Matteus 5

Studovat vnitřní smysl

           

1 När han nu såg folket, gick han upp på berget; och sedan han hade satt sig ned, trädde hans lärjungar fram till honom.

2 Då öppnade han sin mun och undervisade dem och sade:

3 »Saliga äro de som äro fattiga i anden, ty dem hör himmelriket till.

4 Saliga äro de som sörja, ty de skola bliva tröstade.

5 Saliga äro de saktmodiga, ty de skola besitta jorden.

6 Saliga äro de som hungra och törsta efter rättfärdighet, ty de skola bliva mättade.

7 Saliga äro de barmhärtiga, ty dem skall vederfaras barmhärtighet.

8 Saliga äro de renhjärtade, ty de skola se Gud.

9 Saliga äro de fridsamma, ty de skola kallas Guds barn.

10 Saliga äro de som lida förföljelse för rättfärdighets skull, ty dem hör himmelriket till.

11 Ja, saliga ären I, när människorna för min skull smäda och förfölja eder och sanningslöst säga allt ont mot eder.

12 Glädjens och fröjden eder, ty eder lön är stor i himmelen. Så förföljde man ju ock profeterna, som voro före eder.

13 I ären jordens salt; men om saltet mister sin sälta, varmed skall man då giva det sälta igen? Till intet annat duger det än till att kastas ut och trampas ned av människorna.

14 I ären världens ljus. Icke kan en stad döljas, som ligger uppe på ett berg?

15 Ej heller tänder man ett ljus och sätter det under skäppan, utan man sätter det ljusstaken, så att det lyser för alla dem som äro i huset.

16 På samma sätt må ock edert ljus lysa inför människorna, så att de se edra goda gärningar och prisa eder Fader, som är i himmelen.

17 I skolen icke mena att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har icke kommit för att upphäva, utan för att fullborda.

18 Ty sannerligen säger jag eder: Intill dess himmel och jord förgås, skall icke den minsta bokstav, icke en enda prick av lagen förgås, förrän det allt har fullbordats.

19 Därför, den som upphäver ett av de minsta bland dessa bud och lär människorna så, han skall räknas för en av de minsta i himmelriket; men den som håller dem och lär människorna så, han skall räknas för stor i himmelriket.

20 Ty jag säger eder, att om eder rättfärdighet icke övergår de skriftlärdes och fariséernas, så skolen I icke komma in i himmelriket.

21 I haven hört att det är sagt till de gamle: 'Du skall icke dräpa; och den som dräper, han är hemfallen åt Domstolens dom.'

22 Men jag säger eder: Var och en som vredgas på sin broder, han är hemfallen åt Domstolens dom; men den som säger till sin broder: 'Du odåga', han är hemfallen åt Stora rådets dom; och den som säger: 'Du dåre', han är hemfallen åt det brinnande Gehenna.

23 Därför, om du kommer med din gåva till altaret, och där drager dig till minnes att din broder har något emot dig,

24 så lägg ned din gåva där framför altaret, och gå först bort och förlik dig med din broder, och kom sedan och bär fram din gåva.

25 Var villig till snar förlikning med din motpart, medan du ännu är med honom på vägen, så att din motpart icke drager dig inför domaren, och domaren överlämnar dig åt rättstjänaren, och du bliver kastad i fängelse.

26 Sannerligen säger jag dig: Du skall icke slippa ut därifrån, förrän du har betalt den yttersta skärven.

27 I haven hört att det är sagt: 'Du skall icke begå äktenskapsbrott.'

28 Men jag säger eder: Var och en som med begärelse ser på en annans hustru, han har redan begått äktenskapsbrott med henne i sitt hjärta.

29 Om nu ditt högra öga är dig till förförelse, så riv ut det och kasta det ifrån dig; ty det är bättre för dig att en av dina lemmar fördärvas, än att hela din kropp kastas i Gehenna.

30 Och om din högra hand är dig till förförelse, så hugg av den och kasta den ifrån dig; ty det är bättre för dig att en av dina lemmar fördärvas, än att hela din kropp kommer till Gehenna.

31 Det är ock sagt: 'Den som vill skilja sig från sin hustru han skall giva henne skiljebrev.'

32 Men jag säger eder: Var och en som skiljer sig från sin hustru för någon annan saks skull än för otukt, han bliver orsak till att äktenskapsbrott begås med henne. Och den som tager en frånskild kvinna till hustru, han begår äktenskapsbrott.

33 Ytterligare haven I hört att det är sagt till de gamle: 'Du skall icke svärja falskt' och 'Du skall hålla din ed inför Herren.'

34 Men jag säger eder att I alls icke skolen svärja, varken vid himmelen, ty den är 'Guds tron',

35 ej heller vid jorden, ty den är 'hans fotapall', ej heller vid Jerusalem, ty det är 'den store Konungens stad';

36 ej heller må du svärja vid ditt huvud, ty du kan icke göra ett enda hår vare sig vitt eller svart;

37 utan sådant skall edert tal vara, att ja är ja, och nej är nej. Vad därutöver är, det är av ondo.

38 I haven hört att det är sagt: 'Öga för öga och tand för tand.'

39 Men jag säger eder att I icke skolen stå emot en oförrätt; utan om någon slår dig på den högra kinden, så vänd ock den andra till åt honom;

40 och om någon vill gå till rätta med dig för att beröva dig din livklädnad, så låt honom få manteln med;

41 och om någon tvingar dig att till hans tjänst gå med en mil, så gå två med honom.

42 Giv åt den som beder dig, och vänd dig icke bort ifrån den som vill låna av dig.

43 I haven hört att det är sagt: 'Du skall älska din nästa och hata din ovän.'

44 Men jag säger eder: Älsken edra ovänner, och bedjen för dem som förfölja eder,

45 och varen så eder himmelske Faders barn; han låter ju sin sol gå upp över både onda och goda och låter det regna över både rättfärdiga och orättfärdiga.

46 Ty om I älsken dem som älska eder, vad lön kunnen I få därför? Göra icke publikanerna detsamma?

47 Och om I visen vänlighet mot edra bröder allenast, vad synnerligt gören I därmed? Göra icke hedningarna detsamma?

48 Varen alltså I fullkomliga, såsom eder himmelske Fader är fullkomlig.»

  

Exploring the Meaning of Matteus 5      

Napsal(a) Rev. Dr. Ray Silverman

Chapter 5.

On the Mountaintop

---
1. And seeing the crowds, He went up into the mountain; and when He had sat down, His disciples came to Him.

2. And opening His mouth He taught them, saying,

3. “Happy [are] the poor in spirit, for theirs is the kingdom of the heavens.

4. Happy [are] they that mourn, for they shall be comforted.

5. Happy [are] the meek, for they shall inherit the earth.

6. Happy [are] they that hunger and thirst after justice, for they shall be satisfied.

7. Happy [are] the merciful, for they shall have mercy.

8. Happy [are] the clean in heart, for they shall see God.

9. Happy [are] the peacemakers, for they shall be called the sons of God.

10. Happy [are] they that are persecuted for the sake of justice, for theirs is the kingdom of the heavens.

11. Happy are you when they shall reproach you, and persecute [you], and say every wicked saying against you, telling lies, on account of Me.

12. Leap for joy and rejoice, for your reward [is] much in the heavens; for so they persecuted the prophets that were before you.”
---

As the crowds begin to gather, and as great multitudes come to Him, not only from Galilee, but also from Decapolis, Jerusalem, Judea, and from areas beyond the Jordan, Jesus decides to go up onto a mountain and preach. His instruction begins with this essential teaching: “Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven” (5:1).

One purpose served by temptation is to make us aware of our spiritual poverty, so that we might choose to acknowledge in heart that everything we have is from God. This is one of the great purposes of temptation — to remind us that without God we are utterly helpless. This is the part of us that follows Jesus up the mountain in order to receive the opening words of His most famous speech, referred to as the “Sermon on the Mount.”

Jesus begins with the words, “Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven” (5:3). This is the main idea which reigns throughout the sermon. To the degree that we acknowledge that all love and all wisdom is from God alone, and nothing from ourselves, we can receive the love and wisdom that constantly flows in from God. It is this acknowledgment — the acknowledgment of our spiritual poverty — which receives the kingdom of heaven.

But there are times when we forget this essential truth. And when we forget that everything good and true is from the Lord alone, sorrow and suffering are inevitable. That’s why the second blessing speaks about how God offers comfort during times of mourning: “Blessed are those who mourn, for they shall be comforted.” As we turn to the Lord in prayer and call upon His name, the Comforter comes to us, restoring lost truths, teaching us new ones, and filling us with hope and consolation. When these lost truths are brought again to our remembrance, we remember that without God we are indeed “poor in spirit.” Relieved of the arrogance that believes we are the source of truth and goodness, we experience humility. We find that we are agreeable, good-natured, and willing to admit our faults. No longer eager to win an argument, or defend ourselves, our unruly lower nature (“the earth”) is tamed, quieted, and subdued. The third blessing describes this gentler disposition: “Blessed are the meek, for they shall inherit the earth” (5:4). 1

These first three blessings speak about the qualities of people who acknowledge God as the giver of all things (“poor in spirit”), people who long for the comfort of truth (“they who mourn”), and people who are gentle and temperate in disposition (“the meek”). People who are of this nature are open to the blessings that flow in from God, beginning with the desire to serve the neighbor. Consequently, the fourth blessing speaks not only of humility, meekness and the desire to receive truth, but also of the desire to bring those truths forth in their lives. Such people desire to live a righteous life. Therefore we read, “Blessed are those who hunger and thirst after righteousness, for they shall be filled” (5:6).

This marks the transition to the next three blessings. The fifth, sixth and seventh blessings summarize the works of charity that constitute a life of righteousness. As we turn to God for all things, we are filled with mercy towards others. And insofar as we exercise that mercy, we become more merciful. “Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy” (5:7). As we practice mercy in all our relationships, our hearts become purified enabling us to see the good in others — their God-given qualities: “Blessed are the pure in heart, for they shall see God” (5:8)

This leads to the seventh and culminating blessing: “Blessed are the peacemakers, for they shall be called the sons of God” (5:9). This is not just a state of being (humble, meek), it is also a state of doing: blessed are the peacemakers. But the kind of “doing” that takes place in this state is not human doing; it is what God does through each of us. That is why those who obtain this blessing are called “the sons of God.”

The seven blessings in their order are a divine series which reveal the process of spiritual development, beginning with the recognition of our spiritual poverty, and ending in a state in which we become instruments through which God operates to bring peace into the world.

But there is also an eighth blessing: “Blessed are you when they revile you and persecute you, and say all kinds of evil against you falsely for My sake” (5:10). This eighth blessing reminds us that spiritual life is a cyclical pattern. As we achieve the blessings associated with one state of spiritual development, we are simultaneously being prepared for entrance into higher and even more elevated states of spiritual life. But in order to enter those higher states, subtler evils will have to be exposed, combated, and overcome.

Thus, the trials of temptation will begin again, as less obvious evils are exposed by the brighter light of divine truth. These evils will rise up within us, fiercely defending themselves, as they fight for their life. But if we persevere, refusing to succumb to the rationalizations and justifications that support our selfish concerns, there will be a great blessing: “Blessed are you when they revile and persecute you, and say all kinds of evil against you falsely for My sake. Rejoice and be exceedingly glad, for great is your reward in heaven” (5:11-12).

The seven blessings, which are given in a divinely ordered series, perfectly describe the spiritual evolution of every person. These blessings begin with the acknowledgment that we cannot do good from ourselves, and they steadily progress to the highest blessing that God can confer upon us: we become sons of God, people through whom God works to bring peace on earth. “Blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God.” The eighth blessing returns us to the beginning of the series, and reminds us once again that temptation provides us with the opportunity to follow God. This is not something to be dreaded; rather it is to be anticipated with joy. “Rejoice,” says Jesus, “and be exceedingly glad, for great is your reward in heaven.”

Doing Good Works

---
13. “You are the salt of the earth; but if the salt become saltless, with what shall it be salted? After that it is of no use, except to be cast out, and to be trampled by men.

14. You are the light of the world. A city that is laid out on a mountain cannot be hidden.

15. Neither do they light a lamp, and put it under the bushel, but on the lampstand, and it shines for all that [are] in the house.

16. So let your light shine in front of men, so that they may see your good works, and glorify your Father that [is] in the heavens.”
---

The Sermon on the Mount provides wonderful instruction. Yet mere instruction, without a desire to do good works in the spirit of that instruction, is useless. It is like salt which has lost its flavor, like a light hidden under a basket. All truth is given for the sake of use. Every blessing God bestows upon us is done so that we may be of greater service to the neighbor. And in that service is true blessing, for all heavenly reward is the delight that we experience when we are involved in some loving service towards the neighbor. 2

It is for this reason that the divine series continues with these words: “You are the salt of the earth; but if the salt loses its flavor, how shall it be seasoned? It is then good for nothing but to be thrown out and trampled underfoot by men” (5:13).

Salt is highly useful as a seasoning. But salt that has lost its flavor is useless. Similarly, a human being who has no desire to do good is like salt with no flavor. That person is useless. 3 Truth must be put to use. This is the thrust of this section of the sermon. Light is good, but it must be put to use: “You are the light of the world,” says Jesus. “A city that is set on a hill cannot be hidden. Nor do they light a lamp and put it under a basket, but on a lampstand, and it gives light to all who are in the house” (5:14-15).

The emphasis is not just on learning truth, but on living it. Jesus therefore says to His disciples, “Let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify your Father in heaven” (5:16).

Spiritual instruction has no other end but the doing of good works. And good works are truly good, only when they are done by the Father through us. That’s why this section of the sermon includes the all-important reminder that when others see our good works, all praise, glory, and honor should go to God. As Jesus puts it, let them see your good works, but be sure that they glorify your Father in heaven. It’s not about us; it’s about God working through us. 4

Jesus Begins to Reveal the Inner Meaning of Scripture

---
17. “Do not suppose that I have come to undo the Law or the Prophets; I have not come to undo but to fulfill.

18. For amen I say to you, Till heaven and earth pass away, one yodh or one little horn shall not pass away from the Law, till all things come to pass.

19. Therefore whoever shall loosen one of the least of these commandments, and shall teach men so, shall be called least in the kingdom of the heavens; but whoever shall do and teach [them], he shall be called great in the kingdom of the heavens.

20. For I say to you that unless your justice shall exceed [that] of the scribes and Pharisees, you shall not enter into the kingdom of the heavens.

21. You have heard that it was declared by the ancients, Thou shalt not murder; and whoever shall murder shall be subject to the judgment.

22. But I say to you that everyone who is angry with his brother rashly shall be subject to the judgment; and whoever shall say to his brother, Raca, shall be subject to the council; and whoever shall say, Thou fool, shall be subject to the gehenna of fire.

23. If therefore thou offer thy gift on the altar, and there rememberest that thy brother has anything against thee,”

24. Leave there thy gift in front of the altar, and go thy way; first be reconciled to thy brother, and then come offer thy gift.

25. Be of good will with thine adversary quickly, while thou art in the way with him, lest the adversary deliver thee up to the judge, and the judge deliver thee up to the attendant, and thou be cast into prison.

26. Amen I say unto thee, Thou shalt not come out from there until thou hast paid the last farthing.

27. You have heard that it was declared to the ancients, Thou shalt not commit adultery.

28. But I say to you that everyone who looks at [another] woman to lust after her has already committed adultery with her in his heart.

29. And if thy right eye cause thee to stumble, pluck it out, and cast it from thee; for it is expedient for thee that one of thy members should perish, and not [that] thy whole body be cast into gehenna.

30. And if thy right hand cause thee to stumble, cut it off, and cast [it] from thee; for it is expedient for thee that one of thy members should perish, and not [that] thy whole body be cast into gehenna.

31. And it has been declared that whoever shall send away his wife, let him give her a divorce.

32. But I say to you, whoever shall send away his wife, outside of the reason of scortation, makes her commit adultery; and whoever shall wed her that is sent away commits adultery.

33. Again, you have heard that it has been declared to the ancients, Thou shalt not swear falsely, but shalt render to the Lord thine oaths.

34. But I say to you, Swear not at all; neither by the heaven, for it is the throne of God;

35. Nor by the earth, for it is the footstool of His feet; neither by Jerusalem, for it is the city of the great King.

36. Neither shalt thou swear by thy head, because thou canst not make one hair white or black.

37. But let your word be, yes, yes; no, no; and whatever [is] beyond these is from evil.

38. You have heard that it has been declared, An eye for an eye, and a tooth for a tooth.

39. But I say to you, Do not stand against the wicked; but whoever shall hit thee on thy right cheekbone, turn to him the other also.

