Jevanðelje po Mateju 19

Serbian (Daničić, Karadžić)

Studovat vnitřní smysl

← Jevanðelje po Mateju 18   Jevanðelje po Mateju 20 →

1 I kad svrši Isus reči ove, otide iz Galileje, i dođe u okoline judejske preko Jordana.

2 I za Njim idoše ljudi mnogi i isceli ih onde.

3 I pristupiše k Njemu fariseji da Ga kušaju, i rekoše Mu: Može li čovek pustiti ženu svoju za svaku krivicu?

4 A On odgovarajući reče im: Niste li čitali da je Onaj koji je u početku stvorio čoveka muža i ženu stvorio ih?

5 I reče: Zato ostaviće čovek oca svog i mater, i prilepiće se k ženi svojoj, i biće dvoje jedno telo.

6 Tako nisu više dvoje, nego jedno telo; a šta je Bog sastavio čovek da ne rastavlja.

7 Rekoše Mu: Zašto dakle Mojsije zapoveda da se da knjiga raspusna, i da se pusti?

8 Reče im: Mojsije je vama dopustio po tvrđi vašeg srca puštati svoje žene; a iz početka nije bilo tako.

9 Nego ja vama kažem: Ako ko pusti svoju ženu, osim za kurvarstvo, i oženi se drugom, čini preljubu; i koji uzme puštenicu čini preljubu.

10 Rekoše Mu učenici Njegovi: Ako je tako čoveku sa ženom, nije se dobro ženiti.

11 A On reče im: Ne mogu svi primiti te reči do oni kojima je dano.

12 Jer ima uškopljenika koji su se tako rodili iz utrobe materine; a ima uškopljenika koje su ljudi uškopili; a ima uškopljenika koji su sami sebe uškopili carstva radi nebeskog. Ko može primiti neka primi.

13 Tada privedoše k Njemu decu da metne ruke na njih, i da se pomoli Bogu; a učenici zabranjivahu im.

14 A Isus reče: Ostavite decu i ne zabranjujte im dolaziti k meni; jer je takvih carstvo nebesko.

15 I metnuvši na njih ruke otide odande.

16 I gle, neko pristupivši reče Mu: Učitelju blagi! Kakvo ću dobro da učinim da imam život večni?

17 A On reče mu: Što me zoveš blagim? Niko nije blag osim jednog Boga. A ako želiš ući u život, drži zapovesti.

18 Reče Mu: Koje? A Isus reče: Da ne ubiješ; ne činiš preljube; ne ukradeš; ne svedočiš lažno;

19 Poštuj oca i mater; i ljubi bližnjeg svog kao samog sebe.

20 Reče Mu mladić: Sve sam ovo sačuvao od mladosti svoje; šta mi još treba?

21 Reče mu Isus: Ako hoćeš savršen da budeš, idi i prodaj sve što imaš i podaj siromasima; i imaćeš blago na nebu; pa hajde za mnom.

22 A kad ču mladićreč, otide žalostan; jer beše vrlo bogat.

23 A Isus reče učenicima svojim: Zaista vam kažem da je teško bogatome ući u carstvo nebesko.

24 I još vam kažem: Lakše je kamili proći kroz iglene uši nego li bogatome ući u carstvo Božije.

25 A kad to čuše učenici, divljahu se vrlo govoreći: Ko se dakle može spasiti?

26 A Isus pogledavši na njih reče im: Ljudima je ovo nemoguće, a Bogu je sve moguće.

27 Tada odgovori Petar i reče Mu: Eto mi smo ostavili sve i za Tobom idemo; šta će dakle biti nama?

28 A Isus reče im: Zaista vam kažem da ćete vi koji idete za mnom, u drugom rođenju, kad sede Sin čovečiji na prestolu slave svoje, sešćete i vi na dvanaest prestola i suditi nad dvanaest kolena Izrailjevih.

29 I svaki, koji ostavi kuće, ili braću, ili sestre, ili oca, ili mater, ili ženu, ili decu, ili zemlju, imena mog radi, primiće sto puta onoliko, i dobiće život večni.

30 Ali će mnogi prvi biti poslednji i poslednji prvi.

← Jevanðelje po Mateju 18   Jevanðelje po Mateju 20 →
Studovat vnitřní smysl

Komentář k této kapitole:

Příběhy:

Vysvětlení nebo odkazy ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 128, 233, 394, 1017, 1059, 1072, 2027 ...

Apocalypse Revealed 79, 81, 233, 273, 284, 618, 798 ...

Bracna Ljubav 50, 112, 156, 194, 215, 255, 276 ...

Bozanska Promisao 230, 324

The Lord 25, 45

Sacred Scripture 51

Nebo i Pakao 281, 357, 365, 372

True Christianity 226

Ukázat odkazy z nepublikovaných děl Swedenborga
Přeložit:
Sdílet: