Deuteronomio 10

Studovat vnitřní smysl

       

1 Nang panahong yaon ay sinabi ng Panginoon sa akin, Humugis ka ng dalawang tapyas na bato, na gaya ng una, at sampahin mo ako sa bundok, at gumawa ka ng isang kaban na kahoy;

2 At aking isusulat sa mga tapyas ang mga salita na nasa unang mga tapyas na iyong binasag, at iyong isisilid ang mga iyan sa kaban.

3 Sa gayo'y gumawa ako ng isang kaban na kahoy na akasia, at ako'y humugis ng dalawang tapyas na bato na gaya ng una, at ako'y sumampa sa bundok na aking dala sa aking kamay ang dalawang tapyas.

4 At kaniyang isinulat sa mga tapyas, ang ayon sa unang sulat, ang sangpung utos na sinalita ng Panginoon sa inyo sa bundok mula sa gitna ng apoy nang kaarawan ng kapulungan: at ang mga yaon ay ibinigay sa akin ng Panginoon.

5 At ako'y pumihit at bumaba mula sa bundok, at aking isinilid ang mga tapyas sa kaban na aking ginawa, at nangandoon, na gaya ng iniutos sa akin ng Panginoon.

6 (At ang mga anak ni Israel ay naglakbay mula sa Beerot Bene-ja-acan hanggang sa Mosera: doon namatay si Aaron, at doon siya inilibing; at si Eleazar na kaniyang anak ay nangasiwa sa katungkulang saserdote na kahalili niya.

7 Mula roon ay naglakbay sila hanggang Gudgod; at mula sa Gudgod hanggang sa Jotbatha, na lupain ng mga batis ng tubig.

8 Nang panahong yaon ay inihiwalay ng Panginoon ang lipi ni Levi, upang magdala ng kaban ng tipan ng Panginoon, upang tumayo sa harap ng Panginoon na mangasiwa sa kaniya, at upang magbasbas sa kaniyang pangalan hanggang sa araw na ito.

9 Kaya't ang Levi ay walang bahagi ni mana sa kasamahan ng kaniyang mga kapatid; ang Panginoo'y siyang kaniyang mana, ayon sa sinalita ng Panginoon mong Dios sa kaniya.)

10 At ako'y nalabi sa bundok, gaya ng una, na apat na pung araw at apat na pung gabi; at ako'y dininig din noon ng Panginoon; hindi ka lilipulin ng Panginoon.

11 At sinabi ng Panginoon sa akin, Tumindig ka, lumakad ka na manguna sa bayan; at sila'y papasok at kanilang aariin ang lupain, na aking isinumpa sa kanilang mga magulang upang ibigay sa kanila.

12 At ngayon, Israel, ano ang hinihingi sa iyo ng Panginoon mong Dios, kundi matakot ka sa Panginoon mong Dios, lumakad ka sa lahat ng kaniyang mga daan, at ibigin mo siya, at paglingkuran mo ang Panginoon mong Dios, ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo.

13 Na ganapin mo ang mga utos ng Panginoon, at ang kaniyang mga palatuntunan, na aking iniuutos sa iyo sa araw na ito sa iyong ikabubuti?

14 Narito, sa Panginoon mong Dios nauukol ang langit, at ang langit ng mga langit, ang lupa, sangpu ng lahat na nangariyan.

15 Ang Panginoon ay nagkaroon lamang ng hilig sa iyong mga magulang na ibigin sila, at kaniyang pinili ang kanilang binhi pagkamatay nila, sa makatuwid baga'y kayo, sa lahat ng mga bayan na gaya ng nakikita sa araw na ito.

16 Tuliin nga ninyo ang balat ng inyong puso, at huwag ninyong papagmatigasin ang inyong ulo.

17 Sapagka't ang Panginoon ninyong Dios, ay siyang Dios ng mga dios, at Panginoon ng mga Panginoon, siyang dakilang Dios, siyang makapangyarihan at siyang kakilakilabot, na hindi nagtatangi ng tao ni tumatanggap ng suhol.

18 Kaniyang hinahatulan ng matuwid ang ulila at babaing bao, at iniibig ang taga ibang lupa, na binibigyan niya ng pagkain at kasuutan.

19 Ibigin nga ninyo ang taga ibang lupa: sapagka't kayo'y naging taga ibang lupa sa lupain ng Egipto.

20 Katatakutan mo ang Panginoon mong Dios; sa kaniya'y maglilingkod ka, at sa kaniya'y lalakip ka, at sa pamamagitan ng kaniyang pangalan susumpa ka.

21 Siya ang iyong kapurihan, at siya ang iyong Dios, na iginawa ka niya nitong mga dakila at kakilakilabot na mga bagay, na nakita ng iyong mga mata.

22 Ang iyong mga magulang ay lumusong sa Egipto na may pitong pung tao; at ngayo'y ginawa ka ng Panginoon mong Dios na gaya ng mga bituin sa langit ang dami.

  
   Studovat vnitřní smysl

Explanation of Deuteronomy 10      

Napsal(a) Alexander Payne

Verses 1-5. That a new regenerate will is required in the natural mind.

Verses 6-7. Progression in the religious opinions.

Verses 8-11. The faculty for receiving good in the new will entirely from heaven.

Verses 12-13. The whole duty of man is to keep the commandments.

Verses 14-22. The desire of the Lord to save all as far as possible.

Swedenborg

Výklad(y) nebo odkazy ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 576, 730, 1288, 1298, 2009, 2039, 2826, ...

Apocalypse Revealed 101, 366, 474, 527, 529, 681, 764

Conjugial Love 315

Doctrine of Life 59, 61

Doctrine of Faith 54

True Christian Religion 284, 286, 325, 675, 697


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 102, 340, 444, 608, 675, 696, 700, ...

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

Genesis 14:19, 22, 46:26, 27

Exodo 9:29, 15:2, 19:5, 22:20, 21, 25:10, 16, 21, 31:18, 32:14, 19, 34:1, 4, 10, 28, 40:20

Levitico 9:22, 25:35

Numero 3:6, 31, 8:5, 6, 11, 18:20, 23, 24, 20:28, 33:30, 33, 38

Deuteronomio 1:8, 10, 11, 4:12, 15, 34, 37, 5:29, 33, 6:5, 13, 7:21, 9:6, 10, 18, 19, 12:12, 14:27, 29, 18:1, 2, 5, 21:3, 5, 23:8, 26:5, 16, 30:6, 31:9

Joshua 22:22, 24:18

1 Samuel 12:20

1 Hari 8:27

2 Hari 10:31, 18:3, 6

1 Mga Cronica 15:2, 15, 16:13, 23:13, 28:9

2 Cronica 15:12, 19:7, 30:8

Nehemias 9:6

Job 34:19

Mga Awit 10:18, 24:1, 68:6, 81:14, 115:16, 136:3, 146:9

Manunulat 12:13

Isaias 60:19

Jeremiah 4:4, 17:14, 32:18, 49:11

Daniel 2:47

Amos 3:2

Mikas 6:8

Mateo 4:10, 22:37

marka 12:30

Lucas 1:6

Mga Gawa ng mga Apostol 7:14

Mga Romano 2:29, 9:5

2 Mga Taga-Corinto 3:7

Colosas 25

1 Timoteo 6:15

Mga Hebreo 9:4

James 2:1

Významy biblických slov

panginoon
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

bato
Stones in the Bible in general represent truths, or things we know concerning the Lord and what He wants from us and for us in...

una
Why would it be insulting for a man to refer to his married partner as his “first wife”? Because it implies there will be a...

bundok
The Writings tell us that the Lord's love is the sun of heaven, and it is natural for us to look above ourselves to the...

kaban
There are three arks mentioned in the Word, the ark of Noah, the ark of bulrushes for the baby Moses, and the ark of the...

kahoy
'Wood' signifies good, as well the good of love to the Lord as the good of charity towards our neighbor.

mga salita
'Word,' as in Psalms 119:6-17, stands for doctrine in general. 'The Word,' as in Psalms 147:18, signifies divine good united with divine truth. 'Word,' as...

salita
'Word,' as in Psalms 119:6-17, stands for doctrine in general. 'The Word,' as in Psalms 147:18, signifies divine good united with divine truth. 'Word,' as...

kamay
Scientists believe that one of the most crucial developments in the evolution of humans was bipedalism – walking on two legs. That left our hands...

sa gitna
The "midst" of something in the Bible represents the thing that is most central and most important to the spiritual state being described, the motivation...

gitna
'Middle' denotes what is primary, principal, or inmost.

Apoy
Fire, in the spiritual sense, can mean both love and hatred depending on the context, just as natural fire can be both comforting in keeping...

ibinigay
Like other common verbs, the meaning of "give" in the Bible is affected by context: who is giving what to whom? In general, though, giving...

bumaba
"Down" is used many different ways in natural language, and its spiritual meaning in the Bible is highly dependent on context. Phrases like "bowing down,"...

iniutos
To command is to give an order that something must be done, and is directed to an individual, or a group. It is an imperative,...

mga anak
A child is a young boy or girl in the care of parents, older than a suckling or an infant, but not yet an adolescent....

Anak
A child is a young boy or girl in the care of parents, older than a suckling or an infant, but not yet an adolescent....

Israel
'Israel,' in Jeremiah 23:8, signifies the spiritual natural church. The children of Israel dispersed all the literal sense of the Word by falsities. 'The children...

naglakbay
'To journey' signifies the institutes and order of life.

namatay
Dead (Gen. 23:8) signifies night, in respect to the goodnesses and truths of faith.

aaron
Aaron was the brother of Moses. He symbolizes two things, at different stages of the story. During the first part of the exodus, when he...

lupain
Land' in the Word, denotes the church, for the things which signify the church also signify the things relating to the church, for these constitute...

batis
A 'stream' signifies aspects of intelligence.

tubig
Water was obviously of tremendous importance in Biblical times (and every other time). It is the basis of life, the essential ingredient in all drinks,...

Levi
'Levi' signifies truth in practice, which is the good of life. 'Levi,' in the highest sense, signifies love and mercy, in a spiritual sense, he...

tumayo
'To stay with,' as in Genesis 32:4, relates to the life of truth when accompanied by good, and in this instance, it means to take...

pangalan
It's easy to see that names are important in the Bible. Jehovah changed Abram and Sarai to Abraham and Sarah, changed Jacob to Israel and...

araw
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

Mga Kapatid
Brethren (Gen. 27:29) signify the affections of good.

Kapatid
Brethren (Gen. 27:29) signify the affections of good.

gabi
The sun in the Bible represents the Lord, with its heat representing His love and its light representing His wisdom. “Daytime,” then, represents a state...

lumakad
To walk in the Bible represents living, and usually means living according to the true things taught to us by the Lord -- to "walk...

daan
These days we tend to think of "roads" as smooth swaths of pavement, and judge them by how fast we can drive cars on them....

kaluluwa
The nature of the soul is a deep and complicated topic, but it can be summarized as "spiritual life," who we are in terms of...

utos
To command is to give an order that something must be done, and is directed to an individual, or a group. It is an imperative,...

langit
"Heaven" and "heavens" are used many times in the Bible, with a couple of variations of meaning. Sometimes it is relatively literal, including times when...

Mga Langit
Heavens are celestial and spiritual things. Consequently, they are inmost things, both of the Lord's kingdom in heaven the and in the earth. This also...

Lupa
Is there any difference in meaning between “earth” and “ground”? At first it doesn’t seem so; both refer to the soil making up the land...

Makapangyarihan
Mighty,' as in Revelation 19:18, signify people who are educated about doctrine derived from the Word. By extension, 'mighty' signifies education or learning derived from...

matuwid
He is said to be 'just' in a spiritual sense, who lives according to divine laws. They on the right hand being called 'just,' as...

ulila
'Orphans' signify people who are in a state of innocence and charity, and desire to know and to do what is good but are not...

pagkain
Just as natural food feeds the natural body, so spiritual food feeds the spiritual body. And since our spiritual body is the expression of what...

nakita
The symbolic meaning of "seeing" is "understanding," which is obvious enough that it has become part of common language (think about it; you might see...

mga mata
It’s common to say “I see” when we understand something. And indeed, “seeing” in the Bible represents grasping and understanding spiritual things. So it makes...

mata
It’s common to say “I see” when we understand something. And indeed, “seeing” in the Bible represents grasping and understanding spiritual things. So it makes...

mga bituin
'Stars' signify the knowledge of truth and good. 'Stars' are frequently mentioned in the Word, and always signify goods and truths, but in an opposite...

bituin
'Stars' signify the knowledge of truth and good. 'Stars' are frequently mentioned in the Word, and always signify goods and truths, but in an opposite...


Přeložit: