Jevanðelje po Luki 13

Serbian (Daničić, Karadžić)

Studovat vnitřní smysl

← Jevanðelje po Luki 12   Jevanðelje po Luki 14 →

1 U to vreme, pak, dođoše neki i kazaše za Galilejce kojih krv pomeša Pilat sa žrtvama njihovim.

2 I odgovarajući Isus reče im: Mislite li da su ti Galilejci bili najgrešniji od svih Galilejaca, jer tako postradaše?

3 Ne, kažem vam, nego ako se ne pokajete, svi ćete tako izginuti.

4 Ili onih osamnaest što na njih pade kula siloamska i pobi ih, mislite li da su oni najkrivlji bili od svih Jerusalimljana?

5 Ne, kažem vam, nego ako se ne pokajete, svi ćete tako izginuti.

6 Kaza im pak ovu priču: Jedan čovek imaše smokvu usađenu u svom vinogradu, i dođe da traži roda na njoj, i ne nađe.

7 Onda reče vinogradaru: Evo treća godina kako dolazim i tražim roda na ovoj smokvi, i ne nalazim; poseci je, dakle, zašto zemlji da smeta?

8 A on odgovarajući reče mu: Gospodaru! Ostavi je i za ovu godinu dok okopam oko nje i obaspem gnojem;

9 Pa da ako rodi: Ako li ne, poseći ćeš je na godinu.

10 A kad učaše u jednoj zbornici u subotu,

11 I gle, beše onde žena bolesna od duha osamnaest godina, i beše zgrčena, i ne mogaše se ispraviti.

12 A kad je vide, dozva je Isus i reče joj: Ženo! Oproštena si od bolesti svoje.

13 I metnu na nju ruke, i odmah se ispravi i hvaljaše Boga.

14 A starešina od zbornice srđaše se što je Isus isceli u subotu, i odgovarajući reče narodu: Šest je dana u koje treba raditi, u one dakle dolazite te se lečite, a ne u dan subotni.

15 A Gospod mu odgovori i reče: Licemere! Svaki od vas u subotu ne odrešuje li svog vola ili magarca od jasala, i ne vodi da napoji?

16 A ovu kćer Avraamovu koju sveza sotona, evo osamnaesta godina, ne trebaše li je odrešiti iz ove sveze u dan subotni?

17 I kad On ovo govoraše stiđahu se svi koji Mu se protivljahu; i sav narod radovaše se za sva Njegova slavna dela.

18 A On im reče: Kakvo je carstvo Božije? I kako ću kazati da je?

19 Ono je kao zrno gorušičino, koje uzevši čovek baci u vrt svoj, i uzraste i posta drvo veliko, i ptice nebeske useliše se u grane njegove.

20 Opet reče: Kakvo ću kazati da je carstvo Božije?

21 Ono je kao kvasac koji uzevši žena metnu u tri kopanje brašna, dok ne uskise sve.

22 I prolažaše po gradovima i selima učeći i putujući u Jerusalim.

23 Reče Mu pak neko: Gospode! Je li malo onih koji će biti spaseni? A On im reče:

24 Navalite da uđete na tesna vrata; jer vam kažem: Mnogi će tražiti da uđu i neće moći:

25 Kad ustane domaćin i zatvori vrata, i stanete napolju stajati i kucati u vrata govoreći: Gospode! Gospode! Otvori nam; i odgovarajući reći će vam: Ne poznajem vas otkuda ste.

26 Tada ćete stati govoriti: Mi jedosmo pred Tobom i pismo, i po ulicama našim učio si.

27 A On će reći: Kažem vam: ne poznajem vas otkuda ste; odstupite od mene svi koji nepravdu činite.

28 Onde će biti plač i škrgut zuba, kad vidite Avraama i Isaka i Jakova i sve proroke u carstvu Božijem, a sebe napolje isterane.

29 I doći će od istoka i zapada i severa i juga i sešće za trpezu u carstvu Božijem.

30 I gle, ima poslednjih koji će biti prvi, i ima prvih koji će biti poslednji.

31 U taj dan pristupiše neki od fariseja govoreći Mu: Iziđi i idi odavde, jer Irod hoće da te ubije.

32 I reče im: Idite te kažite onoj lisici: Evo izgonim đavole i isceljujem danas i sutra, a treći dan završiću.

33 Ali danas i sutra i prekosutra treba mi ići; jer prorok ne može poginuti izvan Jerusalima.

34 Jerusalime, Jerusalime, koji ubijaš proroke i zasipaš kamenjem poslane k sebi! Koliko puta hteh da skupim čeda tvoja kao kokoš gnezdo svoje pod krila, i ne hteste!

35 Eto će vam se ostaviti kuća vaša pusta; a ja vam kažem: Nećete mene videti dok ne dođe da kažete: Blagosloven koji ide u ime Gospodnje.

← Jevanðelje po Luki 12   Jevanðelje po Luki 14 →
Studovat vnitřní smysl

Komentář k této kapitole:

Příběhy:

Vysvětlení nebo odkazy ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 776, 1017, 1032, 1059, 1328, 2336, 2371 ...

Apocalypse Revealed 8, 81, 157, 176, 245, 289, 334 ...

Brief Exposition of Doctrine 114

Anđeoska mudrost o Božanskoj Ljubavi i Mudrosti 17

Bozanska Promisao 25, 114, 128

The Lord 15, 18, 48

Life 2, 30, 65, 103

Nebo i Pakao 324, 471, 575

Poslednji Sud 52

True Christianity 129, 528, 567, 723

Novi Jerusalim i Njegovo Nebesko Ucenje 119

Ukázat odkazy z nepublikovaných děl Swedenborga

Přeložit:
Sdílet: