Brojevi 29

Studie

              |

1 A sedmog meseca prvi dan da imate sveti sabor; posao ropski nijedan ne radite; to da vam je trubni dan.

2 I prinesite žrtvu paljenicu za miris ugodni Gospodu, jedno tele, jednog ovna, sedam jaganjaca od godine zdravih;

3 A dar uz njih belog brašna smešanog s uljem tri desetine uz tele i dve desetine uz ovna,

4 I po jednu desetinu uz svako jagnje od sedam jaganjaca;

5 I jednog jarca za greh, radi očišćenja vašeg;

6 Osim žrtve paljenice u početku meseca i dara njenog, i Osim svagdašnje žrtve paljenice i dara njenog i naliva njihovih po uredbi njihovoj, za miris ugodni, za žrtvu ognjenu Gospodu.

7 I deseti dan tog meseca sedmog da imate sveti sabor; i mučite duše svoje; ne radite nikakav posao;

8 Nego prinesite Gospodu za miris ugodni žrtvu paljenicu, jedno tele, jednog ovna, sedam jaganjaca od godine, a neka vam je zdravo;

9 I dar uz njih belog brašna pomešanog s uljem tri desetine uz tele, dve desetine uz ovna,

10 Po jednu desetinu uza svako jagnje od onih sedam jaganjaca;

11 Jarca jednog za greh, osim žrtve za greh radi očišćenja, i osim svagdašnje žrtve paljenice i dara njenog i naliva njihovih.

12 I petnaesti dan tog meseca sedmog da imate sveti sabor; nijedan posao ropski ne radite; nego praznujte praznik Gospodu sedam dana.

13 I prinesite žrtvu paljenicu, ognjenu žrtvu za ugodni miris Gospodu, trinaest telaca, dva ovna, četrnaest jaganjaca od godine, a neka su zdravi;

14 I dar uz njih brašna belog smešana s uljem po tri desetine uza svako tele od trinaest telaca, po dve desetine uza svakog ovna od ona dva ovna,

15 I po jednu desetinu uza svako jagnje od onih četrnaest jaganjaca;

16 I jednog jarca za greh, osim svagdašnje žrtve paljenice i dara njenog i naliva njenog.

17 A drugi deo dvanaest telaca, dva ovna, četrnaest jaganjaca od godine zdravih,

18 I dar njihov i naliv njihov, uz teoce, uz ovnove i uz jaganjce, po broju njihovom, kako je uređeno;

19 I jarca jednog za greh, osim svagdašnje žrtve paljenice i dara njenog i naliva njenog.

20 A treći dan jedanaest telaca, dva ovna i četrnaest jaganjaca od godine zdravih;

21 I darove njihove i nalive njihove, uz teoce, uz ovnove i uz jaganjce, po broju njihovom, kako je uređeno;

22 I jednog jarca za greh, osim svagdašnje žrtve paljenice i dara njenog i naliva njenog.

23 A četvrti dan deset telaca, dva ovna, četrnaest jaganjaca od godine zdravih;

24 I dar njihov i nalive njihove, uz teoce, uz ovnove i uz jaganjce, po broju njihovom, kako je uređeno;

25 I jednog jarca za greh, osim svagdašnje žrtve paljenice i dara njenog i naliva njenog.

26 A peti dan devet telaca, dva ovna, četrnaest jaganjaca od godine zdravih;

27 I dar njihov i nalive njihove, uz teoce, uz ovnove i uz jaganjce, po broju njihovom, kako je uređeno;

28 I jednog jarca za greh, osim svagdašnje žrtve paljenice i dara njenog i naliva njenog.

29 A šesti dan osam telaca, dva ovna, četrnaest jaganjaca od godine zdravih,

30 I dar njihov i nalive njihove, uz teoce, uz ovnove i uz jaganjce, po broju njihovom, kako je uređeno;

31 I jednog jarca za greh, osim svagdašnje žrtve paljenice i dara njenog i naliva njenog.

32 A sedmi dan sedam telaca, dva ovna, četrnaest jaganjaca od godine zdravih,

33 I dar njihov i nalive njihove, uz teoce, uz ovnove i uz jaganjce, po broju njihovom, kako je uređeno;

34 I jarca za greh, osim svagdašnje žrtve paljenice i dara njenog i naliva njenog.

35 A osmi dan da vam je praznik; nijedan posao ropski ne radite.

36 Nego prinesite žrtvu paljenicu, žrtvu ognjenu za ugodni miris Gospodu, jedno tele, jednog ovna, sedam jaganjaca od godine zdravih.

37 I dar njihov i nalive njihove, uz tele, uz ovna i uz jaganjce, po broju njihovom, kako je uređeno;

38 I jednog jarca za greh, osim svagdašnje žrtve paljenice i dara njenog i naliva njenog.

39 To prinosite Gospodu na praznike svoje, osim onog što biste po zavetu ili od svoje volje prineli za žrtve paljenice ili darove ili nalive ili žrtve zahvalne.