Isus Navin 3

Studovat vnitřní smysl

           

1 I usta Isus ujutru rano, i kretoše se od Sitima i dođoše do Jordana on i svi sinovi Izrailjevi, i noćiše onde a ne pređoše.

2 A posle tri dana prođoše upravitelji kroz logor,

3 I zapovediše narodu govoreći: Kad vidite kovčeg zaveta Gospoda Boga svog i sveštenike Levite gde ga nose, pođite i vi s mesta svog i idite za njim.

4 Ali neka bude daljine između vas i njega do dve hiljade lakata; bliže do njega ne primičite se, da biste poznali put kojim ćete ići, jer još nikada niste išli tim putem.

5 I Isus reče narodu: Osveštajte se, jer će sutra učiniti Gospod čudesa među vama.

6 Potom reče Isus sveštenicima govoreći: Uzmite kovčeg zavetni i idite pred narodom. I uzeše kovčeg zavetni i pođoše pred narodom.

7 A Gospod reče Isusu: Danas te počinjem uzvišavati pred svim Izrailjem da poznaju da ću i s tobom biti kao što sam bio s Mojsijem.

8 Zato ti zapovedi sveštenicima koji nose kovčeg zavetni, i reci: Kad dođete na kraj vode Jordana, stanite u Jordanu.

9 I reče Isus sinovima Izrailjevim: Pristupite ovamo, i čujte reči Gospoda Boga svog.

10 Po tom reče Isus: Po ovom ćete poznati da je Bog živi posred vas, i da će zaista odagnati ispred vas Hananeje i Heteje i Jeveje i Ferezeje i Gergeseje i Jevuseje:

11 Evo, kovčeg zaveta Gospoda svoj zemlji poći će pred vama preko Jordana.

12 Zato sada izaberite dvanaest ljudi iz plemena Izrailjevih, po jednog čoveka iz svakog plemena.

13 I čim sveštenici, noseći kovčeg zaveta Gospoda Gospoda svoj zemlji, stanu nogama svojim u vodi jordanskoj, voda će se u Jordanu rastvoriti, te će voda koja teče odozgo stati u gomilu.

14 I kad se podiže narod iz šatora svojih da pređe preko Jordana, i sveštenici ponesoše kovčeg zavetni pred narodom,

15 I kad oni što su nosili kovčeg dođoše do Jordana, i sveštenici noseći kovčeg okvasiše noge svoje na kraju vode (jer je Jordan pun preko bregova svojih za sve vreme žetve),

16 Zaustavi se voda što je tekla odozgo, i stade u jednu gomilu vrlo nadaleko, kod grada Adama, koji je kraj Zaretana; a što je teklo dole u more kraj polja, more slano, oteče sasvim; i narod prelažaše prema Jerihonu.

17 A sveštenici koji su nosili kovčeg zaveta Gospodnjeg stajahu na suvom usred Jordana bez straha, a sav Izrailj iđaše po suvom, dokle sav narod ne pređe preko Jordana.


Exploring the Meaning of Isus Navin 3      

Napsal(a) Rev. Julian Duckworth (machine translated into čeština)

Joshua Chapter 3: Izraelité překračují řeku Jordán

V této kapitole jdou Izraelci přes zátoku Jordán zázrakem. Vody řeky se drží zpět, aby vytvořily suchou půdu, po které se dá chodit. K tomuto zázraku dochází ve Starém zákoně mnohokrát, počínaje křížením Rudého moře v Exodu. A jak uvidíme, znamená to také pro nás.

Všichni Izraelci se stěhují na okraj řeky Jordán a tábor (viz Nebeská tajemství 6537). Potom je vydáno několik příkazů: pohybovat se pouze tehdy, když vidí, jak se kněží nesoucí archu pohybují první; držet se daleko od archy; zasvětit se; vybrat dvanáct mužů, jednoho z každého kmene. Kněžím se říká, že mají nést truhlu před lidmi a vstoupit do vod řeky.

Tyto podrobné pokyny jsou pro nás důležité v procesu regenerace. Na konci verše Jozue 3:4  to říká něco velmi říkajícího, že „jste takhle neprošli dříve.“ Po pravdě řečeno, ne; práce regenerace je pro nás nová a vezme nás do věcí, které jsme dosud nezažili. Když vidíme, jak se archa blíží, ukazuje naše vlastní potřeba zachovat Pánovy příkazy a pravdy v našich vizích a cílech.

Dostat se daleko od archy je také důležité, protože nesmíme kombinovat náš pohled na to, co děláme, s Pánovým pohledem na to, co musíme udělat - archa obsahuje deset přikázání a musí být vždy viděna (Nebeská tajemství 6724).

Text říká: „Nepřibližujte se k němu, abyste možná věděli, jak musíte jít.“ (Jozue 3:4Lidé jsou také řečeni, aby se zasvětili, aby se stali svatými. To by zahrnovalo mytí, což znamená očištění naší mysli a jednání všeho, co jde proti Bohu.

Posledním příkazem, kterému jsou lidé dány, je vybrat dvanáct mužů, jednoho z každého kmene. To bude důležité v následující kapitole, když z řeky Jordán vyjme dvanáct pamětních kamenů.

Kněží nesoucí archu jsou řečeni, aby vstoupili a namočili se. Pro nás to znamená, že naše odhodlání Bohu a naše nejvyšší úmysly („kněz“ v nás) musí přijít do styku s tekoucí vodou řeky Jordán (první duchovní pravdy, nejprve proto, že Jordán je hranice).

Když to kněží dělají, vody se okamžitě zastaví daleko proti proudu, takže všichni mohou bezpečně překročit, zatímco kněží stojí (viz viz Nebeská tajemství 1664[7]). Když se naše odhodlání Bohu spojí s Božími pravdami pro náš život a staneme se sjednocenými, máme nebeský ideál a nyní půjdeme kupředu. (Nauka o životě pro Nový Jeruzalém 55[3]).

Ve verších 9 až 13 Joshua lidem připomíná, co právě dělají. Přecházejí do Kanaánu: „a živý Bůh je mezi vámi a on bezpochyby vytlačí Kanaany, Hetejce, Hivity, Perizzity, Girgashity, Amority a Jebuzity“, kteří pro nás stojí za křivdy, slabosti, bludy , triky a podvody naší lidské povahy, jako je tomu před tím, než patříme k Bohu. "Hle, truhla smlouvy Pána celé země přechází před vámi do Jordánu."

Tato kapitola je naší první akcí a odhodláním na začátku naší regenerace nebo nového zrození. Zavezou nás odtud sem, nikdy se nevrátíme. Je to přechod z jedné strany našeho života na druhou (Nebeská tajemství 7779[3]). A celý Izrael přešel na suché zemi. Každý z nás je „celý Izrael“, protože nás má mnoho částí; milujeme, myslíme, věříme, ceníme, jednáme, děláme užitečné věci, sdílíme, pracujeme a hrajeme, a to vše a mnoho dalších bude součástí našeho duchovního života, který leží před námi.

   Studovat vnitřní smysl

Přeložit: