Jevanðelje po Mateju 28:19

Study

                 |

19 Idite dakle i naučite sve narode krsteći ih va ime Oca i Sina i Svetog Duha,