Brojevi 13

Studie

           |

1 A potom pođe narod od Asirota, i stadoše u pustinji Faranskoj.

2 I Gospod reče Mojsiju govoreći:

3 Pošlji ljude da uhode zemlju hanansku, koju ću dati sinovima Izrailjevim; po jednog čoveka od svakog plemena otaca njihovih pošljite, sve glavare između njih.

4 I posla ih Mojsije iz pustinje Faranske po zapovesti Gospodnjoj; i svi ljudi behu glavari sinova Izrailjevih.

5 A ovo su im imena: od plemena Ruvimovog Samuilo sin Zahurov;

6 Od plemena Simeunovog Safat sin Surin;

7 Od plemena Judinog Halev sin Jefonijin;

8 Od plemena Isaharovog Igal sin Josifov;

9 Od plemena Jefremovog Avsije sin Navin;

10 Od plemena Venijaminovog Faltije sin Rafujev;

11 Od plemena Zavulonovog Gudilo sin Sudin;

12 Od plemena Josifovog, od plemena Manasijinog Gadije sin Susin;

13 Od plemena Danovog Amilo sin Gamalin.

14 Od plemena Asirovog Satur sin Mihailov;

15 Od plemena Neftalimovog Navija sin Savin;

16 Od plemena Gadovog Gudilo sin Mahilov.

17 To su imena ljudima koje posla Mojsije da uhode zemlju. I nazva Mojsije Avsija sina Navinog Isus.

18 I šaljući ih Mojsije da uhode zemlju hanansku reče im: idite ovuda na jug, pa iziđite na goru;

19 I vidite zemlju kakva je i kakav narod živi u njoj, je li jak ili slab, je li mali ili velik;

20 I kakva je zemlja u kojoj živi, je li dobra ili rđava; i kakva su mesta u kojima živi, eda li pod šatorima ili u tvrdim gradovima;

21 I kakva je sama zemlja, je li rodna ili nerodna, ima li u njoj drveta ili nema; budite slobodni, i uzmite roda one zemlje. A tada beše vreme prvom grožđu.

22 I otišavši uhodiše zemlju od pustinje sinske do Reova kako se ide u Emat.

23 I otidoše na jug, i dođoše do Hevrona, gde behu Ahiman i Sesije i Teliman, sinovi Enakovi. A Hevron beše sazidan na sedam godina pre Soana misirskog.

24 Potom dođoše do potoka Eshola, i onde odsekoše lozu s grozdom jednim, i ponesoše ga dvojica na moci; tako i šipaka i smokava.

25 I prozva se ono mesto potok Eshol od grozda, koji onde odsekoše sinovi Izrailjevi.

26 I posle četrdeset dana vratiše se iz zemlje koju uhodiše.

27 I vrativši se dođoše k Mojsiju i Aronu i ka svemu zboru sinova Izrailjevih u pustinju Faransku, u Kadis; i pripovediše njima i svemu zboru stvar, i pokazaše im rod one zemlje.

28 I pripovedajući im rekoše: Idosmo u zemlju u koju si nas poslao; doista teče u njoj mleko i med, i evo roda njenog.

29 Ali je jak narod koji živi u onoj zemlji, i gradovi su im tvrdi i vrlo veliki; a videsmo onde i sinove Enakove.

30 Amalik živi na južnoj strani; a Heteji i Jevuseji i Amoreji žive u planini, a Hananeji žive na moru i na Jordanu.

31 A Halev utišavaše narod pred Mojsijem; i govoraše: hajde da idemo da je uzmemo, jer je možemo pokoriti.

32 Ali drugi ljudi koji idoše s njim govorahu: Ne možemo ići na onaj narod, jer je jači od nas.

33 I prosuše zao glas o zemlji koju uhodiše među sinovima Izrailjevim govoreći: Zemlja koju prođosmo i uhodismo zemlja je koja proždire svoje stanovnike, i sav narod koji videsmo u njoj jesu ljudi vrlo veliki.

34 Videsmo onde i divove, sinove Enakove, roda divovskog, i činjaše nam se da smo prema njima kao skakavci, takvi se i njima činjasmo.