Jevanðelje po Mateju 14

Studie

           |

1 U to vreme dođe glas do Iroda četvorovlasnika o Isusu;

2 I reče slugama svojim: To je Jovan krstitelj; on ustade iz mrtvih, i zato čini čudesa.

3 Jer Irod uhvati Jovana, sveza ga i baci u tamnicu Irodijade radi žene Filipa brata svog.

4 Jer mu govoraše Jovan: Ne možeš ti nje imati.

5 I htede da ga ubije, ali se poboja naroda; jer ga držahu za proroka.

6 A kad beše dan rođenja Irodovog, igra kći Irodijadina pred njima i ugodi Irodu.

7 Zato i s kletvom obeća joj dati šta god zaište.

8 A ona naučena od matere svoje: Daj mi, reče, ovde na krugu glavu Jovana krstitelja.

9 I zabrinu se car; ali kletve radi i onih koji se gošćahu s njim, zapovedi joj dati.

10 I posla te posekoše Jovana u tamnici.

11 I donesoše glavu njegovu na krugu, i dadoše devojci, i odnese je materi svojoj.

12 I došavši učenici njegovi, uzeše telo njegovo i ukopaše ga; i dođoše Isusu te javiše.

13 I čuvši Isus, otide odande u lađi u pusto mesto nasamo. A kad to čuše ljudi, idoše za Njim pešice iz gradova.

14 I izašavši Isus vide mnogi narod, i sažali mu se za njih, i isceli bolesnike njihove.

15 A pred veče pristupiše k Njemu učenici Njegovi govoreći: Ovde je pusto mesto, a dockan je već; otpusti narod neka ide u sela da kupi sebi hrane.

16 A Isus reče im: Ne treba da idu; podajte im vi neka jedu.

17 A oni rekoše Mu: Nemamo ovde do samo pet hlebova i dve ribe.

18 A On reče: Donesite mi ih ovamo.

19 I zapovedi narodu da posedaju po travi; pa uze onih pet hlebova i dve ribe, i pogledavši na nebo blagoslovi, i prelomivši dade učenicima svojim, a učenici narodu.

20 I jedoše svi, i nasitiše se, i nakupiše komada što preteče dvanaest kotarica punih.

21 A onih što su jeli beše ljudi oko pet hiljada, osim žena i dece.

22 I odmah natera Isus učenike svoje da uđu u lađu i napred da idu na one strane dok On otpusti narod.

23 I otpustivši narod pope se na goru sam da se moli Bogu. I uveče beše onde sam.

24 A lađa beše nasred mora u nevolji od valova, jer beše protivan vetar.

25 A u četvrtu stražu noći otide k njima Isus idući po moru.

26 I videvši Ga učenici po moru gde ide, poplašiše se govoreći: To je utvara; i od straha povikaše.

27 A Isus odmah reče im govoreći: Ne bojte se; ja sam, ne plašite se.

28 A Petar odgovarajući reče: Gospode! Ako si Ti, reci mi da dođem k Tebi po vodi.

29 A On reče: Hodi. I izišavši iz lađe Petar iđaše po vodi da dođe k Isusu.

30 No videći vetar veliki uplaši se, i počevši se topiti, povika govoreći: Gospode, pomagaj!

31 I odmah Isus pruživši ruku uhvati Petra, i reče mu: Maloverni! Zašto se posumnja?

32 I kad uđoše u lađu, presta vetar.

33 A koji behu u lađi pristupiše i pokloniše Mu se govoreći: Vaistinu Ti si Sin Božji.

34 I prešavši dođoše u zemlju genisaretsku.

35 I poznavši Ga ljudi iz onog mesta, poslaše po svoj onoj okolini, i donesoše k Njemu sve bolesnike.

36 I moljahu Ga da se samo dotaknu skuta od Njegove haljine; i koji se dotakoše ozdraviše.

  
Scroll to see more.