Jevanðelje po Marku 13

Studie

  

1 I kad izlažaše iz crkve reče Mu jedan od učenika Njegovih: Učitelju! Gle kakvo je kamenje, i kakva građevina!

2 I odgovarajući Isus reče mu: Vidiš li ovu veliku građevinu? Ni kamen na kamenu neće ovde ostati koji se neće razmetnuti.

3 I kad seđaše na gori Maslinskoj prema crkvi, pitahu Ga samog Petar i Jakov i Jovan i Andrija:

4 Kaži nam kad će to biti? I kakav će znak biti kad će se to sve svršiti?

5 A Isus odgovarajući im poče govoriti: Čuvajte se da vas ko ne prevari.

6 Jer će mnogi doći u moje ime govoreći: Ja sam; i mnoge će prevariti.

7 A kad čujete ratove i glasove o ratovima, ne plašite se; jer treba da to bude; ali to još nije posledak.

8 Ustaće narod na narod i carstvo na carstvo; i zemlja će se tresti po svetu; i biće gladi i bune. To je početak stradanja.

9 A vi se čuvajte; jer će vas predavati u sudove i po zbornicama biće vas, i pred kraljeve i careve izvodiće vas mene radi za svedočanstvo njima.

10 I u svim narodima treba da se najpre propovedi jevanđelje.

11 A kad vas povedu da predaju, ne brinite se unapred šta ćete govoriti, niti mislite; nego šta vam se da u onaj čas ono govorite; jer vi nećete govoriti nego Duh Sveti.

12 I predaće brat brata na smrt i otac sina, i ustaće deca na roditelje i pobiće ih.

13 I svi će omrznuti na vas imena mog radi. Ali koji pretrpi do kraja blago njemu.

14 A kad vidite mrzost opustošenja, za koju govori prorok Danilo, da stoji gde ne treba (koji čita da razume): tada koji budu u Judeji neka beže u gore;

15 I koji bude na krovu da ne silazi u kuću, niti da ulazi da uzme šta iz kuće svoje;

16 I koji bude u polju da se ne vraća natrag da uzme haljinu svoju.

17 Ali teško trudnima i dojiljama u te dane!

18 Nego se molite Bogu da ne bude bežanje vaše u zimu.

19 Jer će u dane te biti nevolja kakva nije bila od početka stvorenja koje je Bog stvorio do sad, i neće ni biti.

20 I da Gospod ne skrati dane niko ne bi ostao; ali izabranih radi, koje izabra, skratio je dane.

21 Tada ako vam ko reče: Evo ovde je Hristos, ili: Eno onde, ne verujte.

22 Jer će izaći lažni Hristosi i lažni proroci, i pokazaće znake i čudesa da bi prevarili, ako bude moguće, i izabrane.

23 Ali vi se čuvajte: eto vam sve kazah napred.

24 Ali u te dane, posle te nevolje, sunce će pomrčati, i mesec svoju svetlost izgubiti.

25 I zvezde će spadati s neba i sile nebeske pokrenuti se.

26 I tada će ugledati Sina čovečjeg gde ide na oblacima sa silom i slavom velikom.

27 I tada će poslati anđele svoje i sabraće izabrane svoje od četiri vetra, od kraja zemlje do kraja neba.

28 A od smokve naučite se priči: kad se većnjena grana pomladi i stane listati, znate da je blizu leto.

29 Tako i vi kad vidite ovo da se zbiva, znajte da je blizu kod vrata.

30 Zaista vam kažem da ovaj naraštaj neće proći dok se ovo sve ne zbude.

31 Nebo i zemlja proći će, ali reči moje neće proći.

32 A o danu tom ili o času niko ne zna, ni anđeli koji su na nebesima, ni Sin, do Otac.

33 Pazite, stražite i molite se Bogu; jer ne znate kad će vreme nastati.

34 Kao što čovek odlazeći ostavi kuću svoju, i da slugama svojim vlast, i svakome svoj posao; i vrataru zapovedi da straži.

35 Stražite dakle; jer ne znate kad će doći gospodar od kuće, ili uveče ili u po noći, ili u petle, ili ujutru;

36 Da ne dođe iznenada i da vas ne nađe, a vi spavate.

37 A šta vam kažem, svima kažem: stražite.

  
Scroll to see more.