40. And [if anyone] wills to have thee judged and take thy tunic, let him have the cloak also.

41. And whoever shall compel thee [to go] one mile, go with him two.

42. Give to him that asks thee; and turn not away him that wills to borrow from thee.

43. You have heard that it has been declared, Thou shalt love thy neighbor, and shalt hate thine enemy.

44. But I say to you, Love your enemies, bless those that curse you, do well to those that hate you, and pray for those that injure you and persecute you,”
---

It’s undeniably true that truth must be put to use. But before the Word of God can most fully be put to use, it must be fully understood. That’s why Jesus now gives His disciples a brief tutorial on how to read scripture, beginning with this disclaimer, “Do not think that I came to destroy the Law or the Prophets. I did not come to destroy but to fulfill” (5:17).

On one level, Jesus did fulfill the Law in that His coming fulfilled the prophecies of the Hebrew scriptures. But He was also about to fulfill the Law by infilling it with higher meaning. He would explain how the Law speaks not only about our outward behavior, but, also about our inner attitudes; He would explain how the Law speaks not only about our bodily actions, but also about the desires of our spirit. In this way, Jesus would fill the Law full of a spiritual meaning. It would be of use not only for regulating one’s external conduct, but, more importantly, for reforming one’s inner life.

Jesus begins with the commandments: “You have heard that it was said to those of old, ‘You shall not murder’ … But I say unto you that whoever is angry with his brother without a cause shall be in danger of the judgment.” (5:21-22). Similarly, He reveals the spiritual meaning of the law against adultery: “You have heard that it was said to those of old, ‘You shall not commit adultery.’ But I say unto you that whoever looks upon a woman to lust after her has already committed adultery with her in his heart” (5:27-28).

These are new teachings, but not totally beyond the grasp of His audience. There would be more to come, more interior teachings about the human spirit and the path to heaven, and it would take time before people could completely grasp these higher messages. For now, however, it would be enough to give people concrete, literal examples that they can understand — not abstract truths that are beyond their comprehension. In this regard, Jesus teaches them to forgo oath-making (5:33-37), to turn the cheek when struck (5:39), to give more than what is demanded (5:40), to go further than what is required (5:42), to give to everyone who asks, and to lend to anyone who wants to borrow (5:42).

These teachings would be hard to follow, but not difficult to understand. Within them are higher truths about our response when our inmost beliefs are under assault — not just in the public arena, but more specifically, when we are being persecuted by hellish spirits. At such times, we must not worry, for if we abide in the truth we will remain in God’s protection. 5 The only thing that can avert this divine protection is our free decision to identify with and succumb to the promptings of our lower nature (arrogance and conceit, resentment and anger, anxiety and fear, misery and despair and etc.) — promptings which flow in from hell. 6

Instead of teaching these interior truths, Jesus keeps their minds on more obvious issues — like the need to overcome their desire to take revenge: “You have heard that it was said, ‘An eye for an eye and a tooth for a tooth.’ But I tell you not to resist an evil person. But whoever slaps you on your right cheek, turn the other to him also.”

This would, of course, have seemed impossible and illogical. Questions would inevitably arise: “Why should anyone turn the cheek to an attacker?” “What about self-defense?” “What about protecting our loved ones and our country?” “What good can come from turning the cheek, especially if it leads to evil people taking greater and greater advantage of good people?” These are legitimate questions, and Jesus would have answers for each of them — at a later time. 7

The people to whom Jesus is speaking are not yet able to understand the more interior truths contained within these teachings. They are not ready to understand that “turning the cheek” is something we do internally when our beliefs are being attacked. These attacks do not necessarily come through other people, but rather through unseen spiritual forces that endeavor to destroy our faith in God and our trust in the power of His truth. Therefore, whenever we turn the cheek internally, we practice interior forgiveness. We know that no words spoken, whispered or insinuated can possibly bring us down or hurt our faith. This is what enables us to pray for our enemies, to forgive them, and even to love them. Because we are under God’s protection, we know that evil can do us no spiritual harm. Therefore we need not resist it.

On the physical plane, however, we must be more cautious. People can cause a great deal of physical harm. Therefore, we cannot and should not give to everyone who asks, nor lend to everyone who wishes to borrow. Such indiscriminate charity would leave us penniless and without resources to do good to others. Similarly, we should not allow thieves, cheats, and scam artists to take advantage of us. If we allowed ourselves to be abused in this way, society would be destroyed. Therefore, people who prey on innocent victims must be reported, prosecuted, and if found guilty, appropriately punished. It does evildoers no good, society no good, and us no good to ignore criminal behavior or support malicious intentions. We must defend ourselves and our loved ones.

In brief, self-defense is not contrary to divine law; nor is it wrong to defend one’s family and country when under enemy assault. God never asks us to be doormats. On the external plane we must resist evil. But on the internal plane, there is no resistance. Instead, there is love, mercy, understanding, compassion and forgiveness. It is these God-given states of consciousness that make us impervious to spiritual danger. In such states we need not resist interior evil — for God alone resists those evils that would take away our faith and destroy our happiness. 8

These are the more interior lessons that Jesus will offer at a later time. For now, it is Jesus’ task to keep their minds on a simple, clear lesson: the need to learn forgiveness: “You have heard it said that you shall love your neighbor and hate your enemy. But I say to you, love your enemies, bless those who curse you, do good to those who hate you, and pray for those who spitefully use you and persecute you” (5:43-44). These literal teachings would be troubling, difficult, seemingly impossible to keep. But the struggle to do so would be important. It would teach them the most important lesson of all: they could never do so without God.

“Be ye therefore perfect”

---
45. “So that you may be sons of your Father that [is] in the heavens; for He makes His sun to rise on the wicked and the good, and sends rain on the just and the unjust.

46. For if you love those who love you, what reward do you have? Do not even the publicans do the same?

47. And if you greet your brothers only, what do you do beyond [others]? Do not even the publicans do so?

48. Be ye therefore perfect, just as your Father that [is] in the heavens is perfect.”
---

Because the people are not yet ready to understand, Jesus cannot yet reveal that these teachings have a higher, more interior spiritual meaning — a meaning that will be revealed to them at a later time. 9 Eventually (and in a different gospel), He will tell His disciples, “I have yet many things to say to you, but you cannot bear them now” (John 16:12). For now, however, these initial teachings will become vital steps along the pathway to human perfection. All they have to do is live according to these introductory teachings.

Therefore, Jesus’ focus, at this point, is to instruct them in the fundamentals of charitable service — to help them become perfect in the art of charitable giving. This will involve doing good works that are purified from selfish motives, seeking nothing in return. Moreover, these charitable works should not be limited to friends and neighbors. From now on their good works are to be extended even to enemies. After all, it’s easy to love one’s friends and do good things for them. That’s natural — not spiritual. But to be “perfect” they will have to love their enemies: “Love your enemies,” says Jesus “For if you love those who love you, what reward have you?”

Jesus is here speaking about heavenly rewards, the spiritual delights that flow in when we truly love others — including our enemies. “Be ye, therefore, perfect, as your Father who is in the heavens is perfect” (5:45-48).

It should be noted that this verse is often translated as a promise rather than a command. Instead of “Be ye, therefore, perfect,” it has been translated as “You shall be perfect” — not exactly what Jesus is getting at. It is the striving to be perfect, not the attainment of perfection that matters. As Swedenborg teaches, even the angels never reach a state of final perfection; neither can we. But we can persevere; we can strive; we can endeavor to be perfect “even as our Father in the heavens is perfect.” 10

Admittedly, striving for perfection can be difficult — not just for the people of biblical times, but even for us today. Self-interest must be overcome; resentments must be put aside; generosity must prevail over greed; forgiveness must displace revenge, and love must triumph over hate. Without God, no one can accomplish any of this — and “perfection” becomes an unachievable goal. The only way to get there is through recognizing and acknowledging one’s imperfection. Only then, with God’s help, can we begin to strive towards states of greater perfection. From this point onward the only thing required is a willingness to receive divine truths and live according to them.

If we do so, it will inevitably lead to combats of temptation in which interior evils rise up to revile and persecute whatever flows in from God. These evils strive to take away our affection for learning truth and for doing good. A blow to the left cheek represents an attempt to take away our desire to learn truth, and a blow to the right cheek represents an attempt to take away our desire to do good. 11 But, once again, we should not worry, nor even resist, for evil can do no harm to those who are under God’s protection.

All this is contained in Jesus’ command, “Be ye, therefore, perfect, even as your Father in the heavens is perfect.” In this way, as we come to trust more and more in the Lord’s leading — acknowledging that He is the source of every loving feeling, every noble thought, and every chartable action — we will be continually perfected. 12

-----
Footnotes:

1. In the original Greek, the word for “meek” is praos meaning “tame.” 2. Arcana Coelestia 8002:7: “The reason why the Lord says so many times that those who do good will have their reward in heaven is that before a person has been regenerated he cannot help thinking about reward. But it is different once he has been regenerated. Then he is indignant if anyone thinks that he does good to his neighbor for the sake of reward; for he feels delight and bliss in the doing of good, but not in repayment. In the internal sense ‘reward’ is the delight belonging to the affection that goes with charity towards the neighbor.”

3. Arcana Coelestia 9207: “By ‘the salt of the earth’ He means truth that has a desire for good, and by ‘tasteless salt’ He means truth devoid of any desire for good. The fact that such truth is worthless is portrayed by the idea of salt which has become tasteless and no longer has any use, except to be thrown outdoors and trodden down by people. Having a desire for good means having a desire to do good and thereby be joined to good.”

4. Doctrine of Life 29: “The Word teaches that no one can do what is good from himself, but that he does it from the Lord. Jesus said, “I am the true vine, and My Father is the vine-dresser…. As the branch cannot bear fruit of itself, except it abide in the vine, so neither can ye except ye abide in Me (John 15:1-6).

5. Arcana Coelestia 9049:4-6: “The Lord says, ‘Ye have heard that it was said, An eye for an eye, and a tooth for a tooth; but I say unto you, Resist not evil; but whosoever shall strike you on your right cheek, turn to him the other also….’ Who cannot see that these words are not to be understood according to the sense of the letter? For who will turn the left cheek to him who deals a blow on the right cheek? And who will give his cloak to him who would take away his coat? And who will give his property to all who ask? And who will not resist evil? …. The subject there treated of is spiritual life, or the life of faith; not natural life, which is the life of the world. The reason therefore why evil ought not to be resisted, is that evil does no harm to those who are in truth and good, for they are protected by the Lord.

6. Apocalypse Explained 556: “The words, ‘Resist not him that is in evil’ signify that there should be no fighting back or retaliation; for angels do not fight with the evil, much less do they return evil for evil, but they allow it to be done, since they are protected by the Lord, and therefore no evil from hell can do them harm. The words, ‘Whoever shall strike you on thy right cheek turn to him the other also.’ signify if anyone wishes to do harm to the perception and understanding of interior truth, it may be allowed to the extent of the effort; ‘the cheek’ signifies the perception and understanding of interior truth, the ‘right cheek’ affection for it and consequent perception of it, and the ‘left cheek’ understanding of it…. This is what angels do when they are with the evil, for the evil can take away nothing of good and truth from angels, but they can from those who on that account burn with enmity, hatred, and revenge, for these evils avert and repel protection by the Lord…. This is the spiritual sense of these words, in which are stored up the hidden things that have now been said, which are especially for the angels who perceive the Word only according to its spiritual sense; they are also for people in the world who are in good, when the evil are trying to lead them astray.”

7. Heaven and Hell 390: “To do good to the evil is to do evil to the good; that is not loving the neighbor. For example, the judge who punishes an evil-doer so that he may be reformed . . . loves his neighbor.”

8. Apocalypse Explained 695:19: “The Lord resists and conquers for a person in the combats of temptations.”

9. The Lord always speaks in accommodation to our understanding, and yet His words contain and conceal more interior truths. See, for example, Arcana Coelestia 3857:7: “If they had been told that by ‘the disciples’ are not meant themselves, but all who are in the good of love and faith also that in the Lord’s kingdom there are neither thrones, sovereignties, nor rule, as in the world, and that they could not even judge the least thing in a single person, they would have rejected the saying, and, leaving the Lord, would have returned everyone to his own occupation. The reason why the Lord so spoke was that they might receive external truths, and thereby be introduced into internal ones, for within those external truths which the Lord spoke, internal truths were concealed, which in course of time stand open; and when these stand open, the external truths are dissipated and serve only as objects or means of thinking about the internal truths.”

10. Conjugial Love 71: “No human or angelic love can ever become utterly pure, thus neither can conjugial love; but the intention which is of the will is what is primarily regarded by the Lord. Therefore, as far as a person has the intention and perseveres in it, so far is that person introduced into and gradually advances in the purity and holiness of conjugial love.”

11. Arcana Coelestia 9049:8: “To ‘smite the cheek’ denotes to destroy truths. This is plain from passages in the Word where mention is made of ‘smiting the cheek.’ And because in the genuine sense this signifies the destruction of truth, therefore in the opposite sense it signifies the destruction of falsity, as in this passage: ‘Thou wilt smite all mine enemies on the cheek; Thou wilt break the teeth of the wicked’ (Psalm 3:7).”

12. Arcana Coelestia 894: There is no definite period of time ever exists when anyone is regenerate enough to be able to say, 'Now I am perfect.” In fact an unlimited number of states of evil and falsity exist with everyone, not only simple states but also varied and complex ones which have to be disposed of in such a way that they do not recur. In some states an individual can be called more perfect, but in countless others the individual cannot. People who have been regenerated during their lifetime, and in whose lives faith in the Lord and charity towards the neighbor have been present, are in the next life being perfected all the time.”

-----

   Studovat vnitřní smysl

Exploring the Meaning of Matthew 5      

Napsal(a) Rev. Dr. Ray Silverman

Chapter 5.

On the Mountaintop

---
1. And seeing the crowds, He went up into the mountain; and when He had sat down, His disciples came to Him.

2. And opening His mouth He taught them, saying,

3. “Happy [are] the poor in spirit, for theirs is the kingdom of the heavens.

4. Happy [are] they that mourn, for they shall be comforted.

5. Happy [are] the meek, for they shall inherit the earth.

6. Happy [are] they that hunger and thirst after justice, for they shall be satisfied.

7. Happy [are] the merciful, for they shall have mercy.

8. Happy [are] the clean in heart, for they shall see God.

9. Happy [are] the peacemakers, for they shall be called the sons of God.

10. Happy [are] they that are persecuted for the sake of justice, for theirs is the kingdom of the heavens.

11. Happy are you when they shall reproach you, and persecute [you], and say every wicked saying against you, telling lies, on account of Me.

12. Leap for joy and rejoice, for your reward [is] much in the heavens; for so they persecuted the prophets that were before you.”
---

As the crowds begin to gather, and as great multitudes come to Him, not only from Galilee, but also from Decapolis, Jerusalem, Judea, and from areas beyond the Jordan, Jesus decides to go up onto a mountain and preach. His instruction begins with this essential teaching: “Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven” (5:1).

One purpose served by temptation is to make us aware of our spiritual poverty, so that we might choose to acknowledge in heart that everything we have is from God. This is one of the great purposes of temptation — to remind us that without God we are utterly helpless. This is the part of us that follows Jesus up the mountain in order to receive the opening words of His most famous speech, referred to as the “Sermon on the Mount.”

Jesus begins with the words, “Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven” (5:3). This is the main idea which reigns throughout the sermon. To the degree that we acknowledge that all love and all wisdom is from God alone, and nothing from ourselves, we can receive the love and wisdom that constantly flows in from God. It is this acknowledgment — the acknowledgment of our spiritual poverty — which receives the kingdom of heaven.

But there are times when we forget this essential truth. And when we forget that everything good and true is from the Lord alone, sorrow and suffering are inevitable. That’s why the second blessing speaks about how God offers comfort during times of mourning: “Blessed are those who mourn, for they shall be comforted.” As we turn to the Lord in prayer and call upon His name, the Comforter comes to us, restoring lost truths, teaching us new ones, and filling us with hope and consolation. When these lost truths are brought again to our remembrance, we remember that without God we are indeed “poor in spirit.” Relieved of the arrogance that believes we are the source of truth and goodness, we experience humility. We find that we are agreeable, good-natured, and willing to admit our faults. No longer eager to win an argument, or defend ourselves, our unruly lower nature (“the earth”) is tamed, quieted, and subdued. The third blessing describes this gentler disposition: “Blessed are the meek, for they shall inherit the earth” (5:4). 1

These first three blessings speak about the qualities of people who acknowledge God as the giver of all things (“poor in spirit”), people who long for the comfort of truth (“they who mourn”), and people who are gentle and temperate in disposition (“the meek”). People who are of this nature are open to the blessings that flow in from God, beginning with the desire to serve the neighbor. Consequently, the fourth blessing speaks not only of humility, meekness and the desire to receive truth, but also of the desire to bring those truths forth in their lives. Such people desire to live a righteous life. Therefore we read, “Blessed are those who hunger and thirst after righteousness, for they shall be filled” (5:6).

This marks the transition to the next three blessings. The fifth, sixth and seventh blessings summarize the works of charity that constitute a life of righteousness. As we turn to God for all things, we are filled with mercy towards others. And insofar as we exercise that mercy, we become more merciful. “Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy” (5:7). As we practice mercy in all our relationships, our hearts become purified enabling us to see the good in others — their God-given qualities: “Blessed are the pure in heart, for they shall see God” (5:8)

This leads to the seventh and culminating blessing: “Blessed are the peacemakers, for they shall be called the sons of God” (5:9). This is not just a state of being (humble, meek), it is also a state of doing: blessed are the peacemakers. But the kind of “doing” that takes place in this state is not human doing; it is what God does through each of us. That is why those who obtain this blessing are called “the sons of God.”

The seven blessings in their order are a divine series which reveal the process of spiritual development, beginning with the recognition of our spiritual poverty, and ending in a state in which we become instruments through which God operates to bring peace into the world.

But there is also an eighth blessing: “Blessed are you when they revile you and persecute you, and say all kinds of evil against you falsely for My sake” (5:10). This eighth blessing reminds us that spiritual life is a cyclical pattern. As we achieve the blessings associated with one state of spiritual development, we are simultaneously being prepared for entrance into higher and even more elevated states of spiritual life. But in order to enter those higher states, subtler evils will have to be exposed, combated, and overcome.

Thus, the trials of temptation will begin again, as less obvious evils are exposed by the brighter light of divine truth. These evils will rise up within us, fiercely defending themselves, as they fight for their life. But if we persevere, refusing to succumb to the rationalizations and justifications that support our selfish concerns, there will be a great blessing: “Blessed are you when they revile and persecute you, and say all kinds of evil against you falsely for My sake. Rejoice and be exceedingly glad, for great is your reward in heaven” (5:11-12).

The seven blessings, which are given in a divinely ordered series, perfectly describe the spiritual evolution of every person. These blessings begin with the acknowledgment that we cannot do good from ourselves, and they steadily progress to the highest blessing that God can confer upon us: we become sons of God, people through whom God works to bring peace on earth. “Blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God.” The eighth blessing returns us to the beginning of the series, and reminds us once again that temptation provides us with the opportunity to follow God. This is not something to be dreaded; rather it is to be anticipated with joy. “Rejoice,” says Jesus, “and be exceedingly glad, for great is your reward in heaven.”

Doing Good Works

---
13. “You are the salt of the earth; but if the salt become saltless, with what shall it be salted? After that it is of no use, except to be cast out, and to be trampled by men.

14. You are the light of the world. A city that is laid out on a mountain cannot be hidden.

15. Neither do they light a lamp, and put it under the bushel, but on the lampstand, and it shines for all that [are] in the house.

16. So let your light shine in front of men, so that they may see your good works, and glorify your Father that [is] in the heavens.”
---

The Sermon on the Mount provides wonderful instruction. Yet mere instruction, without a desire to do good works in the spirit of that instruction, is useless. It is like salt which has lost its flavor, like a light hidden under a basket. All truth is given for the sake of use. Every blessing God bestows upon us is done so that we may be of greater service to the neighbor. And in that service is true blessing, for all heavenly reward is the delight that we experience when we are involved in some loving service towards the neighbor. 2

It is for this reason that the divine series continues with these words: “You are the salt of the earth; but if the salt loses its flavor, how shall it be seasoned? It is then good for nothing but to be thrown out and trampled underfoot by men” (5:13).

Salt is highly useful as a seasoning. But salt that has lost its flavor is useless. Similarly, a human being who has no desire to do good is like salt with no flavor. That person is useless. 3 Truth must be put to use. This is the thrust of this section of the sermon. Light is good, but it must be put to use: “You are the light of the world,” says Jesus. “A city that is set on a hill cannot be hidden. Nor do they light a lamp and put it under a basket, but on a lampstand, and it gives light to all who are in the house” (5:14-15).

The emphasis is not just on learning truth, but on living it. Jesus therefore says to His disciples, “Let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify your Father in heaven” (5:16).

Spiritual instruction has no other end but the doing of good works. And good works are truly good, only when they are done by the Father through us. That’s why this section of the sermon includes the all-important reminder that when others see our good works, all praise, glory, and honor should go to God. As Jesus puts it, let them see your good works, but be sure that they glorify your Father in heaven. It’s not about us; it’s about God working through us. 4

Jesus Begins to Reveal the Inner Meaning of Scripture

---
17. “Do not suppose that I have come to undo the Law or the Prophets; I have not come to undo but to fulfill.

18. For amen I say to you, Till heaven and earth pass away, one yodh or one little horn shall not pass away from the Law, till all things come to pass.

19. Therefore whoever shall loosen one of the least of these commandments, and shall teach men so, shall be called least in the kingdom of the heavens; but whoever shall do and teach [them], he shall be called great in the kingdom of the heavens.

20. For I say to you that unless your justice shall exceed [that] of the scribes and Pharisees, you shall not enter into the kingdom of the heavens.

21. You have heard that it was declared by the ancients, Thou shalt not murder; and whoever shall murder shall be subject to the judgment.

22. But I say to you that everyone who is angry with his brother rashly shall be subject to the judgment; and whoever shall say to his brother, Raca, shall be subject to the council; and whoever shall say, Thou fool, shall be subject to the gehenna of fire.

23. If therefore thou offer thy gift on the altar, and there rememberest that thy brother has anything against thee,”

24. Leave there thy gift in front of the altar, and go thy way; first be reconciled to thy brother, and then come offer thy gift.

25. Be of good will with thine adversary quickly, while thou art in the way with him, lest the adversary deliver thee up to the judge, and the judge deliver thee up to the attendant, and thou be cast into prison.

26. Amen I say unto thee, Thou shalt not come out from there until thou hast paid the last farthing.

27. You have heard that it was declared to the ancients, Thou shalt not commit adultery.

28. But I say to you that everyone who looks at [another] woman to lust after her has already committed adultery with her in his heart.

29. And if thy right eye cause thee to stumble, pluck it out, and cast it from thee; for it is expedient for thee that one of thy members should perish, and not [that] thy whole body be cast into gehenna.

30. And if thy right hand cause thee to stumble, cut it off, and cast [it] from thee; for it is expedient for thee that one of thy members should perish, and not [that] thy whole body be cast into gehenna.

31. And it has been declared that whoever shall send away his wife, let him give her a divorce.

32. But I say to you, whoever shall send away his wife, outside of the reason of scortation, makes her commit adultery; and whoever shall wed her that is sent away commits adultery.

33. Again, you have heard that it has been declared to the ancients, Thou shalt not swear falsely, but shalt render to the Lord thine oaths.

34. But I say to you, Swear not at all; neither by the heaven, for it is the throne of God;

35. Nor by the earth, for it is the footstool of His feet; neither by Jerusalem, for it is the city of the great King.

36. Neither shalt thou swear by thy head, because thou canst not make one hair white or black.

37. But let your word be, yes, yes; no, no; and whatever [is] beyond these is from evil.

38. You have heard that it has been declared, An eye for an eye, and a tooth for a tooth.

39. But I say to you, Do not stand against the wicked; but whoever shall hit thee on thy right cheekbone, turn to him the other also.

40. And [if anyone] wills to have thee judged and take thy tunic, let him have the cloak also.

41. And whoever shall compel thee [to go] one mile, go with him two.

42. Give to him that asks thee; and turn not away him that wills to borrow from thee.

43. You have heard that it has been declared, Thou shalt love thy neighbor, and shalt hate thine enemy.

44. But I say to you, Love your enemies, bless those that curse you, do well to those that hate you, and pray for those that injure you and persecute you,”
---

It’s undeniably true that truth must be put to use. But before the Word of God can most fully be put to use, it must be fully understood. That’s why Jesus now gives His disciples a brief tutorial on how to read scripture, beginning with this disclaimer, “Do not think that I came to destroy the Law or the Prophets. I did not come to destroy but to fulfill” (5:17).

On one level, Jesus did fulfill the Law in that His coming fulfilled the prophecies of the Hebrew scriptures. But He was also about to fulfill the Law by infilling it with higher meaning. He would explain how the Law speaks not only about our outward behavior, but, also about our inner attitudes; He would explain how the Law speaks not only about our bodily actions, but also about the desires of our spirit. In this way, Jesus would fill the Law full of a spiritual meaning. It would be of use not only for regulating one’s external conduct, but, more importantly, for reforming one’s inner life.

Jesus begins with the commandments: “You have heard that it was said to those of old, ‘You shall not murder’ … But I say unto you that whoever is angry with his brother without a cause shall be in danger of the judgment.” (5:21-22). Similarly, He reveals the spiritual meaning of the law against adultery: “You have heard that it was said to those of old, ‘You shall not commit adultery.’ But I say unto you that whoever looks upon a woman to lust after her has already committed adultery with her in his heart” (5:27-28).

These are new teachings, but not totally beyond the grasp of His audience. There would be more to come, more interior teachings about the human spirit and the path to heaven, and it would take time before people could completely grasp these higher messages. For now, however, it would be enough to give people concrete, literal examples that they can understand — not abstract truths that are beyond their comprehension. In this regard, Jesus teaches them to forgo oath-making (5:33-37), to turn the cheek when struck (5:39), to give more than what is demanded (5:40), to go further than what is required (5:42), to give to everyone who asks, and to lend to anyone who wants to borrow (5:42).

These teachings would be hard to follow, but not difficult to understand. Within them are higher truths about our response when our inmost beliefs are under assault — not just in the public arena, but more specifically, when we are being persecuted by hellish spirits. At such times, we must not worry, for if we abide in the truth we will remain in God’s protection. 5 The only thing that can avert this divine protection is our free decision to identify with and succumb to the promptings of our lower nature (arrogance and conceit, resentment and anger, anxiety and fear, misery and despair and etc.) — promptings which flow in from hell. 6

Instead of teaching these interior truths, Jesus keeps their minds on more obvious issues — like the need to overcome their desire to take revenge: “You have heard that it was said, ‘An eye for an eye and a tooth for a tooth.’ But I tell you not to resist an evil person. But whoever slaps you on your right cheek, turn the other to him also.”

This would, of course, have seemed impossible and illogical. Questions would inevitably arise: “Why should anyone turn the cheek to an attacker?” “What about self-defense?” “What about protecting our loved ones and our country?” “What good can come from turning the cheek, especially if it leads to evil people taking greater and greater advantage of good people?” These are legitimate questions, and Jesus would have answers for each of them — at a later time. 7

The people to whom Jesus is speaking are not yet able to understand the more interior truths contained within these teachings. They are not ready to understand that “turning the cheek” is something we do internally when our beliefs are being attacked. These attacks do not necessarily come through other people, but rather through unseen spiritual forces that endeavor to destroy our faith in God and our trust in the power of His truth. Therefore, whenever we turn the cheek internally, we practice interior forgiveness. We know that no words spoken, whispered or insinuated can possibly bring us down or hurt our faith. This is what enables us to pray for our enemies, to forgive them, and even to love them. Because we are under God’s protection, we know that evil can do us no spiritual harm. Therefore we need not resist it.

On the physical plane, however, we must be more cautious. People can cause a great deal of physical harm. Therefore, we cannot and should not give to everyone who asks, nor lend to everyone who wishes to borrow. Such indiscriminate charity would leave us penniless and without resources to do good to others. Similarly, we should not allow thieves, cheats, and scam artists to take advantage of us. If we allowed ourselves to be abused in this way, society would be destroyed. Therefore, people who prey on innocent victims must be reported, prosecuted, and if found guilty, appropriately punished. It does evildoers no good, society no good, and us no good to ignore criminal behavior or support malicious intentions. We must defend ourselves and our loved ones.

In brief, self-defense is not contrary to divine law; nor is it wrong to defend one’s family and country when under enemy assault. God never asks us to be doormats. On the external plane we must resist evil. But on the internal plane, there is no resistance. Instead, there is love, mercy, understanding, compassion and forgiveness. It is these God-given states of consciousness that make us impervious to spiritual danger. In such states we need not resist interior evil — for God alone resists those evils that would take away our faith and destroy our happiness. 8

These are the more interior lessons that Jesus will offer at a later time. For now, it is Jesus’ task to keep their minds on a simple, clear lesson: the need to learn forgiveness: “You have heard it said that you shall love your neighbor and hate your enemy. But I say to you, love your enemies, bless those who curse you, do good to those who hate you, and pray for those who spitefully use you and persecute you” (5:43-44). These literal teachings would be troubling, difficult, seemingly impossible to keep. But the struggle to do so would be important. It would teach them the most important lesson of all: they could never do so without God.

“Be ye therefore perfect”

---
45. “So that you may be sons of your Father that [is] in the heavens; for He makes His sun to rise on the wicked and the good, and sends rain on the just and the unjust.

46. For if you love those who love you, what reward do you have? Do not even the publicans do the same?

47. And if you greet your brothers only, what do you do beyond [others]? Do not even the publicans do so?

48. Be ye therefore perfect, just as your Father that [is] in the heavens is perfect.”
---

Because the people are not yet ready to understand, Jesus cannot yet reveal that these teachings have a higher, more interior spiritual meaning — a meaning that will be revealed to them at a later time. 9 Eventually (and in a different gospel), He will tell His disciples, “I have yet many things to say to you, but you cannot bear them now” (John 16:12). For now, however, these initial teachings will become vital steps along the pathway to human perfection. All they have to do is live according to these introductory teachings.

Therefore, Jesus’ focus, at this point, is to instruct them in the fundamentals of charitable service — to help them become perfect in the art of charitable giving. This will involve doing good works that are purified from selfish motives, seeking nothing in return. Moreover, these charitable works should not be limited to friends and neighbors. From now on their good works are to be extended even to enemies. After all, it’s easy to love one’s friends and do good things for them. That’s natural — not spiritual. But to be “perfect” they will have to love their enemies: “Love your enemies,” says Jesus “For if you love those who love you, what reward have you?”

Jesus is here speaking about heavenly rewards, the spiritual delights that flow in when we truly love others — including our enemies. “Be ye, therefore, perfect, as your Father who is in the heavens is perfect” (5:45-48).

It should be noted that this verse is often translated as a promise rather than a command. Instead of “Be ye, therefore, perfect,” it has been translated as “You shall be perfect” — not exactly what Jesus is getting at. It is the striving to be perfect, not the attainment of perfection that matters. As Swedenborg teaches, even the angels never reach a state of final perfection; neither can we. But we can persevere; we can strive; we can endeavor to be perfect “even as our Father in the heavens is perfect.” 10

Admittedly, striving for perfection can be difficult — not just for the people of biblical times, but even for us today. Self-interest must be overcome; resentments must be put aside; generosity must prevail over greed; forgiveness must displace revenge, and love must triumph over hate. Without God, no one can accomplish any of this — and “perfection” becomes an unachievable goal. The only way to get there is through recognizing and acknowledging one’s imperfection. Only then, with God’s help, can we begin to strive towards states of greater perfection. From this point onward the only thing required is a willingness to receive divine truths and live according to them.

If we do so, it will inevitably lead to combats of temptation in which interior evils rise up to revile and persecute whatever flows in from God. These evils strive to take away our affection for learning truth and for doing good. A blow to the left cheek represents an attempt to take away our desire to learn truth, and a blow to the right cheek represents an attempt to take away our desire to do good. 11 But, once again, we should not worry, nor even resist, for evil can do no harm to those who are under God’s protection.

All this is contained in Jesus’ command, “Be ye, therefore, perfect, even as your Father in the heavens is perfect.” In this way, as we come to trust more and more in the Lord’s leading — acknowledging that He is the source of every loving feeling, every noble thought, and every chartable action — we will be continually perfected. 12

-----
Footnotes:

1. In the original Greek, the word for “meek” is praos meaning “tame.” 2. Arcana Coelestia 8002:7: “The reason why the Lord says so many times that those who do good will have their reward in heaven is that before a person has been regenerated he cannot help thinking about reward. But it is different once he has been regenerated. Then he is indignant if anyone thinks that he does good to his neighbor for the sake of reward; for he feels delight and bliss in the doing of good, but not in repayment. In the internal sense ‘reward’ is the delight belonging to the affection that goes with charity towards the neighbor.”

3. Arcana Coelestia 9207: “By ‘the salt of the earth’ He means truth that has a desire for good, and by ‘tasteless salt’ He means truth devoid of any desire for good. The fact that such truth is worthless is portrayed by the idea of salt which has become tasteless and no longer has any use, except to be thrown outdoors and trodden down by people. Having a desire for good means having a desire to do good and thereby be joined to good.”

4. Doctrine of Life 29: “The Word teaches that no one can do what is good from himself, but that he does it from the Lord. Jesus said, “I am the true vine, and My Father is the vine-dresser…. As the branch cannot bear fruit of itself, except it abide in the vine, so neither can ye except ye abide in Me (John 15:1-6).

5. Arcana Coelestia 9049:4-6: “The Lord says, ‘Ye have heard that it was said, An eye for an eye, and a tooth for a tooth; but I say unto you, Resist not evil; but whosoever shall strike you on your right cheek, turn to him the other also….’ Who cannot see that these words are not to be understood according to the sense of the letter? For who will turn the left cheek to him who deals a blow on the right cheek? And who will give his cloak to him who would take away his coat? And who will give his property to all who ask? And who will not resist evil? …. The subject there treated of is spiritual life, or the life of faith; not natural life, which is the life of the world. The reason therefore why evil ought not to be resisted, is that evil does no harm to those who are in truth and good, for they are protected by the Lord.

6. Apocalypse Explained 556: “The words, ‘Resist not him that is in evil’ signify that there should be no fighting back or retaliation; for angels do not fight with the evil, much less do they return evil for evil, but they allow it to be done, since they are protected by the Lord, and therefore no evil from hell can do them harm. The words, ‘Whoever shall strike you on thy right cheek turn to him the other also.’ signify if anyone wishes to do harm to the perception and understanding of interior truth, it may be allowed to the extent of the effort; ‘the cheek’ signifies the perception and understanding of interior truth, the ‘right cheek’ affection for it and consequent perception of it, and the ‘left cheek’ understanding of it…. This is what angels do when they are with the evil, for the evil can take away nothing of good and truth from angels, but they can from those who on that account burn with enmity, hatred, and revenge, for these evils avert and repel protection by the Lord…. This is the spiritual sense of these words, in which are stored up the hidden things that have now been said, which are especially for the angels who perceive the Word only according to its spiritual sense; they are also for people in the world who are in good, when the evil are trying to lead them astray.”

7. Heaven and Hell 390: “To do good to the evil is to do evil to the good; that is not loving the neighbor. For example, the judge who punishes an evil-doer so that he may be reformed . . . loves his neighbor.”

8. Apocalypse Explained 695:19: “The Lord resists and conquers for a person in the combats of temptations.”

9. The Lord always speaks in accommodation to our understanding, and yet His words contain and conceal more interior truths. See, for example, Arcana Coelestia 3857:7: “If they had been told that by ‘the disciples’ are not meant themselves, but all who are in the good of love and faith also that in the Lord’s kingdom there are neither thrones, sovereignties, nor rule, as in the world, and that they could not even judge the least thing in a single person, they would have rejected the saying, and, leaving the Lord, would have returned everyone to his own occupation. The reason why the Lord so spoke was that they might receive external truths, and thereby be introduced into internal ones, for within those external truths which the Lord spoke, internal truths were concealed, which in course of time stand open; and when these stand open, the external truths are dissipated and serve only as objects or means of thinking about the internal truths.”

10. Conjugial Love 71: “No human or angelic love can ever become utterly pure, thus neither can conjugial love; but the intention which is of the will is what is primarily regarded by the Lord. Therefore, as far as a person has the intention and perseveres in it, so far is that person introduced into and gradually advances in the purity and holiness of conjugial love.”

11. Arcana Coelestia 9049:8: “To ‘smite the cheek’ denotes to destroy truths. This is plain from passages in the Word where mention is made of ‘smiting the cheek.’ And because in the genuine sense this signifies the destruction of truth, therefore in the opposite sense it signifies the destruction of falsity, as in this passage: ‘Thou wilt smite all mine enemies on the cheek; Thou wilt break the teeth of the wicked’ (Psalm 3:7).”

12. Arcana Coelestia 894: There is no definite period of time ever exists when anyone is regenerate enough to be able to say, 'Now I am perfect.” In fact an unlimited number of states of evil and falsity exist with everyone, not only simple states but also varied and complex ones which have to be disposed of in such a way that they do not recur. In some states an individual can be called more perfect, but in countless others the individual cannot. People who have been regenerated during their lifetime, and in whose lives faith in the Lord and charity towards the neighbor have been present, are in the next life being perfected all the time.”

-----

Swedenborg

Výklad(y) nebo odkazy ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 202, 374, 1010, 1011, 1017, 2360, 2371, ...

Apocalypse Revealed 20, 23, 48, 194, 209, 271, 285, ...

Conjugial Love 153, 316, 340, 468, 482, 494

Divine Love and Wisdom 427

Divine Providence 33, 111, 152, 159, 173, 219, 292, ...

Doctrine of the Lord 9, 11, 17, 49

Doctrine of the Sacred Scripture 51, 57, 90

Doctrine of Life 2, 17, 73, 78, 84, 104

Doctrine of Faith 21

Worlds in Space 169

Om Himlen och dess underbara ting och om Helvetet 214, 260, 270, 271, 357

True Christian Religion 43, 96, 156, 226, 262, 278, 309, ...

The White Horse 11

The New Jerusalem and its Heavenly Doctrine 121, 140


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 14, 118, 122, 152, 223, 228, 250, ...

Charity 190

De Verbo (The Word) 4, 14

Divine Wisdom 7, 11

Spiritual Experiences 261, 1325, 5562, 5944

Spiritual Experiences (Interim Diary) 4775

Marriage 43, 96

Scriptural Confirmations 4, 6, 12, 20, 30, 68, 81, ...

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

2 Mosebok 20:7, 13, 17, 21:12, 24, 25

3 Mosebok 19:12, 16, 18, 24:17, 20, 21

4 Mosebok 30:3

5 Mosebok 5:11, 17, 15:8, 18:13, 19:21, 23:6, 7, 22, 23, 24, 24:1

Josua 9:18

1 Samuelsboken 24:8, 25:13

2 Samuelsboken 11:2, 3

2 Konungaboken 22:20

Jobb 31:1, 29, 36:28

Psaltaren 11:4, 17:15, 24:3, 4, 37:9, 11, 21, 22, 29, 34, 41:2, 48:3, 50:14, 99:5, 9, 119:4, 28, 89, 126:5, 145:9

Ordspråksboken 2:21, 3:28, 11:17, 12:20, 20:22, 21:21, 26

Jesaja 40:8, 42:21, 51:1, 6, 57:15, 61:2, 66:1

Jeremia 6:30, 15:15, 31:25

Klagovisorna 2:1

Malaki 13

Významy biblických slov

lärjungar
When we read the Gospels and see Jesus addressing the disciples, we assume His words are meant for us as well. And indeed they are!...

fattiga
"The Word talks frequently about aiding the poor and needy. People in possession of external truths who have not yet been brought to internal truths...

Anden
There are two aspects to the life of each person. We might call them "heart" and "mind," a part of us that wants and feels...

hungra
'Hunger,' or 'famine,' signifies evils of life. 'Hunger,' or 'famine,' signifies desiring good from affection, because 'bread,' in the internal sense, is the good of...

rättfärdighet
The word "righteous" has taken on a bit of negative shading in modern language. That may be because we hear it most often as part...

förföljelse
There are only a few references to "persecution" in Swedenborg, but they say it means "to harrass and slander out of hatred," and it generally...

smäda
To revile something – or "reproach," as it is often translated – represents making a direct and deliberate attack on what is spiritually true, in...

förfölja
There are only a few references to "persecution" in Swedenborg, but they say it means "to harrass and slander out of hatred," and it generally...

säga
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

kastas
For something to be cast down or cast out generally refers to a rather dramatic move from a higher spiritual state to a lower one....

Världens
The term "world" has both general and more specific meanings in the Bible, including the relatively literal sense of the natural, physical world. In more...

Stad
Cities of the mountain and cities of the plain (Jer. 33:13) signify doctrines of charity and faith.

Ljus
(Luke 15:8.) By the woman lighting a candle to find the piece of silver she had lost, is signified inquisition in herself from affection.

under
In the Bible, things that are lower down, or under, physically, generally represent things that are lower or more external spiritually. In some cases, the...


'Over' or 'upon' in the Word, signifies being within, because the highest part in successive order becomes inmost in simultaneous order. This is why the...

ljusstaken
(Luke 15:8.) By the woman lighting a candle to find the piece of silver she had lost, is signified inquisition in herself from affection.

säger
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

himmel
"Luft" i Bibeln representerar tankar, men på ett mycket allmänt sätt - mer som vår förmåga att uppfatta idéer och hur vi tenderar att tänka,...

hört
Thanks to modern science, we now understand that hearing actually happens in the brain, not the ears. The ears collect vibrations in the air and...

Gåva
The gift which Abraham gave to the sons of the concubines which he had, as in Genesis 25:6, signifies lots in the Lord's spiritual kingdom....

minnes
'To remember,' as in Genesis 41:9, signifies conjunction. 'Remembering' denotes conjunction because the remembrance of anyone in the other life joins them together, because as...

Fängelse
'To be in prison,' as in Revelation 2:10, signifies being infested by evils from hell, because this is like being bound in prison, because they...

kasta
For something to be cast down or cast out generally refers to a rather dramatic move from a higher spiritual state to a lower one....

kropp
The body (Matt. 6:22), signifies the man (homo). "His body shall not remain all night upon the tree" (Deut. 21:23), signifies lest it should be...

Otukt
The fornication of Babylon with the kings of the earth, as in Revelation 18:3, signifies the falsification of the truth of the church.

Göra
'To make,' as in Hosea 8:11, refers to good. In the opposite sense it refers to evil. To make heaven, and earth, and the sea,...

Låna
If you think about it, you can see that it’s easy to “borrow” thoughts and ideas from other people – even written ideas from thousands...

över
'Over' or 'upon' in the Word, signifies being within, because the highest part in successive order becomes inmost in simultaneous order. This is why the...

Videa od Swedenborg Foundation

Zde uvedená videa jsou poskytnuta se svolením našich přátel ze Swedenborg Foundation. Více se o nich dozvíte zde: swedenborg.com.


It is Damaging to Take the Bible Literally

When you read the Bible literally, God seems angry, the text condones violence, and it doesn't match up with science. But when you understand the language as divine allegory, things start to make sense.


What is Meant by The Meek Shall Inherit the Earth?

What did Jesus mean by this phrase? Chelsea digs into Swedenborg's writings and the Bible for insights about the importance of humility in our earthly lives.


The Difference Between Grace and Mercy

Grace and mercy are mentioned a lot in the Bible and both come from God, but what's the difference? We dig into the spiritual difference between these two divine auras and how we can open ourselves up to them.


Insights Into The Sermon On The Mount

Some of Jesus's teachings, like "don't resist an evil person," feel hard to understand and practice. Are all of those teachings supposed to be taken literally?


What Turning the Other Cheek Really Means

We dig into the deep, spiritual symbolism within Jesus's teaching to turn the other cheek: the left cheek, the right cheek, and how putting it all together gives us a vision of the Lord's constant protection of us.

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 Acknowledging Our Mistakes
Spiritual tasks offer a reflection on a Biblical story and suggest a task for spiritual growth.
Activity | Ages over 18

 Attitudes for Heavenly Happiness
Article | Ages 15 - 17

 Be A Peacemaker
Spiritual tasks offer a reflection on a Biblical story and suggest a task for spiritual growth.
Activity | Ages over 18

 Blessed Are Those Who Mourn
In the process of trying to be a person who is growing spiritually, there will be mourning. We will see things that are not the way they should be - in ourselves and in the world around us. This sermon examines ways in which we can be comforted?
Worship Talk | Ages over 18

 Blossoming from the Lord
When we perform acts that agree with the Lord’s teachings in the Word, the Lord will guide them and be in them. 
Worship Talk | Ages over 18

 Cleaning Up Our Act
Spiritual tasks offer a reflection on a Biblical story and suggest a task for spiritual growth.
Activity | Ages over 18

 Compassion for Others
Spiritual tasks offer a reflection on a Biblical story and suggest a task for spiritual growth.
Activity | Ages over 18

 Does the Lord Forgive?
Lesson and activities looking at the Lord's love and mercy in forgiving us.
Religion Lesson | Ages over 15

 Echo the Ten Blessings
Help children learn the Ten Blessings by echoing (repeating) each line or finishing each line for you.
Activity | Ages 4 - 10

 He Makes His Sun Rise on the Evil and the Good
Illustrate the sun shining or the rain falling and being received by two very different kinds of plants: a thorny bush and a fruit tree.
Project | Ages 4 - 14

 Humility
Spiritual tasks offer a reflection on a Biblical story and suggest a task for spiritual growth.
Activity | Ages over 18

 Inspirational Quotation - Let Your Light Shine
Poster showing a lighthouse with the Lord's words telling us to let our light shine.
Picture | Ages over 8

 Let Your Light Shine
Take turns lighting a candle as you "give glory to the Lord" for letting you help Him touch the lives of people around you.
Activity | Ages 11 - 17

 "Let your light shine…" Calligraphy
Project | Ages 7 - 14

 Loving One Another
This sermon shows that someone who really cares about others will seek to understand the truth so that he may serve in intelligent ways. When this happens, greater blessings are achieved for all. 
Worship Talk | Ages over 18

 Loving Others
The Lord wants us to love everyone but the way we love friends will be different than the way we love those who harm us or others.
Sunday School Lesson | Ages 11 - 17

 Matching Quotes with the Ten Blessings
Match each of the Ten Blessings with a quotation from the Old Testament.
Activity | Ages 11 - 17

 Memory Verse: Being a Good Neighbor
Activity | Ages 4 - 14

 Memory Verse: The Ten Blessings
Activity | Ages 4 - 14

 Peace Like a River
Worship Talk | Ages over 18

 Power Under Control
Spiritual tasks offer a reflection on a Biblical story and suggest a task for spiritual growth.
Activity | Ages over 18

 Protecting Marriage
Worship Talk | Ages over 18

 Quotes: The Ten Blessings
Teaching Support | Ages over 15

 Self Awareness
Spiritual tasks offer a reflection on a Biblical story and suggest a task for spiritual growth.
Activity | Ages over 18

 Separation and Divorce
Marriage is a civil and spiritual covenant. Spiritual laws about divorce and remarriage are not always in agreement with what civil law permits.
Sunday School Lesson | Ages 11 - 17

 Simplicity
In order for us to receive the Lord's words, we must be simple - simple in the sense of being single-minded, looking to one source of truth, and in having our internal and external thoughts agree. 
Article | Ages 15 - 17

 Strength Through Trials
Spiritual tasks offer a reflection on a Biblical story and suggest a task for spiritual growth.
Activity | Ages over 18

 Ten Blessings Vocabulary Discovery
Explore the meaning of vocabulary used in the Ten Blessings to help you understand what the Lord is teaching us.
Activity | Ages 7 - 14

 The Blessings of Adversity
Worship Talk | Ages over 18

 The Kingdom of Heaven Is Within
When we think of blessings we do not usually think of sadness, difficulty or want. We usually think of happiness, peace and plenty. Indeed the word blessing means happiness. Why, then, does the Lord seem to say the opposite in the Sermon on the Mount? 
Worship Talk | Ages over 18

 The Lord and His Disciple, Simon Peter
Four scenes about the Lord and Peter from the gospels of Matthew and John, and two later scenes from the book of Acts.
Activity | Ages 11 - 14

 The Lord's Sermon on the Mount
Coloring Page | Ages 7 - 14

 The Lord’s Ten Blessings
Worship Talk | Ages 4 - 6

 The Meaning of the Ten Blessings
When the Lord gave the Sermon on the Mount, He was teaching people the steps leading to a heavenly life. The words He spoke then can still teach us how to follow Him into eternal happiness. 
Worship Talk | Ages 7 - 14

 The Sermon on the Mount
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 The Sermon on the Mount (3-5 years)
Project | Ages 4 - 6

 The Ten Blessings
The Ten Blessings from the Sermon on the Mount in a color border.
Picture | Ages over 15

 The Ten Blessings (9-11 years)
Project | Ages 11 - 14

 The Ten Blessings Word Search
Find key words of the Ten Blessings in this word search.
Activity | Ages 7 - 14

 True Satisfaction
Spiritual tasks offer a reflection on a Biblical story and suggest a task for spiritual growth.
Activity | Ages over 18

 What Is Heaven Like?
Emanuel Swedenborg visited heaven. His vivid accounts describe the nature of angels and the communities they live in.
Sunday School Lesson | Ages 11 - 17

 Why Did the Lord Come on Earth?
A lesson and activities exploring the reasons Jesus came on earth and what He accomplished.
Religion Lesson | Ages over 15

 You Are As Happy As You Choose To Be
Spiritual tasks offer a reflection on a Biblical story and suggest a task for spiritual growth.
Activity | Ages over 18


Přeložit: