Jeremijine tužbalice 5

Studie

           |

1 Opomeni se, Gospode, šta nas zadesi; pogledaj i vidi sramotu našu.

2 Nasledstvo naše privali se tuđincima, domovi naši inostrancima.

3 Postasmo sirote, bez oca, matere naše kao udovice.

4 Svoju vodu pijemo za novce, svoja drva kupujemo.

5 Na vratu nam je jaram, i gone nas; umoreni nemamo odmora.

6 Pružamo ruku k Misircima i Asircima, da se nasitimo hleba.

7 Oci naši zgrešiše, i nema ih, a mi nosimo bezakonja njihova.

8 Robovi nam gospodare, nema nikoga da izbavi iz ruku njihovih.

9 Sa strahom za život svoj od mača u pustinji donosimo sebi hleb.

10 Koža nam pocrne kao pećod ljute gladi.

11 Sramote žene na Sionu i devojke po gradovima Judinim.

12 Knezove vešaju svojim rukama, ne poštuju lice staračko.

13 Mladiće uzimaju pod žrvnje, i deca padaju pod drvima.

14 Staraca nema više na vratima, ni mladića na pevanju.

15 Nesta radosti srcu našem, igra naša pretvori se u žalost.

16 Pade venac s glave naše; teško nama, što zgrešismo!

17 Stoga je srce naše žalosno, stoga oči naše potamneše,

18 Sa gore Siona, što opuste, i lisice idu po njoj.

19 Ti, Gospode, ostaješ doveka, presto Tvoj od kolena do kolena.

20 Zašto hoćeš da nas zaboraviš doveka, da nas ostaviš zadugo?

21 Obrati nas, Gospode, k sebi, i obratićemo se; ponovi dane naše kako behu pre.

22 Jer eda li ćeš nas sasvim odbaciti i gneviti se na nas veoma?