1 Samuel 10

Studovat vnitřní smysl

Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)     

← 1 Samuel 9   1 Samuel 11 →

1 Nang magkagayo'y kinuha ni Samuel ang sisidlan ng langis, at ibinuhos sa ulo niya, at hinagkan niya siya, at sinabi, Hindi ba ang Panginoon ang nagpahid sa iyo ng langis upang maging prinsipe ka sa kaniyang mana?

2 Paghiwalay mo sa akin ngayon, ay masusumpungan mo nga ang dalawang lalake sa siping ng libingan ni Rachel, sa hangganan ng Benjamin sa Selsah; at sasabihin nila sa iyo, Ang mga asno na iyong hinahanap ay nasumpungan na; at, narito, niwalang bahala ng iyong ama ang mga asno, at ang inaalaala ay kayo, na sinasabi, Paano ang aking gagawin sa aking anak?

3 Kung magkagayo'y magpapatuloy ka mula roon, at darating ka sa ensina ng Tabor; at masasalubong ka roon ng tatlong lalake na inaahon ang Dios sa Beth-el, ang isa'y may dalang tatlong batang kambing, at ang isa'y may dalang tatlong tinapay, at ang isa'y may dalang isang balat na sisidlan ng alak:

4 At babatiin ka nila, at bibigyan ka ng dalawang tinapay, na iyong tatanggapin sa kanilang kamay.

5 Pagkatapos ay darating ka sa burol ng Dios, na nandoon ang isang pulutong ng mga Filisteo: at mangyayari pagdating mo roon sa bayan, na makakasalubong ka ng isang pulutong na mga propeta na lumulusong mula sa mataas na dako, na may salterio, at pandereta, at flauta, at alpa sa harap nila; at sila'y magsisipanghula.

6 At ang Espiritu ng Panginoon ay makapangyarihang sasaiyo, at manghuhula kang kasama nila, at ikaw ay magiging ibang lalake.

7 At mano nawa, na pagka ang mga tandang ito ay mangyari sa iyo, na gawin mo ang idudulot ng pagkakataon; sapagka't ang Dios ay sumasaiyo.

8 At ikaw ay lulusong na una sa akin sa Gilgal; at, narito, lulusungin kita, upang maghandog ng mga handog na susunugin, at maghain ng mga hain na mga handog tungkol sa kapayapaan: pitong araw na maghihintay ka, hanggang sa ako'y pumaroon sa iyo, at ituro sa iyo kung ano ang iyong gagawin.

9 At nangyaring gayon, na nang kaniyang matalikdan na iwan niya si Samuel, ay binigyan siya ng Dios ng ibang puso: at ang lahat na tandang yaon ay nangyari sa araw na yaon.

10 At nang sila'y dumating doon sa burol, narito, isang pulutong na mga propeta ay nasasalubong niya; at ang Espiritu ng Dios ay makapangyarihang suma kaniya, at siya'y nanghula sa gitna nila.

11 At nangyari nang makita siya ng lahat na nakakakilala sa kaniya nang una, na, narito siya'y nanghuhulang kasama ng mga propeta, ay nagsalisalitaan ang bayan, Ano itong nangyari sa anak ni Cis? Si Saul ba ay nasa gitna rin ng mga propeta?

12 At isang taga dakong yaon ay sumagot at nagsabi, At sino ang kanilang ama? Kaya't naging kawikaan, Si Saul ba ay nasa gitna rin ng mga propeta?

13 At nang siya'y makatapos ng panghuhula, siya'y sumampa sa mataas na dako.

14 At sinabi ng amain ni Saul sa kaniya at sa kaniyang bataan, Saan kayo naparoon? At kaniyang sinabi, Upang hanapin ang mga asno, at nang aming makita na hindi mangasumpungan, ay naparoon kami kay Samuel.

15 At sinabi ng amain ni Saul, Isinasamo ko sa iyo na saysayin mo sa akin, kung ano ang sinabi ni Samuel sa inyo.

16 At sinabi ni Saul sa kaniyang amain, Sinabi niyang maliwanag sa amin na ang mga asno ay nasumpungan na. Nguni't tungkol sa bagay ng kaharian, na sinalita ni Samuel, ay hindi niya isinaysay sa kaniya.

17 At tinipon ni Samuel ang bayan sa Panginoon sa Mizpa;

18 At sinabi niya sa mga anak ni Israel, Ganito ang sabi ng Panginoon, ng Dios ng Israel, Iniahon ko ang Israel mula sa Egipto, at pinapaging laya ko kayo sa kamay ng mga taga Egipto, at sa kamay ng lahat ng mga kaharian na pumighati sa inyo:

19 Nguni't itinakuwil ninyo sa araw na ito ang inyong Dios, na siyang nagligtas sa inyo sa lahat ng mga inyong kasakunaan at mga kapighatian; at sinabi ninyo sa kaniya, Hindi, kundi lagyan mo kami ng isang hari. Ngayon nga'y humarap kayo sa Panginoon ayon sa inyoinyong mga lipi, at ayon sa inyong mga libolibo.

20 Sa gayo'y pinalapit ni Samuel ang lahat ng mga lipi, at ang lipi ni Benjamin ang napili.

21 At kaniyang inilapit ang lipi ni Benjamin ayon sa kaniyang mga angkan; at ang angkan ni Matri ay siyang napili; at si Saul na anak ni Cis, ay siyang napili: nguni't nang kanilang hanapin siya ay hindi nasumpungan.

22 Kaya't kanilang itinanong uli sa Panginoon, May lalake pa bang paririto? At ang Panginoon ay sumagot, Narito siya'y nagtago sa mga kasangkapan.

23 At sila'y tumakbo at kinuha nila siya roon; at nang siya'y tumayo sa gitna ng bayan, ay mataas siya kay sa sinoman sa bayan, mula sa kaniyang mga balikat at paitaas.

24 At sinabi ni Samuel sa buong bayan, Nakikita ba ninyo siya na pinili ng Panginoon, na walang gaya niya sa buong bayan? At ang buong bayan ay sumigaw, at nagsabi, Mabuhay ang hari.

25 Nang magkagayo'y sinaysay ni Samuel sa bayan ang paraan ng kaharian, at isinulat sa isang aklat, at inilagay sa harap ng Panginoon. At pinayaon ni Samuel ang buong bayan, na pinauwi bawa't tao sa kaniyang bahay.

26 At si Saul man ay umuwi sa kaniyang bahay sa Gabaa; at yumaong kasama niya ang hukbo, na ang kanilang mga kalooban ay kinilos ng Dios.

27 Nguni't sinabi ng ilang hamak na tao, Paanong ililigtas tayo ng taong ito? At kanilang niwalang kabuluhan at hindi nila dinalhan ng kaloob. Nguni't siya'y hindi umimik.

← 1 Samuel 9   1 Samuel 11 →
   Studovat vnitřní smysl

Exploring the Meaning of 1_Samuel 10      

In this chapter, Samuel took a flask of oil and anointed Saul’s head. He told Saul that the donkeys he was searching for had been found, and sent him instead to Bethel, which he also called the hill of God. Bethel, where the Ark of the Covenant was kept, was a holy place. It represents a knowledge of celestial things (see Arcana Coelestia 1453).

Samuel prophesied that Saul would encounter a group of prophets at Bethel. When Saul arrived there, he met them, and he immediately felt the Spirit of the Lord and prophesied with them. When Saul returned home, the people who knew him recognized that something about him had changed. Had he become a prophet?

Later in the story, Samuel again called the people together at Mizpah. He spoke to them about how they had rejected the Lord. Then he began a selection process, drawing lots to determine who would be their first king. The tribe of Benjamin was chosen, then the family of Matri, and ultimately Saul. However, Saul was reluctant, and was hiding. They searched for him, found him, and brought him before the people. The people saw his outstanding appearance and height, and accepted him as someone suitable. Saul explained “the manner of the kingdom", and also described it in a book. The gathering was then dismissed.

Right away, there were hints of future trouble. Some people, referred to as children of Belial, who doubted that Saul was the man to lead them, and they did not bring him gifts.

The children of Belial stand for false ideas that are derived from evil, hellish loves. They are associated with the worship of other gods.

In the Word, gifts symbolize an introduction, to “initiate goodwill and favour.” These people did not trust Saul, and did not seek to create a good relationship with him (see Arcana Coelestia 4262).

It was important that the kings of Israel were anointed with oil. It was a mark of the representative role that they were to take. As mentioned in the previous chapter, they could not represent the Lord in the type of loving way that priests could. Instead, they could represent His truth. They could be examples of what it means to live by and enforce the law and to provide order.

The oil that Samuel used to anoint Saul also has a symbolic meaning. It represents the Lord as the good of love (see Arcana Coelestia 9954). Swedenborg writes that the reason priests and kings were anointed is that through this they represented the Lord, in His Divine humanity (see Apocalypse Revealed 779).

In a number of places in Scripture it is said that each of us has been made “kings and priests to God.” (See especially Revelation 1:5 and 5:10) This means that our lives can evolve, with the Lord’s guidance, so that everything about us can be an expression of both His love and His teachings, as they exist as a unity. This is what is means to become the “image and likeness of God” as described in Genesis 1:26.

Swedenborg

Výklad(y) nebo odkazy ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 796, 1453, 4262, 6983, 9954

Apocalypse Revealed 779


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 323, 375

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

Genesis 35:19, 20

Exodo 29:46

Deuteronomio 17:14, 15, 20, 32:9, 33:12

Joshua 1:5, 9, 4:19, 7:14, 18:28, 22:6, 24:1

Mga hukom 1:1, 3:10, 6:8, 9, 14:6, 9, 15:14, 20:18, 23, 27

1 Samuel 3:19, 21, 4:1, 7:5, 6, 16, 8:5, 7, 9, 9:1, 2, 3, 10, 16, 20, 11:4, 6, 12, 14, 15, 12:1, 13:2, 3, 4, 8, 15:1, 17, 33, 34, 16:13, 19:20, 24, 20:13, 23:2, 4, 9, 30:7, 8

2 Samuel 2:1, 7:3, 19:16, 20:19, 21:1, 6

1 Hari 1:25, 34, 5:1, 18:29

2 Hari 2:3, 5, 7, 15, 3:15, 9:3, 6, 12

1 Mga Cronica 25:3

2 Cronica 17:5

Job 31:25

Kawikaan 12:23

Manunulat 3:7, 7:21, 9:10

Ezekiel 36:26

Mateo 13:55

Mga Gawa ng mga Apostol 21, 22:10

Významy biblických slov

samuel
'Samuel' signifies the Word.

langis
Oil – typically olive oil – was an extremely important product in Biblical times, for food preparation, medicinal ointment and for burning in lamps. As...

ulo
The head is the part of us that is highest, which means in a representative sense that it is what is closest to the Lord....

panginoon
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

ngayon
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

Rachel
'Rachel' denotes the affection of interior truth.

hangganan
A border as in Isaiah 54:12 signifies the scientific and sensual principle. "And thou shalt make unto it a border of an hand-breath round about."...

Benjamin
Also, Benjamin signifies the Word in its ultimate sense (Deut. 33:12)

ama
Father in the Word means what is most interior, and in those things that are following the Lord's order, it means what is good. In...

Anak
'A son,' as in Genesis 5:28, signifies the rise of a new church. 'Son,' as in Genesis 24:3, signifies the Lord’s rationality regarding good. 'A...

Darating
Coming (Gen. 41:14) denotes communication by influx.

alak
Wine played a key role in the ancient world, where safe, reliable water sources were scarce. It could be stored for long periods of time;...

beth-el
When Jacob had his famous dream, of a staircase leading to heaven, he named the place "Bethel," which is Hebrew for "the house of God."...

isa
A company might have executives setting policy and strategy, engineers designing products, line workers building them, managers handling personnel and others handling various functions. They...

tinapay
Just as natural food feeds the natural body, so spiritual food feeds the spiritual body. And since our spiritual body is the expression of what...

kamay
Scientists believe that one of the most crucial developments in the evolution of humans was bipedalism – walking on two legs. That left our hands...

pagkatapos
Behind, or after, (Gen. 16:13), signifies within or above, or an interior or superior principle.

bayan
In the ancient world cities were very nearly nations unto themselves – they existed within walls, with their own laws and customs, generally centered on...

mga propeta
The idea of a "prophet" is very closely tied to the idea of the Bible itself, since the Bible was largely written by prophets. At...

propeta
The idea of a "prophet" is very closely tied to the idea of the Bible itself, since the Bible was largely written by prophets. At...

Mataas
'Height' signifies what is inward, and also heaven.

alpa
'Psalteries' correspond to spiritual good.

Gilgal
Gilgal signifies the doctrine of natural truth, serving for introduction into the church.

araw
"Day" describes a state in which we are turned toward the Lord, and are receiving light (which is truth) and heat (which is a desire...

puso
The heart means love. A good heart means love to the Lord and to the neighbor while a hard or stony heart means the love...

dumating
As with common verbs in general, the meaning of “come” in the Bible is highly dependent on context – its meaning is determined largely by...

sa gitna
The "midst" of something in the Bible represents the thing that is most central and most important to the spiritual state being described, the motivation...

gitna
The "midst" of something in the Bible represents the thing that is most central and most important to the spiritual state being described, the motivation...

kasama
In the Bible, there is a careful distinction between the word “brother” and the word “companion” or “friend.” That’s partly because the people of Israel...

saul
Saul was the first king of Israel, anointed by Samuel when the people insisted on having a king. Like all the kings, both good and...

Hanapin ang
The meaning of "to seek" in the Bible is pretty straightforward, but there is a bit of nuance: Swedenborg tells us that in most cases...

mga anak
A child is a young boy or girl in the care of parents, older than a suckling or an infant, but not yet an adolescent....

Israel
'Israel,' in Jeremiah 23:8, signifies the spiritual natural church. The children of Israel dispersed all the literal sense of the Word by falsities. 'The children...

sabi
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

kami
Angels do give us guidance, but they are mere helpers; the Lord alone governs us, through angels and spirits. Since angels have their assisting role,...

hari
The human mind is composed of two parts, a will and an understanding, a seat of loves and affections, and a seat of wisdom and...

hanapin
To not to be found any more, signifies not to rise again.

nakikita
To look,' as in Genesis 18:22, signifies thinking, because seeing denotes understanding. Look not back behind thee,' as in Genesis 19:17, means that Lot, who...

bahay
A "house" is essentially a container - for a person, for a family, for several families or even for a large group with shared interests...

hukbo
Forces denote the power of truth.

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 Saul Anointed by Samuel, Reigns as King
Lesson outline provides teaching ideas with questions for discussion, projects, and activities.
Sunday School Lesson | Ages 7 - 10

 Saul Anointed King
Activity | Ages 11 - 14

 Seeking After Good Things
Worship Talk | Ages 7 - 14

 The Choosing of Saul
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 The Choosing of Saul (3-5 years)
Project | Ages 4 - 6

 The Choosing of Saul (6-8 years)
Project | Ages 7 - 10

 The Choosing of Saul (9-11 years)
Project | Ages 11 - 14


Přeložit: