Jevanðelje po Luki 17:1

Study

                 |

1 A učenicima reče: Nije moguće da ne dođu sablazni; ali teško onome s koga dolaze;