Jevanðelje po Mateju 28:19

Studie

     

19 Idite dakle i naučite sve narode krsteći ih va ime Oca i Sina i Svetog Duha,