Brojevi 26

Studie

              |

1 A posle te pogibije reče Gospod Mojsiju i Eleazaru, sinu Aronovom svešteniku govoreći:

2 Izbrojte sav zbor sinova Izrailjevih od dvadeset godina i više po domovima otaca njihovih, sve koji mogu ići na vojsku u Izrailju.

3 I reče im Mojsije i Eleazar sveštenik u polju moavskom na Jordanu prema Jerihonu govoreći:

4 Da se izbroje od dvadeset godina i više, kako zapovedi Gospod Mojsiju i sinovima Izrailjevim, koji izađoše iz zemlje misirske.

5 Ruvim beše prvenac Izrailjev; a sinovi Ruvimovi: od Enoha porodica Enohova; od Faluja porodica Falujeva;

6 Od Asrona porodica Asronova, od Harmije porodica Harmijina.

7 To su porodice Ruvimove; a izbrojanih beše među njima četrdeset i tri hiljade i sedam stotina i trideset.

8 Sin Falujev beše Elijav.

9 A sinovi Elijavovi: Namuilo i Datan i Aviron. Ovaj Datan i ovaj Aviron koji behu od onih što se sazivahu na zbor, ustaše na Mojsija i Arona u buni Korejevoj, kad beše buna na Gospoda;

10 I zemlja otvorivši usta svoja proždre njih i Koreja, i izgibe ta gomila, i spali ih oganj dvesta i pedeset ljudi, koji postaše ugled.

11 A sinovi Korejevi ne pogiboše.

12 Sinovi Simeunovi po porodicama svojim: od Namuila porodica Namuilova; od Jamina porodica Jaminova; od Jahina porodica Jahinova;

13 Od Zare porodica Zarina, od Saula porodica Saulova.

14 To su porodice Simeunove; od njih beše dvadeset i dve hiljade i dve stotine.

15 A sinovi Gadovi po porodicama svojim: od Sifona porodica Sifonova; od Agija porodica Agijeva; od Sunija i porodica Sunijeva;

16 Od Azena porodica Azenova; od Irija porodica Irijeva;

17 Od Aroda porodica Arodova; od Arilija porodica Arilijeva.

18 To su porodice sinova Gadovih, a među njima beše izbrojanih četrdeset hiljada i pet stotina.

19 Sinovi Judini: Ir i Avnan; ali umreše Ir i Avnan u zemlji hananskoj.

20 Behu, pak, sinovi Judini po porodicama svojim: od Siloma porodica Silomova; od Faresa porodica Faresova; od Zare porodica Zarina.

21 A sinovi Faresovi behu: od Asrona porodica Asronova; od Jamuila porodica Jamuilova.

22 To su porodice Judine, a među njima beše izbrojanih sedamdeset i šest hiljada i pet stotina.

23 A sinovi Isaharovi po porodicama svojim: od Tole porodica Tolina; od Fuve porodica Fuvina;

24 Od Jasuva porodica Jasuvova; od Amrama porodica Amramova.

25 To su porodice Isaharove; a među njima beše izbrojanih šezdeset i četiri hiljade i tri stotine.

26 Sinovi Zavulonovi po porodicama svojim: od Sareda porodica Saredova, od Alona porodica Alonova, od Alila porodica Alilova.

27 To su porodice Zavulonove, a među njima beše izbrojanih šezdeset hiljada i pet stotina.

28 Sinovi Josifovi po porodicama svojim: Manasija i Jefrem;

29 Sinovi Manasijini: od Mahira porodica Mahirova, a Mahir rodi Galada, od kog je porodica Galadova.

30 Ovo su sinovi Galadovi; od Ahijezera porodica Ahijezerova; od Heleka porodica Helekova.

31 Od Esrila porodica Esrilova, od Sihema porodica Sihemova;

32 Od Simaera porodica Simaerova; od Ofera porodica Oferova;

33 A Salpad sin Oferov nemaše sinove nego kćeri, kojima su imena Mala i Nuja i Egla i Melha i Tersa.

34 To su porodice Manasijine, a od njih beše izbrojanih pedeset i dve hiljade i sedam stotina.

35 Sinovi, pak, Jefremovi po porodicama svojim: od Sutala porodica Sutalova; od Vehera porodica Veherova; od Tahana porodica Tahanova.

36 A ovo su sinovi Sutalovi: od Erana porodica Eranova.

37 To su porodice sinova Jefremovih; a među njima beše izbrojanih trideset i dve hiljade i pet stotina. To su sinovi Josifovi po porodicama svojim.

38 A sinovi Venijaminovi po porodicama svojim: od Vele porodica Velina; od Asvila porodica Asvilova; od Ahirama porodica Ahiramova;

39 Od Sufama porodica Sufamova; od Ufama porodica Ufamova.

40 A Velini sinovi behu: Ader i Naman; od Adera porodica Aderova; od Namana porodica Namanova.

41 To su sinovi Venijaminovi po porodicama svojim, a među njima beše izbrojanih četrdeset i pet hiljada i šest stotina.

42 A ovo su sinovi Danovi po porodicama svojim: od Sameja porodica Samejeva; to je rod Danov po porodicama svojim.

43 U svim porodicama Samejevim beše izbrojanih šezdeset i četiri hiljade i četiri stotine.

44 Sinovi Asirovi po porodicama svojim: od Jamina porodica Jaminova; od Jesuja porodica Jesujeva: od Verija porodica Verijina.

45 Sinovi Verijini: od Hovera porodica Hoverova; od Melhila porodica Melhilova.

46 A kćeri Asirovoj beše ime Sara.

47 To su porodice sinova Asirovih; a među njima beše izbrojanih pedeset i tri hiljade i četiri stotine.

48 Sinovi Neftalimovi po porodicama svojim: od Asila porodica Asilova; od Gunija porodica Gunijeva.

49 Od Jesera porodica Jeserova; od Selima porodica Selimova.

50 To je rod Neftalimov po porodicama svojim, a među njima beše izbrojanih četrdeset i pet hiljada i četiri stotine.

51 To su izbrojani među sinovima Izrailjevim, šest stotina i jedna hiljada i sedam stotina i trideset.

52 A Gospod reče Mojsiju govoreći:

53 Tim neka se podeli zemlja u nasledstvo prema broju imena;

54 Kojih ima više, podaj im veće nasledstvo, a kojih ima manje, njima manje; svi prema broju izbrojanih svojih neka imaju nasledstvo.

55 Ali žrebom neka se podeli zemlja: po imenima plemena otaca svojih neka dobiju nasledstvo.

56 Ždrebom neka se podeli svakome plemenu, bilo veliko ili malo.

57 A ovo su izbrojani između Levita po porodicama svojim: od Girsona porodica Girsonova; od Kata porodica Katova; od Merarija porodica Merarijeva.

58 Ovo su porodice Levijeve: porodica Lovenijeva, porodica Hevronova, porodica Melijeva, porodica Musijeva, porodica Korejeva. A Kat je rodeo Amrama.

59 A ime je ženi Amramovoj Johaveda, kći Levijeva, koja mu se rodila u Misiru; a ona rodi Amramu Arona i Mojsija, i Mariju sestru njihovu.

60 A Aronu se rodi Nadav i Avijud i Eleazar i Itamar.

61 Ali Nadav i Avijud pogiboše kad prinesoše tuđ oganj pred Gospodom.

62 I beše ih izbrojanih dvadeset i tri hiljade, svega muškinja od jednog meseca i više; i ne biše brojani među sinove Izrailjeve, jer im nije dano nasledstvo među sinovima Izrailjevim

63 To su izbrojani, kad Mojsije i Eleazar sveštenik izbrojaše sinove Izrailjeve u polju moavskom na Jordanu prema Jerihonu.

64 A među njima ne beše nijedan od onih koje izbrojaše Mojsije i Aron, sveštenik, kad brojaše sinove Izrailjeve u pustinji Sinajskoj.

65 Jer Gospod beše rekao za njih: Pomreće u pustinji. I ne osta ih ni jedan osim Haleva, sina Jefonijinog i Isusa sina Navinog.