Amos 5

Studovat vnitřní smysl

       

1 Dinggin ninyo ang salitang ito na aking itinataghoy sa inyo, Oh sangbahayan ni Israel.

2 Ang dalaga ng Israel ay nabuwal; siya'y hindi na magbabangon pa, siya'y nahagis sa kaniyang lupain; walang magbangon sa kaniya.

3 Sapagka't ganito ang sabi ng Panginoong Dios: Ang bayan na lalabas na isang libo, maiiwang isang daan, at ang lalabas na isang daan ay maiiwang sangpu, sa sangbahayan ni Israel.

4 Sapagka't ganito ang sabi ng Panginoon sa sangbahayan ni Israel; Hanapin ninyo ako, at kayo'y mangabubuhay;

5 Nguni't huwag ninyong hanapin ang Beth-el, ni magsipasok man sa Gilgal, at huwag kayong magsidaan sa Beer-seba: sapagka't walang pagsala ang Gilgal ay papasok sa pagkabihag, at ang Beth-el ay mauuwi sa wala.

6 Inyong hanapin ang Panginoon, at kayo'y mangabubuhay; baka siya'y sumigalbong parang apoy sa sangbahayan ni Jose, at supukin yaon, at sa Beth-el ay walang makapapatay niyaon:

7 Kayong nagpapaging ajenjo sa kahatulan, at nagwawaksi ng katuwiran sa lupa.

8 Inyong hanapin ang lumikha ng mga Pleyades at ng Orion, at ang lilim ng kamatayan ay pinapaging umaga, pinapagdilim ang araw sa pamamagitan ng gabi; yaong tumatawag sa tubig sa dagat, at nagbubugso ng mga yaon sa ibabaw ng lupa (Panginoon ang siya niyang pangalan);

9 Yaong nagdadala ng biglang kabuwalan sa malakas, na anopa't ang pagkasira ay dumarating sa katibayan.

10 Kanilang kinapopootan ang nananaway sa pintuang-bayan, at kanilang kinasusuklaman ang nagsasalita ng matuwid.

11 Palibhasa nga't inyong niyayapakan ang dukha, at inyong hinihingan siya ng trigo: kayo'y nangagtayo ng mga bahay na batong tinabas, nguni't hindi ninyo tatahanan; kayo'y nangagtanim ng mga maligayang ubasan, nguni't hindi kayo magsisiinom ng alak niyaon.

12 Sapagka't talastas ko kung gaano karami ang inyong mga pagsalangsang, at kung gaano kalaki ang inyong mga kasalanan: kayong nagsisidalamhati sa ganap, na kinukunan ninyo ng suhol, at inyong inililigaw sa kanilang matuwid ang mapagkailangan sa pintuang-bayan.

13 Kaya't siya na mabait ay tatahimik sa panahong yaon; sapagka't masamang panahon.

14 Magsihanap kayo ng kabutihan, at huwag kasamaan, upang kayo'y mangabuhay; at sa gayo'y ang Panginoon, ang Dios ng mga hukbo, ay sasa inyo, gaya ng inyong sinasabi.

15 Inyong kapootan ang masama, at ibigin ang mabuti, at kayo'y mangagtatatag ng kahatulan sa pintuang-bayan: marahil ang Panginoon, ang Dios ng mga hukbo ay magiging mapagbiyaya sa nalabi sa Jose.

16 Kaya't ganito ang sabi ng Panginoon, ng Dios ng mga hukbo, ng Panginoon: Panaghoy ay sa lahat na daan; at sila'y mangagsasabi sa lahat na lansangan, Sa aba! sa aba! at kanilang tatawagin ang mangbubukid sa pananambitan, at ang lahat na bihasa sa pananaghoy sa pagtaghoy.

17 At sa lahat ng ubasan ay magkakaroon ng panaghoy; sapagka't ako'y daraan sa gitna mo, sabi ng Panginoon.

18 Sa aba ninyo na nangagnanasa ng kaarawan ng Panginoon! bakit ninyo ninanasa ang kaarawan ng Panginoon? kadiliman nga, at hindi kaliwanagan.

19 Gaya ng kung ang tao ay tumatakas sa leon, at isang oso ang sumasalubong sa kaniya; o pumapasok sa bahay at ikinakapit ang kaniyang kamay sa pinid, at isang ahas ang tumutuka sa kaniya.

20 Hindi baga magiging kadiliman ang kaarawan ng Panginoon, at hindi kaliwanagan? na totoong madilim, at walang ningning?

21 Aking kinapopootan, aking hinahamak ang inyong mga kapistahan, at hindi ako malulugod sa inyong mga takdang kapulungan.

22 Oo, bagaman inyong ihandog sa akin ang inyong mga handog na susunugin at mga handog na harina, hindi ko tatanggapin; ni akin mang kalulugdan ang mga handog tungkol sa kapayapaan na inyong mga matabang hayop.

23 Ihiwalay mo sa akin ang ingay ng iyong mga awit; sapagka't hindi ko didinggin ang tinig ng iyong mga biola.

24 Kundi bumugso ang katarungan na parang tubig, at ang katuwiran na parang malakas na agos.

25 Nagdala baga kayo sa akin ng mga hain, at ng mga handog sa ilang na apat na pung taon, Oh sangbahayan ni Israel?

26 Oo, inyong pinasan ang tabernakulo ng inyong hari at ang dambana ng inyong mga larawan, ang bituin ng inyong dios, na inyong ginawa para sa inyong sarili.

27 Kaya't kayo'y aking papapasukin sa pagkabihag sa dako roon ng Damasco, sabi ng Panginoon, na ang pangala'y Dios ng mga hukbo.

  


Exploring the Meaning of Amos 5      

Napsal(a) New Christian Bible Study Staff

In this fifth chapter of the Book of Amos, the first three verses (Amos 5:1-3) state the Lord's sorrow that the church - the truth from the Divine flowing into the world - has successively been devastated. (That was seen in Amos 4). When, in verse 3, it says, “The city that goes out by a thousand shall have a hundred left,” it means that very little truth is left to nourish the people. This bad state is their own doing.

In Amos 5:4-9, amid this dying out, the Lord entreats, almost anxiously, “Seek Me and live,” and then names traps, or spiritual states, that will turn people away from Him: Bethel, Gilgal, and Beersheba.

- The first, Bethel, here stands for falsifying knowledges.
- The second, Gilgal, signifies sensuous or external pleasures.
- The third, Beersheba, symbolized the last negative attitudes towards everything that constitutes faith and its doctrine. (See Arcana Coelestia 3923).

The next warning is to those “who turn justice into wormwood,” in Amos 5:7, i.e. they turn good into evil. (Arcana Coelestia 1488)

The Lord wants the people to return to Him, and explains clearly that He is the source of power, the one who, “made the Pleiades and Orion,” and the one who “rains ruin upon the strong”.

In Amos 5:10-13, in their love of their own intelligence, people continue to reject the Lord, to “tread down the poor,” rejecting even the little bits of truth coming to them. The people are warned, “Though you have built houses of hewn stone, yet you shall not dwell in them."

Stone meaning truths in our natural minds. (Apocalypse Explained 745). The dictionary meaning of “hewn” means a workman making something, so it can be seen as coming from ourselves, or our own intelligence. Anything like that is “devoid of life from the Divine” (Arcana Coelestia 9852).

In Amos 5:14-15, the path is shown for the way the Lord can be with us: “Seek good and not evil, that you may live.” It can’t be any plainer. In that way the Lord can reach out with His mercy, and “be gracious to the remnant of Joseph”. That remnant is a small amount of truth, and Joseph is the spiritual part of us. (Arcana Coelestia 3921).

In Amos 5:16-20, people are warned of how bad it will be for them when the day of the Lord comes. “Is not the day of the Lord darkness?”, for those who are in evil, “with no brightness in it?” A person’s suffering will be painful, “as though he went into the house, leaned his hand on the wall, and a serpent bit him,” and terrorizing, “As though a man fled from a lion and a bear met him.”

In Amos 5:21-22, God warns that people's fear-spurred worship won’t be accepted. He says, “I hate, I despise your feast days”. The strong language of the Lord is the mirror opposite of the depth of the evil the people are in.

In verses 23-25, "Take away your noisy songs and melodies," the Lord says, i.e. take away what sounds beautiful to you but is hurtful to the Divine because it lacks internal goodness and truth. In its place, in one of the Bible's memorable images, Jehovah says, "Let justice run down like water, and righteousness like a mightly stream”.

Then, at the end, in verses 26-27, the warning is clear: if the people don’t return to the Lord, everything good will be taken from them, as shown in verse 27:

“Therefore I will send you into captivity beyond Damascus”.

Damascus was the furthest boundary of Canaan, or beyond where spiritual things reside. The “boundary of Damascus” is also referred to in Ezekiel 47:16-18. See also Apocalypse Explained 1088.

   Studovat vnitřní smysl

Exploring the Meaning of Amos 5      

Napsal(a) New Christian Bible Study Staff

In this fifth chapter of the Book of Amos, the first three verses (Amos 5:1-3) state the Lord's sorrow that the church - the truth from the Divine flowing into the world - has successively been devastated. (That was seen in Amos 4). When, in verse 3, it says, “The city that goes out by a thousand shall have a hundred left,” it means that very little truth is left to nourish the people. This bad state is their own doing.

In Amos 5:4-9, amid this dying out, the Lord entreats, almost anxiously, “Seek Me and live,” and then names traps, or spiritual states, that will turn people away from Him: Bethel, Gilgal, and Beersheba.

- The first, Bethel, here stands for falsifying knowledges.
- The second, Gilgal, signifies sensuous or external pleasures.
- The third, Beersheba, symbolized the last negative attitudes towards everything that constitutes faith and its doctrine. (See Arcana Coelestia 3923).

The next warning is to those “who turn justice into wormwood,” in Amos 5:7, i.e. they turn good into evil. (Arcana Coelestia 1488)

The Lord wants the people to return to Him, and explains clearly that He is the source of power, the one who, “made the Pleiades and Orion,” and the one who “rains ruin upon the strong”.

In Amos 5:10-13, in their love of their own intelligence, people continue to reject the Lord, to “tread down the poor,” rejecting even the little bits of truth coming to them. The people are warned, “Though you have built houses of hewn stone, yet you shall not dwell in them."

Stone meaning truths in our natural minds. (Apocalypse Explained 745). The dictionary meaning of “hewn” means a workman making something, so it can be seen as coming from ourselves, or our own intelligence. Anything like that is “devoid of life from the Divine” (Arcana Coelestia 9852).

In Amos 5:14-15, the path is shown for the way the Lord can be with us: “Seek good and not evil, that you may live.” It can’t be any plainer. In that way the Lord can reach out with His mercy, and “be gracious to the remnant of Joseph”. That remnant is a small amount of truth, and Joseph is the spiritual part of us. (Arcana Coelestia 3921).

In Amos 5:16-20, people are warned of how bad it will be for them when the day of the Lord comes. “Is not the day of the Lord darkness?”, for those who are in evil, “with no brightness in it?” A person’s suffering will be painful, “as though he went into the house, leaned his hand on the wall, and a serpent bit him,” and terrorizing, “As though a man fled from a lion and a bear met him.”

In Amos 5:21-22, God warns that people's fear-spurred worship won’t be accepted. He says, “I hate, I despise your feast days”. The strong language of the Lord is the mirror opposite of the depth of the evil the people are in.

In verses 23-25, "Take away your noisy songs and melodies," the Lord says, i.e. take away what sounds beautiful to you but is hurtful to the Divine because it lacks internal goodness and truth. In its place, in one of the Bible's memorable images, Jehovah says, "Let justice run down like water, and righteousness like a mightly stream”.

Then, at the end, in verses 26-27, the warning is clear: if the people don’t return to the Lord, everything good will be taken from them, as shown in verse 27:

“Therefore I will send you into captivity beyond Damascus”.

Damascus was the furthest boundary of Canaan, or beyond where spiritual things reside. The “boundary of Damascus” is also referred to in Ezekiel 47:16-18. See also Apocalypse Explained 1088.

Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 205


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 195, 468, 576, 922, 925, 1071, 1715, ...

Apocalypse Revealed 316, 410, 413, 501, 573, 620, 650, ...

Doctrine of the Lord 4, 38

Doctrine of the Sacred Scripture 85

True Christian Religion 51, 82, 689, 761


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 208, 365, 376, 448, 519, 526, 573, ...

Canons of the New Church 27

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 5, 56

Marriage 51, 82

Scriptural Confirmations 4, 9, 56, 75

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

Genesis 26:23, 33

Exodo 11:4, 23:3, 6

Levitico 26:16

Deuteronomio 28:30, 62, 63, 32:22

Joshua 5:9

1 Samuel 15:22

1 Hari 14:15, 21:20

2 Hari 15:29, 17:23, 18:36, 20:3, 23:8

2 Cronica 15:2, 20:3, 4, 24:20, 21, 34:25

Job 9:9, 20:19

Mga Awit 34:13, 69:33, 97:10, 105:4

Kawikaan 15:8, 21:27

Manunulat 10:8

Isaias 1:14, 5:19, 20, 10:2, 3, 24:18, 46:12, 58:2

Jeremiah 4:4, 9:9, 16, 21, 18:8, 13, 22:3, 33:2, 38:20, 48:13

Ezekiel 20:16, 21:3, 34:21, 45:9

Oseas 4:3, 4, 15, 9:2, 10:12

Joel 2:2

Amos 1:5, 2:7, 3:1, 15, 4:1, 4, 13, 6:7, 12, 7:9, 10, 8:14, 9:6, 14

Jonas 3:9

Mikas 2:3, 3:2, 9, 11, 6:15

Habakkuk 1:4

Zephaniah 2:3

Mateo 24:29

Mga Gawa ng mga Apostol 7:42, 43

Mga Romano 12:9

Galacia 4:16

Mga Taga-Efeso 5:16

Mga Hebreo 12:29

James 5:6

Významy biblických slov

dinggin
'To hearken to father and mother,' as mentioned in Genesis 28:7, signifies obedience from affection. 'To hearken,' as mentioned in Genesis 30:22, signifies providence. See...

Israel
'Israel,' in Jeremiah 23:8, signifies the spiritual natural church. The children of Israel dispersed all the literal sense of the Word by falsities. 'The children...

sabi
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

bayan
In the ancient world cities were very nearly nations unto themselves – they existed within walls, with their own laws and customs, generally centered on...

libo
As children, most of us at some point frustrated our mothers into using the phrase “if I've told you once, I've told you a thousand...

daan
It's a landmark for a young child to count to 100; it sort of covers all the "ordinary" numbers. One hundred is obviously significant for...

panginoon
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

Hanapin ang
The meaning of "to seek" in the Bible is pretty straightforward, but there is a bit of nuance: Swedenborg tells us that in most cases...

beth-el
When Jacob had his famous dream, of a staircase leading to heaven, he named the place "Bethel," which is Hebrew for "the house of God."...

Gilgal
Gilgal signifies the doctrine of natural truth, serving for introduction into the church.

Apoy
Just as natural fire can be both comforting in keeping you warm or scary in burning down your house, so fire in the spiritual sense...

katuwiran
'Justice' signifies both good and truth.

Lupa
Is there any difference in meaning between “earth” and “ground”? At first it doesn’t seem so; both refer to the soil making up the land...

umaga
Morning comes with the rising of the sun, and the sun – which gives life to the earth with its warmth and light – represents...

araw
"Day" describes a state in which we are turned toward the Lord, and are receiving light (which is truth) and heat (which is a desire...

gabi
The sun in the Bible represents the Lord, with its heat representing His love and its light representing His wisdom. “Daytime,” then, represents a state...

tumatawag
To call someone or summon someone in the Bible represents a desire for conjunction between higher and lower states of life. For instance, imagine someone...

tubig
'Waters' signify truths in the natural self, and in the opposite sense, falsities. 'Waters' signify particularly the spiritual parts of a person, or the intellectual...

dagat
Water generally represents what Swedenborg calls “natural truth,” or true concepts about day-to-day matters and physical things. Since all water ultimately flows into the seas,...

pangalan
It's easy to see that names are important in the Bible. Jehovah changed Abram and Sarai to Abraham and Sarah, changed Jacob to Israel and...

nagdadala
As with common verbs in general, the meaning of “bring” is highly dependent on context, but in general it represents an introduction to a new...

nagsasalita
Like "say," the word "speak" refers to thoughts and feelings moving from our more internal spiritual levels to our more external ones – and ultimately...

bahay
A "house" is essentially a container - for a person, for a family, for several families or even for a large group with shared interests...

ubasan
'A vine' signifies spiritual good and truth. 'A vine' or 'vineyard' signifies the church where the Word, and the Lord in it, is known, or...

alak
Wine played a key role in the ancient world, where safe, reliable water sources were scarce. It could be stored for long periods of time;...

mga pagsalangsang
In the Word three terms are used to mean bad things that are done. These three are transgression, iniquity, and sin, and they are here...

mga kasalanan
In the Word three terms are used to mean bad things that are done. These three are transgression, iniquity, and sin, and they are here...

kasalanan
In the Word three terms are used to mean bad things that are done. These three are transgression, iniquity, and sin, and they are here...

matuwid
He is said to be 'just' in a spiritual sense, who lives according to divine laws. They on the right hand being called 'just,' as...

kasamaan
'Wickedness' signifies evil, and 'iniquity' signifies falsities.

hukbo
A host and an army come from the same Hebrew word and mean the same thing in Bible; when the Children of Israel were numbered...

mabuti
It seems rather circular to say that “good” in the Bible represents good, but in a general sense it’s true! The case is this: The...

kadiliman
"Darkness" is a state without light. "Light" is truth from the Lord, so "darkness" represents a state where truth is lacking. Here's a cogent passage...

tumatakas
Flight, as in Matthew 14:20, signifies removal from a state of the good of love and innocence. Flight, as in Mark 8:18, signifies the last...

leon
'A lion' signifies the good of celestial love and the truth from that good.

pumapasok
All changes of place in the Bible represent changes in spiritual state. “Entering” – usually used as entering someone’s house or “going in unto” someone...

kamay
Scientists believe that one of the most crucial developments in the evolution of humans was bipedalism – walking on two legs. That left our hands...

Ahas
'The bite of a snake' or 'serpent,' as in Amos. 5:19, signifies falsification of the Word, from the interior dominion of falsity from evil.

madilim
"Darkness" is a state without light. "Light" is truth from the Lord, so "darkness" represents a state where truth is lacking. Here's a cogent passage...

hinahamak
We tend to think of "despising" something or someone as just a strong way of expressing dislike, but there is a further shade of meaning...

hayop
Fatlings signify celestial goods and the affections thereof, and the delights of those affections. Fatlings of Bashan, as in Ezekiel 39:11, signify goods of the...

ingay
'A tumult,' as in Isaiah 8:4, signifies eager desire to combat against truths.

awit
In the ancient and Jewish churches, 'songs' were prophesies about the Lord, especially His coming in the world, subjugation of the diabolical spirits, and liberation...

Katarungan
'Justice' signifies both good and truth.

ilang
'Wilderness' signifies something with little life in it, as described in the internal sense in Luke 1:80 'Wilderness' signifies somewhere there is no good because...

hari
The human mind is composed of two parts, a will and an understanding, a seat of loves and affections, and a seat of wisdom and...

bituin
'Stars' signify the knowledge of truth and good. 'Stars' are frequently mentioned in the Word, and always signify goods and truths, but in an opposite...

Damasco
Damascus and Aroer (Isaiah 17:1, 2) signify the knowledges of truth and good. See Eliezer of Damascus.


Přeložit: