Isus Navin 21

Studie

           |

1 Tada dođoše glavari otačkih porodica levitskih k Eleazaru svešteniku i k Isusu sinu Navinom i glavarima porodica otačkih i plemenima sinova Izrailjevih.

2 I rekoše im u Silomu u zemlji hananskoj govoreći: Gospod je zapovedio preko Mojsija da nam se daju gradovi gde ćemo živeti i podgrađa njihova za stoku našu.

3 I dadoše sinovi Izrailjevi Levitima od nasledstva svog po zapovesti Gospodnjoj ove gradove i podgrađa njihova:

4 Izađe žreb za porodice Katove; i dopade sinovima Arona sveštenika između Levita žrebom trinaest gradova od plemena Judinog i od plemena Simeunovog i od plemena Venijaminovog.

5 A ostalim sinovima Katovim dopade žrebom deset gradova od porodica plemena Jefremovog i od plemena Danovog i od polovine plemena Manasijinog.

6 A sinovima Girsonovim dopade žrebom od porodica plemena Isaharovog i od plemena Asirovog i od plemena Neftalimovog i od polovine plemena Manasijinog u Vasanu trinaest gradova;

7 Sinovima Merarijevim po porodicama njihovim od plemena Ruvimovog i od plemena Gadovog i od plemena Zavulonovog dvanaest gradova.

8 Daše dakle sinovi Izrailjevi Levitima te gradove i podgrađa njihova žrebom, kao što beše zapovedio Gospod preko Mojsija.

9 I daše od plemena sinova Judinih i od plemena sinova Simeunovih ove gradove koji se kazuju po imenima:

10 I dopade sinovima Aronovim od porodica Katovih između sinova Levijevih, za koje pade prvi žreb,

11 Njima dopade: Kirijat-Arva, a Arva je otac Enakov, a taj je grad Hevron u gori Judinoj, s podgrađem svojim unaokolo.

12 A polje oko tog grada i sela njegova daše Halevu sinu Jefonijinom u nasledstvo.

13 Daše dakle sinovima Arona sveštenika grad za utočište krvniku Hevron s podgrađem i Livnu s podgrađem.

14 I Jatir s podgrađem i Estemoju s podgrađem,

15 I Olon s podgrađem i Davir s podgrađem,

16 I Ajin s podgrađem, i Jutu s podgrađem, i Vet-Semes s podgrađem: devet gradova od ta dva plemena.

17 A od plemena Venijaminovog Gavaon s podgrađem, i Gavaju s podgrađem,

18 Anatot s podgrađem, i Almon s podgrađem: četiri grada.

19 Svega gradova sinova Arona sveštenika trinaest gradova s podgrađima.

20 A porodicama sinova Katovih, Levitima, što ih još beše od sinova Katovih, dopadoše na njihov žreb gradovi od plemena Jefremovog;

21 Dopade im grad za utočište krvniku Sihem s podgrađem u gori Jefremovoj, i Gezer s podgrađem,

22 I Kivsajim s podgrađem, i Vet-Oron s podgrađem: četiri grada;

23 A od plemena Danovog: Eltekon s podgrađem, Giveton s podgrađem,

24 Ajalon s podgrađem, Gat-Rimon s podgrađem: četiri grada.

25 A od polovine plemena Manasijinog: Tanah s podgrađem i Gat-Rimon s podgrađem: dva grada.

26 Svega deset gradova s podgrađima dadoše porodicama sinova Katovih ostalima.

27 A sinovima Girsonovim između porodica levitskih dadoše od polovine plemena Manasijinog grad za utočište krvniku Golan u Vasanu s podgrađem, i Vester s podgrađem: dva grada;

28 A od plemena Isaharovog: Kison s podgrađem, Davrot s podgrađem.

29 Jarmut s podgrađem, En-Ganim s podgrađem: četiri grada;

30 A od plemena Asirovog: Misal s podgrađem, Avdon s podgrađem,

31 Helkat s podgrađem, i Reov s podgrađem: četiri grada;

32 A od plemena Neftalimovog grad za utočište krvniku Kedes u Galileji s podgrađem, i Amot-Dor s podgrađem, i Kartan s podgrađem: tri grada.

33 Svega gradova sinova Girsonovih po porodicama njihovim trinaest gradova s podgrađima.

34 A porodicama sinova Merarijevih, ostalim Levitima, daše od plemena Zavulonovog Jokneam s podgrađem, Kartu s podgrađem,

35 Dimnu s podgrađem, Nalol s podgrađem: četiri grada;

36 A od plemena Ruvimovog: Vosor s podgrađem, i Jazu s podgrađem,

37 Kedimot s podgrađem, i Mifat s podgrađem: četiri grada;

38 A od plemena Gadovog: grad za utočište krvniku Ramot u Galadu s podgrađem, i Mahanajim s podgrađem.

39 Esevon s podgrađem, Jazir s podgrađem; svega četiri grada.

40 Sve ove gradove daše sinovima Merarijevim po porodicama njihovim, što još behu između porodica levitskih; i dođe na žreb njihov dvanaest gradova.

41 Svega gradova levitskih u nasledstvu sinova Izrailjevih beše četrdeset osam gradova s podgrađima.

42 A svi gradovi imaju svoja podgrađa unaokolo; tako je u svakom gradu.

43 Tako dade Gospod Izrailju svu zemlju, za koju se zakle ocima njihovim da će im je dati, i naslediše je i naseliše se u njoj.

44 I umiri ih Gospod od svuda unaokolo, kao što se zakleo ocima njihovim; i niko se ne održa pred njima od svih neprijatelja njihovih; sve neprijatelje njihove predade im Gospod u ruke.

45 Ništa ne izosta od sveg dobra što beše obećao Gospod domu Izrailjevom; sve se zbi.

  
Scroll to see more.