Exodo 14

Studovat vnitřní smysl

← Exodo 13   Exodo 15 →     

1 At ang Panginoon ay nagsalita kay Moises, na sinasabi,

2 Salitain mo sa mga anak ni Israel, na sila'y bumalik at humantong sa tapat ng Pi-hahiroth, sa pagitan ng Migdol at ng dagat, sa tapat ng Baalzephon: sa tapat niyaon hahantong kayo, sa tabi ng dagat.

3 At sasabihin ni Faraon tungkol sa mga anak ni Israel: Nangasisilo sila sa lupain, sila'y naliligid ng ilang.

4 At aking papagmamatigasin ang puso ni Faraon, at kaniyang hahabulin sila at kayo'y magiimbot ng karangalan kay Faraon, at sa lahat niyang hukbo; at malalaman ng mga Egipcio, na ako ang Panginoon. At kanilang ginawang gayon.

5 At nasabi sa hari sa Egipto, na ang bayan ay tumakas: at ang puso ni Faraon at ng kaniyang mga lingkod ay nagbago tungkol sa bayan, at kanilang sinabi, Ano itong ating ginawa, na ating pinayaon ang Israel, upang huwag na tayong mapaglingkuran?

6 At inihanda ni Faraon ang kaniyang karro, at kaniyang ipinagsama ang kaniyang bayan:

7 At siya'y nagdala ng anim na raang piling karro, at lahat ng mga karro sa Egipto, at ng mga kapitan na namumuno sa lahat ng mga yaon.

8 At pinapagmatigas ng Panginoon ang puso ni Faraon na hari sa Egipto, at hinabol niya ang mga anak ni Israel, sapagka't ang mga anak ni Israel ay nagsialis na may lubos na pagkakatiwala.

9 At hinabol sila ng mga Egipcio, ng lahat ng mga kabayo at ng karro ni Faraon, at ng kaniyang mga taong mangangabayo, at ng kaniyang hukbo, at inabutan sila noong nakahantong sa tabi ng dagat, na nasa siping ng Pi-hahirot, sa tapat ng Baal-zefon.

10 At nang si Faraon ay nalalapit, ay itiningin ng mga anak ni Israel ang kanilang mga mata, at, narito, ang mga Egipcio ay sumusunod sa kanila; at sila'y natakot na mainam: at ang mga anak ni Israel ay humibik sa Panginoon.

11 At kanilang sinabi kay Moises, Dahil ba sa walang libingan sa Egipto, kung kaya dinala mo kami rito upang mamatay sa ilang? bakit ka gumawa ng ganito sa amin, na inilabas mo kami sa Egipto?

12 Di ba ito ang sinalita namin sa iyo sa Egipto, na sinasabi, Pabayaan mo kami na makapaglingkod sa mga Egipcio? Sapagka't lalong mabuti sa amin ang maglingkod sa mga Egipcio kay sa kami ay mamatay sa ilang.

13 At sinabi ni Moises sa bayan, Huwag kayong matakot, tumigil kayo, at tingnan ninyo ang pagliligtas ng Panginoon na gagawin sa inyo ngayon: sapagka't ang mga Egipcio na inyong nakikita ngayon, ay hindi na ninyo uli makikita magpakailan man.

14 Ipakikipaglaban kayo ng Panginoon, at kayo'y tatahimik.

15 At sinabi ng Panginoon kay Moises, Bakit humihibik ka sa akin? salitain mo sa mga anak ni Israel na sila'y magpatuloy na yumaon.

16 At itaas mo ang iyong tungkod, at iunat mo ang iyong kamay sa ibabaw ng dagat, at hawiin mo; at ang mga anak ni Israel ay dadaan sa gitna ng dagat sa ibabaw ng lupang tuyo.

17 At ako, narito, aking papagmamatigasin ang puso ng mga Egipcio at susundan nila sila: at ako'y magiimbot ng karangalan kay Faraon, at sa buo niyang hukbo, sa kaniyang mga karro, at sa kaniyang mga nangangabayo.

18 At malalaman ng mga Egipcio, na ako ang Panginoon, pagka ako ay nakapagimbot ng karangalan kay Faraon, sa kaniyang mga karro, at sa kaniyang mga nangangabayo.

19 At ang anghel ng Dios na nasa unahan ng kampamento ng Israel, ay humiwalay at napasa hulihan nila; at ang haliging ulap ay humiwalay sa harap nila at lumagay sa likod nila:

20 At lumagay sa pagitan ng kampamento ng Egipto at ng kampamento ng Israel; at mayroong ulap at kadiliman, gayon ma'y binigyan sila ng liwanag sa gabi at ang isa't isa ay hindi nagkalapit sa buong magdamag.

21 At iniunat ni Moises ang kaniyang kamay sa ibabaw ng dagat; at pinaghiwalay ng Panginoon ang dagat sa pamamagitan ng isang malakas na hanging silanganan ng buong magdamag, at ang dagat ay pinapaging tuyong lupa at ang tubig ay nahawi.

22 At ang mga anak ni Israel ay pumasok sa gitna ng dagat sa ibabaw ng tuyong lupa: at ang tubig ay naging isang kuta sa kanila, sa kanilang kanan at sa kanilang kaliwa.

23 At hinabol sila ng mga Egipcio, at nagsipasok na kasunod nila sa gitna ng dagat, lahat ng mga kabayo ni Faraon, ang kaniyang mga karro, at ang kaniyang mga nangangabayo.

24 At nangyari, sa pagbabantay sa kinaumagahan, na minasdan ng Panginoon ang hukbo ng mga Egipcio sa gitna ng haliging apoy at ulap, at niligalig ang hukbo ng mga Egipcio.

25 At inalisan ng gulong ang kanilang mga karro, na kanilang hinila ng buong hirap: na ano pa't sinabi ng mga Egipcio, Tumakas tayo sa harap ng Israel: sapagka't ipinakikipaglaban sila ng Panginoon sa mga Egipcio.

26 At sinabi ng Panginoon kay Moises, Iunat mo ang iyong kamay sa dagat, upang ang tubig ay tumabon sa mga Egipcio, sa kanilang mga karro, at sa kanilang mga nangangabayo.

27 At iniunat ni Moises ang kaniyang kamay sa dagat, at ang dagat ay nagsauli sa kaniyang dating lakas, nang umumaga; at ang mga Egipcio ay nagsitakas, at nilaginlin ng Panginoon ang mga Egipcio sa gitna ng dagat.

28 At ang tubig ay nagsauli, at tinakpan ang mga karro, at ang mga nangangabayo, sa makatuwid baga'y ang buong hukbo ni Faraon na pumasok na sumunod sa kanila sa dagat; walang natira kahit isa sa kanila.

29 Datapuwa't ang mga anak ni Israel ay lumakad sa tuyong lupa sa gitna ng dagat; at ang tubig sa kanila ay naging isang kuta sa kanilang kanan at sa kanilang kaliwa.

30 Gayon iniligtas ng Panginoon ang Israel ng araw na yaon sa kamay ng mga Egipcio; at nakita ng Israel ang mga Egipcio na mga patay sa tabi ng dagat.

31 At nakita ng Israel ang dakilang gawa, na ginawa ng Panginoon sa mga Egipcio, at ang bayan ay natakot sa Panginoon: at sila'y sumampalataya sa Panginoon at sa kaniyang lingkod na kay Moises.

← Exodo 13   Exodo 15 →
   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 8125, 8126, 8127, 8128, 8129, 8130, 8131, ...

Apocalypse Revealed 503


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 842, 878, 4236, 4876, 4936, 5215, 5321, ...

Apocalypse Revealed 343, 485

True Christian Religion 635


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 355, 419, 504, 573, 594, 654, 706, ...

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 34, 41

Skočit na podobné biblické verše

Genesis 8:1, 26:24

Exodo 4:21, 31, 6:7, 10:2, 12:28, 13:17, 18, 15:1, 3, 4, 8, 19, 16:3, 17:3, 19:9

Levitico 26:13

Numero 14:2, 9, 33:3, 7

Deuteronomio 1:30, 3:22, 11:4, 20:3

Joshua 2:10, 3:16, 17, 4:14, 24, 7:10, 10:14, 11:20, 24:6, 7

Mga hukom 4:7, 10:11

1 Samuel 4:7, 12:18, 14:23

2 Hari 2:8, 14, 6:16

2 Cronica 20:15, 17, 24, 29

Nehemias 4:14, 9:9, 11

Job 38:24

Mga Awit 35:1, 66:6, 68:21, 74:13, 78:13, 53, 91:8, 105:43, 106:7, 9, 11, 12, 22, 114:3, 136:13, 14, 15, 148:8

Isaias 11:15, 16, 30:15, 31:4, 41:10, 44:27, 51:10, 52:12

Jeremiah 46:14

Panaghoy 3:26

Ezekiel 28:22, 38:16, 23

Oseas 1:7

Amos 9:4

Mikas 2:13

Mga Gawa ng mga Apostol 7:36

Mga Romano 9:18

1 Mga Taga-Corinto 10:1

Mga Hebreo 11:29

Významy biblických slov

panginoon
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

nagsalita
Like "say," the word "speak" refers to thoughts and feelings moving from our more internal spiritual levels to our more external ones – and ultimately...

mga anak
A child is a young boy or girl in the care of parents, older than a suckling or an infant, but not yet an adolescent....

Anak
A child is a young boy or girl in the care of parents, older than a suckling or an infant, but not yet an adolescent....

Israel
'Israel,' in Jeremiah 23:8, signifies the spiritual natural church. The children of Israel dispersed all the literal sense of the Word by falsities. 'The children...

bumalik
There are many instances in the Bible which describe people turning back, looking back or going back. In most cases it is a negative, sometimes...

dagat
Water generally represents what Swedenborg calls “natural truth,” or true concepts about day-to-day matters and physical things. Since all water ultimately flows into the seas,...

lupain
Is there any difference in meaning between “earth” and “ground”? At first it doesn’t seem so; both refer to the soil making up the land...

ilang
'Wilderness' signifies something with little life in it, as described in the internal sense in Luke 1:80 'Wilderness' signifies somewhere there is no good because...

puso
The heart means love. A good heart means love to the Lord and to the neighbor while a hard or stony heart means the love...

karangalan
'Honor' signifies the good of love. 'To honor,' as mentioned in Isaiah 24:15, signifies worship and adoration. 'To honor thy father and thy mother,' as...

hukbo
'Pharaoh' signifies scientific ideas, or the natural principle in general. 'Pharaoh' signifies false ideas infesting the truth of the church. Pharaoh,' in Genesis 40, represents...

hari
The human mind is composed of two parts, a will and an understanding, a seat of loves and affections, and a seat of wisdom and...

Tumakas
Flight, as in Matthew 14:20, signifies removal from a state of the good of love and innocence. Flight, as in Mark 8:18, signifies the last...

mga lingkod
“Servant” literally means “a person who serves another,"" and its meaning is similar in reference to the spiritual meaninngs of the Bible. Our lives in...

lingkod
Generally speaking, those who are at lower levels of an organization serve those at higher levels. Bosses boss and their employees serve; coaches devise strategy...

anim
Like most numbers in the Bible, "six" can have various meanings depending on context, but has a couple that are primary. When used in relation...

hinabol
'To pursue,' as in Genesis 14:16, signifies a state of purification, because 'to pursue enemies' is the expulsion of evils and falsities which were with...

Kabayo
'A horseman' signifies intelligence, or one who is intelligent. 'A horseman,' as mentioned in Revelation 9:16, signifies reasonings concerning faith alone. 'A horseman' can also...

mangangabayo
'A horseman' signifies intelligence, or one who is intelligent. 'A horseman,' as mentioned in Revelation 9:16, signifies reasonings concerning faith alone. 'A horseman' can also...

mga mata
It’s common to say “I see” when we understand something. And indeed, “seeing” in the Bible represents grasping and understanding spiritual things. So it makes...

mata
It’s common to say “I see” when we understand something. And indeed, “seeing” in the Bible represents grasping and understanding spiritual things. So it makes...

sumusunod
The basic meaning of "follow" in the Bible is pretty obvious if we consider what it means to "follow the Lord." That obviously doesn't mean...

Libingan
A grave, as in Psalm 88:5, signifies hell. ‘To come forth out of the grave,’ as in John 5:29, signifies to come forth out of...

kami
Angels do give us guidance, but they are mere helpers; the Lord alone governs us, through angels and spirits. Since angels have their assisting role,...

mamatay
Dead (Gen. 23:8) signifies night, in respect to the goodnesses and truths of faith.

mabuti
It seems rather circular to say that “good” in the Bible represents good, but in a general sense it’s true! The case is this: The...

maglingkod
Generally speaking, those who are at lower levels of an organization serve those at higher levels. Bosses boss and their employees serve; coaches devise strategy...

tingnan
To look,' as in Genesis 18:22, signifies thinking, because seeing denotes understanding. Look not back behind thee,' as in Genesis 19:17, means that Lot, who...

ngayon
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

nakikita
To look,' as in Genesis 18:22, signifies thinking, because seeing denotes understanding. Look not back behind thee,' as in Genesis 19:17, means that Lot, who...

kamay
Scientists believe that one of the most crucial developments in the evolution of humans was bipedalism – walking on two legs. That left our hands...

sa gitna
The "midst" of something in the Bible represents the thing that is most central and most important to the spiritual state being described, the motivation...

gitna
'Middle' denotes what is primary, principal, or inmost.

anghel
'A messenger' signifies communication.

Ulap
In Isaiah 19:1, "Jehovah rides upon a light cloud, and comes into Egypt", signifies the visitation of the natural man from spiritual-natural Divine Truth, for...

kadiliman
"Darkness" is a state without light. "Light" is truth from the Lord, so "darkness" represents a state where truth is lacking. Here's a cogent passage...

gabi
The sun in the Bible represents the Lord, with its heat representing His love and its light representing His wisdom. “Daytime,” then, represents a state...

tubig
Water was obviously of tremendous importance in Biblical times (and every other time). It is the basis of life, the essential ingredient in all drinks,...

pumasok
All changes of place in the Bible represent changes in spiritual state. “Entering” – usually used as entering someone’s house or “going in unto” someone...

Apoy
Just as natural fire can be both comforting in keeping you warm or scary in burning down your house, so fire in the spiritual sense...

gulong
'Wheels,' as in Exodus 14:25, signify the power of proceeding and divine intelligence. 'Wheels,' as in Isaiah 5:28, signify the doctrine of natural truth. 'Wheels,'...

sumunod
The basic meaning of "follow" in the Bible is pretty obvious if we consider what it means to "follow the Lord." That obviously doesn't mean...

isa
A company might have executives setting policy and strategy, engineers designing products, line workers building them, managers handling personnel and others handling various functions. They...

lumakad
To walk in the Bible represents living, and usually means living according to the true things taught to us by the Lord -- to "walk...

araw
"Day" describes a state in which we are turned toward the Lord, and are receiving light (which is truth) and heat (which is a desire...

nakita
To look,' as in Genesis 18:22, signifies thinking, because seeing denotes understanding. Look not back behind thee,' as in Genesis 19:17, means that Lot, who...

Patay
Dead (Gen. 23:8) signifies night, in respect to the goodnesses and truths of faith.

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 Chariots in the Word Crossword Puzzle
Complete a crossword on chariots in the Word by looking up references to stories in the Old ad New Testaments.
Activity | Ages 9 - 13

 Crossing the Red Sea
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 Crossing the Red Sea
Family lessons provide a worship talk and a variety of activities for children and teens..
Religion Lesson | Ages 4 - 17

 Crossing the Red Sea
If we remember to turn to the Lord and ask Him to help us do what is right, He will lead us on the path which will bring us to our promised land—to heaven! 
Worship Talk | Ages 7 - 14

 Crossing the Red Sea
 Write how you might feel if you saw the east wind part the Red Sea! 
Activity | Ages 7 - 10

 Crossing the Red Sea
This lesson discusses a story from the Word and suggests projects and activities for young children.
Sunday School Lesson | Ages 4 - 6

 Crossing the Red Sea Diorama
Make a diorama with crumpled tissue paper making the “walls of water” on either side and clay figures going across the Red Sea on dry ground.
Project | Ages 7 - 14

 Crossing the Red Sea (sheet music)
Song | Ages 4 - 14

 Demonstration of Miracle at the Red Sea
Activity | Ages up to 10

 Go Forward
Worship Talk | Ages over 18

 Journey to Canaan Game (for three lessons)
Sunday School Lesson | Ages 9 - 12

 Moving Through Our Fears
Spiritual tasks offer a reflection on a Biblical story and suggest a task for spiritual growth.
Activity | Ages over 18

 Overview of Lead and Guide Us Levels A B C for Ages 3-14
Overview of the Youth Journey Program "Lead and Guide Us", Levels A, B and C, for ages 3-14. Suitable for Sunday schools, camps, classrooms and families.
Sunday School Lesson | Ages 3 - 14

 Pillar of Fire and Cloud, Crossing the Red Sea, Manna
Lesson outline provides teaching ideas with questions for discussion, projects, and activities.
Sunday School Lesson | Ages 7 - 10

 Pillar of Smoke and Fire
Project | Ages 4 - 10

 Qualities of the Lord
Look at colored pictures of stories from the Word. Using a word bank, identify the quality of the Lord shown in each picture.
Project | Ages 9 - 14

 Quotes: Trusting in the Lord
Teaching Support | Ages over 15

 Taking Care for the Morrow
We must work and plan for the future but trust that the Lord has the ability and the desire to lead us to heavenly happiness. 
Worship Talk | Ages over 18

 The Crossing of the Red Sea
A lesson for younger children with discussion ideas and a project.
Sunday School Lesson | Ages 4 - 6

 The Lord's Presence and Protection
Worship Talk | Ages 7 - 14

 The Miracle at the Red Sea
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Who Obeyed or Disobeyed the Lord?
Use names from a word bank to identify people in the Word who obeyed or who disobeyed the Lord. Story references are provided to help you.
Activity | All Ages


Přeložit: