Nehemija 11

Studie

  

1 I naseliše se knezovi narodni u Jerusalimu, a ostali narod meta žreb da uzmu jednog od deset da sedi u jerusalimu svetom gradu, i ostalih devet delova po drugim gradovima.

2 I blagoslovi narod sve ljude koji sami od svoje volje pristaše da sede u Jerusalimu.

3 Ovo su glavari zemaljski koji se naseliše u Jerusalimu, a po ostalim gradovima judejskim nastaniše se svaki na svom nasledstvu po gradovima svojim Izrailjci sveštenici i Leviti, Netineji i sinovi sluga Solomunovih:

4 U Jerusalimu, dakle, naseliše se neki od sinova Judinih i Venijaminovih: od sinova Judinih: Ataja sin Ozije, sina Zaharije, sina Amarije, sina Sefatije, sina Maleleilovog, od sinova Faresovih;

5 I Masija, sin Varuha sina Holoze sina Azaje, sina Adaje, sina Jojariva sina Zahrije, sina Silonijevog;

6 Svega sinova Faresovih što se naseliše u Jerusalimu, četiri stotine i šezdeset i osam hrabrih ljudi;

7 A između sinova Venijaminovih: Saluj sin Mesulama, sina Joada, sina Fedaje, sina Kolaje, sina Masija, sina Itila, sina Isaijinog,

8 I za njim Gava, Salaj devet stotina i dvadeset i osam;

9 A Joilo, sin Zahrijev beše nad njima, a Juda sin Senujin beše drugi nad gradom;

10 Od sveštenika: Jedaja sin Jojavov, Jahin,

11 Seraja sin Helkije, sina Mesulama, sina Sadoka, sina Merajota, sina Ahitovovog, starešina u domu Božjem,

12 A braće njihove što služahu u domu osam stotina i dvadeset i dva; i Adaja, sin Jeroama, sina Felalije, sina Amsija, sina Zaharije, sina Pashora, sina Malhijinog,

13 I braće njegove glavara u domovima otačkim dvesta i četrdeset i dva; i Amasaj, sin Azreila, sina Azaja; sina Mesilemota, sina Imirovog,

14 I braće njihove hrabrih ljudi sto i dvadeset i osam, a nad njima beše Zavdilo, sin Gedolimov;

15 I od Levita: Semaja sina Asuva sina Azrikama, sina Asavije, sina Vunijevog;

16 I Savetaj, i Jozavad behu nad poslom spoljašnjim za dom Božji između glavara levitskih,

17 A Matanija, sin Mihe sina Zavdija sina Asafovog beše poglavar koji počinjaše hvalu u molitvi, i Vakvukija drugi između braće svoje, i Avda sin Salije sina Galala sina Jedutunovog;

18 Svega Levita u svetom gradu beše dve stotine i osamdeset i četiri;

19 A od vratara: Akuv, Talmon, i braća njihova što čuvahu stražu na vratima, sto i sedamdeset i dva;

20 A ostatak naroda Izrailjevog, sveštenika i Levita beše po svim gradovima Judinim, svak na svom nasledstvu;

21 A Netineji naseliše se u Ofildu, i Siha i Gispa behu nad Netinejima.

22 A nad Levitima u jerusalimu beše Ozija, sin Vanija, sina Asavije, sina Matanije, sina Mišinog. Između sinova Asafovih, pevači behu u službi za dom Božji.

23 Jer beše careva zapovest za njih i beše određena plata pevačima za svaki dan.

24 I Petaja, sin Mesizaveilov od sinova Zare sina Judinog beše mesto cara za svaki posao s narodom.

25 A po selima i poljima njihovim neko od sinova Judinih nastani se u Kirijat-Arvi i zaseocima njenim, i u Divonu i zaseocima njegovim, i u Jekavseilu i selima njegovim,

26 I u Jesuji i Moladi i Vet-Feletu,

27 I u Asar-Sualu i Virsaveji i zaseocima njenim,

28 I u Siklagu i u Mekoni i zaseocima njenim,

29 I u En-Rimonu i u Sareji i u Jarmotu,

30 U Zanoji, u Odolamu i selima njihovim, u Lahisu s poljem njegovim, u Azici i zaseocima njenim. I tako se naseliše od Virsaveje do doline Emona.

31 A sinovi Venijaminovi naseliše se od Gavaje u Mihamasu i Aji i Vetilju i zaseocima njegovim,

32 U Anatotu, u Novu, Ananiji,

33 U Asoru, u Rami, u Gitajimu,

34 U Adidu, u Sevojimu, u Nevalatu,

35 U Lodu, u Ononu, i u dolini drvodeljskoj.

36 A Leviti podeliše se među Judom i Venijaminom.