Brojevi 7

Studovat vnitřní smysl

Serbian (Daničić, Karadžić)         

← Brojevi 6   Brojevi 8 →

1 I onaj dan kad Mojsije svrši i podiže šator, i kad ga pomaza i osveti sa svim posuđem njegovim i oltar sa svim posuđem njegovim, kad pomaza i osveti,

2 Donesoše knezovi Izrailjevi, starešine u domovima otaca svojih, knezovi nad plemenima i poglavari od onih koji biše izbrojani,

3 Donesoše prilog svoj pred Gospoda, šest kola pokrivenih i dvanaest volova, jedna kola dva kneza i po jednog vola svaki, i donesoše pred šator.

4 A Gospod reče Mojsiju govoreći:

5 Uzmi to od njih da bude za službu u šatoru od sastanka, i podaj Levitima, svakome prema službi njegovoj.

6 I uze Mojsije kola i volove, i dade ih Levitima.

7 Dvoja kola i četiri vola dade sinovima Girsonovim prema službi njihovoj.

8 A ostala četiri kola i osam volova dade sinovima Merarijevim prema službi njihovoj pod upravom Itamara, sina Arona sveštenika.

9 A sinovima Katovim ne dade ništa jer im posao beše služiti svetinji, i nošahu na ramenima.

10 I donesoše knezovi da se posveti oltar kad bi pomazan, donesoše knezovi priloge svoje pred oltar.

11 A Gospod reče Mojsiju: Jedan knez u Jedan dan a drugi knez u drugi dan neka donose svoje priloge da se posveti oltar.

12 I prvi dan donese prilog svoj Nason, sin Aminadavov od plemena Judinog;

13 A prilog njegov beše jedna zdela srebrna od sto i trideset sikala, jedna čaša srebrna od sedamdeset sikala, po siklu svetom; a oboje puno brašna belog pomešanog s uljem za dar.

14 Jedna kadionica zlatna od deset sikala, puna kada;

15 Jedno tele, jedan ovan, Jedno jagnje od godine za žrtvu paljenicu;

16 Jedan jarac za greh;

17 A za žrtvu zahvalnu dva vola, pet ovnova, pet jaraca, pet jaganjaca od godine. To bi prilog Nasona sina Aminadavovog.

18 Drugi dan donese Natanilo, sin Sogarov, knez plemena Isaharovog,

19 Donese prilog svoj: jednu zdelu srebrnu od sto i trideset sikala, jednu čašu srebrnu od sedamdeset sikala po siklu svetom, oboje puno belog brašna pomešanog s uljem za dar;

20 Jedna kadionica zlatna od deset sikala, puna kada;

21 Jedno tele, jedan ovan, Jedno jagnje od godine za žrtvu paljenicu;

22 Jedan jarac za greh;

23 A za žrtvu zahvalnu dva vola, pet ovnova, pet jaraca, pet jaganjaca od godine. To bi prilog Natanaila sina Sogarovog.

24 Treći dan donese knez sinova Zavulonovih, Elijav sin Helonov;

25 Njegov prilog beše: jedna zdela srebrna od sto i trideset sikala, jedna čaša srebrna od sedamdeset sikala po siklu svetom, a oboje puno belog brašna pomešanog s uljem za dar;

26 Jedna kadionica zlatna od deset sikala, puna kada;

27 Jedno tele, jedan ovan, Jedno jagnje od godine za žrtvu paljenicu;

28 Jedan jarac za greh;

29 A za žrtvu zahvalnu dva vola, pet ovnova, pet jaraca, pet jaganjaca od godine. To bi prilog Elijava, sina Helonovog.

30 Četvrti dan donese knez sinova Ruvimovih Elisur sin Sedijurov;

31 Prilog njegov beše: jedna zdela srebrna od sto i trideset sikala, jedna čaša srebrna od sedamdeset sikala po siklu svetom, a oboje puno belog brašna pomešanog s uljem za dar;

32 Jedna kadionica zlatna od deset sikala, puna kada;

33 Jedno tele, jedan ovan, Jedno jagnje od godine za žrtvu paljenicu;

34 Jedan jarac za greh;

35 A za žrtvu zahvalnu dva vola, pet ovnova, pet jaraca, pet jaganjaca od godine. To bi prilog Elisura, sina Sedijurovog.

36 Peti dan donese knez sinova Simeunovih, Salamilo, sin Surisadajev;

37 Prilog njegov beše: jedna zdela srebrna od sto i trideset sikala, jedna čaša srebrna od sedamdeset sikala po siklu svetom, a oboje puno belog brašna pomešanog s uljem za dar;

38 Jedna kadionica zlatna od deset sikala, puna kada;

39 Jedno tele, jedan ovan, Jedno jagnje od godine za žrtvu paljenicu;

40 Jedan jarac za greh;

41 A za žrtvu zahvalnu dva vola, pet ovnova, pet jaraca, pet jaganjaca od godine. To bi prilog Salamila sina Surisadajevog.

42 Šesti dan donese knez sinova Gadovih, Elisaf sin Raguilov;

43 Prilog njegov beše: jedna zdela srebrna od sto i trideset sikala, jedna čaša srebrna od sedamdeset sikala po siklu svetom, a oboje puno belog brašna pomešanog s uljem za dar;

44 Jedna kadionica zlatna od deset sikala, puna kada;

45 Jedno tele, jedan ovan, Jedno jagnje od godine za žrtvu paljenicu;

46 Jedan jarac za greh;

47 A za žrtvu zahvalnu dva vola, pet ovnova, pet jaraca, pet jaganjaca od godine. To bi prilog Elisafa, sina Raguilovog.

48 Sedmi dan donese knez sinova Jefremovih Elisama, sin Emijudov;

49 Prilog njegov beše: jedna zdela srebrna od sto i trideset sikala, jedna čaša srebrna od sedamdeset sikala po siklu svetom, a oboje puno belog brašna pomešanog s uljem za dar;

50 Jedna kadionica zlatna od deset sikala, puna kada;

51 Jedno tele, jedan ovan, Jedno jagnje od godine za žrtvu paljenicu;

52 Jedan jarac za greh;

53 A za žrtvu zahvalnu dva vola, pet ovnova, pet jaraca, pet jaganjaca od godine. To bi prilog Elisame, sina Emijudovog.

54 Osmi dan donese knez sinova Manasijinih Gamalilo, sin Fadasurov;

55 Prilog njegov beše: jedna zdela srebrna od sto i trideset sikala, jedna čaša srebrna od sedamdeset sikala po siklu svetom, a oboje puno belog brašna pomešanog s uljem za dar;

56 Jedna kadionica zlatna od deset sikala, puna kada;

57 Jedno tele, jedan ovan, Jedno jagnje od godine za žrtvu paljenicu;

58 Jedan jarac za greh;

59 A za žrtvu zahvalnu dva vola, pet ovnova, pet jaraca, pet jaganjaca od godine. To bi prilog Gamalila, sina Fadasurovog.

60 Deveti dan donese knez sinova Venijaminovih Avidan sin Gadeonijev;

61 Prilog njegov beše: jedna zdela srebrna od sto i trideset sikala, jedna čaša srebrna od sedamdeset sikala po siklu svetom, a oboje puno belog brašna pomešanog s uljem za dar;

62 Jedna kadionica zlatna od deset sikala, puna kada;

63 Jedno tele, jedan ovan, Jedno jagnje od godine za žrtvu paljenicu;

64 Jedan jarac za greh;

65 A za žrtvu zahvalnu dva vola, pet ovnova, pet jaraca, pet jaganjaca od godine. To bi prilog Avidana, sina Gadeonijevog.

66 Deseti dan donese knez sinova Danovih Ahijezer, sin Amisadajev;

67 Prilog njegov beše: jedna zdela srebrna od sto i trideset sikala, jedna čaša srebrna od sedamdeset sikala po siklu svetom, a oboje puno belog brašna pomešanog s uljem za dar;

68 Jedna kadionica zlatna od deset sikala, puna kada;

69 Jedno tele, jedan ovan, Jedno jagnje od godine za žrtvu paljenicu;

70 Jedan jarac za greh;

71 A za žrtvu zahvalnu dva vola, pet ovnova, pet jaraca, pet jaganjaca od godine. To bi prilog Ahijezera sina Amisadajevog.

72 Jedanaesti dan donese knez sinova Asirovih Fagailo sin Ehranov;

73 Prilog njegov beše: jedna zdela srebrna od sto i trideset sikala, jedna čaša srebrna od sedamdeset sikala po siklu svetom, a oboje puno belog brašna pomešanog s uljem za dar;

74 Jedna kadionica zlatna od deset sikala, puna kada;

75 Jedno tele, jedan ovan, Jedno jagnje od godine za žrtvu paljenicu;

76 Jedan jarac za greh;

77 A za žrtvu zahvalnu dva vola, pet ovnova, pet jaraca, pet jaganjaca od godine. To bi prilog Fagaila, sina Ehranovog.

78 Dvanaesti dan donese knez sinova Neftalimovih Ahirej sin Enanov;

79 Prilog njegov beše: jedna zdela srebrna od sto i trideset sikala, jedna čaša srebrna od sedamdeset sikala po siklu svetom, a oboje puno belog brašna pomešanog s uljem za dar;

80 Jedna kadionica zlatna od deset sikala, puna kada;

81 Jedno tele, jedan ovan, Jedno jagnje od godine za žrtvu paljenicu;

82 Jedan jarac za greh;

83 A za žrtvu zahvalnu dva vola, pet ovnova, pet jaraca, pet jaganjaca od godine. To bi prilog Ahireja, sina Enanovog.

84 To je prilog od knezova Izrailjevih da se posveti oltar pošto bi pomazan: dvanaest zdela srebrnih, dvanaest čaša srebrnih, dvanaest kadionica zlatnih;

85 Svaka zdela srebrna od sto i trideset sikala, i svaka čaša od sedamdeset sikala; svega srebra u tim sudovima dve hiljade i četiri stotine sikala, po siklu svetom;

86 Dvanaest kadionica zlatnih punih kada, svaka kadionica od deset sikala, po siklu svetom; svega zlata u kadionicama sto i dvadeset sikala;

87 Svega stoke za žrtvu paljenicu dvanaest telaca, dvanaest ovnova, dvanaest jaganjaca od godine s darom svojim, i jaraca dvanaest za greh;

88 A svega stoke za žrtvu zahvalnu dvadeset i četiri vola, šezdeset ovnova, šezdeset jaraca, šezdeset jaganjaca od godine. To je prilog da se posveti oltar, pošto bi pomazan.

89 I kad Mojsije ulažaše u šator od sastanka da govori pred Bogom, tada čujaše glas gde mu govori sa zaklopca što beše na kovčegu od svedočanstva između dva heruvima; i govoraše mu.

← Brojevi 6   Brojevi 8 →
   Studovat vnitřní smysl

Explanation of Numbers 7      

Napsal(a) Henry MacLagan

Verses 1-8. The subject here first presented is the conjunction of the spiritual heaven with the celestial; and also, generally, the chapter treats of the acknowledgement, on the part of the spiritual man, that he receives all the good things of charity and faith and doctrine from the Lord through the celestial heavens.

Verses 9-11. But those who constitute the spiritual heaven cannot perform the functions of the ultimate heaven, their use being to minister to and support with all their power the celestial heaven, besides which they acknowledge the Lord in genuine spiritual worship; every society, indeed, and each individual, according to his state.

Verses 12-88. The specific acknowledgement and worship of societies and individuals is described.

Verse 89. Revelation, internal and external, is always the consequence of genuine acknowledgement and worship.

Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Nebeske Tajne 2177, 2180, 3858, 4262

Apocalypse Explained 431

Apocalypse Revealed 349


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 308, 2906, 2959, 5945, 7839, 8314, 9506, ...

Apocalypse Revealed 239, 348, 392, 529, 779

Doctrine of the New Jerusalem Regarding the Sacred Scripture 97

Doctrine of Life 59

True Christian Religion 260, 284


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 277, 283, 375, 430, 700

Jiný komentář

  Příběhy:


  Biblická studia:  (see all)Skočit na podobné biblické verše

Postanak 35:22, 23

Izlazak 25:22, 29:36, 30:29, 34, 33:9, 40:9, 11

Levitski Zakonik 1:2, 2:1, 3:1, 4:23

Brojevi 1:4, 5, 16, 3:47, 4:4, 15, 24, 28, 29, 33, 10:4, 11:17, 12:8, 15:4, 17:2, 28:5, 29:6

2. Samuelova 6:3

1. Kraljevima 8:63

Významy biblických slov

Izrailjevi
Jacob is told twice that his name will now be Israel. The first time is when he wrestles with an angel on his journey to...

šest
Like most numbers in the Bible, "six" can have various meanings depending on context, but has a couple that are primary. When used in relation...

službu
'Service' denotes everything beneath, which is subordinate and obeys, and so, truth being derived from good, and ministering to good.

šatoru
'Tent' is used in the Word to signify the celestial and holy aspects of love, because in ancient time they performed holy worship in their...

osam
According to Swedenborg, the number eight represents something that is complete within itself, in every respect. Two reasons are offered for this. First, eight is...

sveštenika
Priests' represent the Lord regarding His divine good. When they do not acknowledge the Lord, they lose their signification of the Lord.

pred
In most cases, the meaning of "before" is pretty straightforward, both as a way of assessing relative time, and in its use meaning "in someone's...

Gospod
The Bible refers to the Lord in many different ways, which from the text seem indistinguishable and interchangeable. Understood in the internal sense, though, there...

Mojsiju
Moses's name appears 814 times in the Bible (KJV), third-most of any one character (Jesus at 961 actually trails David at 991). He himself wrote...

prvi
Why would it be insulting for a man to refer to his married partner as his “first wife”? Because it implies there will be a...

treći
'Three' denotes fullness, and 'a third,' not full.

šesti
Like most numbers in the Bible, "six" can have various meanings depending on context, but has a couple that are primary. When used in relation...

Dan
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

Sin
'A son,' as in Genesis 5:28, signifies the rise of a new church. 'Son,' as in Genesis 24:3, signifies the Lord’s rationality regarding good. 'A...

brašna
Flour, or meal, signifies celestial truth, and wheat, celestial good. Flour and oil signify truth and good from a spiritual origin, and honey, good from...

uljem
Oil – typically olive oil – was an extremely important product in Biblical times, for food preparation, medicinal ointment and for burning in lamps. As...

jedno
A company might have executives setting policy and strategy, engineers designing products, line workers building them, managers handling personnel and others handling various functions. They...

jagnje
'A lamb' signifies the good of the innocence of infancy. 'A lamb' signifies the Lord regarding His divine humanity. The lamb,' as in Revelation 8:11,...

jedan
A company might have executives setting policy and strategy, engineers designing products, line workers building them, managers handling personnel and others handling various functions. They...

Jarac
From correspondences, a goat signifies the natural man. The goat which was sacrificed, as in Leviticus 16:5-10, signifies the natural man regarding a part purified,...

Pet
Five also signifies all things of one part.

sina
'A son,' as in Genesis 5:28, signifies the rise of a new church. 'Son,' as in Genesis 24:3, signifies the Lord’s rationality regarding good. 'A...

trideset
'Thirty' has a twofold significance because it is is the product of five and six, and also three and ten. From five multiplied by six,...

srebra
'Money' relates to truth.

stotine
It's a landmark for a young child to count to 100; it sort of covers all the "ordinary" numbers. One hundred is obviously significant for...

deset
Most places in Swedenborg identify “ten” as representing “all,” or in some cases “many” or “much.” The Ten Commandments represent all the guidance we get...

zlata
Gold means good, and just as gold was the most precious metal known to ancient mankind so it represents the good of the highest and...

greh
In the Word three terms are used to mean bad things that are done. These three are transgression, iniquity, and sin, and they are here...

Dvadeset
'Twenty,' when referring to a quantity, signifies everything, or fullness, because it is ten twice. In Genesis 18:31, 'twenty', like all numbers occurring in the...

četiri
The number "four" in the Bible represents things being linked together or joined. This is partly because four is two times two, and two represents...

šezdeset
'Sixty' means the full time and state of the implantation of truth.

oltar
The first altar mentioned in the Word was built by Noah after he came out of the ark. On that altar, he sacrificed clean animals...

Mojsije
Moses's name appears 814 times in the Bible (KJV), third-most of any one character (Jesus at 961 actually trails David at 991). He himself wrote...

šator
'Tent' is used in the Word to signify the celestial and holy aspects of love, because in ancient time they performed holy worship in their...

govori
Like "say," the word "speak" refers to thoughts and feelings moving from our more internal spiritual levels to our more external ones – and ultimately...

glas
'Voice' signifies what is announced from the Word. 'Voice' often refers and is applied to things that cannot have a voice, as in Exodus 4,...

dva
The number "two" has two different meanings in the Bible. In most cases "two" indicates a joining together or unification. This is easy to see...


Přeložit: