Brojevi 31

Studie

           |

1 Opet reče Gospod Mojsiju govoreći:

2 Osveti sinove Izrailjeve na Madijanima, pa ćeš se onda pribrati k rodu svom.

3 I Mojsije reče narodu govoreći: Opremite između sebe ljude na vojsku da idu na Madijane da učine osvetu Gospodnju na Madijanima,

4 Po hiljadu od plemena, od svakog plemena Izrailjevog opremite na vojsku.

5 I dadoše od hiljada Izrailjevih po hiljadu od svakog plemena, dvanaest hiljada opremiše na vojsku.

6 I posla Mojsije po hiljadu od svakog plemena na vojsku, i s njima Finesa, sina Eleazara sveštenika, i u njega behu sudovi sveti i trube.

7 I zavojštiše na Madijane, kako zapovedi Gospod Mojsiju, i pobiše sve muškinje.

8 Pobiše i careve madijanske, s drugima koje im pobiše, Evina i Rokoma i Sura i Ura i Rovoka, pet careva madijanskih, i Valama sina Veorovog ubiše mačem.

9 I zarobiše sinovi Izrailjevi žene Madijanke i decu njihovu, i zapleniše svu stoku njihovu, krupnu i sitnu, i sve blago njihovo.

10 A mesta njihova u kojima življahu i gradove njihove sve popališe ognjem.

11 I sve roblje i sav plen, ljude i stoku, uzeše;

12 I povedoše k Mojsiju i Eleazaru svešteniku i ka zboru sinova Izrailjevih, i roblje i ostali plen i dobit u logor na polju moavskom, koje je na Jordanu prema Jerihonu.

13 A Mojsije i Eleazar sveštenik i svi knezovi od zbora iziđoše im na susret iz logora.

14 I Mojsije se razgnevi na vojvode, na hiljadnike i stotinare, koji se vraćahu s vojske;

15 I reče im Mojsije: A što ostaviste u životu sve žene?

16 Ta one po reči Valamovoj navratiše sinove Izrailjeve da zgreše Gospodu s Fegora, te dođe ona pogibija na narod Gospodnji.

17 Zato sada pobijte svu decu mušku, i sve žene pobijte, koje su poznale čoveka.

18 A devojke, koje ne poznaše čoveka, ostavite u životu.

19 A vi ostanite izvan logora sedam dana; svaki koji je ubio koga i koji se dotakao ubijenoga očistite se treći dan i sedmi dan, sebe i roblje svoje.

20 I sve haljine i sve stvari kožne i sve što je od kostreti i sve sudove drvene očistite.

21 I reče Eleazar sveštenik vojnicima, koji behu išli na vojsku: Ovo je naredba i zakon što je Gospod zapovedio Mojsiju:

22 Zlato, srebro, bronzu, gvožđe, kositer i olovo,

23 Šta god podnosi vatru, propustite kroz vatru, i očistiće se, ali pošto se očisti vodom očišćenja; a šta god ne podnosi vatru, propustite kroz vodu.

24 I operite haljine svoje sedmi dan, i bićete čisti; i onda ćete ući u logor.

25 Još reče Gospod Mojsiju govoreći:

26 Izbroj sve što je zaplenjeno, ljude i stoku, ti i Eleazar sveštenik i poglavari od plemena narodnih.

27 I razdeli sve zaplenjeno na dvoje: na vojnike koji su išli na vojsku i na sav zbor.

28 I uzmi deo za Gospoda od vojnika koji su išli na vojsku, po jednu dušu od pedeset, i od ljudi i od goveda i od magaraca i od ovaca.

29 Od njihove polovine to uzmite, i podajte Eleazaru svešteniku za prinos Gospodu.

30 I od polovine koja dopade sinovima Izrailjevim uzmi po jedno od pedeset, i od ljudi i od goveda i od magaraca i od ovaca i od svake stoke, i to podaj Levitima koji rade šta treba za šator Gospodnji.

31 I učini Mojsije i Eleazar sveštenik kako zapovedi Gospod Mojsiju.

32 I beše plena, što osta od plena koji zapleni vojska: šest stotina i sedamdeset i pet hiljada ovaca,

33 I sedamdeset i dve hiljade goveda,

34 I šezdeset i jedna hiljada magaraca,

35 I ženskinja što ne beše poznalo čoveka, svega trideset i dve hiljade duša.

36 A u polovini, u delu onih koji behu išli na vojsku, beše na broj tri stotine i trideset i sedam hiljada i pet stotina ovaca,

37 A od toga deo Gospodu beše šest stotina i sedamdeset i pet ovaca:

38 I trideset i šest hiljada goveda, a od toga deo Gospodu sedamdeset i dva;

39 I trideset hiljada i pet stotina magaraca, a od toga deo Gospodu šezdeset i jedan;

40 I šesnaest hiljada duša ljudskih, a od toga deo Gospodu trideset i dve duše.

41 I dade Mojsije Eleazaru svešteniku deo za prinos Gospodu, kao što mu zapovedi Gospod.

42 A od druge polovine, koja dopade sinovima Izrailjevim, koju uze Mojsije od ljudi koji behu išli na vojsku,

43 A i u toj polovini, koja dopade zboru, beše tri stotine i trideset i sedam hiljada i pet stotina ovaca,

44 Trideset i šest hiljada goveda,

45 Trideset hiljada i pet stotina magaraca,

46 I šesnaest hiljada duša ljudskih.

47 Od te polovine, koja dopade sinovima Izrailjevim, uze Mojsije po jedno od pedeset, i od ljudi i od stoke, i dade Levitima koji rade šta treba za šator Gospodnji, kao što mu Gospod zapovedi,

48 I pristupiše k Mojsiju vojvode, hiljadnici i stotinari,

49 I rekoše mu: Sluge tvoje prebrojaše vojnike koji behu pod našom rukom, i nijednog nije manje.

50 Zato prinosimo Gospodu prinos, svaki što je ko zadobio, zlatnih zaklada, kopača, narukvica, prstena, obodaca i lančića, da bi se očistile duše naše pred Gospodom.

51 I uze Mojsije i Eleazar sveštenik od njih zlato, svakojake zaklade.

52 A beše svega zlata prinesenog, što prinesoše Mojsiju hiljadnici i stotinari, šesnaest hiljada i sedam stotina i pedeset sikala.

53 A vojnici zadržaše sebi šta koji beše zaplenio.

54 I uzevši Mojsije i Eleazar zlato od hiljadnika i stotinara, unesoše ga u šator od sastanka za spomen sinovima Izrailjevim pred Gospodom.