as in Isaiah 40:9, signifies the doctrine of love towards the Lord and love towards our neighbor in its whole extent.

lupain
'Lands' of different nations are used in the Word to signify the different kinds of love prevalent in the inhabitants.

Israel
'Israel,' in Jeremiah 23:8, signifies the spiritual natural church. The children of Israel dispersed all the literal sense of the Word by falsities. 'The children...

trigo
As the finest of the grains, wheat fittingly represents the finest of spiritual food, what Swedenborg calls "the good of love and charity" – which...

pulot
'Honey' signifies the delight derived from good and truth or from the affection thereof, and specifically the external delight. Thus it signifies the delight of...

langis
Oil – typically olive oil – was an extremely important product in Biblical times, for food preparation, medicinal ointment and for burning in lamps. As...

alak
Wine played a key role in the ancient world, where safe, reliable water sources were scarce. It could be stored for long periods of time;...

at
The tribe of Dan (Jer. 8:16) signifies truth in its own ultimate degree of order, here truth in the church, which is contained in the...

Arabia
'Kedar' or 'Arabia' signifies spiritual good. Kedar' denotes people of the Gentiles who are in simple truth. 'Arabia' signifies the same thing.

tupa
'A ram' signifies the Lord’s divine spiritual nature pertaining to a person. 'A ram' signifies the good of innocence and charity in the internal self....

bato
Stones in the Bible in general represent truths, or things we know concerning the Lord and what He wants from us and for us in...

ginto
Gold means good, and just as gold was the most precious metal known to ancient mankind so it represents the good of the highest and...

Haran
'Haran,' as mentioned in Genesis 11:28, signifies inward idolatrous worship. 'Haran,' as mentioned in Genesis 12:5, signifies an obscure state. 'Haran,' as mentioned in Genesis...

napuno
There are two ways something can be filled: It can be filled with something bad against the wishes of its owner, or it can be...

gitna
The "midst" of something in the Bible represents the thing that is most central and most important to the spiritual state being described, the motivation...

abo
Ashes as in ('Ezekiel 27:30') signify what is condemned; because fire from which they are derived signify infernal love. Ashes of the furnace ('Exodus 9:8')...

ulo
The head is the part of us that is highest, which means in a representative sense that it is what is closest to the Lord....

sa gitna
The "midst" of something in the Bible represents the thing that is most central and most important to the spiritual state being described, the motivation...

mga hari
The human mind is composed of two parts, a will and an understanding, a seat of loves and affections, and a seat of wisdom and...

hari
The human mind is composed of two parts, a will and an understanding, a seat of loves and affections, and a seat of wisdom and...

Lupa
Generally in the Bible a "country" means a political subdivision ruled by a king, or sometimes a tribe with a territory ruled by a king...

tubig
'Waters' signify truths in the natural self, and in the opposite sense, falsities. 'Waters' signify particularly the spiritual parts of a person, or the intellectual...

mukha
“The eyes are the windows of the soul.” That’s a sentiment with roots somewhere in murky antiquity, but one that has become hopelessly cliché because...


Přeložit: