Jevanðelje po Marku 13

Serbian (Daničić, Karadžić)

Studovat vnitřní smysl

← Jevanðelje po Marku 12   Jevanðelje po Marku 14 →

1 I kad izlažaše iz crkve reče Mu jedan od učenika Njegovih: Učitelju! Gle kakvo je kamenje, i kakva građevina!

2 I odgovarajući Isus reče mu: Vidiš li ovu veliku građevinu? Ni kamen na kamenu neće ovde ostati koji se neće razmetnuti.

3 I kad seđaše na gori Maslinskoj prema crkvi, pitahu Ga samog Petar i Jakov i Jovan i Andrija:

4 Kaži nam kad će to biti? I kakav će znak biti kad će se to sve svršiti?

5 A Isus odgovarajući im poče govoriti: Čuvajte se da vas ko ne prevari.

6 Jer će mnogi doći u moje ime govoreći: Ja sam; i mnoge će prevariti.

7 A kad čujete ratove i glasove o ratovima, ne plašite se; jer treba da to bude; ali to još nije posledak.

8 Ustaće narod na narod i carstvo na carstvo; i zemlja će se tresti po svetu; i biće gladi i bune. To je početak stradanja.

9 A vi se čuvajte; jer će vas predavati u sudove i po zbornicama biće vas, i pred kraljeve i careve izvodiće vas mene radi za svedočanstvo njima.

10 I u svim narodima treba da se najpre propovedi jevanđelje.

11 A kad vas povedu da predaju, ne brinite se unapred šta ćete govoriti, niti mislite; nego šta vam se da u onaj čas ono govorite; jer vi nećete govoriti nego Duh Sveti.

12 I predaće brat brata na smrt i otac sina, i ustaće deca na roditelje i pobiće ih.

13 I svi će omrznuti na vas imena mog radi. Ali koji pretrpi do kraja blago njemu.

14 A kad vidite mrzost opustošenja, za koju govori prorok Danilo, da stoji gde ne treba (koji čita da razume): tada koji budu u Judeji neka beže u gore;

15 I koji bude na krovu da ne silazi u kuću, niti da ulazi da uzme šta iz kuće svoje;

16 I koji bude u polju da se ne vraća natrag da uzme haljinu svoju.

17 Ali teško trudnima i dojiljama u te dane!

18 Nego se molite Bogu da ne bude bežanje vaše u zimu.

19 Jer će u dane te biti nevolja kakva nije bila od početka stvorenja koje je Bog stvorio do sad, i neće ni biti.

20 I da Gospod ne skrati dane niko ne bi ostao; ali izabranih radi, koje izabra, skratio je dane.

21 Tada ako vam ko reče: Evo ovde je Hristos, ili: Eno onde, ne verujte.

22 Jer će izaći lažni Hristosi i lažni proroci, i pokazaće znake i čudesa da bi prevarili, ako bude moguće, i izabrane.

23 Ali vi se čuvajte: eto vam sve kazah napred.

24 Ali u te dane, posle te nevolje, sunce će pomrčati, i mesec svoju svetlost izgubiti.

25 I zvezde će spadati s neba i sile nebeske pokrenuti se.

26 I tada će ugledati Sina čovečjeg gde ide na oblacima sa silom i slavom velikom.

27 I tada će poslati anđele svoje i sabraće izabrane svoje od četiri vetra, od kraja zemlje do kraja neba.

28 A od smokve naučite se priči: kad se većnjena grana pomladi i stane listati, znate da je blizu leto.

29 Tako i vi kad vidite ovo da se zbiva, znajte da je blizu kod vrata.

30 Zaista vam kažem da ovaj naraštaj neće proći dok se ovo sve ne zbude.

31 Nebo i zemlja proći će, ali reči moje neće proći.

32 A o danu tom ili o času niko ne zna, ni anđeli koji su na nebesima, ni Sin, do Otac.

33 Pazite, stražite i molite se Bogu; jer ne znate kad će vreme nastati.

34 Kao što čovek odlazeći ostavi kuću svoju, i da slugama svojim vlast, i svakome svoj posao; i vrataru zapovedi da straži.

35 Stražite dakle; jer ne znate kad će doći gospodar od kuće, ili uveče ili u po noći, ili u petle, ili ujutru;

36 Da ne dođe iznenada i da vas ne nađe, a vi spavate.

37 A šta vam kažem, svima kažem: stražite.

← Jevanðelje po Marku 12   Jevanðelje po Marku 14 →
Studovat vnitřní smysl

Komentář k této kapitole:

Příběhy:

Vysvětlení nebo odkazy ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 34, 336, 493, 721, 795, 820, 1050 ...

Apocalypse Revealed 24, 33, 51, 53, 158, 191, 323 ...

Brief Exposition of Doctrine 73

Bozanska Promisao 231, 328

The Lord 14, 26, 51

Sacred Scripture 2

Zemlje Planete U Vasioni 171

The Last Judgment (Continuation) 13, 25

True Christianity 190

Ukázat odkazy z nepublikovaných děl Swedenborga
Přeložit:
Sdílet: