Daniel 1

Studovat vnitřní smysl

           

1 I Jojakims, Juda konungs, tredje regeringsår kom Nebukadnessar, konungen i Babel, mot Jerusalem och belägrade det.

2 Och Herren gav Jojakim, Juda konung, i hans hand, så ock en del av kärlen i Guds hus; och han förde dem till Sinears land, in i sin Guds hus. Och kärlen förde han in i sin Guds skattkammare.

3 Och konungen befallde Aspenas, sin överste hovman, att han skulle av Israels barn taga till sig ynglingar av konungslig släkt eller av förnäm börd,

4 sådana som icke hade något lyte, utan voro fagra att skåda och utrustade med förstånd till att inhämta allt slags visdom, kloka och läraktiga ynglingar, som kunde bliva dugliga att tjäna i konungens palats; dem skulle han låta undervisa i kaldéernas skrift och tungomål.

5 Och konungen bestämde åt dem ett visst underhåll för var dag, av konungens egen mat och av det vin han själv drack, och befallde att man skulle uppfostra dem i tre år; när den tiden vore förliden, skulle de få göra tjänst hos konungen.

6 Bland dessa voro nu Daniel, Hananja, Misael och Asarja, av Juda barn.

7 Men överste hovmannen gav dem andra namn: Daniel kallade han Beltesassar, Hananja Sadrak, Misael Mesak och Asarja Abed-Nego.

8 Men Daniel lät sig angeläget vara att icke orena sig med konungens mat eller med vinet som denne drack av; och han bad överste hovmannen att han icke skulle nödgas orena sig.

9 Och Gud lät Daniel finna nåd och barmhärtighet inför överste hovmannen.

10 Men överste hovmannen sade till Daniel: »Jag fruktar att min herre, konungen, som har beställt om eder mat och dryck, då skall finna edra ansikten magrare än de ynglingars som äro jämnåriga med eder, och att I så skolen draga skuld över mitt huvud inför konungen

11 Då sade Daniel till hovmästaren som av överste hovmannen hade blivit satt till att hava uppsikt över Daniel, Hananja, Misael och Asarja:

12 »Gör ett försök med dina tjänare i tio dagar, och låt giva oss grönsaker att äta och vatten att dricka.

13 Sedan må du jämföra vårt utseende med de ynglingars som hava ätit av konungens mat; och efter vad du då anser må du göra med dina tjänare

14 Och han lyssnade till denna deras begäran och gjorde ett försök med dem i tio dagar.

15 Och efter de tio dagarnas förlopp befunnos de vara fagrare att skåda och stadda vid bättre hull än alla de ynglingar som hade ätit av konungens mat.

16 Då lät hovmästaren dem allt fortfarande slippa den mat som hade varit bestämd för dem och det vin som de skulle hava druckit, och gav dem grönsaker.

17 Åt dessa fyra ynglingar gav nu Gud kunskap och insikt i allt slags skrift och visdom; och Daniel fick förstånd på alla slags syner och drömmar.

18 Och när den tid var förliden, efter vilken de, enligt konungens befallning, skulle föras fram för honom, blevo de av överste hovmannen förda inför Nebukadnessar

19 När då konungen talade med dem, fanns bland dem alla ingen som kunde förliknas med Daniel, Hananja, Misael och Asarja; och de fingo så göra tjänst hos konungen.

20 Och närhelst konungen tillfrågade dem i en sak som fordrade vishet i förståndet, fann han dem vara tio gånger klokare än någon av de spåmän och besvärjare som funnos i hela hans rike.

21 Och Daniel fortfor så intill konung Kores' första regeringsår.

  

   Studovat vnitřní smysl

Daniel vägrar kungens mat      

Napsal(a) Rev. Dr. Andrew M. T. Dibb (machine translated into svenska)

I Daniels bok finns det många minnesvärda berättelser i den bokstavliga texten, och det finns minnesvärda andliga berättelser som pågår också i intern mening.

Det första kapitlet är centrerat om en berättelse i Daniels liv - en slags anekdot - där han och hans vänner, nu fångar i Babylon, vägrar maten som erbjuds dem från kungens bord.

Innan den anekdot börjar finns det dock viss bakgrund: Judas rike har erövrats av det babyloniska riket. Många judeaner har tagits i fångenskap och förts till Babylon.

Kapitlet börjar med frasen "under det tredje året." Till och med en flyktig studie av Ordet visar att många sekvenser börjar med att ställa in en tid då handlingen äger rum. Tid i Ordet indikerar alltid ett andligt tillstånd (AC 4901). När Ordet nämner block av tid, dagar, veckor, månader, år, indikerar de tillstånd som människor passerar genom. Varje term indikerar ett annat tillstånd. För att ytterligare skilja mellan dem är nummer ofta fästa för att definiera tillståndet. I frasen "under det tredje året" innehåller siffran "tre" idén om fullhet, ett slut och en ny början och innehåller däri de extra dimensionerna av en dom om det förflutna.

Så historien börjar med slutet på ett tillstånd, och början på det nästa. Den slutgiltiga staten, representerad av kungen av Juda, Jojakim, ger plats för en andra stat: Nebukadnezzar kung av Babylon. Berättelsen om Jehoiakim, under vars regeringstid Daniel fångades, beskriver de slutgiltiga kraven på ett försämrat andligt tillstånd.

Under det tredje året av hans regering upphörde Jojakim att hylla Babylon. Nebukadnezzar invaderade inte omedelbart Juda och föredrog att ge andra erövrade stater, Syrien, Moab och Ammon, uppgiften att trakassera Jojakim med avsikt att minska honom till underkastelse. När detta inte fungerade attackerade han och minskade med tvång staden till underkastelse. Under Jojakims uppror tog Nebukadnezar gisslan till Babylon, inklusive Daniel.

'Nebukadnezzar, kung av Babylon, representerade den babyloniska förfalskningen av Ordet och förstörelse av all sanning däri (AR 47: 4  ).

I slutet av den första versen kommer Nebukadnezar till Jerusalem och belägrar den. Detta innehåller två delar: det första är Jerusalem; den andra är hans behandling av staden. Jerusalem var centrum för tillbedjan i Juda, även om vid Jojakims tid blev templet avskärdat. För det andra betydde inte beläggningen av en stad i forntida tider dess förstörelse, och vid den tidpunkt då Daniel togs i fångenskap förstördes inte staden. Men en belägring var en lång och katastrofal händelse som försvagade stadens fiber. Belägringen illustrerar perfekt situationen för de andliga sakerna i kyrkan med en person, representerad av Jerusalem, när de försvagas av falska tankar och själviskhet, först avbildade av Jojakim och sedan av Nebukadnezzar. Själviskhet, lockad av en kärlek till falskhet, som ges en fri hand av brist på intresse för Ordet, belägrar sinnet tills medvetandets band är avslappnade och själviskhet vinner.

Detta ställer in de naturliga och andliga miljöer där berättelsen sker. Den historiska Daniel bodde i Babylon; han arbetade för kungar och administrerade deras rike. Andliga betydelser överskrider denna yttre, även om de motsvarar perfekt detaljerna i den bokstavliga berättelsen.

Nebukadnezzars överföring av kärlen från Guds hus till hans egen guds hus understryker och illustrerar betydelsen av "tredje året" i första versen. "Det tredje året" signalerar slutet på ett steg och början på nästa etapp. Templet avskärmning visar dramatiskt detta, för templet, som borde ha varit centrum för Judas dyrkan, borde ha skyddats till varje pris. I verkligheten avskyddades templet av Jojakims synder, som var så dåliga att de tippade skalorna av gudomlig rättvisa mot Juda. När Nebukadnezzar beläste staden och avstå från dessa fartyg slutade Judas integritet - hennes heliga fartyg fördes i fångenskap och ett helt nytt kapitel i Judas historia började.

Denna andra vers fokuserar på nytt betoningen från Nebukadnesars handling till Herren: medan den första versen säger att Nebukadnezar belägrat Jerusalem, visar den andra Herrens hand i detta. Den tydliga indikationen är att Nebukadnezzar inte erövrade Juda från sin egen makt, men "Herren gav Jojakim, Judas kung, i sin hand."

På hebreiska är ordet "Lord" "Adonai", latin är "Dominus." Medan skrifterna inte har någon post för ordet "Adonai", används termen "Dominus" ofta. Namnet "Lord" beskriver det gudomliga godet - Herrens kärlek som fungerar i människors liv (AC 2921). Boken, gudomlig kärlek och visdom, beskriver poetiskt kvaliteten på denna kärlek som "bestående av detta, att dess egen borde vara en annans; att känna en annans glädje som glädje i sig själv, det är kärleksfullt" (DLW 47). Ordet visar Herrens kärlek på många ställen: från kärlek tog han på sig den mänskliga formen och räddade mänskligheten; av kärlek förde han både himmel och helvete i ordning; och av kärlek uppenbarade han sig själv med hjälp av Ordet. Kärlek är själva Herrens väsen; det är roten och källan till var och en av hans handlingar genom tiderna. Orden "Herren gav Jojakim, Judas konung, i hans händer", visar att detta var från Herrens kärlek.

Herren överlämnade inte Jojakim i Nebukadnezars hand som straff, utan för att illustrera hur han ger godhet från en ond situation. Om Han inte gjorde detta dagligen skulle hela människans grund för vår föryngring undergrävas. När Jehoiakim, som representerar lysterna för falskhet, är nedsänkt av kärleken till jaget, som är Nebukadnezzar, skulle människors andliga liv vara över om inte Herren hade ett sätt att stoppa bilden till helvetet och andligt rehabilitera oss.

Kärlen som hålls fångade i templet för den babyloniska guden är en skildring av människor, när de blir äldre, vänder sig bort från de saker som de lärde sig i ungdomar och omfamnar saker som tilltalar deras själviska vilja; de glömmer de andliga saker som de lärde sig som barn. Själviskhet förstör smaken för sanningen, och med den förstörelsen förlorar människor gradvis kraften att motstå själen. Det här är vad som hände när Nebukadnezzar belägrade Jerusalem: själviskheten som ingår i varje person slutligen överskrider begreppen sanningen som redan försvagats av en brist på vilja att tänka och agera i enlighet med sanningen - representerad av Jojakim. Själviskhet tar bort templets fartyg; det undergräver de saker som borde introducera människor att dyrka Herren för en annan sak: jagets tjänst.

Efter att ha satt scenen i de två första verserna i boken, kommer vi till historiens centrala karaktär: Daniel själv. Hans introduktion till berättelsen fyller det stora avsnittet i det första kapitlet. Verserna tre till fem är övergångsvängande från Nebukadnezzar krigarkungen, till Daniel, hjälten i resten av boken. Vid denna tidpunkt är fokus fortfarande på Nebuchadnezzar som administratör. Hans makt över Daniel framträder i dessa verser och indikerar kraften hos förfalskningarna (Nebukadnezzar) som härrör från själviskhet (kung av Babylon), över människans samvete och engagemang för sanning, representerad av Daniel. Vid denna tidpunkt i berättelsen är Daniel en hjälplös ung man som är kungen nådig.

I den andliga texten är Daniel Herrens närvaro i människor, även i deras förregenerativa tillstånd när sanningen fångas och domineras av själviskhet och vridet tänkande. Herren är central för hela temat, både bokstavligen och andligt: den gudomliga kärleken är oupphörligt i människoliv, strävar ständigt att vända människor från själviskhet mot det goda. Det är en stor undervisning i de himmelska doktrinerna att Herren aldrig bryter ett folkstat utan snarare böjer dem inom gränserna för mänsklig frihet och respons. Historiskt sett placerade han Daniel i Babylon för att visa hur han håller människans samvete levande för att bedöma handlingar, påpeka fel och slutligen för att leda människor in i hans rike.

Gå in i Ashpenaz. Positionen "mästare av åkarna" gör Ashpenaz till en högt rankad domstolstjänsteman. Han anförtros den viktiga uppgiften att utbilda judiska fångar för framtida användning i det babyloniska imperiet. I denna egenskap representerar han en gemensam mänsklig situation: vissa människor har förmågan att verka vara bra, trevlig, snäll och ärlig, samtidigt som han böjer sig på att uppfylla en dold, och ofta självisk, agenda. Men Herren använder dessa synliga egenskaper för att leda människor till verklig godhet. I många fall är förnyelse mer en förändring i folks motiv än en förändring i handlingar.

Endast vissa pojkar var lämpliga för den typ av träning som Nebukadnezzar hade i åtanke: de unga männa kunde inte ha någon fläck, de måste vara snygga, begåvade i all visdom, ha kunskap och snabba att förstå. Var och en av dessa kriterier beskriver aspekter av sanningarna som Herren odlar hos människor för att bekämpa själviskhet.

Dessa pojkar matades från det kungliga bordet. Begreppen "äta" och "dricka" i Ordet beskriver absorptionen av godhet och sanning i människors liv. När människor äter mat och dricker vin, blir dessa en del av dem, assimilerade i kroppen. En liknande sak händer med godhet och sanning på den andliga nivån. Processen att lära sig eller uppleva något som är bra eller sant liknar det sätt som människor äter mat och dryck: måltiden kommer in i magen där den smälts och blir en del av personens andliga liv.

Babylon, en symbol för extrem själviskhet, är diametralt motsatt av Herren själv. Nebukadnezzar, kung av Babylon, som representerar förfalskningen av Ordet från den själviskheten, är motsatsen till Herrens sanning som ges i Ordet. Maten som han erbjöd pojkarna skulle på spirituell nivå undergräva allt de stod för. Endast oskyldighet, definierad som en villighet att följa Herren genom att leva enligt hans sanning, kan leda människor från själviskhetens kopplingar; men det är själva själviskhetens natur att undergräva den oskyldigheten och perversera sanningar. Det här är vad som beskrivs av Nebuchadnezzars uppenbarligen snälla handling att ge pojkarna mat från sitt eget bord. Detta blir tydligt i hans motiv: "tre års utbildning för dem, så att de i slutet av den tiden kunde tjäna kungen." Denna treårsperiod var att producera tjänare. Sanningens undertryck är aldrig en snabb process - människor går igenom år av plåga från helvetet innan de överger sig helt till den. Ändå om de inte har någon oskyldighet, om tankens mat alltid har inriktat sig på själviskhet och falskhet, kommer tiden att komma när personens motstånd bryts fullständigt, och den personen kommer att tjäna vår andliga Nebukadnezzar, kung av Babylon.

Så Daniel vädjade till Ashpenaz om tillåtelse för att undvika att äta kungens delikatesser. I bokstavlig mening tog detta mod. Ashpenaz hade mycket auktoritet och Daniel var bara en fångenskap. Detta mod behövs för andlig förändring. När yttre handlingar är i greppet av falska tankar och rationaliseringar från själviskhet, slås altruism lätt av. Det kräver mod att ändra motivation och agera utifrån sanningen snarare än falska, särskilt när denna förändring av motivation kräver mycket lite yttre beteendeförändringar. Ändå måste det göras, och så gjorde Daniel begäran.

Varje ansträngning för att komma i ordning välsignas av Herren. Daniel arbetade modet att fråga, och Gud förde honom till förmån och god vilja. Namnet för Herren som används här, "Gud", visar närvaron av den gudomliga sanningen. Detta är vettigt eftersom Daniel representerar sanning som påverkar människors naturliga liv. Detta är från den gudomliga sanningen som presenteras i Ordet. Utan gudomlig sanning har människor ingen förståelse för sanning och förblir i falskhet och själviskhet för alltid.

När Daniel begärde var Ashpenaz rädd att Daniel inte skulle lyckas som de andra pojkarna, och han, Ashpenaz, skulle skyllas. Detta är den väsentliga karaktären av bara externt goda: när beteende är bra utan någon form av spirituellt roder för att leda det, befinner sig människor leds lika lätt av falska som av sanningen. Människor som styrs av icke-andligt naturligt gott tillåter sig lätt att övertalas av det onda, för onda andar är i deras element eller deras livs glädje när de kan komma in i en annans önskningar; när de väl har kommit in lockar de den personen till alla slags ondska (AC 5032: 3).

Ashpenaz mötte en situation: en av hans lovande pojkar avvisade kungens mat och kanske snart ser sämre ut än de andra pojkarna. Detta betyder att sanningen, som utmanar själviskhet, börjar förlora sitt överklagande. Ändå måste utmaningen bäras till dess slutsats. Om människor ger sig så snabbt till själviska önskemål skulle deras andliga liv vara över snart. Lösningen är att leta efter ett annat alternativ, en annan plats där sanningen kan få en tå i våra sinnen.

Daniel vädjar till "förvaltaren." Det finns tillfällen när externt beteende, bra som det kan verka, är för nära besläktat med självisk vilja att svara på ett appell från sanningen. Ibland måste sanningens väg genom sinnena börja vid de yttre, och ofta underordnade, delarna av våra liv - förvaltaren.

I viss utsträckning genomgår alla människor denna process: före förnyelse motiveras vi av själviskhet, men ändå lära oss sanning och så småningom lära oss att tänka ur sanningen och utveckla en tillgivenhet för den. Så här utvecklar Herren ett tåhåll i den själviska personens själviska natur. Så småningom, genom att anta den bekräftande principen och låta sanningen påverka våra handlingar, befinner vi oss förändras till det bättre: själviskens kvävning på alla aspekter av våra liv börjar glida och den långsamma befrielseprocessen börjar. Men denna sanning är fortfarande i sina tidiga stadier. I de första tillståndsstaterna är de djupare nivåerna i vårt sinne fortfarande under kontroll av själviskhet och förfalskningarna från det. Nebukadnezzar är fortfarande på sin tron, kung av världens mäktigaste imperium.

Daniels experiment hade varit framgångsrikt, och de sista verserna i detta första kapitel utökar visdom för de fyra unga männen. Sanningen som utvecklats och odlas i våra liv tilltalar vår inre känsla av själviskhet - en självisk person kan vara stolt över intelligens och visdom. Det är en underbar sak att vara bra och klok. Dessa är dygder en person kan använda för själviska ändamål.

Men som framtida kapitel kommer att visa, börjar samvetsbörjan slutet på ett självisk liv. Det kan ta lång tid, precis som Daniel bodde och arbetade i Babylon under många år, men i slutändan kommer samvete att segra och själviskhet förvisas.

Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 172


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Caelestia 1183, 1709, 2606, 5223, 10325

Apocalypse Revealed 101


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 675

Justification 0

Jiný komentář

  Příběhy:


  Biblická studia:  (see all)


  Související Knihy  (see all)


Skočit na podobné biblické verše

1 Mosebok 10:10, 11:2, 39:21, 41:12, 45, 46

5 Mosebok 28:41

1 Konungaboken 3:12

2 Konungaboken 20:18, 23:36, 24:1, 17

2 Krönikeboken 26:5, 36:5, 7

Esra 1:1, 2

Ester 2:9

Ordspråksboken 22:29

Jesaja 11:11, 39:6, 7

Jeremia 25:1

Hesekiel 4:13

Daniel 1:4, 19, 2:17, 19, 4:5, 6, 5:2, 12, 13, 6:14, 10:1

Hosea 9:3

Sakaria 5:11

Významy biblických slov

Jojakims
Jehoiakim,' as in Jeremiah 36:30, after he had burnt the scroll written by Jeremiah, it is said, 'that his dead body shall be cast out...

Juda
City of Judah,' as in Isaiah 40:9, signifies the doctrine of love towards the Lord and love towards our neighbor in its whole extent.

kom
As with common verbs in general, the meaning of “come” in the Bible is highly dependent on context – its meaning is determined largely by...

konungen
The human mind is composed of two parts, a will and an understanding, a seat of loves and affections, and a seat of wisdom and...

Jerusalem
Jerusalem, on Mount Zion, signifies the doctrine of love to the Lord, and how it governs your life. Jerusalem first comes to our attention in...

Jojakim
Jehoiakim,' as in Jeremiah 36:30, after he had burnt the scroll written by Jeremiah, it is said, 'that his dead body shall be cast out...

konung
The human mind is composed of two parts, a will and an understanding, a seat of loves and affections, and a seat of wisdom and...

hand
Scientists believe that one of the most crucial developments in the evolution of humans was bipedalism – walking on two legs. That left our hands...

Guds
Herren är själv kärlek, uttryckt i form av visdom i sig. Kärlek är alltså Hans väsen, Hans inre. Vishet - den kärleksfulla förståelsen för hur...

hus
A "house" is essentially a container - for a person, for a family, for several families or even for a large group with shared interests...

Land
Generally in the Bible a "country" means a political subdivision ruled by a king, or sometimes a tribe with a territory ruled by a king...

Israels
'Israel,' in Jeremiah 23:8, signifies the spiritual natural church. The children of Israel dispersed all the literal sense of the Word by falsities. 'The children...

barn
A child is a young boy or girl in the care of parents, older than a suckling or an infant, but not yet an adolescent....

konungens
The human mind is composed of two parts, a will and an understanding, a seat of loves and affections, and a seat of wisdom and...

kaldéernas
Chaldea was a land lying along the Euphrates river near its mouth, south of Babylon, part of what is now southern Iraq. It was a...

dag
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

Vin
Wine played a key role in the ancient world, where safe, reliable water sources were scarce. It could be stored for long periods of time;...

tre
The Writings talk about many aspects of life using the philosophical terms "end," "cause" and "effect." The "end" is someone’s goal or purpose, the ultimate...

namn
It's easy to see that names are important in the Bible. Jehovah changed Abram and Sarai to Abraham and Sarah, changed Jacob to Israel and...

Gud
Herren är själv kärlek, uttryckt i form av visdom i sig. Kärlek är alltså Hans väsen, Hans inre. Vishet - den kärleksfulla förståelsen för hur...

barmhärtighet
In regular language, "mercy" means being caring and compassionate toward those who are in poor states. That's a position we are all in relative to...

herre
Characters in the Bible will often address others using the term “my lord,” and it seems to be no more than an expression of respect....

ansikten
“The eyes are the windows of the soul.” That’s a sentiment with roots somewhere in murky antiquity, but one that has become hopelessly cliché because...

huvud
The head is the part of us that is highest, which means in a representative sense that it is what is closest to the Lord....

tjänare
“Servant” literally means “a person who serves another,"" and its meaning is similar in reference to the spiritual meaninngs of the Bible. Our lives in...

tio
Most places in Swedenborg identify “ten” as representing “all,” or in some cases “many” or “much.” The Ten Commandments represent all the guidance we get...

dagar
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

oss
Angels do give us guidance, but they are mere helpers; the Lord alone governs us, through angels and spirits. Since angels have their assisting role,...

äta
When we eat, our bodies break down the food and get from it both energy and materials for building and repairing the body. The process...

vatten
Water was obviously of tremendous importance in Biblical times (and every other time). It is the basis of life, the essential ingredient in all drinks,...

dricka
Food in the Bible represents the desire for good, and water and other drinks represent the understanding and true ideas we need to recognize what...

fyra
The number "four" in the Bible represents things being linked together or joined. This is partly because four is two times two, and two represents...

syner
Vision is the innermost revelation, which is of perception. Visions are according to the state of humankind. The visions of people whose interiors are closed,...

drömmar
A dream, as in Genesis 20:3,signifies being somewhat obscure.

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 Daniel's Captivity - Level A
Complete lesson with activity choices introducing the concept that Daniel represents our conscience. Includes welcome activity, shortened reading, discussion questions, activity choices, a closing recitation, and a parent note to send home.
Sunday School Lesson | Ages 3 - 6

 Daniel's Captivity - Level B
Complete lesson with activity choices introducing the concept that Daniel represents our conscience. Includes welcome activity, shortened reading, discussion questions, activity choices, a closing recitation, and a parent note to send home.
Sunday School Lesson | Ages 7 - 10

 Daniel's Captivity - Level C
Complete lesson with activity choices introducing the concept that Daniel represents our conscience. Includes welcome activity, shortened reading, discussion questions, activity choices, a closing recitation, and a take-home card about applying the lesson to the student's life.
Sunday School Lesson | Ages 11 - 14

 Nebuchadnezzar's Dream
Worship Talk | Ages 7 - 14

 Overview of Daniel: A Man of Conscience for ages 3-14
Overview of a series of scripted lessons for the first six chapters of the book of Daniel. Suitable for Sunday schools, families and classrooms. Levels A, B and C provide materials for ages 3-14.
Sunday School Lesson | Ages 3 - 14


Přeložit: