Josua 12

Studie

              |

1 Dessa voro de konungar i landet, som Israels barn slogo, och vilkas land de togo i besittning på andra sidan Jordan, på östra sidan, landet från bäcken Arnon ända till berget Hermon, så ock hela Hedmarken på östra sidan:

2 Sihon, amoréernas konung, som bodde i Hesbon och rådde över landet Aroer vid bäcken Arnons strand och från dalens mitt, samt över ena hälften av Gilead ända till bäcken Jabbok, som är Ammons barns gräns,

3 ävensom över Hedmarken ända upp till Kinarotsjön, på östra sidan, och ända ned till Hedmarkshavet, Salthavet, på östra sidan, åt Bet-Hajesimot till, och längre söderut till trakten nedanför Pisgas sluttningar.

4 Vidare intogo de Ogs område, konungens i Basan, vilken var en av de sista rafaéerna och bodde i Astarot och Edrei.

5 Han rådde över Hermons bergsbygd och över Salka och hela Basan ända till gesuréernas och maakatéernas område, så ock över andra hälften av Gilead, till Sihons område, konungens i Hesbon.

6 HERRENS tjänare Mose och Israels barn hade slagit dessa; och HERRENS tjänare Mose hade givit landet till besittning åt rubeniterna, gaditerna och ena hälften av Manasse stam.

7 Och följande voro de konungar i landet, som Josua och Israels barn slogo på andra sidan Jordan, på västra sidan, från Baal-Gad i Libanonsdalen ända till Halakberget, som höjer sig mot Seir. (Josua gav sedan landet till besittning åt Israels stammar, efter deras avdelningar,

8 såväl Bergsbygden, Låglandet, Hedmarken och Bergssluttningarna som ock Öknen och Sydlandet, hetiternas, amoréernas, kananéernas, perisséernas, hivéernas och jebuséernas land.)

9 De voro: konungen i Jeriko en, konungen i Ai, som ligger bredvid Betel, en,

10 konungen i Jerusalem en, konungen i Hebron en,

11 konungen i Jarmut en, konungen i Lakis en,

12 konungen i Eglon en, konungen i Geser en,

13 konungen i Debir en, konungen i Geder en,

14 konungen i Horma en, konungen i Arad en,

15 konungen i Libna en, konungen i Adullam en,

16 konungen i Mackeda en, konungen i Betel en,

17 konungen i Tappua en, konungen i Hefer en,

18 konungen i Afek en, konungen i Lassaron en,

19 konungen i Madon en, konungen i Hasor en,

20 konungen i Simron-Meron en, konungen i Aksaf en,

21 konungen i Taanak en, konungen i Megiddo en,

22 konungen i Kedes en, konungen i Jokneam vid Karmel en,

23 konungen över Dor i Nafat-Dor en, konungen över Goim vid Gilgal en,

24 konungen i Tirsa en -- tillsammans trettioen konungar.

  
Scroll to see more.