Amos 4

Studovat vnitřní smysl

       

1 Dinggin ninyo ang salitang ito, Oh mga baka ng Basan, na nangasa bundok ng Samaria, na nagsisipighati sa mga dukha, na nagsisigipit sa mga mapagkailangan, na nangagsasabi sa kanilang mga panginoon, Dalhin ninyo rito, at ating inumin.

2 Ang Panginoong Dios ay sumumpa sa pamamagitan ng kaniyang kabanalan, na, narito, ang mga kaarawan ay darating sa inyo, na kanilang huhulihin kayo ng mga taga ng bingwit, at ang nalabi sa inyo ay ng mga pamingwit.

3 At kayo'y magsisilabas sa mga sira, na bawa't isa'y tuloytuloy; at kayo'y mangagpapakatapon sa Harmon, sabi ng Panginoon.

4 Magsiparoon kayo sa Beth-el, at magsisalangsang kayo; sa Gilgal, at paramihin ninyo ang pagsalangsang; at inyong dalhin ang inyong mga hain tuwing umaga, at ang inyong mga ikasangpung bahagi tuwing tatlong araw;

5 At kayo'y mangaghandog ng hain ng pasasalamat na may lebadura, at kayo'y mangaghayag ng kusang mga handog at inyong itanyag; sapagka't ito'y nakalulugod sa inyo, Oh ninyong mga anak ni Israel, sabi ng Panginoong Dios.

6 At binigyan ko naman kayo ng kalinisan ng mga ngipin sa lahat ninyong mga bayan, at kakulangan ng tinapay sa lahat ninyong mga dako; gayon ma'y hindi kayo nanganumbalik sa akin, sabi ng Panginoon.

7 At akin namang pinigil ang ulan sa inyo, nang tatlong buwan na lamang at pagaani na; at aking pinaulan sa isang bayan, at hindi ko pinaulan sa kabilang bayan: isang bahagi ay inulanan, at ang bahagi na hindi inulanan ay natuyo.

8 Sa gayo'y dalawa o tatlong bayan ay nagsigala sa isang bayan upang magsiinom ng tubig, at hindi nangapawi ang uhaw: gayon ma'y hindi kayo nanganumbalik sa akin, sabi ng Panginoon.

9 Aking sinalot kayo ng pagkalanta at ng amag: ang karamihan ng inyong mga halaman, at ng inyong mga ubasan, at ng inyong mga igusan, at ng inyong mga olibohan ay nilipol ng tipaklong: gayon ma'y hindi kayo nanganumbalik sa akin, sabi ng Panginoon.

10 Aking pinarating sa gitna ninyo ang salot na gaya ng sa Egipto: ang inyong mga binata ay pinatay ko ng tabak, at dinala ko ang inyong mga kabayo; at aking pinaalingasaw ang baho ng inyong kampamento hanggang sa inyong mga butas ng ilong; gayon ma'y hindi kayo nanganumbalik sa akin, sabi ng Panginoon.

11 Aking ibinuwal ang iba sa inyo, gaya nang ibuwal ng Dios ang Sodoma at Gomorra, at kayo'y naging gaya ng dupong na naagaw sa apoy: gayon ma'y hindi kayo nanganumbalik sa akin, sabi ng Panginoon.

12 Kaya't ganito ang gagawin ko sa iyo, Oh Israel; at yamang aking gagawin ito sa iyo, humanda kang salubungin mo ang iyong Dios, Oh Israel.

13 Sapagka't, narito, siyang nagaanyo ng mga bundok, at lumilikha ng hangin, at nagpapahayag sa tao kung ano ang kaniyang pagiisip; na nagpapadilim ng umaga, at yumayapak sa mga mataas na dako ng lupa, ang Panginoon, ang Dios ng mga hukbo ay siya niyang pangalan.


Exploring the Meaning of Amos 4      

Napsal(a) Helen Kennedy

In chapter 4 of the Book of Amos, verses 1-3 are talking about people who pervert the truths of the church. They will fall into falsities in outermost things.

In the Bible, fish represent "lower" things than mammals, so we can interpret the fishhooks in verse 2 as meaning being caught and held fast in natural or lower things.

Verses 4-6 are about acts of worship such as tithes and sacrifices. These look similar to genuine worship, but are only external sorts of things. We can tell because ‘teeth’ (in verse 6) represent ultimates or outermost things (see Secrets of Heaven 6380). It follows that “cleanness of teeth” would mean outermost things that look good but only imitate genuine worship. The Lord exhorts, “Yet you have not returned to me.”

Verses 7-8. Some things true will remain, when where there are too many false ideas, the truths don't get through. This can be seen where the Lord says, “I made it rain on one city; I withheld rain from another city... where it did not rain the part withered.” Again the Lord exhorts, “Yet you have not returned to me.”

Verse 9. Afterward all things of the church are falsified, shown by blight attacking the gardens, vineyards, fig tree and olive trees. The last three represent spiritual, natural and celestial things, or all the things of spiritual life. “Yet you have not returned to me,” says the Lord.

Verses 10-11. The Lord explains the devastating things he allowed to happen: plague in Egypt, death of young men by swords, stench in the camps, Sodom and Gomorrah. This is because they are profaned by sensual knowledges. Profanation means the mixing of good and evil together. (See Secrets of Heaven 1001[2]).

This extends to all things of the church, with the church being the Lord’s kingdom on earth (Secrets of Heaven 768[3]).

With profanation “as soon as any idea of what is holy arises, the idea of what is profane joins immediately to it,” (Secrets of Heaven 301).

Now there is hardly anything left. “Yet you have not returned to Me,” says the Lord again.

Verses 12-13: Because people adamantly remain in their profane ways, they are warned, “Prepare to meet your God!”. This is the God powerful and mighty, “who forms mountains, and creates the wind,” and even more close to home, “Who declares to man what his thought is.” As intimately a knowing as that is, the Lord’s love for all humanity is contained in His exhortations for them to turn themselves to Him.

See, for example, Luke 6:44-45, and True Christian Religion 373.

   Studovat vnitřní smysl

Exploring the Meaning of Amos 4      

Napsal(a) Helen Kennedy

In chapter 4 of the Book of Amos, verses 1-3 are talking about people who pervert the truths of the church. They will fall into falsities in outermost things.

In the Bible, fish represent "lower" things than mammals, so we can interpret the fishhooks in verse 2 as meaning being caught and held fast in natural or lower things.

Verses 4-6 are about acts of worship such as tithes and sacrifices. These look similar to genuine worship, but are only external sorts of things. We can tell because ‘teeth’ (in verse 6) represent ultimates or outermost things (see Secrets of Heaven 6380). It follows that “cleanness of teeth” would mean outermost things that look good but only imitate genuine worship. The Lord exhorts, “Yet you have not returned to me.”

Verses 7-8. Some things true will remain, when where there are too many false ideas, the truths don't get through. This can be seen where the Lord says, “I made it rain on one city; I withheld rain from another city... where it did not rain the part withered.” Again the Lord exhorts, “Yet you have not returned to me.”

Verse 9. Afterward all things of the church are falsified, shown by blight attacking the gardens, vineyards, fig tree and olive trees. The last three represent spiritual, natural and celestial things, or all the things of spiritual life. “Yet you have not returned to me,” says the Lord.

Verses 10-11. The Lord explains the devastating things he allowed to happen: plague in Egypt, death of young men by swords, stench in the camps, Sodom and Gomorrah. This is because they are profaned by sensual knowledges. Profanation means the mixing of good and evil together. (See Secrets of Heaven 1001[2]).

This extends to all things of the church, with the church being the Lord’s kingdom on earth (Secrets of Heaven 768[3]).

With profanation “as soon as any idea of what is holy arises, the idea of what is profane joins immediately to it,” (Secrets of Heaven 301).

Now there is hardly anything left. “Yet you have not returned to Me,” says the Lord again.

Verses 12-13: Because people adamantly remain in their profane ways, they are warned, “Prepare to meet your God!”. This is the God powerful and mighty, “who forms mountains, and creates the wind,” and even more close to home, “Who declares to man what his thought is.” As intimately a knowing as that is, the Lord’s love for all humanity is contained in His exhortations for them to turn themselves to Him.

See, for example, Luke 6:44-45, and True Christian Religion 373.

Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 204


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 382, 1069, 1453, 2165, 2220, 2799, 2842, ...

Apocalypse Revealed 336, 439, 474, 496, 502, 862

Doctrine of the Lord 49


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 403, 405, 513, 532, 556, 560, 608, ...

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

Genesis 19:24

Exodo 9:3

Levitico 7:12, 13, 22:18, 26:23

Numero 21:33, 28:3

Deuteronomio 21, 42

Si Ruth 1:1

2 Hari 8:1, 13:7

Job 9:7, 24:4

Mga Awit 89:36

Kawikaan 22:7

Isaias 1:1, 11, 9:12, 28:1, 45:7, 56:12

Jeremiah 3:3, 5:3, 10:13, 14:3, 16:16, 46:18, 50:40

Ezekiel 20:39, 34:16

Oseas 9:15, 11:5, 12:6

Joel 1:4

Amos 2:7, 8, 3:1, 3, 9, 10, 5:5, 8, 11, 27, 6:7, 7:1

Mikas 1:3, 2:2, 3:2

Haggai 2:17

Zacarias 3:2

Mateo 23:23

Významy biblických slov

dinggin
'To hearken to father and mother,' as mentioned in Genesis 28:7, signifies obedience from affection. 'To hearken,' as mentioned in Genesis 30:22, signifies providence. See...

Baka
'The heifer whereby labor has not been done,' as mentioned in Deuteronomy 21:3, signifies the innocence of the external self, which is in ignorance. 'The...

bundok
The Writings tell us that the Lord's love is the sun of heaven, and it is natural for us to look above ourselves to the...

Samaria
'Samaria,' as in Amos 4:1. 6:1, signifies the spiritual church perverted.

panginoon
In most cases, a "master" in the Bible refers to truth: knowledge, an understanding of the situation at hand, an understanding of the Lord's wishes,...

inumin
Food in the Bible represents the desire for good, and water and other drinks represent the understanding and true ideas we need to recognize what...

sumumpa
'To sware' is a binding.

kabanalan
The Bible describes many things as being holy, or sacred. The Ark of the Covenant is one very holy object. The inmost chamber of the...

Darating
Coming (Gen. 41:14) denotes communication by influx.

sabi
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

beth-el
When Jacob had his famous dream, of a staircase leading to heaven, he named the place "Bethel," which is Hebrew for "the house of God."...

Gilgal
Gilgal signifies the doctrine of natural truth, serving for introduction into the church.

umaga
Morning comes with the rising of the sun, and the sun – which gives life to the earth with its warmth and light – represents...

araw
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

lebadura
Leaven' signifies evil and falsity, which should not be mixed with good and true things. In Leviticus 2:11, it says, 'no meat offering which ye...

mga anak
A child is a young boy or girl in the care of parents, older than a suckling or an infant, but not yet an adolescent....

Anak
'A son,' as in Genesis 5:28, signifies the rise of a new church. 'Son,' as in Genesis 24:3, signifies the Lord’s rationality regarding good. 'A...

Israel
'Israel,' in Jeremiah 23:8, signifies the spiritual natural church. The children of Israel dispersed all the literal sense of the Word by falsities. 'The children...

ngipin
'Tooth,' as in Exodus 21:24, denotes the exterior understanding, and natural truth.

bayan
In the ancient world cities were very nearly nations unto themselves – they existed within walls, with their own laws and customs, generally centered on...

tinapay
The word “bread” is used two ways in the Bible. In some cases it means actual bread; in others it stands for food in general....

Ulan
'Rain,' in a positive sense, denotes blessing, but in the opposite sense, damnation Rain,' as in Genesis 2:5-6, Exodus 34:25-27, and Hosea 6:3, signifies the...

Buwan
'A month' has respect to the state of truth in a person. 'A month' signifies a full state. Month,' as in Genesis 29, signifies the...

natuyo
In the Bible (and in life), the idea of withering is usually connected to plants, and plants generally wither if they don't get enough water....

dalawa
The number "two" has two different meanings in the Bible. In most cases "two" indicates a joining together or unification. This is easy to see...

tubig
'Waters' signify truths in the natural self, and in the opposite sense, falsities. 'Waters' signify particularly the spiritual parts of a person, or the intellectual...

ubasan
'A vine' signifies spiritual good and truth. 'A vine' or 'vineyard' signifies the church where the Word, and the Lord in it, is known, or...

salot
'Pestilence' denotes the vastation of good and truth.

pinatay
'To slay a man to his wounding,' means extinguishing faith, and 'to slay a young man to his hurt,' signifies extinguishing charity, as in Genesis...

tabak
A 'sword,' in the Word, signifies the truth of faith combating and the vastation of truth. In an opposite sense, it signifies falsity combating and...

Kabayo
'A horse' signifies knowledges or understanding of the Word. In an opposite sense it signifies the understanding of the Word falsified by reasonings, and likewise...

Mga butas ng ilong
'A blast of the breath of the nostrils' signify the same thing as 'his anger and wrath.'

butas ng ilong
'A blast of the breath of the nostrils' signify the same thing as 'his anger and wrath.'

Ilong
'A nose' signifies the life of good, because of the respiration which happens through it, which is life in the internal sense, and because of...

mga bundok
The Writings tell us that the Lord's love is the sun of heaven, and it is natural for us to look above ourselves to the...

Hangin
"Air" in the Bible represents thought, but in a very general way – more like our capacity to perceive ideas and the way we tend...

nagpapahayag
To "declare" something means to say it formally, publicly and with emphasis; you might say what you think, but you only declare things you're sure...

Mataas
'Height' signifies what is inward, and also heaven.

Lupa
Land' in the Word, denotes the church, for the things which signify the church also signify the things relating to the church, for these constitute...

hukbo
A host and an army come from the same Hebrew word and mean the same thing in Bible; when the Children of Israel were numbered...

pangalan
It's easy to see that names are important in the Bible. Jehovah changed Abram and Sarai to Abraham and Sarah, changed Jacob to Israel and...


Přeložit: