Jevanðelje po Mateju 1

Serbian (Daničić, Karadžić)

Studovat vnitřní smysl

Jevanðelje po Mateju 2 →

1 Pleme Isusa Hrista, sina Davida Avramovog sina.

2 Avraam rodi Isaka. A Isak rodi Jakova. A Jakov rodi Judu i braću njegovu.

3 A Juda rodi Faresa i Zaru s Tamarom. A Fares rodi Esroma. A Esrom rodi Arama.

4 A Aram rodi Aminadava. A Aminadav rodi Naasona. A Naason rodi Salmona.

5 A Salmon rodi Vooza s Rahavom. A Vooz rodi Ovida s Rutom. A Ovid rodi Jeseja.

6 A Jesej rodi Davida cara. A David car rodi Solomuna s Urijinicom.

7 A Solomun rodi Rovoama. A Rovoam rodi Aviju. A Avija rodi Asu.

8 A Asa rodi Josafata. A Josafat rodi Jorama. A Joram rodi Oziju.

9 A Ozija rodi Joatama. A Joatam rodi Ahaza. A Ahaz rodi Ezekiju.

10 A Ezekija rodi Manasiju, a Manasija rodi Amona. A Amon rodi Josiju.

11 A Josija rodi Jehoniju i braću njegovu, u seobi vavilonskoj.

12 A po seobi vavilonskoj, Jehonija rodi Salatiila. A Salatiilo rodi Zorovavela.

13 A Zorovavel rodi Aviuda. A Aviud rodi Elijakima. A Elijakim rodi Azora.

14 A Azor rodi Sadoka. A Sadok rodi Ahima. A Ahim rodi Eliuda.

15 A Eliud rodi Eleazara, a Eleazar rodi Matana. A Matan rodi Jakova.

16 A Jakov rodi Josifa, muža Marije, koja rodi Isusa prozvanog Hrista.

17 Svega dakle kolena od Avrama do Davida, kolena četrnaest, a od Davida do seobe vavilonske, kolena četrnaest, a od seobe vavilonske do Hrista, kolena četrnaest.

18 A rođenje Isusa Hrista bilo je ovako: kad je Marija, mati Njegova, bila isprošena za Josifa, a još dok se nisu bili sastali, nađe se da je ona trudna od Duha Svetog.

19 A Josif muž njen, budući pobožan i ne htevši je javno sramotiti, namisli je tajno pustiti.

20 No kad on tako pomisli, a to mu se javi u snu anđeo Gospodnji govoreći: Josife, sine Davidov! Ne boj se uzeti Marije žene svoje; jer ono što se u njoj začelo od Duha je Svetog.

21 Pa će roditi Sina, i nadeni Mu ime Isus; jer će On izbaviti svoj narod od greha njihovih.

22 A ovo je sve bilo da se izvrši šta je Gospod kazao preko proroka koji govori:

23 Eto, devojka će zatrudneti, i rodiće Sina, i nadenuće Mu ime Emanuilo, koje će reći: S nama Bog.

24 Kad se Josif probudi od sna, učini kako mu je zapovedio anđeo Gospodnji, i uzme ženu svoju.

25 I ne znaše za nju dok ne rodi Sina svog prvenca, i nadede Mu ime Isus.

Jevanðelje po Mateju 2 →
Studovat vnitřní smysl

Komentář k této kapitole:

Příběhy:

Vysvětlení nebo odkazy ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 1925, 9809, 10154, 10819

Apocalypse Revealed 613, 962

Brief Exposition of Doctrine 120

The Lord 6, 19, 21, 29

True Christianity 82, 140, 188

Novi Jerusalim i Njegovo Nebesko Ucenje 284

Ukázat odkazy z nepublikovaných děl Swedenborga
Přeložit:
Sdílet: