Jevanðelje po Luki 21

Studie

  

1 Pogledavši pak gore vide bogate gde meću priloge svoje u haznu Božiju;

2 A vide i jednu siromašnu udovicu koja metaše onde dve lepte;

3 I reče: Zaista vam kažem: ova siromašna udovica metnu više od sviju:

4 Jer svi ovi metnuše u prilog Bogu od suviška svog, a ona od sirotinje svoje metnu svu hranu svoju što imaše.

5 I kad neki govorahu za crkvu da je ukrašena lepim kamenjem i zakladima, reče:

6 Doći će dani u koje od svega što vidite neće ostati ni kamen na kamenu koji se neće razmetnuti.

7 Zapitaše Ga pak govoreći: Učitelju! A kad će to biti? I kakav je znak kad će se to dogoditi?

8 A On reče: Čuvajte se da vas ne prevare, jer će mnogi doći na ime moje govoreći: Ja sam, i vreme se približi. Ne idite dakle za njima.

9 A kad čujete ratove i bune, ne plašite se; jer to sve treba najpre da bude; ali još nije tada posledak.

10 Tada im reče: Ustaće narod na narod i carstvo na carstvo;

11 I zemlja će se tresti vrlo po svetu, i biće gladi i pomori i strahote i veliki znaci biće na nebu.

12 A pre svega ovog metnuće na vas ruke svoje i goniće vas i predavati u zbornice i u tamnice; vodiće vas pred careve i kraljeve imena mog radi.

13 A to će vam se dogoditi za svedočanstvo.

14 Metnite dakle u srca svoja, da se pre ne pripravljate kako ćete odgovarati:

15 Jer ću vam ja dati usta i premudrost kojoj se neće moći protiviti ni odgovoriti svi vaši protivnici.

16 A predavaće vas i roditelji i braća i rođaci i prijatelji; i pobiće neke od vas.

17 I svi će omrznuti na vas imena mog radi.

18 I dlaka s glave vaše neće poginuti.

19 Trpljenjem svojim spasavajte duše svoje.

20 A kad vidite da Jerusalim opkoli vojska onda znajte da se približilo vreme da opusti.

21 Tada koji budu u Judeji neka beže u gore, i koji budu u gradu neka izlaze napolje; i koji su napolju neka ne ulaze u njega:

22 Jer su ovo dani osvete, da se izvrši sve što je napisano.

23 Ali teško trudnima i dojilicama u te dane! Jer će biti velika nevolja na zemlji, gnev na ovom narodu.

24 I pašće od oštrica mača, i odvešće se u ropstvo po svim narodima; i Jerusalim će gaziti neznabošci dok se ne izvrše vremena neznabožaca.

25 I biće znaci u suncu i u mesecu i u zvezdama; i ljudima na zemlji tuga od smetnje i od huke morske i valova.

26 Ljudi će umirati od straha i od čekanja onog što ide na zemlju; jer će se i sile nebeske pokrenuti.

27 I tada će ugledati Sina čovečijeg gde ide na oblacima sa silom i slavom velikom.

28 A kad se počne ovo zbivati, gledajte i podignite glave svoje; jer se približuje izbavljenje vaše.

29 I kaza im priču: Gledajte na smokvu i na sva drveta;

30 Kad vidite da većpoteraju, sami znate da je blizu leto.

31 Tako i vi kad vidite ovo da se zbiva, znajte da je blizu carstvo Božije.

32 Zaista vam kažem da ovaj naraštaj neće proći dok se ovo sve ne zbude.

33 Nebo i zemlja proći će, a reči moje neće proći.

34 Ali se čuvajte da kako vaša srca ne otežaju žderanjem i pijanstvom i brigama ovog sveta, i da vam ovaj dan ne dođe iznenada.

35 Jer će doći kao zamka na sve koji žive po svoj zemlji.

36 Stražite dakle jednako i molite se Bogu da biste se udostojili uteći od svega ovog što će se zbiti, i stati pred Sinom čovečijim.

37 I danju učaše u crkvi, a noću izlažaše i noćivaše na gori koja se zove Maslinska.

38 I sav narod dolažaše izjutra k Njemu u crkvu da Ga slušaju.

  
Scroll to see more.