Jevanðelje po Mateju 25

Studie

  

1 Tada će biti carstvo nebesko kao deset devojaka koje uzeše žiške svoje i iziđoše na susret ženiku.

2 Pet od njih behu mudre, a pet lude.

3 I lude uzevši žiške svoje ne uzeše sa sobom ulja.

4 A mudre uzeše ulje u sudovima sa žišcima svojim.

5 A budući da ženik odocni, zadremaše sve, i pospaše.

6 A u ponoći stade vika: Eto ženika gde ide, izlazite mu na susret.

7 Tada ustaše sve devojke one i ukrasiše žiške svoje.

8 A lude rekoše mudrima: Dajte nam od ulja svog, jer naši žišci hoće da se ugase.

9 A mudre odgovoriše govoreći: Da ne bi nedostalo i nama i vama, bolje je idite k trgovcima i kupite sebi.

10 A kad one otidoše da kupe, dođe ženik, i gotove uđoše s njim na svadbu, i zatvoriše se vrata.

11 A posle dođoše i one druge devojke govoreći: Gospodaru! Gospodaru! Otvori nam.

12 A On odgovarajući reče im: Zaista vam kažem: ne poznajem vas.

13 Stražite dakle, jer ne znate dan ni čas u koji će Sin čovečiji doći.

14 Jer kao što čovek polazeći dozva sluge svoje i predade im blago svoje;

15 I jednom, dakle, dade pet talanata, a drugom dva, a trećem jedan, svakom prema njegovoj moći; i otide odmah.

16 A onaj što primi pet talanata otide te radi s njima, i dobi još pet talanata.

17 Tako i onaj što primi dva dobi i on još dva.

18 A koji primi jedan otide te ga zakopa u zemlju i sakri srebro gospodara svog.

19 A po dugom vremenu dođe gospodar tih sluga, i stade se računati s njima.

20 I pristupivši onaj što je primio pet talanata, donese još pet talanata govoreći: Gospodaru! Predao si mi pet talanata; evo još pet talanata ja sam dobio s njima.

21 A gospodar njegov reče mu: Dobro, slugo dobri i verni! U malom bio si mi veran, nad mnogim ću te postaviti; uđi u radost gospodara svog.

22 A pristupivši i onaj što je primio dva talanta reče: Gospodaru! Predao si mi dva talanta; evo još dva talanta ja sam dobio s njima.

23 A gospodar njegov reče mu: Dobro, slugo dobri i verni! U malom bio si mi veran, nad mnogim ću te postaviti; uđi u radost gospodara svog.

24 A pristupivši i onaj što je primio jedan talanat reče: Gospodaru! Znao sam da si ti tvrd čovek: žnješ gde nisi sejao, i kupiš gde nisi vejao;

25 Pa se pobojah i otidoh te sakrih talanat tvoj u zemlju; i evo ti svoje.

26 A gospodar njegov odgovarajući reče mu: Zli i lenjivi slugo! Znao si da ja žnjem gde nisam sejao, i kupim gde nisam vejao:

27 Trebalo je dakle moje srebro da daš trgovcima; i ja došavši uzeo bih svoje s dobitkom.

28 Uzmite dakle od njega talanat, i podajte onom što ima deset talanata.

29 Jer svakom koji ima, daće se, i preteći će mu; a od onog koji nema, i šta ima uzeće se od njega.

30 I nevaljalog slugu bacite u tamu najkrajnju; onde će biti plač i škrgut zuba.

31 A kad dođe Sin čovečiji u slavi svojoj i svi sveti anđeli s Njime, onda će sesti na prestolu slave svoje.

32 I sabraće se pred Njim svi narodi, i razlučiće ih između sebe kao pastir što razlučuje ovce od jaraca.

33 I postaviće ovce s desne strane sebi, a jarce s leve.

34 Tada će reći car onima što Mu stoje s desne strane: hodite blagosloveni Oca mog; primite carstvo koje vam je pripravljeno od postanja sveta.

35 Jer ogladneh, i daste mi da jedem; ožedneh, i napojiste me; gost bejah, i primiste me;

36 Go bejah, i odenuste me; bolestan bejah, i obiđoste me; u tamnici bejah, i dođoste k meni.

37 Tada će Mu odgovoriti pravednici govoreći: Gospode! Kad Te videsmo gladna, i nahranismo? Ili žedna, i napojismo?

38 Kad li Te videsmo gosta, i primismo? Ili gola, i odenusmo?

39 Kad li Te videsmo bolesna ili u tamnici, i dođosmo k Tebi?

40 I odgovarajući car reći će im: Zaista vam kažem: kad učiniste jednom od ove moje najmanje braće, meni učiniste.

41 Tada će reći i onima što Mu stoje s leve strane: Idite od mene prokleti u oganj večni pripravljen đavolu i anđelima njegovim.

42 Jer ogladneh, i ne dadoste mi da jedem; ožedneh, i ne napojiste me;

43 Gost bejah, i ne primiste me; go bejah, i ne odenuste me; bolestan i u tamnici bejah, i ne obiđoste me.

44 Tada će Mu odgovoriti i oni govoreći: Gospode! Kad Te videsmo gladna ili žedna, ili gosta ili gola, ili bolesna ili u tamnici, i ne poslužismo Te?

45 Tada će im odgovoriti govoreći: Zaista vam kažem: kad ne učiniste jednom od ove moje male braće, ni meni ne učiniste.

46 I ovi će otići u muku večnu, a pravednici u život večni.

  
Scroll to see more.