Amos 2

Studovat vnitřní smysl

       

1 Ganito ang sabi ng Panginoon: Dahil sa tatlong pagsalangsang ng Moab, oo, dahil sa apat, hindi ko ihihiwalay ang kaparusahan sa kaniya; sapagka't kaniyang sinunog ang mga buto ng hari sa Edom na pinapaging apog.

2 Nguni't ako'y magsusugo ng isang apoy sa Moab, at susupukin niyaon ang mga palacio ng Cherioth; at ang Moab ay mamamatay na may kaingay, may hiyawan, at may tunog ng pakakak.

3 At aking ihihiwalay ang hukom sa gitna niyaon, at papatayin ko ang lahat na prinsipe niyaon na kasama niya, sabi ng Panginoon.

4 Ganito ang sabi ng Panginoon: Dahil sa tatlong pagsalangsang ng Juda, oo, dahil sa apat, hindi ko ihihiwalay ang kaparusahan sa kaniya; sapagka't kanilang itinakuwil ang kautusan ng Panginoon, at hindi iningatan ang kaniyang mga palatuntunan, at iniligaw sila ng kanilang mga pagbubulaan, ayon sa inilakad ng kanilang mga magulang.

5 Nguni't magsusugo ako ng isang apoy sa Juda; at susupukin niyaon ang mga palacio ng Jerusalem.

6 Ganito ang sabi ng Panginoon, Dahil sa tatlong pagsalangsang ng Israel, oo, dahil sa apat, hindi ko ihihiwalay ang kaparusahan sa kaniya; sapagka't kanilang ipinagbili ang matuwid dahil sa pilak, at ang mapagkailangan sa dalawang paang panyapak;

7 Na iniimbot ang alabok sa lupa na nasa ulo ng dukha, at inililiko ang lakad ng maamo: at ang magama ay sumisiping sa isang dalaga, upang lapastanganin ang aking banal na pangalan:

8 At sila'y nangahihiga sa tabi ng lahat na dambana, sa ibabaw ng mga kasuutang sangla; at sa bahay ng kanilang Dios ay nagsisiinom ng alak ng mga multa.

9 Gayon ma'y nililipol ko ang Amorrheo sa harap nila, na ang taas ay gaya ng taas ng mga cedro, at siya'y malakas na gaya ng mga encina; gayon ma'y nilipol ko ang kaniyang bunga sa itaas, at ang kaniyang mga ugat sa ilalim.

10 Iniahon ko rin kayo sa lupain ng Egipto, at pinatnubayan ko kayong apat na pung taon sa ilang, upang ariin ninyo ang lupain ng Amorrheo.

11 At nagbangon ako sa inyong mga anak ng mga propeta, at sa inyong mga binata ng mga Nazareo. Di baga gayon, Oh kayong mga anak ng Israel? sabi ng Panginoon.

12 Nguni't binigyan ninyo ang mga Nazareo ng alak na maiinom, at inutusan ninyo ang mga propeta, na sinasabi, Huwag kayong manganghuhula.

13 Narito, aking huhutukin kayo sa inyong dako, na gaya ng isang karong nahuhutok na puno ng mga bigkis.

14 At ang pagtakas ay mapapawi sa matulin; at ang malakas ay hindi makaaasa sa kaniyang kalakasan; ni ang makapangyarihan man ay makapagliligtas sa sarili;

15 Ni makatitindig man siyang humahawak ng busog; at siyang matulin sa paa ay hindi makaliligtas; ni siya mang nakasakay sa kabayo ay makaliligtas:

16 At siya na matapang sa mga makapangyarihan ay tatakas na hubad sa araw na yaon, sabi ng Panginoon.


Exploring the Meaning of Amos 2      

Napsal(a) E. Taylor and Helen Kennedy

In the Book of Amos, chapter two begins with the Lord declaring his anger against the people of Moab, Judea, and Israel. They have committed various wrongs against the Lord and the church, despite His efforts to guide them, and the chapter goes on to suggest that the Lord is losing faith in His people.

Verses 1-8 of this chapter describe the specific ways in which people can destroy or misuse the good and truth of the Word.

Verses 1-3 discuss the Moabites specifically. They represent people who corrupt the good and truth of the church, meaning they would twist what they learned from the Word to suit their own selfish purposes. Bones represent natural truths that we can use as a framework to support all higher knowledge that we learn, so the fact that people were ‘burning bones’ means they destroyed their own foundation to gain spiritual knowledge. In verse 3, the Lord says that he will cut off the judge and the prince, meaning that the Moabites’ failure to determine what is good (like the judge), and lead a life based in truth (like the prince) will not stand against the real spiritual principles of the Lord.

Verses 4-5 are about people who destroy celestial things from the Word, by turning their hearts away from the Lord. The people of Judea had believed they were the Lord’s chosen people for so many generations at this point that they grew complacent, and no longer felt they needed to obey the Lord’s commandments.

Verses 6-8 tell what can happen when people pervert spiritual truths from the church, and turn them into falsities. Swedenborg writes that most of the images from these verses - silver, shoes, dust, wine - can all represent either falsity, or only the most external type of truth. The Israelites were turning to these falsities and to their own greed, instead of using the Lord’s truths to help the poor and the meek.

In verses 9-11, the Lord reminds the children of Israel of everything he has done to prepare them for salvation. He fought for them and delivered them from Egypt, lifted up their leaders and prophets, and provided them with the truths they would need in order to be regenerated.

He also shows that He has the strength to punish them, because He’s already overcome the Amorites, who symbolize evil in general (Secrets of Heaven 6306).

Verses 12-16 describe how the Israelites perverted the knowledge the Lord tried to give them. Instead of trusting what the Lord had taught them, they turned to their own self-righteousness for guidance. Since they thought they had all the answers, they corrupted the Nazarites and silenced the prophets. Without a proper understanding of the Lord’s teachings, the people were no longer equipped to fight against evils or to grow spiritually.

At face value, this chapter depicts the Lord as an angry god who will punish those who disobey him. What seems to be anger is actually the Lord fiercely protecting us, and calling us to follow Him. This chapter reminds us to turn our hearts toward the Lord, and to live according to the truths of the Word.

   Studovat vnitřní smysl

Exploring the Meaning of Amos 2      

Napsal(a) E. Taylor and Helen Kennedy

In the Book of Amos, chapter two begins with the Lord declaring his anger against the people of Moab, Judea, and Israel. They have committed various wrongs against the Lord and the church, despite His efforts to guide them, and the chapter goes on to suggest that the Lord is losing faith in His people.

Verses 1-8 of this chapter describe the specific ways in which people can destroy or misuse the good and truth of the Word.

Verses 1-3 discuss the Moabites specifically. They represent people who corrupt the good and truth of the church, meaning they would twist what they learned from the Word to suit their own selfish purposes. Bones represent natural truths that we can use as a framework to support all higher knowledge that we learn, so the fact that people were ‘burning bones’ means they destroyed their own foundation to gain spiritual knowledge. In verse 3, the Lord says that he will cut off the judge and the prince, meaning that the Moabites’ failure to determine what is good (like the judge), and lead a life based in truth (like the prince) will not stand against the real spiritual principles of the Lord.

Verses 4-5 are about people who destroy celestial things from the Word, by turning their hearts away from the Lord. The people of Judea had believed they were the Lord’s chosen people for so many generations at this point that they grew complacent, and no longer felt they needed to obey the Lord’s commandments.

Verses 6-8 tell what can happen when people pervert spiritual truths from the church, and turn them into falsities. Swedenborg writes that most of the images from these verses - silver, shoes, dust, wine - can all represent either falsity, or only the most external type of truth. The Israelites were turning to these falsities and to their own greed, instead of using the Lord’s truths to help the poor and the meek.

In verses 9-11, the Lord reminds the children of Israel of everything he has done to prepare them for salvation. He fought for them and delivered them from Egypt, lifted up their leaders and prophets, and provided them with the truths they would need in order to be regenerated.

He also shows that He has the strength to punish them, because He’s already overcome the Amorites, who symbolize evil in general (Secrets of Heaven 6306).

Verses 12-16 describe how the Israelites perverted the knowledge the Lord tried to give them. Instead of trusting what the Lord had taught them, they turned to their own self-righteousness for guidance. Since they thought they had all the answers, they corrupted the Nazarites and silenced the prophets. Without a proper understanding of the Lord’s teachings, the people were no longer equipped to fight against evils or to grow spiritually.

At face value, this chapter depicts the Lord as an angry god who will punish those who disobey him. What seems to be anger is actually the Lord fiercely protecting us, and calling us to follow Him. This chapter reminds us to turn our hearts toward the Lord, and to live according to the truths of the Word.

Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 202


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 348, 1857, 3881, 6306, 6377, 9489, 10303

Apocalypse Revealed 316

Doctrine of the Lord 4


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 315, 355, 357, 376, 532, 633, 783

Scriptural Confirmations 9, 75

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

Exodo 22:25, 26

Levitico 18:21

Numero 6:2, 3, 13:32, 32:13

Deuteronomio 2:7, 8:2, 9:1, 2

Joshua 24:8

Mga hukom 13:7

1 Samuel 3:20

2 Hari 26, 17:19, 25:9

2 Cronica 14

Job 18:16

Mga Awit 33:16

Manunulat 9:11

Isaias 3:14, 15, 5:24, 10:1, 2, 15:1, 30:10

Jeremiah 2:6, 16:19, 17:27, 39:8, 48:1

Ezekiel 25:8

Oseas 8:14, 12:3

Amos 1:4, 14, 3:1, 4:1, 5:11, 7:13, 8:4, 6, 9:1

Mikas 2:6

Zephaniah 8

Zacarias 11:5

Významy biblických slov

sabi
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

panginoon
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

Moab
'Moab,' in a positive sense, signifies people who are in natural good, and allow themselves to be easily seduced, but in an opposite sense, it...

apat
The number "four" in the Bible represents things being linked together or joined. This is partly because four is two times two, and two represents...

mga buto
Bones are strong and supportive, providing a framework for our bodies and making motion and action possible. They are also the least "alive" part of...

buto
Bones are strong and supportive, providing a framework for our bodies and making motion and action possible. They are also the least "alive" part of...

hari
The human mind is composed of two parts, a will and an understanding, a seat of loves and affections, and a seat of wisdom and...

Edom
'Edom' or 'Idumea,' as in Isaiah 34:5, signifies those who are in evil and in falsities thence derived.

Apoy
Just as natural fire can be both comforting in keeping you warm or scary in burning down your house, so fire in the spiritual sense...

hukom
It’s easy to see the connection between judging and truth. In a court of law, the judge’s whole purpose is to find the truth. In...

prinsipe
Captains and Rulers (Jer. 51:23) signifies principal evils and falsities. Captains and Rulers (Ezek 33:6) signifies principal truths. See Chief Captains.

Juda
City of Judah,' as in Isaiah 40:9, signifies the doctrine of love towards the Lord and love towards our neighbor in its whole extent.

Jerusalem
Jerusalem, on Mount Zion, signifies the doctrine of love to the Lord, and how it governs your life. Jerusalem first comes to our attention in...

Israel
'Israel,' in Jeremiah 23:8, signifies the spiritual natural church. The children of Israel dispersed all the literal sense of the Word by falsities. 'The children...

matuwid
The word "righteous" has taken on a bit of negative shading in modern language. That may be because we hear it most often as part...

pilak
'Money' relates to truth.

Lupa
Land' in the Word, denotes the church, for the things which signify the church also signify the things relating to the church, for these constitute...

ulo
The head is the part of us that is highest, which means in a representative sense that it is what is closest to the Lord....

maamo
The word "meek" is used just a handful of times in the Bible, but it is attributed several times to the Lord and is used...

dalaga
The damsels of Rebecca, in Genesis 24:61, signify subservient affections. See Daughter.

banal
The Bible describes many things as being holy, or sacred. The Ark of the Covenant is one very holy object. The inmost chamber of the...

pangalan
It's easy to see that names are important in the Bible. Jehovah changed Abram and Sarai to Abraham and Sarah, changed Jacob to Israel and...

bahay
A "house" is essentially a container - for a person, for a family, for several families or even for a large group with shared interests...

alak
Wine played a key role in the ancient world, where safe, reliable water sources were scarce. It could be stored for long periods of time;...

malakas
In the Word, people who trust to themselves and their own intelligence are sometimes called 'strong,' as in Isaiah 1:31. This is because they suppose...

ugat
'A root,' as in Malachi 4:1, signifies charity. The dried up root,' as in Hosea 9:16, 17, signifies charity which could not bear fruit.

sa ilalim
In the Bible, things that are lower down, or under, physically, generally represent things that are lower or more external spiritually. In some cases, the...

lupain
'Lands' of different nations are used in the Word to signify the different kinds of love prevalent in the inhabitants.

ilang
'Wilderness' signifies something with little life in it, as described in the internal sense in Luke 1:80 'Wilderness' signifies somewhere there is no good because...

mga anak
A child is a young boy or girl in the care of parents, older than a suckling or an infant, but not yet an adolescent....

Anak
A child is a young boy or girl in the care of parents, older than a suckling or an infant, but not yet an adolescent....

mga propeta
The idea of a "prophet" is very closely tied to the idea of the Bible itself, since the Bible was largely written by prophets. At...

propeta
The idea of a "prophet" is very closely tied to the idea of the Bible itself, since the Bible was largely written by prophets. At...

Mga Nazareo
'Nazarites' represent the Lord regarding His divine human, especially His divine natural. 'Nazarites,' in the Israelitish churches, represent the Lord regarding the Word, in its...

inutusan
To command is to give an order that something must be done, and is directed to an individual, or a group. It is an imperative,...

Puno
'To satiate' relates to the extent of a person's will, for good or evil.

Makapangyarihan
Mighty,' as in Revelation 19:18, signify people who are educated about doctrine derived from the Word. By extension, 'mighty' signifies education or learning derived from...

Paa
Our feet are the lowest and most utilitarian parts of our bodies, and in the Bible they represent the lowest and most utilitarian part of...

Kabayo
'A horse' signifies knowledges or understanding of the Word. In an opposite sense it signifies the understanding of the Word falsified by reasonings, and likewise...

matapang
'Might' denotes the forces or power of truth.

araw
"Day" describes a state in which we are turned toward the Lord, and are receiving light (which is truth) and heat (which is a desire...


Přeložit: