5 Mosebok 28

Studovat vnitřní smysl

1917 års bibelöversättning         

← 5 Mosebok 27   5 Mosebok 29 →

1 Om du hör HERRENS, din Guds, röst, så att du håller alla hans bud, som jag i dag giver dig, och gör efter dem, så skall HERREN, din Gud, upphöja dig över alla folk på jorden.

2 Och alla dessa välsignelser skola då komma över dig och träffa dig när du hör HERRENS, din Guds, röst:

3 Välsignad skall du vara i staden, och Välsignad skall du vara på marken.

4 Välsignad skall ditt livs frukt vara, och din marks frukt och din boskaps frukt, dina fäkreaturs avföda och din småboskaps avel.

5 Välsignad skall din korg vara, och välsignat ditt baktråg.

6 Välsignad skall du vara vid din ingång. och Välsignad skall du vara vid din utgång.

7 När dina fiender resa sig upp mot dig, skall HERREN låta dem bliva slagna av dig; på en väg skola de draga ut mot dig, men på sju vägar skola de fly för dig.

8 HERREN skall bjuda välsignelsen vara med dig i dina visthus och i allt vad du företager dig; han skall välsigna dig i det land som HERREN, din Gud, vill giva dig.

9 HERREN skall upphöja dig till ett folk som är helgat åt honom, såsom han med ed har lovat dig, om du håller HERRENS, din Guds, bud och vandrar på hans vägar.

10 Och alla folk på jorden skola se att du är uppkallad efter HERRENS namn; och de skola frukta dig.

11 Och HERREN skall giva dig överflöd och lycka i ditt livs frukt och i din boskaps frukt och i din marks frukt, i det land som HERREN med ed har lovat dina fäder att giva dig.

12 HERREN skall öppna för dig sitt rika förrådshus, himmelen, till att giva åt ditt land regn i rätt tid, och till att välsigna alla dina händers verk; och du skall giva lån åt många folk, men själv skall du icke behöva låna av någon.

13 Och HERREN skall göra dig till huvud och icke till svans, du skall alltid ligga över och aldrig ligga under, om du hör HERRENS, din Guds, bud, som jag i dag giver dig, för att du skall hålla och göra efter dem,

14 och om du icke viker av, vare sig till höger eller till vänster, från något av alla de bud som jag i dag giver eder, så att du följer efter andra gudar och tjänar dem.

15 Men om du icke hör HERRENS, din Guds, röst och icke håller alla hans bud och stadgar, som jag i dag giver dig, och gör efter dem, så skola alla dessa förbannelser komma över dig och träffa dig:

16 Förbannad skall du vara i staden, och förbannad skall du vara på marken.

17 Förbannad skall din korg vara, och förbannat ditt baktråg.

18 Förbannad skall ditt livs frukt vara, och din marks frukt, dina fäkreaturs avföda och din småboskaps avel.

19 Förbannad skall du vara vid din ingång, och förbannad skall du vara vid din utgång.

20 HERREN skall sända över dig förbannelse, förvirring och näpst, vad det än må vara som du företager dig, till dess du förgöres och med hast förgås, för ditt onda väsendes skull, då du nu har övergivit mig.

21 HERREN skall låta dig bliva ansatt av pest, till dess han har utrotat dig ur det land dit du nu kommer, för att taga det i besittning.

22 HERREN skall slå dig med tärande sjukdom, feber och hetta, med brand och med svärd, med sot och rost; och av sådant skall du förföljas, till dess du förgås.

23 Och himmelen över ditt huvud skall vara såsom koppar, och jorden under dig skall vara såsom järn.

24 Damm och stoft skall vara det regn HERREN giver åt ditt land; från himmelen skall det komma ned över dig, till dess du förgöres.

25 HERREN skall låta dig bliva slagen av dina fiender; på en väg skall du draga ut mot dem, men på sju vägar skall du fly för dem; och du skall bliva en varnagel för alla rikenjorden.

26 Och dina dödas kroppar skola bliva mat åt alla himmelens fåglar och åt markens djur, och ingen skall skrämma bort dem.

27 HERREN skall slå dig med Egyptens bulnader och med bölder, med skabb och skorv, så att du icke skall kunna botas.

28 HERREN skall slå dig med vanvett och blindhet och sinnesförvirring.

29 Du skall famla mitt på ljusa dagen, såsom en blind famlar i mörkret, och du skall icke lyckas finna vägen; förtryck allenast och plundring skall du utstå i all din tid, och ingen skall frälsa dig.

30 Du skall trolova dig med en kvinna, men en annan man skall sova hos henne; du skall bygga ett hus, men icke få bo däri; du skall plantera en vingård, men icke få skörda dess frukt.

31 Din oxe skall slaktas inför dina ögon, men du skall icke få äta av den; din åsna skall i din åsyn rövas ifrån dig och icke givas tillbaka åt dig; dina får skola komma i dina fienders våld, och ingen skall hjälpa dig.

32 Dina söner och döttrar skola komma i främmande folks våld, och dina ögon skola se det och försmäkta av längtan efter dem beständigt, men du skall icke förmå göra något därvid.

33 Frukten av din mark och av allt ditt arbete skall förtäras av ett folk som du icke känner; förtryck allenast och övervåld skall du lida i all din tid.

34 Och du skall bliva vanvettig av de ting du skall se för dina ögon.

35 HERREN skall slå dig med svåra bulnader på knän och ben, ja, ifrån fotbladet ända till hjässan, så att du icke skall kunna botas.

36 HERREN skall föra dig och den konung som du sätter över dig bort till ett folk som varken du eller dina fäder hava känt, och där skall du få tjäna andra gudar, gudar av trä och sten.

37 Och du skall bliva ett föremål för häpnad, ett ordspråk och en visa bland alla de folk till vilka HERREN skall föra dig.

38 Mycken säd skall du föra ut på åkern, men litet skall du inbärga, ty gräshoppor skola förtära den.

39 Vingårdar skall du plantera och skall arbeta i dem, men intet vin skall du få att dricka och intet att lägga i förvar, ty maskar skola äta upp allt.

40 Olivplanteringar skall du hava överallt inom ditt land, men med oljan skall du icke få smörja din kropp, ty oliverna skola falla av.

41 Söner och döttrar skall du föda, men du skall icke få behålla dem, ty de skola draga bort i fångenskap.

42 Alla dina träd och din marks frukt skall ohyra taga i besittning.

43 Främlingen som bor hos dig skall höja sig över dig, allt mer och mer, men du skall stiga ned, allt djupare och djupare.

44 Han skall giva lån åt dig, och du skall icke giva lån åt honom. Han skall bliva huvudet, och du skall bliva svansen.

45 Alla dessa förbannelser skola komma över dig och förfölja dig och träffa dig, till dess du förgöres, därför att du icke hörde HERRENS, din Guds, röst och icke höll de bud och stadgar som han har givit dig.

46 De skola komma över dig såsom tecken och under, och över dina efterkommande till evig tid.

47 Eftersom du icke tjänade HERREN, din Gud, med glädje och hjärtans lust, medan du hade överflöd på allt,

48 skall du få tjäna fiender som HERREN skall sända mot dig, under hunger och törst och nakenhet och brist på allt; och han skall lägga ett järnok på din hals, till dess han har förgjort dig.

49 HERREN skall skicka över dig ett folk fjärran ifrån, ifrån jordens ända. likt örnen i sin flykt,

50 ett folk vars språk du icke förstår, ett folk med grym uppsyn, utan försyn för de gamla och utan misskund med de unga.

51 Det skall äta upp frukten av din boskap och frukten av din mark, till dess du förgöres, ty det skall icke lämna kvar åt dig vare sig säd eller vin eller olja, icke dina fäkreaturs avföda eller dina fårs avel, till dess det har gjort slut på dig.

52 Och det skall tränga dig i alla dina portar, till dess dina höga och fasta murar, som du förtröstade på, falla i hela ditt land. Ja, det skall tränga dig i alla dina portar över hela ditt land, det land som HERREN, din Gud, har givit dig.

53 Och då skall du nödgas äta din egen livsfrukt, köttet av dina söner och döttrar, dem som HERREN, din Gud, har givit dig. I sådan nöd och sådant trångmål skall din fiende försätta dig.

54 En man hos dig, som levde i veklighet och stor yppighet, skall då så missunnsamt se på sin broder och på hustrun i sin famn och på de barn han ännu har kvar,

55 att han icke skall vilja åt någon av dem dela med sig av sina barns kött, ty han äter det själv, eftersom han icke har något annat kvar. I sådan nöd och sådant trångmål skall din fiende försätta dig i alla dina portar.

56 En kvinna hos dig, som levde i veklighet och yppighet, i sådan yppighet och veklighet, att hon icke ens försökte sätta sin fotjorden, hon skall då så missunnsamt se på mannen i sin famn och på sin son och sin dotter,

57 att hon missunnar dem efterbörden som kommer fram ur hennes liv, och barnen som hon föder; ty då hon nu lider brist på allt annat, skall hon själv i hemlighet äta detta. I sådan nöd och sådant trångmål skall din fiende försätta dig i dina portar.

58 Om du icke håller alla denna lags ord, som äro skrivna i denna bok, och gör efter dem, så att du fruktar detta härliga och fruktansvärda namn »HERREN, din Gud»,

59 så skall HERREN sända underliga plågor över dig och dina efterkommande, stora och långvariga plågor, svåra och långvariga krankheter.

60 Han skall låta komma över dig alla Egyptens sjukdomar, som du fruktar för, och de skola ansätta dig.

61 Och allahanda andra krankheter och plågor, om vilka icke är skrivet i denna lagbok, skall HERREN ock låta gå över dig, till dess du förgöres.

62 Och allenast en ringa hop skall bliva kvar av eder, i stället för att I förut haven varit talrika såsom stjärnorna på himmelen; så skall det gå dig, därför att du icke hörde HERRENS. din Guds, röst.

63 Och det skall ske, att likasom HERREN förut fröjdade sig över eder när han fick göra eder gott och föröka eder, så skall HERREN nu fröjda sig över eder, när han utrotar och förgör eder. Och I skolen ryckas bort ur det land dit du nu kommer, för att taga det i besittning.

64 Och HERREN skall förströ dig bland alla folk, ifrån jordens ena ända till den andra, och där skall du tjäna andra gudar, som varken du eller dina fäder hava känt, gudar av trä och sten.

65 Och bland de folken skall du icke få någon ro eller någon vila för din fot; HERREN skall där giva dig ett bävande hjärta och förtvinande ögon och en försmäktande själ.

66 Och ditt liv skall synas dig likasom hänga på ett hår; du skall känna fruktan både natt och dag och icke vara säker för ditt liv.

67 Om morgonen skall du säga: »Ack att det vore afton!», och om aftonen skall du säga: »Ack att det vore morgon!» Sådan fruktan skall du känna i ditt hjärta, och sådana ting skall du se för dina ögon.

68 Och HERREN skall föra dig tillbaka till Egyptenskepp, på den väg om vilken jag sade dig: »Du skall icke se den mer.» Och där skolen I nödgas bjuda ut eder till salu åt edra fiender, till trälar och trälinnor; men ingen skall finnas, som vill köpa.

← 5 Mosebok 27   5 Mosebok 29 →
   Studovat vnitřní smysl

Explanation of Deuteronomy 28      

Napsal(a) Alexander Payne

Verses 1-14. The blessedness of the regenerate if they persevere in keeping the Divine commands.

Verses 15-68. The terrible havoc of soul that comes from rejecting them after regeneration.

Swedenborg

Výklad(y) nebo odkazy ze Swedenborgových prací:

Arcana Caelestia 886, 2826, 2851, 3901, 4402, 6752, 6952, ...

Apocalypse Revealed 424, 456, 503, 527, 657, 678, 748, ...


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 239, 375, 514, 543, 559, 584, 600, ...

De Verbo (The Word) 12

Spiritual Experiences 2229, 2230, 5545

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

2 Mosebok 9:9, 10, 14, 13:17, 15:26

3 Mosebok 26:3, 14

4 Mosebok 22:12

5 Mosebok 1:8, 10, 11, 2:25, 4:26, 27, 28, 5:1, 32, 7:6, 13, 15, 11:14, 16, 27, 28, 13:8, 14:29, 15:6, 20:6, 7, 26:18, 19, 27:26, 28:12, 13, 15, 27, 33, 36, 43, 44, 45, 51, 60, 64, 29:12, 19, ...

Josua 8:34, 23:16

Domarboken 2:15, 6:3, 4, 5

1 Samuelsboken 5:6, 7:10, 12:25, 17:46

1 Konungaboken 8:37, 9:7, 17:7

2 Konungaboken 6:28, 29, 17:6, 25:1, 2, 10, 21

2 Krönikeboken 6:24, 7:19, 12:8, 15:5, 33:11, 36:17

Nehemja 9:35, 37

Jobb 2:7, 5:14, 7:4, 20:18, 24:18, 31:8, 10

Psaltaren 1:3, 18:38, 79:2, 100:2, 107:38, 111:9, 112:1, 121:8, 127:3, 128:1, 2, 4

Ordspråksboken 1:26, 3:10, 33

Jesaja 1:7, 24, 5:26, 6:11, 13, 30:17, 42:22, 47:1, 6, 59:10, 62:8, 63:19, 65:23

Jeremia 1:16, 4:13, 5:22, 6:12, 9:15, 11:8, 14:9, 16:4, 21:7, 24:9, 10, 26:4, 28:13, 34:17, 42:2

Klagovisorna 1:3, 5, 14, 2:2, 9, 17, 3:45, 4:5, 9, 5:11, 17

Hesekiel 13, 15, 11:9, 17:3

Daniel 1:3, 7:4, 9:11, 13

Hosea 7:12, 8:1, 7, 13, 9:11, 12, 14

joel 1:4

Amos 4:9, 10, 5:3, 11, 9:9

Mika 1:16, 6:15

Habackuk 1:6, 3:17

Sefanja 1:13, 17

Haggai 6, 9, 2:17, 19

Sakaria 10, 5:4

Malaki 2:2

Lukas 1:42, 19:43, 21:24

Uppenbarelseboken 16:2

Významy biblických slov

hör
'To hearken to father and mother,' as mentioned in Genesis 28:7, signifies obedience from affection. 'To hearken,' as mentioned in Genesis 30:22, signifies providence. See...

HERREN
The Bible refers to the Lord in many different ways, which from the text seem indistinguishable and interchangeable. Understood in the internal sense, though, there...

Guds
Herren är själv kärlek, uttryckt i form av visdom i sig. Kärlek är alltså Hans väsen, Hans inre. Vishet - den kärleksfulla förståelsen för hur...

Gud
Herren är själv kärlek, uttryckt i form av visdom i sig. Kärlek är alltså Hans väsen, Hans inre. Vishet - den kärleksfulla förståelsen för hur...

röst
'Voice' signifies what is announced from the Word. 'Voice' often refers and is applied to things that cannot have a voice, as in Exodus 4,...

håller
"Keeping" in the Bible generally has to do with controlling the actual actions of life, though in some cases it can mean holding something away...

i dag
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

dag
"Day" describes a state in which we are turned toward the Lord, and are receiving light (which is truth) and heat (which is a desire...

giver
Like other common verbs, the meaning of "give" in the Bible is affected by context: who is giving what to whom? In general, though, giving...

jorden
"Jorden" i Bibeln kan betyda en person eller en grupp likasinnade människor som i en kyrka. Men det hänvisar specifikt till det yttre i personens...

komma
Coming (Gen. 41:14) denotes communication by influx.

välsignad
Herren är perfekt kärlek uttryckt som perfekt visdom. Han skapade oss så att han kunde älska oss, kunna ge oss vår egen kärlek och visdom...

staden
In the ancient world cities were very nearly nations unto themselves – they existed within walls, with their own laws and customs, generally centered on...

frukt
We tend to think of "fruit" in two ways in natural language. One is as food that grows on trees and vines, sweet and delicious,...

ingång
All changes of place in the Bible represent changes in spiritual state. “Entering” – usually used as entering someone’s house or “going in unto” someone...

fiender
An enemy in the Bible refers to people who are in the love of evil and the false thinking that springs from evil. On a...

Väg
'To set a way,' as in Genesis 30:36, signifies being separated.

sju
The number 'seven' was considered holy, as is well known, because of the six days of creation, and the seventh, which is the celestial self,...

vägar
These days we tend to think of "roads" as smooth swaths of pavement, and judge them by how fast we can drive cars on them....

Fly
To flee signifies to escape, and be rescued. To flee signifies to be overcome.

välsigna
Herren är perfekt kärlek uttryckt som perfekt visdom. Han skapade oss så att han kunde älska oss, kunna ge oss vår egen kärlek och visdom...

Land
Generally in the Bible a "country" means a political subdivision ruled by a king, or sometimes a tribe with a territory ruled by a king...

ed
'To sware' is a binding.

Se
To look,' as in Genesis 18:22, signifies thinking, because seeing denotes understanding. Look not back behind thee,' as in Genesis 19:17, means that Lot, who...

namn
It's easy to see that names are important in the Bible. Jehovah changed Abram and Sarai to Abraham and Sarah, changed Jacob to Israel and...

frukta
Rädsla för det okända och rädsla för förändring är båda vanliga idéer, och täcker tillsammans ett brett spektrum av rädsla vi tenderar att ha i...

fäder
Father in the Word means what is most interior, and in those things that are following the Lord's order, it means what is good. In...

himmelen
Himlarna är himmelska och andliga saker. Följaktligen är det inre saker, både av Herrens rike i himlen och på jorden. Detta hänvisar också till kyrkan,...

Regn
'Rain,' in a positive sense, denotes blessing, but in the opposite sense, damnation Rain,' as in Genesis 2:5-6, Exodus 34:25-27, and Hosea 6:3, signifies the...

tid
Time is an aspect of the physical world, but according to Swedenborg is not an aspect of the spiritual world. The same is true of...

många
Intellectual things – ideas, knowledge, facts, even insight and understanding – are more separate and free-standing than emotional things, and it’s easier to imagine numbering...

Låna
'To lend' signifies teaching. 'To lend' signifies communicating the goods and truths of doctrine from the Word.

huvud
The head is the part of us that is highest, which means in a representative sense that it is what is closest to the Lord....

svans
'Tail' signifies the opposite extreme of the head, because the brain is continued to the tail through the spine, This is why the head and...

under
Generally speaking things that are seen as lower physically in the Bible represent things that are lower or more external spiritually. In some cases this...

hålla
"Keeping" in the Bible generally has to do with controlling the actual actions of life, though in some cases it can mean holding something away...

följer
The basic meaning of "follow" in the Bible is pretty obvious if we consider what it means to "follow the Lord." That obviously doesn't mean...

efter
Enligt Swedenborg finns tid och rum inte i andlig verklighet; det är rent naturliga saker som bara finns på det fysiska planet. Det betyder att...

gudar
Herren är själv kärlek, uttryckt i form av visdom i sig. Kärlek är alltså Hans väsen, Hans inre. Vishet - den kärleksfulla förståelsen för hur...

stadgar
All laws, even civil and judicial laws, which are in the Word, correspond to the laws of good and truth, which are in heaven.

förbannelser
The Lord is love itself, and his love for us never wavers and never changes. What does waver and change is the degree to which...

Pest
'Pestilence' denotes the vastation of good and truth.

kommer
As with common verbs in general, the meaning of “come” in the Bible is highly dependent on context – its meaning is determined largely by...

slå
'The smitten' signify people who are oppressed by the falsities of ignorance.

svärd
A 'sword,' in the Word, signifies the truth of faith combating and the vastation of truth. In an opposite sense, it signifies falsity combating and...

koppar
Brass and iron as in Isaiah 48:4 and Daniel 7:19 signify what is hard.

Järn
'Iron,' in Deuteronomy 8:9, signifies natural or rational truth. Iron' signifies natural truth, and consequently, the natural sense of the Word. At the same time,...

Damm
Dust, in Ezekiel 26:12, signifies the lowest things which are of the sensual principle of man. In Isaiah 40:12, the dust signifies exterior or natural...

stoft
The dust and ashes mentioned in Genesis 18:27 signify the Lord's merely human principle from the mother, in respect to his essential divine principle.

ned
"Down" is used many different ways in natural language, and its spiritual meaning in the Bible is highly dependent on context. Phrases like "bowing down,"...

slagen
To strike or smite, when used in the Bible, means to attack, harm or destroy, and is usually in reference to an attack on someone’s...

riken
'Lands' of different nations are used in the Word to signify the different kinds of love prevalent in the inhabitants.

kroppar
The body (Matt. 6:22), signifies the man (homo). "His body shall not remain all night upon the tree" (Deut. 21:23), signifies lest it should be...

himmelens
Himlarna är himmelska och andliga saker. Följaktligen är det inre saker, både av Herrens rike i himlen och på jorden. Detta hänvisar också till kyrkan,...

fåglar
Fowl signify spiritual truth; a bird, natural truth; and a winged thing, sensual truth. Fowl signify intellectual things. Fowl signify thoughts, and all that creeps...

djur
"Beasts" represent the affection for doing good things, a true desire to do them from the heart. In the negative sense, "beasts" stand for the...

Egyptens
Egyptians represent those who are in natural science, thus the natural, but the Hebrews, those who are of the church, thus respectively the spiritual. The...

vägen
'To set a way,' as in Genesis 30:36, signifies being separated.

kvinna
The word "woman" is used a number of different ways in the Bible – as a simple description, as someone connected to a man ("his...

man
The relationship between men and women is deep and nuanced, and one entire book of the Writings – Conjugial Love or Love in Marriage –...

bygga
Det finns verkligen två betydelser för "bygga" i Bibeln. När något byggs för första gången, eller byggs i den mest typiska meningen, betyder det att...

hus
A "house" is essentially a container - for a person, for a family, for several families or even for a large group with shared interests...

Bo
Many people were nomadic in Biblical times, especially the times of the Old Testament, and lived in tents that could be struck, moved and re-raised...

plantera
'To plant' denotes regeneration.

vingård
'A vine' signifies spiritual good and truth. 'A vine' or 'vineyard' signifies the church where the Word, and the Lord in it, is known, or...

ögon
It’s common to say “I see” when we understand something. And indeed, “seeing” in the Bible represents grasping and understanding spiritual things. So it makes...

äta
When we eat, our bodies break down the food and get from it both energy and materials for building and repairing the body. The process...

åsna
Donkeys signify the things relating to the self-intelligence of the sensual man; and camels, the things of self-intelligence in the natural man (Isa 30:6, 7.)

tillbaka
Det finns många fall i Bibeln som beskriver människor som vänder sig tillbaka, ser tillbaka eller går tillbaka. I de flesta fall är det ett...

åt
When we eat, our bodies break down the food and get from it both energy and materials for building and repairing the body. The process...

får
A flock, as in Genesis 26, denotes interior or rational good. A flock signifies those who are in spiritual good. A flock signifies natural interior...

fienders
An enemy in the Bible refers to people who are in the love of evil and the false thinking that springs from evil. On a...

söner
'A son,' as in Genesis 5:28, signifies the rise of a new church. 'Son,' as in Genesis 24:3, signifies the Lord’s rationality regarding good. 'A...

döttrar
Marriages among people – both in the Bible and in life – represent spiritual marriage. Women represent the desire to be good and to do...

vanvettig
To be mad' signifies being spiritually insane.

knän
A knee,' as in Genesis 30:5, signifies conjugial love. The king,' as in Isaiah 66:12, signifies celestial love. A knee,' as in Ezekiel 7:17, signifies...

konung
The human mind is composed of two parts, a will and an understanding, a seat of loves and affections, and a seat of wisdom and...

tjäna
Generally speaking, those who are at lower levels of an organization serve those at higher levels. Bosses boss and their employees serve; coaches devise strategy...

trä
'Wood' signifies good, as well the good of love to the Lord as the good of charity towards our neighbor.

sten
Stones in the Bible in general represent truths, or things we know concerning the Lord and what He wants from us and for us in...

gräshoppor
Grasshoppers signify the same as locusts: the false which vastates the extremes of the natural part of the mind.

vingårdar
'A vine' signifies spiritual good and truth. 'A vine' or 'vineyard' signifies the church where the Word, and the Lord in it, is known, or...

Vin
Wine played a key role in the ancient world, where safe, reliable water sources were scarce. It could be stored for long periods of time;...

dricka
To be drunken without wine (Isa. 29:9), are they who are unconcerned about the Word, and the truths of faith, and thus have no inclination...

maskar
'A worm' denotes falsity of evil in the good derived from the proprium or selfhood. 'That dies not,' denotes infernal torment related to falsity. 'Worm'...

träd
In general, plants in the Bible represent facts, thoughts and ideas – intellectual things. This makes sense: Plants are rooted in place, but can grow...

främlingen
The word "stranger" is used many times in the Bible, and it is sometimes paired with the word "sojourner". They are different concepts in the...

stiga
It is common in the Bible for people to "rise up," and it would be easy to pass over the phrase as simply describing a...

tecken
'A token,' as in Genesis 9:12, 13, 17, signifies causing it to be.

Evig
'Perpetual' in the literal sense, means to the end of one’s life, after death, and eternity.

brist
'Want of spiritual nourishment,' denotes a lack of knowledge, intelligence, and wisdom.

örnen
Eagle wings, referred to in Daniel 7:3, signify rational principles grounded in man's proprium.

egen
In many cases, the spiritual meaning of "own," both as a verb and as an adjective, is relatively literal. When people are described as the...

fiende
An enemy in the Bible refers to people who are in the love of evil and the false thinking that springs from evil. On a...

broder
There are two ways "brother" is used in the Bible, ways that are still reflected in modern language. One denotes an actual blood relationship; the...

famn
"Bosom" in general terms means the chest, but more as the seat of the emotions than simply as part of the body. You'd think of...

barn
A child is a young boy or girl in the care of parents, older than a suckling or an infant, but not yet an adolescent....

kött
Flesh has several meanings just in its most obvious form. It can mean all living creatures as when the Lord talks about the flood "destroying...

äter
When we eat, our bodies break down the food and get from it both energy and materials for building and repairing the body. The process...

Fot
The foot, as in Deuteronomy 33:3, signifies an inferior principle. To set the right foot on the sea and the left on the earth, as...

Son
A child is a young boy or girl in the care of parents, older than a suckling or an infant, but not yet an adolescent....

dotter
"Behold I have two daughters,” etc. (Gen. 19:8), signifies the affections of good and truth, and the blessedness perceivable from the enjoyment thereof, by those...

ord
'Word,' as in Psalms 119:6-17, stands for doctrine in general. 'The Word,' as in Psalms 147:18, signifies divine good united with divine truth. 'Word,' as...

bok
(Rev. 10:9.) "And I went unto the angel, saying, give me the little book," signifies the faculty of perceiving the quality of the Word from...

plågor
'Plagues' signify evils of love, and falsities of faith. 'The plagues of Egypt' signify the falsities and lust which cause the church to perish. In...

hjärta
The heart means love. A good heart means love to the Lord and to the neighbor while a hard or stony heart means the love...

själ
The nature of the soul is a deep and complicated topic, but it can be summarized as "spiritual life," who we are in terms of...

liv
'Lives' is used in the plural, because of the will and understanding, and because these two lives make one.

natt
The sun in the Bible represents the Lord, with its heat representing His love and its light representing His wisdom. “Daytime,” then, represents a state...

morgonen
Morning comes with the rising of the sun, and the sun – which gives life to the earth with its warmth and light – represents...

morgon
Morning comes with the rising of the sun, and the sun – which gives life to the earth with its warmth and light – represents...

säga
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

afton
Since the light and warmth of the sun represent the Lord’s wisdom and love, it makes sense that evening, a time when the light and...

aftonen
Since the light and warmth of the sun represent the Lord’s wisdom and love, it makes sense that evening, a time when the light and...

Egypten
'Mizraim' signifies the same thing as Egypt.

skepp
Ships were used in the ancient world – as they generally are now – to carry freight from nation to nation for trade. The various...

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 Why Was Joshua a Hero?
Read clues from Deuteronomy and Joshua to discover why Joshua was a hero.
Activity | Ages 9 - 13

 Years Have Their Beginnings
Worship Talk | Ages 7 - 14


Přeložit: