Jevanðelje po Mateju 8

Studie

  

1 A kad siđe s gore, za Njim iđaše naroda mnogo.

2 I gle, čovek gubav dođe i klanjaše Mu se govoreći: Gospode! Ako hoćeš, možeš me očistiti.

3 I pruživši ruku Isus, dohvati ga se govoreći: Hoću, očisti se. I odmah očisti se od gube.

4 I reče mu Isus: Gledaj, nikom ne kazuj, nego idi i pokaži se svešteniku, i prinesi dar koji je zapovedio Mojsije radi svedočanstva njima.

5 A kad uđe u Kapernaum, pristupi k Njemu kapetan moleći Ga

6 I govoreći: Gospode! Sluga moj leži doma uzet, i muči se vrlo.

7 A Isus mu reče: Ja ću doći i isceliću ga.

8 I kapetan odgovori i reče: Gospode! Nisam dostojan da pod krov moj uđeš; nego samo reci reč, i ozdraviće sluga moj.

9 Jer i ja sam čovek pod vlasti, i imam pod sobom vojnike, pa kažem jednom: Idi, i ide; i drugom: Dođi, i dođe; i sluzi svom: Učini to, i učini.

10 A kad ču Isus, udivi se i reče onima što iđahu za Njim: Zaista vam kažem: ni u Izrailju tolike vere ne nađoh.

11 I to vam kažem da će mnogi od istoka i zapada doći i sešće za trpezu s Avraamom i Isakom i Jakovom u carstvu nebeskom:

12 A sinovi carstva izgnaće se u tamu najkrajnju; onde će biti plač i škrgut zuba.

13 A kapetanu reče Isus: Idi, i kako si verovao neka ti bude. I ozdravi sluga njegov u taj čas.

14 I došavši Isus u dom Petrov vide taštu njegovu gde leži i groznica je trese.

15 I prihvati je za ruku, i pusti je groznica, i usta, i služaše Mu.

16 A uveče dovedoše k Njemu besnih mnogo, i izgna duhove rečju, i sve bolesnike isceli:

17 Da se zbude šta je kazao Isaija prorok govoreći: On nemoći naše uze i bolesti ponese.

18 A kad vide Isus mnogo naroda oko sebe, zapovedi učenicima svojim da idu na one strane.

19 I pristupivši jedan književnik reče Mu: Učitelju! Ja idem za Tobom kud god Ti pođeš.

20 Reče njemu Isus: Lisice imaju jame i ptice nebeske gnezda; a Sin čovečiji nema gde glave zakloniti.

21 A drugi od učenika Njegovih reče Mu: Gospode! Dopusti mi najpre da idem da ukopam oca svog.

22 A Isus reče njemu: Hajde za mnom, a ostavi neka mrtvi ukopavaju svoje mrtvace.

23 I kad uđe u lađu, za Njim uđoše učenici Njegovi.

24 I gle, oluja velika postade na moru da se lađa pokri valovima; a On spavaše.

25 I prikučivši se učenici Njegovi probudiše Ga govoreći: Gospode! Izbavi nas, izgibosmo.

26 I reče im: Zašto ste strašljivi, maloverni? Tada ustavši zapreti vetrovima i moru, i postade tišina velika.

27 A ljudi čudiše se govoreći: Ko je Ovaj da Ga slušaju i vetrovi i more?

28 A kad dođe na one strane u zemlju gergesinsku, sretoše Ga dva besna, koji izlaze iz grobova, tako zla da ne mogaše niko proći putem onim.

29 I gle, povikaše: Šta je Tebi do nas, Isuse, Sine Božji? Zar si došao amo pre vremena da mučiš nas?

30 A daleko od njih pasaše veliko krdo svinja.

31 I đavoli moljahu Ga govoreći: Ako nas izgoniš, pošlji nas da idemo u krdo svinja.

32 I reče im: Idite. I oni izišavši otidoše u svinje. I gle, navali svo krdo s brega u more, i potopiše se u vodi.

33 A svinjari pobegoše; i došavši u grad kazaše sve, i za besne.

34 I gle, sav grad iziđe na susret Isusu; i videvši Ga moliše da bi otišao iz njihovog kraja.

  
Scroll to see more.