Josua 19

Studovat vnitřní smysl

← Josua 18   Josua 20 →         

1 Och den andra lotten föll ut för Simeon, för Simeons barns stam, efter deras släkter; och de fingo sin arvedel inom Juda barns arvedel.

2 De fingo inom dessas arvedel Beer-Seba, Seba, Molada,

3 Hasar-Sual, Bala, Esem,

4 Eltolad, Betul, Horma,

5 Siklag, Bet-Hammarkabot, Hasar-Susa,

6 Bet-Lebaot och Saruhen -- tretton städer med deras byar;

7 Ain, Rimmon, Eter och Asan -- fyra städer med deras byar;

8 därtill alla de byar som lågo runt omkring dessa städer, ända till Baalat-Beer, det sydliga Rama. Detta var Simeons barns arvedel, efter deras släkter.

9 Ur Juda barns skifte fingo Simeons barn sin arvedel, ty Juda barns lott var för stor för dem; därför fingo Simeons barn sin arvedel inom deras arvedel.

10 Den tredje lotten drogs ut för Sebulons barn, efter deras släkter; och gränsen för deras arvedel gick ända till Sarid.

11 Därifrån drog sig deras gräns västerut uppåt till Mareala och träffade Dabbeset och träffade vidare dalen som ligger gent emot Jokneam.

12 På andra sidan från Sarid, österut mot solens uppgång, vände den sig åt Kislot-Tabors område och gick vidare till Dobrat och upp till Jafia.

13 Därifrån gick den fram österut mot solens uppgång till Gat-Hefer och Et-Kasin och vidare till det Rimmon som sträcker sig till Nea.

14 Härförbi böjde sig gränsen i norr till Hannaton och gick så ut vid Jifta-Els dal.

15 Och den omfattade Kattat, Nahalal, Simron, Jidala och Bet-Lehem -- tolv städer med deras byar.

16 Detta var Sebulons barns arvedel, efter deras släkter, de nämnda städerna med sina byar.

17 För Isaskar föll den fjärde lotten ut, för Isaskars barn, efter deras släkter.

18 Och deras gräns omfattade Jisreel, Kesullot, Sunem,

19 Hafaraim, Sion, Anaharat,

20 Rabbit, Kisjon, Ebes,

21 Remet, En-Gannim, En-Hadda och Bet-Passes;

22 och gränsen träffade Tabor, Sahasuma och Bet-Semes; och deras gräns gick ut vid Jordan -- sexton städer med deras byar.

23 Detta var Isaskars barns stams arvedel, efter deras släkter, städerna med sina byar.

24 Den femte lotten föll ut för Asers barns stam, efter deras släkter.

25 Och deras gräns omfattade Helkat, Hali, Beten, Aksaf,

26 Alammelek, Amead och Miseal; och vid havet träffade den Karmel och Sihor-Libnat.

27 Därefter vände den sig åt öster till Bet-Dagon och träffade Sebulon och Jifta-Els dal i norr, vidare Bet-Haemek och Negiel och gick så ut till Kabul i norr.

28 Och den omfattade Ebron, Rehob, Hammon och Kana, ända upp till Stora Sidon.

29 Och gränsen vände sig till Rama och gick fram till den befästa staden Tyrus; sedan vände sig gränsen till Hosa och gick så ut vid havet där landsträckan vid Aksib begynner.

30 Och den omfattade Umma, Afek och Rehob -- tjugutvå städer med deras byar.

31 Detta var Asers barns stams arvedel, efter deras släkter, de nämnda städerna med sina byar.

32 För Naftali barn föll den sjätte lotten ut, för Naftali barn, efter deras släkter.

33 Och deras gräns gick från Helef, från terebinten i Saanannim till Adami-Hannekeb och Jabneel, ända till Lackum, och gick så ut vid Jordan.

34 Och gränsen vände sig västerut till Asnot-Tabor och gick vidare därifrån till Huckok; den träffade Sebulon i söder, och Aser träffade den i väster och Juda med Jordan i öster.

35 Och den omfattade de befästa städerna Siddim, Ser och Hammat, Rackat och Kinneret,

36 Adama, Rama, Hasor,

37 Kedes, Edrei, En-Hasor,

38 Jireon och Migdal-El, Horem, Bet-Anat och Bet-Semes -- nitton städer med deras byar.

39 Detta var Naftali barns stams arvedel efter deras släkter, städerna med sina byar.

40 För Dans barns stam, efter deras släkter, föll den sjunde lotten ut.

41 Och gränsen för deras arvedel omfattade Sorga, Estaol, Ir-Semes,

42 Saalabbin, Ajalon, Jitla,

43 Elon, Timna, Ekron,

44 Elteke, Gibbeton, Baalat,

45 Jehud, Bene-Berak, Gat-Rimmon,

46 Me-Hajarkon och Harackon, tillika med området framför Jafo.

47 (Men när sedan Dans barns område gick förlorat för dem, drogo Dans barn upp och belägrade Lesem och intogo det och slogo dess invånare med svärdsegg; och sedan de så hade tagit det i besittning, bosatte de sig där och kallade Lesem för Dan, efter Dans, sin faders, namn.)

48 Detta var Dans barns stams arvedel, efter deras släkter, de nämnda städerna med sina byar.

49 När Israels barn så hade utskiftat landet efter dess gränser, gåvo de åt Josua, Nuns son, en särskild arvedel ibland sig.

50 Efter HERRENS befallning gåvo de honom nämligen den stad som han begärde, Timnat-Sera i Efraims bergsbygd; och han bebyggde staden och bosatte sig där.

51 Dessa voro de arvslotter som prästen Eleasar och Josua, Nuns son, och huvudmännen för familjerna inom Israels barns stammar utskiftade genom lottkastning i Silo inför HERRENS ansikte, vid ingången till uppenbarelsetältet. Så avslutade de nu fördelningen av landet.

← Josua 18   Josua 20 →
   Studovat vnitřní smysl

Exploring the Meaning of Joshua 19      

Napsal(a) Rev. Julian Duckworth

Joshua 19: The last six tribes receive their territories, and Joshua his inheritance.

This chapter is the last of seven chapters detailing the division of the land of Canaan among the tribes. In this chapter, the remaining six tribes receive their portions.

Simeon received land very much in the south, below that of Judah, and Simeon’s territory was made a part of Judah. Simeon means ‘to hear’. To hear the Lord, and to hear the truth, means wanting to live in obedience with what the Lord teaches. Simeon was important in earlier biblical events, but is rarely mentioned later on; obeying the Lord can and should be a quiet affair (see Swedenborg’s work, Apocalypse Revealed 87).

The area given to Zebulun was modest and towards the north, between the Sea of Galilee and the coast. Zebulun’s name means ‘place of exaltation and honor’, and its spiritual meaning is just as glorious: it refers to honoring the Lord through the way we live our lives, both inwardly and outwardly (see Swedenborg’s Heaven and Hell 390).

Issachar’s territory was a small, fertile area in the north, next to the Jordan. The name “Issachar” means ‘a man of hire’ or ‘a hired man’. Spiritually, this is about wanting to serve the Lord, and dedicating our lives to this. Then we are ‘employed’ as servants of the Lord, and we are rewarded with spiritual strength, joy, and blessings (see Swedenborg’s Arcana Caelestia 6388).

Asher means ‘happy’ - a delightful name - and its territory was along the northern coastline, extending inland. It included Mount Carmel and the Plain of Sharon, which were both beautiful places. Spiritual happiness is quite deep, and is really a feeling of joy, contentment, and well-being. When we are spiritually happy, we feel glad to be alive, to know the Lord, and to do what is good because of God (Arcana Caelestia 6408).

Naphtali had territory going up from the Sea of Galilee to the northern border. Naphtali means ‘crafty and cunning’, which does not sound very heavenly. However, the idea is that we use our intelligence to bring heavenly results from the countless decisions we make each and every day. Earlier in the Bible, Naphtali is blessed and called ‘a deer let loose’, which would then be free to bound away (see Genesis 49:21, Arcana Caelestia 3928).

Dan had two small territories: one in the centre on the coast, and one in the far north near the source of the River Jordan. Dan means ‘to judge well’, and it stands for our need to treat people fairly because of our relationship with the Lord. Perhaps there are two territories because one is our mind (north), and the other is in life (center) (Arcana Caelestia 3923).

Finally, Joshua himself is given his inheritance, a place in Ephraim called Timnath Serah. The name means ‘an extra portion’, and this suggests that beyond everything Joshua has done, he is to be given something further. Spiritually, this could be the unexpected delight we get when we devote ourselves to serving the Lord (Arcana Caelestia 995[3]).

The spiritual meaning of receiving a portion of land is that we are able to experience blessings and goodness from the Lord, but only after we have ‘conquered the land’. This means working through our temptations and overcoming weaknesses during our natural life.

Since the land of Canaan stands for heaven – and also for the growth of heaven in us – each of the twelve tribes represent a part of heavenly life that needs to be active in us. We must learn hear the word of the Lord, judge well in our daily actions, and honor His name by the way we live.

Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 3708, 3858, 3862, 9338

Apocalypse Explained 431

Apocalypse Revealed 349


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Caelestia 2723, 2799, 3923, 4855, 6396

Jiný komentář

  Příběhy:


Skočit na podobné biblické verše

1 Mosebok 35:23, 25, 26, 49:7

4 Mosebok 26:54, 34:18, 29

5 Mosebok 33:22

Josua 10:12, 11:1, 14:1, 15:10, 21, 31, 33, 45, 55, 56, 57, 17:16, 18:1, 25, 20:7, 21:23, 24, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 24:30

Domarboken 1:30, 31, 33, 34, 35, 2:9, 4:6, 11, 12, 12:8, 13:25, 18:28, 29

1 Samuelsboken 28:4, 30:27

2 Samuelsboken 2:9, 5:11, 6:10, 23:32, 24:6, 7

1 Konungaboken 1:3, 4:8, 9, 5:15, 9:18, 15:20, 27, 18:19

2 Konungaboken 2:25, 4:8, 8:29, 14:25, 15:29

1 Krönikeboken 4:28, 6:58, 62

2 Krönikeboken 2:15

Jesaja 35:2

Hesekiel 28:21, 45:7, 8, 48:1, 2, 3, 24, 25, 26

Hosea 1:4

Lukas 10:13

Apostlagärningarna 9:36

Významy biblických slov

Simeon
In Revelation 7, 'Simeon', in the highest sense, signifies providence, in a spiritual sense, love towards our neighbor, or charity, and in a natural sense,...

Simeons
In Revelation 7, 'Simeon', in the highest sense, signifies providence, in a spiritual sense, love towards our neighbor, or charity, and in a natural sense,...

stam
'A tribe' signifies the church with respect to its truths and goods, and in the opposite sense, with respect to its falsities and evils. 'A...

arvedel
In Biblical times, possessions passed from fathers to sons, a patriarchal system that would not be accepted in today's society – but one that is...

Juda
City of Judah,' as in Isaiah 40:9, signifies the doctrine of love towards the Lord and love towards our neighbor in its whole extent.

tretton
'Thirteen,' between twelve and fourteen, denotes the intermediate state. 'Thirteen,' as the sum of ten and three, denotes remains.

städer
Cities of the mountain and cities of the plain (Jer. 33:13) signify doctrines of charity and faith.

byar
'Villages' signify the external aspects of faith and the church. Rituals are the external parts of the church. Doctrines are the internal parts when they...

fyra
The number "four" in the Bible represents things being linked together or joined. This is partly because four is two times two, and two represents...

barn
A child is a young boy or girl in the care of parents, older than a suckling or an infant, but not yet an adolescent....

tredje
'Three' denotes fullness, and 'a third,' not full.

gräns
A border as in Isaiah 54:12 signifies the scientific and sensual principle. "And thou shalt make unto it a border of an hand-breath round about."...

vände
Swedenborg says that the Lord is the sun of heaven, and like the natural sun of our world shines on everyone, good or evil. What...

Gat
Gath, a city of the Philistines, signifies the spiritual principle of the church.

Norr
'North' signifies people who are in obscurity regarding truth. North,' in Isaiah 14:31, signifies hell. The North,' as in Jeremiah 3:12, signifies people who are...

Bet-Lehem
Det finns en stark relation mellan Ephrath och Betlehem i Bibeln; de kan vara två olika namn för samma stad, eller det är möjligt att...

Lehem
Det finns en stark relation mellan Ephrath och Betlehem i Bibeln; de kan vara två olika namn för samma stad, eller det är möjligt att...

Isaskar
Issachar,' in the highest sense, signifies the divine good of truth, and truth of good. In a spiritual sense, he signifies celestial conjugial love, which...

fjärde
The number "four" in the Bible represents things being linked together or joined. This is partly because four is two times two, and two represents...

Isaskars
Issachar,' in the highest sense, signifies the divine good of truth, and truth of good. In a spiritual sense, he signifies celestial conjugial love, which...

Jordan
The land of Jordan,' as in Psalm 42:6, signifies what is lowly, consequently, what is distant from the celestial, as the external parts of a...

havet
Water generally represents what Swedenborg calls “natural truth,” or true concepts about day-to-day matters and physical things. Since all water ultimately flows into the seas,...

Karmel
Carmel (Isa. 16:10) signifies the good of the church. Carmel also signifies the celestial church. (Isa. 35:2.)

Sihor
'To drink the waters of Sihor,' as in Jeremiah 2:18, signifies the investigation of spiritual things by the scientific ideas of the natural self.

staden
In the ancient world cities were very nearly nations unto themselves – they existed within walls, with their own laws and customs, generally centered on...

Tyrus
'Tyre,' as in Ezekiel 27:13-14, represents people with knowledge of celestial and spiritual things.

Naftali
'Naphtali' in a supreme sense, signifies the proper power of the Lord’s divine human. In a spiritual sense, he signifies temptation and victory and a...

sjätte
Like most numbers in the Bible, "six" can have various meanings depending on context, but has a couple that are primary. When used in relation...

söder
'South' denotes truth in light.

Hasor
'The inhabitants of Hazor,' as mentioned in Jeremiah 49:30, signify those who possess spiritual riches, which are the things of faith. 'Hazor,' as mentioned in...

Ajalon
The valley of Ajalon has respect to faith: by the sun standing still upon Gibeon, and the moon in the valley of Ajalon (Joshua 10:12)...

Timna
'Thimnath,' as in Genesis 38:12, signifies a state of consultatoin for the church.

Dan
The tribe of Dan (Jer. 8:16) signifies truth in its own ultimate degree of order, here truth in the church, which is contained in the...

slogo
'The smitten' signify people who are oppressed by the falsities of ignorance.

invånare
Inhabitants,' in Isaiah 26:9, signify the men of the church who are in good of doctrine, and thence in the good of life.

namn
It's easy to see that names are important in the Bible. Jehovah changed Abram and Sarai to Abraham and Sarah, changed Jacob to Israel and...

Israels
'Israel,' in Jeremiah 23:8, signifies the spiritual natural church. The children of Israel dispersed all the literal sense of the Word by falsities. 'The children...

landet
Generally in the Bible a "country" means a political subdivision ruled by a king, or sometimes a tribe with a territory ruled by a king...

Josua
Joshua is first mentioned in Exodus 17, where he is told to select men to fight for the children of Israel against the Amalekites in...

Son
'A son,' as in Genesis 5:28, signifies the rise of a new church. 'Son,' as in Genesis 24:3, signifies the Lord’s rationality regarding good. 'A...

Stad
Cities of the mountain and cities of the plain (Jer. 33:13) signify doctrines of charity and faith.

Efraims
Ephraim was the second son born to Joseph in Egypt and was, along with his older brother Manasseh, elevated by Jacob to the same status...

silo
The word "Shiloh" means "peacemaker", or just "peace". Peace on earth was, and is, one of the Lord's main goals in being born into the...

ansikte
“The eyes are the windows of the soul.” That’s a sentiment with roots somewhere in murky antiquity, but one that has become hopelessly cliché because...

uppenbarelsetältet
'The tabernacle' has almost the same meaning as 'temple,' that is, in the highest sense, the Lord’s divine humanity, and in a relative sense, heaven...

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 Dividing the Land
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Land of Canaan Map
Coloring Page | Ages 7 - 14


Přeložit: